รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ปีการศึกษา 2552 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ปีการศึกษา 2552

ผู้ศึกษา นายสมศักดิ์ แก่นแก้ว ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1จังหวัดสุรินทร์ ปีที่รายงาน 2553 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นม

ผู้เขียน kidkhajohn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ปีการศึกษา 2552

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง                 ปีการศึกษา 2552ผู้ศึกษา        นายสมศักดิ์ แก่นแก้ว ตำแหน่งครู    วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1จังหวัดสุรินทร์ ปีที่รายงาน     2553                                                                                 บทคัดย่อ        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 3).เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ปีการศึกษา 2552 ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552 ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล        ประชากรที่ใช้ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงปีการศึกษา 2552 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 16 แผน แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 7ทักษะ 24 กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาวอลเลย์บอล ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับจำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.79 ความยากง่าย 0.52 ถึง 0.71 ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.65 แบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 7 ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นคือทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยมีค่า 0.82 ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง 0.95 ทักษะการเล่นลูกด้วยมือเดียว 0.74 ทักษะการเล่นลูกสองมือบน 0.55 ทักษะการเสิร์ฟ 0.82 ทักษะการเล่นลูกเหนือตาข่าย 0.44 และทักษะการสกัดกั้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สำหรับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 และการประเมินแบบฝึกทักษะของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test        ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.34/83.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล พบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ผลการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทักษะก่อนการเรียน (pre-test) และหลังการเรียน (Post-test) มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยค่าเฉลี่ยการทดสอบหลังการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการทดสอบก่อนการเรียนค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอล ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.87โดยสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำไปพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ได้ดี

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา