วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างขนมไทย) รหัส 30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างขนมไทย) รหัส ง30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ผู้ศึกษา นางนุสรา สีมาน
ผู้เขียน: nokphone ชมแล้ว: 2,426 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 29 March 2010, 1:17 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 30 March 2010, 3:12 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำขนมไทยโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)

                                รหัส  ง30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 

ผู้ศึกษา                   นางนุสรา  สีมานาถ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 0-4220-6140

ปีที่ศึกษา                2552

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) ตามเกณฑ์  80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนที่ผ่านการจัด
การเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย) 
รหัส  ง30224 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ
การจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา  2552  โรงเรียน
อุดรธานีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  อำเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ที่ใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ  จำนวน  15  แผนการจัดการเรียนรู้  รวม  20  ชั่วโมง  2)  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  5  เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากเอกสารประกอบ

การจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 
มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง  0.20-0.80  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20-0.80  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.78 
4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีการสอน
แบบโครงงาน
  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ   
จำนวน  15  ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้คือ  , S.D. , t-test , ร้อยละ

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

                1.  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย) 
รหัส  ง30224 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  ( E1 / E2 )  เท่ากับ  87.61/91.10  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้

                2.  ค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I )  ของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เท่ากับ  0.63  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
คิดเป็นร้อยละ  63

                3.  นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                4.  นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทำงานโดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก

5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย)  รหัส  ง30224   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนพึงพอใจ
เป็นอย่างมากว่าเอกสารประกอบ
การจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย) 

รหัส  ง30224  ที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสมและอยู่ในความสนใจของนักเรียน

โดยสรุป  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช่างขนมไทย) 
รหัส  ง30224 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมไทย  ทักษะการคิด
และทักษะกระบวนการทำงาน
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 4 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 29 มี.ค. 2553 (14:06)
ให้ความรู้และสาระดีค่ะ ได้รู้ว่าขนมไทยทำกันอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กกรุ่นหลังมากเลยค่ะ
น้องนุ่น
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 29 มี.ค. 2553 (23:28)
ขอบคุณมากค่ะ
nokphone
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 76 ดวง

ความเห็น 3 29 มี.ค. 2553 (23:34)
ดีมากเลยครับผมหามานานZ
top__top
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 25 ดวง

ความเห็น 4 29 มี.ค. 2553 (23:53)
มีประโยชน์มากเลยค่ะ
Farng
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง