สรุป พรบ.สภาตำบล และ อบต. 2537 | วิชาการ.คอม


สรุป พรบ.สภาตำบล และ อบต. 2537

สรุป พรบ.สภาตำบล และ อบต. 2537

ผู้เขียน sukanyadj ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สรุป พรบ.สภาตำบล และ อบต. 2537

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ สรุป พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537-ปัจจุบัน แก้ไขถึงฉบับที่ 5 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา มีการบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ สุขาภิบาล เทศบาล และส่วนราชการท้องถิ่นอื่น ตำบล คือ มีการปกครองอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พรบ.นี้ สภาตำบล ในหนึ่งตำบลให้มีสภาตำบล 1 สภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล สภาประกอบด้วย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง) และ สมาชิกแต่ละหมู่บ้านบ้านละ 1 คน ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกสภาตำบล ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร ไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิก ยังไม่ถึง 5 ปี ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออกยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ยุบสภา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอสั่งให้พ้นเมื่อขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นเมื่อบกพร่องในทางความประพฤติ ถ้าครบวาระให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน ถ้าเป็นกรณีอื่นภายใน 60 วัน ฯลฯ "สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ สรุป พรบ.สภาตำบล และ อบต. 2537

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา