บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | วิชาการ.คอม


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บทคัดย่องานภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน ภัชราพร แซ่จิว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

 

                        การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Phitsanulok ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน เทศบาล 5 (วัดพันปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชุด Welcome to Phitsanulok ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชุด Welcome to Phitsanulok (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Phitsanulok ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Phitsanulok จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียน บรรยายสรุปผลใต้ตาราง

                            จากการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า 

                                1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Phitsanulok ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ E1/E2   = 82.14 / 89.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80/80 

                                2.  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชุด Welcome to Phitsanulok คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียน เมื่อพิจารณาร้อยละความก้าวหน้า พบว่าดัชนีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 27.40

                                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ชุด Welcome to Phitsanulok  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา