Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 14] [โดย chamaiphorn]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูนาฏฤดี คงผดุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล [เข้าชม 31] [โดย ืrooney]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word 2013

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word ... [เข้าชม 16] [โดย ฉันทนา]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word 2013

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word ... [เข้าชม 6] [โดย ฉันทนา]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 17] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 8] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 9] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 8] [โดย kittimasu]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 9] [โดย kittiwat chaithongsri]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 9] [โดย kittiwat chaithongsri]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย คาร สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ... [เข้าชม 15] [โดย หนึ่งฤทัย]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย คาร สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ... [เข้าชม 11] [โดย หนึ่งฤทัย]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซมรายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประ ... [เข้าชม 23] [โดย ครูปุยฝ้าย]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอด ทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซมรายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจักษ์ศ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประ ... [เข้าชม 13] [โดย ศิริพรรณ แพลือ]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้สร้างขึ้นฉบับนี้ใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีวัตถุประ ... [เข้าชม 14] [โดย sendkarn]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 873] [โดย happy]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นายขวัญชัย พยัฆโค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ... [เข้าชม 43] [โดย ครูขวัญ]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นายขวัญชัย พยัฆโค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ... [เข้าชม 18] [โดย นายขวัญชัย พยัฆโค]

เขียนบทความเชิง SEO ให้โดนใจ google โดยไม่ขัดใจผู้ชมเว็บ

เขียนบทความเชิง SEO ให้โดนใจ google โดยไม่ขัดใจผู้ชมเว็บ [เข้าชม 39] [โดย googleappthailand]

เขียนบทความเชิง SEO ให้โดนใจ google โดยไม่ขัดใจผู้ชมเว็บ

เขียนบทความเชิง SEO ให้โดนใจ google โดยไม่ขัดใจผู้ชมเว็บ [เข้าชม 19] [โดย googleappthailand]

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย [เข้าชม 311] [โดย happy]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและความได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 6

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำ ... [เข้าชม 53] [โดย Karin Panmas]

เรียน และทำงานที่ UIT เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ต้อนรับส่งท้ายปี UIT จัดโปรหนัก สำหรับวีซ่าเรียน และทำงาน *ลงเรียน 21 วีค + ฟรี 3 วีค ยิ่งลงเรียนมากยิ่งคุ้ม สมัครพร้อมรับโปรดีๆ ได้ที่ SayHiAboard 02-100-9021,02-100-9022, 090-414-2409 [เข้าชม 51] [โดย ปัด]

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่นิวยอร์ค และซานฟราน อเมริกา

เรียนภาษาช่วงเย็นกับสถาบัน ILSC ที่แคมปัสนิวยอร์ค และซานฟราน พร้อมโปรพิเศษลงเรียน 2 วีค ฟรี 1 วีค หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคมนี้ สอบถามที่ Line : sayhiaboard , 02-100-9021, 02-100-9-22,090-414-2409 [เข้าชม 42] [โดย ปัด]