รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างขนมไทย) รหัส 30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | วิชาการ.คอม


รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างขนมไทย) รหัส 30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างขนมไทย) รหัส ง30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ผู้ศึกษา นางนุสรา สีมาน

ผู้เขียน nokphone ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)

                                รหัส  ง30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 

ผู้ศึกษา                   นางนุสรา  สีมานาถ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 0-4220-6140

ปีที่ศึกษา                2552

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) ตามเกณฑ์  80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา  2552  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ที่ใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ  จำนวน  15  แผนการจัดการเรียนรู้  รวม  20  ชั่วโมง  2)  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  5  เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากเอกสารประกอบ

การจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.20-0.80  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20-0.80  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.78  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ   จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้คือ  , S.D. , t-test , ร้อยละ

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

                1.  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  ( E1 / E2 )  เท่ากับ  87.61/91.10  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้

                2.  ค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I )  ของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เท่ากับ  0.63  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมคิดเป็นร้อยละ  63

                3.  นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                4.  นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนพึงพอใจเป็นอย่างมากว่าเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย) 

รหัส  ง30224  ที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสมและอยู่ในความสนใจของนักเรียน

โดยสรุป  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมไทย  ทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา