Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดสมการขานศัพท์คณิตศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดสมการขานศัพท์คณิตศาสตร์ [เข้าชม 2] [โดย นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู ]

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 14] [โดย นายไชยันต์ ศรีสุวะ]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย ศิริชัย พูนสุวรรณ ปี พ.ศ. 2556 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 28] [โดย นายศิริชัย พูนสุวรรณ]

การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา : วิโรจน์ ตุ่นศรี ... [เข้าชม 27] [โดย wa]

บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยแรงและความดัน

เล่มที่ 1 เรื่องแรง [เข้าชม 63] [โดย ดาวธง พวงเพชร]

หนังสืออ่านเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้บ้านกับชีวิต

เล่มที่ 1 เรื่องวางแผนเลิศล้ำทำงานสำเร็จ หนังสืออ่านเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้บ้านกับชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ... [เข้าชม 73] [โดย พัชรียา]

วิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ [เข้าชม 81] [โดย จินตนา ]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ... [เข้าชม 95] [โดย จินตนา สุทธิ]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ... [เข้าชม 64] [โดย จินตนา สุทธิ]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้ เทคนิคการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝาย ปีที่รายงาน 2557

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ... [เข้าชม 96] [โดย จินตนา สุทธิ]

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ชื่อเรื่อง:รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ศึกษาค้นคว้า:ธารินี ดำสอาด ปีการศึกษา:2557 ... [เข้าชม 77] [โดย ธารินี2558]

การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การใช้คำในภาษาไทย

เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การใช้คำในภาษาไทย ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปฐมาภรณ์ เจริญพืช สถานศึกษา โรงเรียนบัวขาว [เข้าชม 115] [โดย ปฐมาภรณ์ ]

จำหน่าย เครื่องตัดชิ้นงาน Mounting press Abrasive cutter

จำหน่าย และนำเข้า เครื่องตัดชิ้นงาน เครื่องขัด เครื่องวัดความแข็ง เตาอบ กล้องจุลทรรศน์ และอื่นๆ ที่ใช้ในการเตรียมชิ้นงาน ในห้องปฏิบัติการ รับประกันเครื่อง 2 ปี ของยี่ห้อชั้นนำ Bestek ชมวีดีโอ >> http://youtu.be/oeXPgXHocWg ชมสินค้าได้ที่ ... [เข้าชม 106] [โดย Bestek Bestek]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การเรียนการสอนแบบร่วมมือ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เข้าชม 304] [โดย ครูจอย]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT [เข้าชม 315] [โดย ครูจอย]

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รหัสวิชา อ30207 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 161] [โดย นางชลธี ชัชวาลวิบูลกิจ]

การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการ เรียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ... [เข้าชม 619] [โดย ศิริวรรณ เหมะจันทร]

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ฉันทลักษณ์คำ ประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ฉันทลักษณ์คำ ประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 585] [โดย มาลี ทองไกร]

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK )

เหลือเวลาอีกแค่ 10 วัน เท่านั้น สำหรับการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) สมัครกับเราวันนี้ ***ต่อที่ 1. รับส่วนลดทันที 10 % ต่อที่ 2. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดรับทุนการศึกษาเรียนต่อเมืองจีน (ฟรี) ... [เข้าชม 311] [โดย ma-ed]

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง

การรายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง ... [เข้าชม 249] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก และการลบ

ชื่อรายงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก และการลบ ผู้ศึกษา : นางพัทยา มัจฉาฉ่ำ ปีการศึกษา : 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัต [เข้าชม 234] [โดย พัทยา มัจฉาฉ่ำ]

เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของสภาวะแวดล้อม ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกระบวนการและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในร [เข้าชม 253] [โดย krumole]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาการ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (Learning Together) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทำร่วมกันโดยจัดนักเรียนให้มาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนโดยคละความสามารถ ... [เข้าชม 408] [โดย ครูจอย]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (Learning Together) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทำร่วมกันโดยจัดนักเรียนให้มาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนโดยคละความสามารถประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระ ... [เข้าชม 372] [โดย DrKrujoy Saenkham]