Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ... [เข้าชม 5] [โดย อัจฉรา สอนพรม]

โปรโมชั่นแรงๆ สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ Australia

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ Australia ILSC-Melbourne เปิดรับใบสมัครสำหรับนักเรียน visitor visa & working holiday visa แล้วค่ะ [เข้าชม 172] [โดย Enuvespa]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 13] [โดย จิราภรณ์]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 14] [โดย จิราภรณ์]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 956] [โดย happy]

สอนภาษาอังกฤษด้วย phonics ทำให้เด็กได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า นางสาวรัชดาพร คำมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้สอนภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงแบบ phonics โดยได้ สอนตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 และเมื่อปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน onet เต็ม 100 และมีคะ ... [เข้าชม 57] [โดย ratkhamma]

สอนภาษาอังกฤษด้วย phonics ทำให้เด็กได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า นางสาวรัชดาพร คำมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้สอนภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงแบบ phonics โดยได้ ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 และเมื่อปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน onet เต็ม 100 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระ ... [เข้าชม 24] [โดย ratkhamma]

สอนภาษาอังกฤษด้วย phonics ทำให้เด็กได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า นางสาวรัชดาพร คำมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้สอนภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงแบบ phonics โดยได้ ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 และเมื่อปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน onet เต็ม 100 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระ ... [เข้าชม 14] [โดย ratkhamma]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ชื่อผู้รายงาน ... [เข้าชม 35] [โดย ordinary1977@hotmail.com]

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 50] [โดย chamaiphorn]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูนาฏฤดี คงผดุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล [เข้าชม 66] [โดย ืrooney]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word 2013

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word ... [เข้าชม 51] [โดย ฉันทนา]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word 2013

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word ... [เข้าชม 23] [โดย ฉันทนา]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 43] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 38] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 16] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 15] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 15] [โดย kittiwat chaithongsri]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 15] [โดย kittiwat chaithongsri]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย คาร สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ... [เข้าชม 35] [โดย หนึ่งฤทัย]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย คาร สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ... [เข้าชม 31] [โดย หนึ่งฤทัย]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซมรายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประ ... [เข้าชม 38] [โดย ครูปุยฝ้าย]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอด ทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซมรายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจักษ์ศ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประ ... [เข้าชม 27] [โดย ศิริพรรณ แพลือ]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้สร้างขึ้นฉบับนี้ใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีวัตถุประ ... [เข้าชม 25] [โดย sendkarn]