แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

ผู้เขียน sukanyadj ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ ความสามารถด้านเหตุผล การวัดความสามารถประเภทนี้ เป็นไปเพื่อดูว่าท่านมีความสามารถในการใช้เหตุผลเพียงใด ลักษณะของข้อสอบวัดความสามารถทางเหตุผล จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. อุปมาอุปไมย 2. จัดประเภท 3. สรุปความ อุปมาอุปไมย เป็นการวัดความสามารถเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจคำนึงถึงหน้าที่ หรือรูปร่างลักษณะ แต่ละข้อจะให้คำมา 2 คำแรก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะให้คำที่ 3 มาด้วยซึ่งคำที่ 3 นี้จะต้องสัมพันธ์กับตัวใดตัวหนึ่งในข้อ 1-5 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคำที่ 3 และคำหนึ่งในข้อ 1-5 นี้ จะต้องมีความสัมพันธ์คล้ายกับความสัมพันธ์ของ 2คำแรกที่ให้มาดังตัวอย่าง ตัวอย่าง นักร้อง : น้ำเสียง ดารา : ? ก. บทบาท* ข. มารยาท ค. ความฉลาด ง. การแต่งกาย จ. ความประพฤติ จากตัวอย่างที่ให้มานี้ เราอ่านว่า “ถ้า” นักร้อง สัมพันธ์ กับน้ำเสียง แล้วจะเหมือน ดาราสัมพันธ์กับอะไร ในที่นี้เพราะนักร้องย่อมแสดงออกมาด้วยน้ำเสียง ในขณะ ดารา ย่อมแสดงออกมาด้วย บทบาท แบบฝึกหัด 1. มะนาว : น้ำส้ม น้ำปลา : ? ก. น้ำเกลือ* ข. น้ำตาล ค. มะดัน ง. มะกรูด จ. น้ำใจ 2. กระหาย : น้ำ หิว : ? ก. ข้าว* ข. น้ำย่อย ค. ปวดท้อง ง. ถึงเวลา จ. พอทนได้ 3. ทำลาย : ช่วยเหลือ ความเท็จ : ? ก. หลอกลวง ข. ความจริง* ค. บาปกรรม ง. เสียสัตย์ จ. ผิดศีล 4. ปลา : น้ำ นก : ? ก. ปีก ข. ขน ค. บิน ง. หนอน จ. อากาศ* 5. ควาย : โง่ เสือ : ? "สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา