Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
บทคัดย่อ ชื่อการวิจัย : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง กรด-เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 ชื่อผู้วิจัย : นางปทิต

บทคัดย่อ ชื่อการวิจัย : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง กรด-เบส https://www.scribd.com/doc/270346537/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD ชื่อผู้วิจัย ... [เข้าชม 6] [โดย ปทิตตา โต๊ะชาลี]

โรคตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบีคืออะไร? โรคตับอักเสบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ หลายคนที่ติดเชื้อไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกาย การติดเชื้อที่พบมากในหลายประ ... [เข้าชม 8] [โดย บิ้ง]

ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือเร่งสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประ ... [เข้าชม 38] [โดย mymay]

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 51] [โดย น้องฟ้าใส หัวใจชื่นบาน]

ฝึกอบรม เรียน "โลจิสติกส์" ใช้ในการทงานำได้จริง จบแล้ว พร้อมดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานทำ

สถาบันผลิตบุคลากร โลจอสติกส์ เนื้อหาหลักสูตร พร้อมใช้งานได้จริง Update แบบ Real Time โดยคณะอาจารณ์ จารผู้มีประสบการณ์ และประกอบการตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 ท่าน จบหารฝึกอบรม พร้อมดูแลหางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะ ... [เข้าชม 23] [โดย เอ็ม ITBS Logistics]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นด้วยโปรแกรม PowerPoint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นด้วยโปรแกรม PowerPoint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 27] [โดย ครูจิราพร วงศ์พลวรรณ]

Owner of my heart

เพลงที่แปลส่งอาจารย์สมัยเรียนการแปลที่มหาวิทยาลัยตอนป.ตรี และงานเขียนอื่นๆที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ [เข้าชม 168,724] [โดย รวิศร]

รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ... [เข้าชม 24] [โดย นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว]

การพัฒนาชุดการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

- [เข้าชม 63] [โดย Bai]

ขอถามอะไรซักหน่อยได้ไหมครับเรื่องโมเมนต์

คือมีโจทย์ว่า แขวนป้ายอันหนึ่งไว้หน้าบ้านด้วยเชือกที่มี2 เส้น 30cm ___________90N__________ 60cm เขาถามว่าถ้าป้าย90Nเชือกหมายเลข 1,2 รับน้ำหนักเส้นละเท่าไร กำหนด 30 cm หมายเลข 1 60 cm หมายเลข 2 ช่วยสอนวิธีทำ ... [เข้าชม 50] [โดย Aoun Karft]

ข้อเข่าเสื่อม ใครว่ารักษายาก ดูคลิปนี้ก่อนที่จะสายไป !!

https://www.youtube.com/watch?v=oI9rvu9PI5I [เข้าชม 50] [โดย Sarah Jell]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย : จงกล สีสุวอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... [เข้าชม 87] [โดย จงกล สีสุวอ]

ผลงานวิชาการ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้จัดทำได้วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่กำหนดให้ [เข้าชม 28] [โดย aujung_kamjan]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ครูทิพย์สุดา วิลาวัลย์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 9 เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ... [เข้าชม 72] [โดย Jakarin Jomkaew]

หนังสือภาพพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่องที่ศึกษา หนังสือภาพพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุภาวดี เจียมดี ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การใช้หนังสือภาพพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ... [เข้าชม 75] [โดย ครูหนู]

Study in Europe Fair 2015

สนใจเรียนต่อยุโรป ห้ามพลาด Study in Europe Fair 2015 (โปแลนด์, ฝรั่งเศส, รัสเซีย)วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ เชิญฟังสัมมนาพร้อมรับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ฟรี! ที่ The Playhouse โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ ... [เข้าชม 119] [โดย SWBKK]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชื่อผูวิจัย นางวราภรณ โพธิ์เย็น ปที่แลวเสร็จ 2558 บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 76] [โดย kruwara]

กลุ่มประกอบอาชีพรับจ้าหรือลูกจ้าง

แฟ้มประมวลประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรื่อง จัดทำโดย นายมนัส แนบสนิท รหัสนักศึกษา ... [เข้าชม 67] [โดย พลฯทหารอากาศ]

การหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆ

อยากทราบวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆน่ะค่ะ ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ ^^ [เข้าชม 71] [โดย Elizzabeth]

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ NIDA YMBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 2559 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์โครงการ ... [เข้าชม 86] [โดย Sleepyhead Draw]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวดวงธิดา อุตตมะ ปีที่พิมพ์ 2558 บทคัดย่อ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวั [เข้าชม 119] [โดย Duangthida Auttama]

วิญญาณศึกษา Spirits education : วิจัยจิตวิญญาณ มิติลี้ลับจากภาพถ่าย ฅนค้นผี

การวิจัย จิต วิญญาณเชิงวิทยาศาสตร์:พิสูจน์ ผี เทวดา พญานาค มนุษย์ต่างดาวฯลฯ จากภาพถ่าย ..ความจริงของมิติวิญญาณ ที่มนุษย์โลก แสวงหา ท้าทาย...Human Find Ghost [เข้าชม 1,960,385] [โดย ยรรยง สินธุ์งาม]

ชมรมฟรีสไตล์ นาโพธิ์วิทยา Free style club

กิจกรรมชมรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาของชาติ ที่สถานศึกษาต้องจัดให้แก่ผู้เรียน ชมรมฟรีสไตล์ หรือ Free style club ไม่ใช่ชมรมว่ายน้ำ หากแต่เป็นชมรมที่มีกรอบแนวคิดกว้างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ... [เข้าชม 31,828] [โดย ยรรยง สินธุ์งาม]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เข้าชม 104] [โดย สุพจน์ มณีแดง]