เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สารบัญ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551 ผู้รายงาน นางสุภาภรณ์ ชูเปีย ปีที่รายงาน 2553         การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตโดยประยุกต์รูปแบบ การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการและพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ตลอดจน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น (- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและรายประเด็นการประเมินทุกประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ใน 3 ด้าน พบว่า     4.1 ผลการประเมินผลการดำเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด     4.2 ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก     4.3 ผลการประเมินการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก     4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework) โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เสนอแนะดังนี้      5.1 ด้านบริบท ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการในการพัฒนานักเรียน ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน และควรมีการจัดทำสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลที่ชัดเจน และต่อเนื่อง      5.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรประสานงบบริจาคจากชุมชน หน่วยงานอื่น และโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมให้มากขึ้น ควรพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามลักษณะความบกพร่อง และพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับครูผู้สอนและครูประจำชั้นที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบ ควรจัดหาสื่อและเกมฝึกทักษะให้มากขึ้น และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน      5.3 ด้านกระบวนการ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ควรมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ และเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง      5.4 ด้านผลผลิต ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้แสดงความสามารถร่วมกับนักเรียนปกติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มายิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา