คติธรรมประจำใจ | วิชาการ.คอม


คติธรรมประจำใจ

คติธรรมประจำใจผู้สร้างความดีไว้ในแหล่งหล้า บุญย่อมพาใจเพลินเจริญศรีย่อมเพลิดเพลินคราตายวายชีวี ทั้งโลกนี้โลกหน้าบุญพาเพลินย่อมเพลิดเพลินว่าฉันสรรค์กุศล

ผู้เขียน Ormran ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คติธรรมประจำใจ

  คติธรรมประจำใจผู้สร้างความดีไว้ในแหล่งหล้า บุญย่อมพาใจเพลินเจริญศรีย่อมเพลิดเพลินคราตายวายชีวี ทั้งโลกนี้โลกหน้าบุญพาเพลินย่อมเพลิดเพลินว่าฉันสรรค์กุศล จึงได้ดลแดนสวรรค์น่าสรรเสริญผลของบุญกูลเกื้อดีเหลือเกิน ให้จำเริญเพลินจิตนิรันดร์ ฯจากพระพรหมจริยาจารย์-----คติธรรมประจำใจอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย จะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชล ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สิ่งสมบ่มบุญบ่อย ทีละน้อยทำไปไม่ใหลหลงย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคง บุญย่อมส่งสู่สถานวิมานทองที่มา หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็นของพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาวัดเจ้าพระยายมราช(วัดพะยอม)จาก  ธรรมะดิลิเวอร์ลี่    

From: http://variety.teenee.com/foodforbrain/5679.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา