Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สภาพการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยสภาพการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ ผู้รายงาน ระวีพร แสนพยุห์ หน่วยงาน โรงเรียนเคหะ ... [เข้าชม 32] [โดย ระวีพร แสนพยุห์]

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 64] [โดย นางปานชนก ชมเกลี้ยง]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางปานชนก ชมเกลี้ยง สังกัด โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประ ... [เข้าชม 48] [โดย arakin]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคลื่นกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 85] [โดย PMK]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

... [เข้าชม 63] [โดย ชัชฎาภรณ์]

เป็นข้อแนะนำง่าย ๆ เพียง 10 ข้อที่ทาง Sure Success Solution อยากแนะนำผู้ที่กำลังจะ Implement dynamics AX อย่าพยายาม implement ด้วยตนเอง เพราะคิดว่าน่าจะทำได้ ไม่น่ายาก เพราะมีหลายบริษัทลองมาเยอะแล้วไม่ประสบความสำเร็จ อย่าพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดของระบบงานปั

เป็นข้อแนะนำง่าย ๆ เพียง 10 ข้อที่ทาง Sure Success Solution อยากแนะนำผู้ที่กำลังจะ Implement dynamics AX อย่าพยายาม implement ด้วยตนเอง เพราะคิดว่าน่าจะทำได้ ไม่น่ายาก เพราะมีหลายบริษัทลองมาเยอะแล้วไม่ประ ... [เข้าชม 83] [โดย SURE]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางเจริญขวัญ นำพา โรงเรียน หนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 87] [โดย Somchai Kaiyasit]

สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ the brits เมโทร ทาวน์ กัลปพฤกษ์

ใครที่กำลังหาที่เรียนภาษาอังกฤษ ให้ตัวเองพูดได้ สนทนาได้ ด้วยสำเนียงเดียวกับเจ้าของภาษา วันนี้เราขอแนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ “The Brits English Center” ตั้งอยู่ที่ เมโทร เวสเทิร์นทาวน์ กัลปพฤกษ์ [เข้าชม 517] [โดย The Brits English Center Bangkok ]

เผยแพร่ผลงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ... [เข้าชม 732] [โดย Aekachai]

อักษรศรีกวีสรรค์

เท่าที่คิดอยากจะเขียน [เข้าชม 738] [โดย อารยะ คชทีป]

นิทานสระพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย ครูปริศนา จิตตสำเริง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก [เข้าชม 570] [โดย ปริชญา]

รับจัดหาครูต่างชาติเพื่อเข้าไปทำการสอนที่โรงเรียน 095-538-ุ6328

สถานบันมีการเปิดสายงานบริการทางการศึกษาคือ การส่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยทำการคัดสรร และจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานบันอีกทั้งยังมีการรับรอง ... [เข้าชม 608] [โดย Education Services]

รายงานการพัฒนาการใช้ชุดการสอน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา วิชา ท30208 วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้ชุดการสอน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา วิชา ท30208 วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางณิชารีย์ น้อยราช ... [เข้าชม 586] [โดย ณิชารีย์ น้อยราช]

แบบฝึกทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารชุดฝึกทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้มีทั้งหมด 5 เล่มใช้เวลาเรียนเล่มละ 4 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 22 ชั่วโมง ... [เข้าชม 580] [โดย pakanapat]

สถานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Disneyland [เข้าชม 683] [โดย john tin]

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 908] [โดย นางสาวดารารัตน์]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้และพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบกิจกรรม ชุดสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 1,065] [โดย iamrainys]

คู่มือแนวทางปฎิบัติการคัดแยกขยะในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

คู่มือแนวทางปฎิบัติการคัดแยกขยะในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 [เข้าชม 820] [โดย วัชรพงศ์ สุราราษฎร์]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ ... [เข้าชม 907] [โดย นิศารัตน์ อามาตร์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ... [เข้าชม 762] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

แฉวิธีการขโมยข้อมูลส่วนตัวแบบแนบเนียนบนอินเตอร์เน็ต (Identity Theft)

ผู้เขียนได้มีโอกาสพบเว็บไซต์ที่แอบดักเก็บข้อมลูส่วนตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม บทความนี้เขียนมาเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว [เข้าชม 884] [โดย วรจักร สิริวิเศษวรกุล @PNRU]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ ชื่อรายงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำใส ชื่อผู้รายงาน : นางสาววรรณฮัญฟาร์ สาและ ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2557 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นแชร์บอล ... [เข้าชม 719] [โดย POr Rakkarn]

vcharkarnknowledge

เป็นสมาชิกเว็บไซต์คนหนึ่งที่อยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆ !!! [เข้าชม 1,274] [โดย SUNNY]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม เล่นปนเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 495] [โดย ครูเด็กน้อย]