Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ... [เข้าชม 5] [โดย เมษา แก้วเสน]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ... [เข้าชม 3] [โดย เมษา แก้วเสน]

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรียนรู้นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ... [เข้าชม 13] [โดย เมษา แก้วเสน]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA/ITBS) ... [เข้าชม 15] [โดย ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA/ITBS) ... [เข้าชม 4] [โดย ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” โครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ... [เข้าชม 4] [โดย ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระ ... [เข้าชม 4] [โดย ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระ ... [เข้าชม 4] [โดย ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระ ... [เข้าชม 5] [โดย ITBS ITBS ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระ ... [เข้าชม 4] [โดย ITBS ITBS ITBS]

ทุนเรียนฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ

“ ทุนอบรมฟรี 50 ทุน ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระ ... [เข้าชม 4] [โดย ITBS ITBS ITBS]

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย [เข้าชม 1,982] [โดย happy]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เป็นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ [เข้าชม 18] [โดย รสมาริน ญาณบุญ]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เป็นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ [เข้าชม 6] [โดย ครูรส]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เป็นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ [เข้าชม 6] [โดย ครูรส]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เป็นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ [เข้าชม 6] [โดย รสมาริน ญาณบุญ]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เป็นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ [เข้าชม 7] [โดย รสมาริน ญาณบุญ]

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอัศรีญา สาและ ... [เข้าชม 12] [โดย Thaniya Sriwichai]

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอัศรีญา สาและ ... [เข้าชม 5] [โดย Thaniya]

รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 19] [โดย เมษา แก้วเสน]

R2R (2557)

งานวิจัย R2R เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [เข้าชม 12] [โดย s.chaimeeraeng]

R2R (2557)

งานวิจัย R2R เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [เข้าชม 11] [โดย s.chaimeeraeng]

R2R (2557)

งานวิจัย R2R เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [เข้าชม 7] [โดย สุภารัตน์]

R2R (2557)

งานวิจัย R2R เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [เข้าชม 8] [โดย สุภารัตน์]