วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) อำเภอระโนด
ผู้เขียน: รองสุภาภรณ์ ชมแล้ว: 4,259 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 6 April 2010, 2:35 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 7 April 2010, 6:17 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551
ผู้รายงาน นางสุภาภรณ์ ชูเปีย
ปีที่รายงาน 2553 
        การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2551 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตโดยประยุกต์รูปแบบ การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการและพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ตลอดจน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น (- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและรายประเด็นการประเมินทุกประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ใน 3 ด้าน พบว่า
    4.1 ผลการประเมินผลการดำเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
    4.2 ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    4.3 ผลการประเมินการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยภาพรวมและรายประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework) โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เสนอแนะดังนี้
     5.1 ด้านบริบท ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการในการพัฒนานักเรียน ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน และควรมีการจัดทำสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลที่ชัดเจน และต่อเนื่อง
     5.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรประสานงบบริจาคจากชุมชน หน่วยงานอื่น และโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมให้มากขึ้น ควรพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามลักษณะความบกพร่อง และพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับครูผู้สอนและครูประจำชั้นที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบ ควรจัดหาสื่อและเกมฝึกทักษะให้มากขึ้น และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
     5.3 ด้านกระบวนการ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ควรมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ และเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง
     5.4 ด้านผลผลิต ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้แสดงความสามารถร่วมกับนักเรียนปกติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มายิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


a_atitya
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 671 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 4 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน