Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
บทคัดย่อ เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา : นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ปีการศึกษา : ... [เข้าชม 17] [โดย นายกิตติภูมิ ไทรบุรี]

บทคัดย่อ เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา : นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ปีการศึกษา : ... [เข้าชม 15] [โดย นายกิตติภูมิ ไทรบุรี]

บทคัดบ่อ

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชานุเคราะห์ ... [เข้าชม 16] [โดย ศักดา หลาบมาลา]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแม่ปอน ... [เข้าชม 17] [โดย 0831565923]

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "เทคโนโลยี"

หากนำเทคโนโลยีที่ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการทำงานประจำวัน เพื่อช่วยให้งานสะดวก และ รวดเร็วยิ่งขึ้น ก็น่าจะเหมาะที่จะทำ ให้ผลของงานที่ได้ สำเร็จและมีคุณภาพมากกว่าเดิมแน่นอน แต่ จะมีเทคโนโลยีไดบ้างละ? ที่จะ ... [เข้าชม 44] [โดย Mr.Sharif]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายดังนี้ (1) เพื่อสร้างบทเรียนสำ ... [เข้าชม 29] [โดย Pirapat Pattamachaiviwat]

รายงานการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดศาสนาสร้างคุณธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประ ... [เข้าชม 104] [โดย JINTANA]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สภาพการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยสภาพการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ ผู้รายงาน ระวีพร แสนพยุห์ หน่วยงาน โรงเรียนเคหะ ... [เข้าชม 246] [โดย ระวีพร แสนพยุห์]

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 339] [โดย นางปานชนก ชมเกลี้ยง]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางปานชนก ชมเกลี้ยง สังกัด โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประ ... [เข้าชม 179] [โดย arakin]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคลื่นกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 256] [โดย PMK]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

... [เข้าชม 153] [โดย ชัชฎาภรณ์]

เป็นข้อแนะนำง่าย ๆ เพียง 10 ข้อที่ทาง Sure Success Solution อยากแนะนำผู้ที่กำลังจะ Implement dynamics AX อย่าพยายาม implement ด้วยตนเอง เพราะคิดว่าน่าจะทำได้ ไม่น่ายาก เพราะมีหลายบริษัทลองมาเยอะแล้วไม่ประสบความสำเร็จ อย่าพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดของระบบงานปั

เป็นข้อแนะนำง่าย ๆ เพียง 10 ข้อที่ทาง Sure Success Solution อยากแนะนำผู้ที่กำลังจะ Implement dynamics AX อย่าพยายาม implement ด้วยตนเอง เพราะคิดว่าน่าจะทำได้ ไม่น่ายาก เพราะมีหลายบริษัทลองมาเยอะแล้วไม่ประ ... [เข้าชม 195] [โดย SURE]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางเจริญขวัญ นำพา โรงเรียน หนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 169] [โดย Somchai Kaiyasit]

สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ the brits เมโทร ทาวน์ กัลปพฤกษ์

ใครที่กำลังหาที่เรียนภาษาอังกฤษ ให้ตัวเองพูดได้ สนทนาได้ ด้วยสำเนียงเดียวกับเจ้าของภาษา วันนี้เราขอแนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ “The Brits English Center” ตั้งอยู่ที่ เมโทร เวสเทิร์นทาวน์ กัลปพฤกษ์ [เข้าชม 628] [โดย The Brits English Center Bangkok ]

เผยแพร่ผลงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ... [เข้าชม 795] [โดย Aekachai]

อักษรศรีกวีสรรค์

เท่าที่คิดอยากจะเขียน [เข้าชม 787] [โดย อารยะ คชทีป]

นิทานสระพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย ครูปริศนา จิตตสำเริง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก [เข้าชม 622] [โดย ปริชญา]

รับจัดหาครูต่างชาติเพื่อเข้าไปทำการสอนที่โรงเรียน 095-538-ุ6328

สถานบันมีการเปิดสายงานบริการทางการศึกษาคือ การส่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยทำการคัดสรร และจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานบันอีกทั้งยังมีการรับรอง ... [เข้าชม 679] [โดย Education Services]

รายงานการพัฒนาการใช้ชุดการสอน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา วิชา ท30208 วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้ชุดการสอน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา วิชา ท30208 วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางณิชารีย์ น้อยราช ... [เข้าชม 649] [โดย ณิชารีย์ น้อยราช]

แบบฝึกทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารชุดฝึกทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้มีทั้งหมด 5 เล่มใช้เวลาเรียนเล่มละ 4 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 22 ชั่วโมง ... [เข้าชม 655] [โดย pakanapat]

สถานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Disneyland [เข้าชม 725] [โดย john tin]

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 988] [โดย นางสาวดารารัตน์]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้และพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบกิจกรรม ชุดสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 1,130] [โดย iamrainys]