รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ เรณู คิดดี โรงเรียนวัดทับกระดาน

ผู้เขียน taok ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ผลงานวิชาการของเรณู คิดดี โรงเรียนวัดทับกระดาน

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์      เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนวัดทับกระดาน       ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  จำนวน 32  คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test แบบ dependent

 

                    ผลการพัฒนา

1.             พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.14/83.60

2.             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ   17.53  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.28

3.             นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา