บ้านทรงไทยสวยๆ | วิชาการ.คอม


บ้านทรงไทยสวยๆ

"บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมี "บ้าน" เป็นจุดเริ่มต้น จากรูปทรงแห่งอดีตจนถึงปัจจุบัน "บ้าน" เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญยิ่งในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนแต่ละพวก แต่ละถิ่นฐาน

ผู้เขียน Yertmos ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บ้านทรงไทยสวยๆ

"บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม            ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมี "บ้าน" เป็นจุดเริ่มต้น จากรูปทรงแห่งอดีตจนถึงปัจจุบัน "บ้าน" เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญยิ่งในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนแต่ละพวก แต่ละถิ่นฐาน รวมถึงการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์ "บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง เรือนแพและศาลาไทยริมน้ำบ้านปาร์คนายเลิศ

เป็นสถาปัตยกรรม บ้านเรือนของชาวสยามในอดีต คือ เป็นเรือนไม้ หลังคาจั่วสูง ยกพื้น ไม่ใต้ถุน ปัจจุบันอยู่ในบริเวณบ้านปาร์คนายเลิศ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 เจ้าของเดิมคือ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)

บ้านท่าเสา ราชบุรี

เป็นบ้านทรงไทย เจ้าของเดิมคือ ผู้ใหญ่กิม สร้างเมื่อประมาณ 70 ปี ที่ผ่านมา โดยช่างผู้มีความชำฯาญในการสร้างบ้านทรงไทย ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 10 เดือน ตัวบ้านใช้ไม้อย่างดีประกอบแบบเข้าลิ่น โดยไม่ใช้ตะปู ซึ่งเป็นการสร้างบ้านแบบลักษณะไทยแท้

เรือนคำเที่ยง

เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือของไทย มีอายุเก่าแก่มากกว่า 150 ปี เป็นสมบัติของตระกูลนิมมานเหมินทร์ และในปี พ.ศ. 2506 ตระกูลนิมมานเหมินทร์ ได้มอบให้กับสยามสมาคมฯ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา

บ้านวงศ์บุรี แพร่

หลวงพงศ์พิบูลย์ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2450 โดยนำช่างมาจากเมืองจีน เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก ผสมผสานไทยภาตเหนือและพม่า ตัวบ้านทำด้วยไม้สัก โครงบ้านเป็นไม้สักก่อด้วยอิฐ และปูน หลังคามุงสังกะสี

บ้านจักรพงษ์

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเตียน เจ้าของเดิมคือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ออกแบบและสร้างในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยวิศวกรชาวอิตาลี

หอคำ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เป็นสถาปัตยกรมมไทยใหญ่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย สร้างโดยการนำไม้จากบ้านที่มีอายุเก่าแก่จำนวน 32 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งประดิษฐ์ของทางภาคเหนือ

บ้านอับดุลราฮิม

นายเอซ อับดุลราฮิม เจ้าของสร้างขึ้นในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อต้นรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบ้านแบบบังกาโล คือยกพื้นต่ำ บริเวณชั้นบนของบ้านสร้างด้วยไม้ทั้งหมด ลักษณะหน้าจั่วมีลวดลายใส่เหล็กฉากตามสมัยนิยม ของบ้านเรือนไทยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันทายาทเป็นผู้ครอบครอง

ทับเจริญ นครปฐม

บ้านพักเจ้าพระยารามราฆพ เดิมสร้างในปี พ.ศ. 2454 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นบ้านไม้หลังใหญ่ ยกพื้นสูง สไตล์ตะวันตก ซึ่งเป็นบ้านที่นิยมในสมัย รัชกาลที่ 5 หน้าต้างทำด้วยไม้สัก ปัจจุบ้นอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร

บ้านพระอร่ามสาครเขตร ภูเก็ต

มีอายุเก่าแก่ราว 80 ปีมาแล้ว เจ้าของเดิมคือ พระอร่ามสาครเขตร เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก โดยได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่ทำการการบินไทย จังหวัดภูเก็ต

วังเทวะเวสม์

เป็นบ้านลักษณะตะวันตก เจ้าของเดิมคือ สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สร้างในปี พ.ศ. 2443 โดยวิศวกรชาวอิตาลี ภายหลังในปี พ.ศ. 2446 ได้มีการบูรณะซ่อมแซม เป็นสไตล์โรมัน

ตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม

พระตำหนักของ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ก่อสร้างในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวิศวกรชาวเยอรมัน เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานระหว่าง ศตวรรษที่ 16 กับศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ครอบครอง

บ้านเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐอเมริกา

เป็นบ้านที่สร้างตามแบบแผนต่างประเทศ เป็นอาคารแบบฝรั่ง หรือที่เรียกว่า ตึกฝรั่ง สร้างประมาณปี พ.ศ. 2464-2467 โดยวิศวกรชาวอังกฤษ

   

From: http://variety.teenee.com/foodforbrain/4857.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา