Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
งาน Part Time งานทำที่บ้าน หารายได้พิเศษที่บ้าน2558

แวะเข้ามาชมเว็บ งาน Part Time งานปี2558 ก่อนค่ะเปิดรับคนว่างงาน !!เป็น งานทำที่บ้าน ต้องการ หาคนคีย์ข้อมูล ทุกเพศ ทุกวัย เป็นงานพาร์ทไทม์ ... [เข้าชม 26] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

งาน Part Time งานทำที่บ้าน หารายได้พิเศษที่บ้าน2558

แวะเข้ามาชมเว็บ งาน Part Time งานปี2558 ก่อนค่ะเปิดรับคนว่างงาน !!เป็น งานทำที่บ้าน ต้องการ หาคนคีย์ข้อมูล ทุกเพศ ทุกวัย เป็นงานพาร์ทไทม์ ... [เข้าชม 29] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

งานเสริม@งานทำที่บ้าน งานคีย์ข้อมูล !! อั๊ยย่ะ!!จ่ายรายวัน

อั๊ยย่ะ!! งานเสริม มีให้เลือกมากมายงานคีย์ข้อมูล ง่ายจุงเบย ทำสบายๆ ทำเป็นงานpart-time โพสงาน วันละ 2-3 ชม./วัน งานทำที่บ้าน ... [เข้าชม 28] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 นายอาคม ป้องเรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ... [เข้าชม 25] [โดย decha274]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ... [เข้าชม 30] [โดย สิริพร]

แบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน

แบบฝึกทักษะ [เข้าชม 32] [โดย พัชราภรณ์ เรืองศรี]

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะ

การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1ชุดประกอบด้วย แผนการสอน จำนวน 4 แผน และ ชุดแบบฝึกทักษะจำนวน จำนวน ... [เข้าชม 34] [โดย ครูเจี๊ยบ]

การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับแบบฝึกทักษะ

ชื่องานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ... [เข้าชม 39] [โดย พัชราภรณ์ เรืองศรี]

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ... [เข้าชม 354] [โดย จรัญ อินต๊ะไชยวงค์]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 388] [โดย arporn]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

https://www.scribd.com/doc/250399066/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5-3 [เข้าชม 360] [โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง]

https://www.scribd.com/doc/250399066/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5-3

https://www.scribd.com/doc/250399066/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5-3 [เข้าชม 331] [โดย decha274]

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.scribd.com/doc/250399502/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD [เข้าชม 68] [โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวั

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ... [เข้าชม 64] [โดย decha274]

Summer Camp 2015 RAC EXPERIENCE & INSPIRATION

ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ รอคุณอยู่ที่นี่... กับ 6 มหา'ลัย ในฝัน และ2 สถาบันด้านสายอาชีพที่อยากเป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิตที่…จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.แม่ฟ้าหลวง PRE-CATC (อาชีพทางการบิน) ... [เข้าชม 440] [โดย urrac]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชื่อผู้รายงาน : นายสุพจน์ สุขแยง ปีที่ศึกษา ... [เข้าชม 432] [โดย นายสุพจน์ สุขแยง]

Summer Camp 2015 RAC EXPERIENCE & INSPIRATION

ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ รอคุณอยู่ที่นี่... กับ 6 มหา'ลัย ในฝัน และ2 สถาบันด้านสายอาชีพที่อยากเป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิตที่…จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.แม่ฟ้าหลวง PRE-CATC (อาชีพทางการบิน) ... [เข้าชม 75] [โดย urrac]

English Village Camp 2015

โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ ช่วงปิดภาคเรียน 2558ENGLISH VILLAGE CAMP 2015 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี www.charnofasia.com tel 0281413 98 ... [เข้าชม 408] [โดย Charmofasia Tour]

...เรียนรู้แบบไม่จำกัด เราให้คุณมากกว่าที่คิด เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์แนวคิดนักบริหารรุ่นใหม่ กับหลักสูตร MBA Online

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 15 มีนาคม 2558 มาเป็นเด็กหอ ต่อโทบริหารธุรกิจ MBA Online ด้วยกันนะคะ  Web site : http://mbao [เข้าชม 559] [โดย Ratchaporn Chaemsakul]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกษตรเพียงพอสู่ความพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา วรินทร หนูหนอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกษตรพอเพียงสู่ความเพียงพอ ... [เข้าชม 556] [โดย วรินทร หนูหนอง]

บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ... [เข้าชม 590] [โดย ครูนุ้ย]

there is/ there are

เมื่อต้องการบรรยาย [เข้าชม 507] [โดย phakunwan]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ ชุด สีชอล์คน้ำมันแสนสนุก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยสาร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ ชุด สีชอล์คน้ำมันแสนสนุก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยสาร ... [เข้าชม 478] [โดย จารีพร พรมชัยศรี]

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประ ... [เข้าชม 582] [โดย สุรัสวดี ]