Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
The Great Tutor สอนภาษาอังกฤษย่านบางใหญ่ นนทบุรี

ที่สอนพิเศษภาษาอังกฤษย่านบางใหญ่ บางบัวทอง!! สอนทั้งเด็กเล็กและเด็กโต มีทั้งแบบคอร์สและตัวต่อตัว ราคาคอร์สละ 2500 บาท/16 ชั่วโมง หรือ ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 300 บาท สถานที่ : บนสโมสรหมู่บ้านบัวทอง 2 ... [เข้าชม 14] [โดย The Great Tutor]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

งานสัมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 58 เวลา 13.00น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น)" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ข้อมูลเพิ่มเติม ... [เข้าชม 9] [โดย สมาคมพัฒนาบุคลากร ไทย-ญี่ปุ่น]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอนและมีประสบการณ์ ติดต่อได้ที่ : 099-450-5512 ... [เข้าชม 33] [โดย Professional]

มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน (Dalian Medical University)

มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ รอบ มีนาคม 2016 รับจำนวนจำกัด น้องๆ ที่สนใจเรียนแพทย์แผนตะวันตกภาคภาษาอังกฤษที่พร้อมจะเดินทางไปเดือนมีนาคม ยื่นใบสมัครได้เลยนะคะ สนใจสอบถาม 08-1655-7044 ... [เข้าชม 30] [โดย Alltere]

How to use TL494 part1

TL494 เป็น IC ที่ใช้ออกแบบSwitching power Supply , Inverter, Dc Motor Speed Control เรียสรู้การใช้งาน ... [เข้าชม 55] [โดย mr.project]

ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน ... [เข้าชม 45] [โดย นิภา แปลงล้วน]

การจุ่มชิ้นงานในอ่างตะกั่ว

การบัดกรีจำนวนมากทำให้ต้นทุนเพิ่มากขึ้น การจุ่มในอ่างตะกั่วทำให้สามารถลดต้นทุนได้มาก [เข้าชม 88] [โดย mr.project]

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง ผู้ศึกษาค้นคว้า นายโสภณ ชุมพลศักดิ์ โรงเรียน บ้านโนนแดง ปีที่พิมพ์ 2558 ... [เข้าชม 77] [โดย Sopon Chumponsak]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้ภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางมัญชุสา บุญเรืองรอง หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อ. ... [เข้าชม 58] [โดย jiraporndyakornnont]

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์หล่อเทียน candle cycle

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สำคัญการประหยัดทรัพยากรถึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์หล่อเทียน candle cycle ขึ้นมาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเทียนและลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตเทียน ... [เข้าชม 141] [โดย SKB]

การเขียนเชิงวิชาการ โดยนางสาวรุสนันท์ แก้วตา

การเขียนเชิงวิชาการ การสร้างแบบวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถวัดและประเมินนักเรียนได้ตรงตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ... [เข้าชม 68] [โดย นางสาวรุสนันท์ แก้วตา]

การเขียนเชิงวิชาการ

การเขียนเชิงวิชาการ การสร้างแบบวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถวัดและประเมินนักเรียนได้ตรงตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ... [เข้าชม 47] [โดย นางสาวรุสนันท์ แก้วตา]

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ในการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนวัดตะแพน

- [เข้าชม 71] [โดย ภัทรภร อินมณเทียร]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นายพจนาถ แดงพิบูลย์ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ... [เข้าชม 116] [โดย นายพจนาถ แดงพิบูลย์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เชี่ยวชาญ)

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ... [เข้าชม 404] [โดย Laiad]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) ผู้วิจัย นางละเอียด บุญเจริญ ปีที่วิจัย 2557 ... [เข้าชม 67] [โดย Laiad]

หนังสือสะเต็ม: ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย

STEM ไม่ใช่การศึกษาประเภทท่องนิยามความรู้ ไม่ใช่การศึกษาแยกส่วน ที่แยก S ออกจาก M แยก E ออกจาก S และ M และเข้าใจ T ว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ แต่เห็นความสัมพันธ์ของ E และ T ที่ทำ ... [เข้าชม 182] [โดย เพาะพันธุ์ปัญญา]

การทดสอบ 5v Relay Module

สำหรับนักพัฒนาระบบควบคุมโดยArduino ... [เข้าชม 227] [โดย Mr.Project]

​โครงการบ้านหาดใหญ่

หากพูดถึง “ หาดใหญ่ ” คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เมืองที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง ขึ้นชื่อในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เมืองที่เป็นเมืองที่สวยที่สุด เป็นเมืองที่มีชื่อด้านสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ ... [เข้าชม 97] [โดย Apirak]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจำนวนจริง

บทคัดย่อ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจำนวนจริง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ... [เข้าชม 62] [โดย nisa]

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ... [เข้าชม 70] [โดย malili]

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย ลาวัลย์ แก้วบุดดา ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ... [เข้าชม 55] [โดย ลาวัณย์ แก้วบุดดา]

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ... [เข้าชม 59] [โดย raweewat23]

รับสอนศิลปะเด็กตัวต่อตัว อายุ4-12 ปี

ศิลปะสำหรับเด็ก สีไม้ สีน้ำ สีชอล์ค และอื่นๆ [เข้าชม 94] [โดย Art by Pearl]