Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องสนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LTที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้าน

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง สนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียน ชั้นประ ... [เข้าชม 4] [โดย กอรีเยาะ กะมิยอ]

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องสนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LTที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้าน

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง สนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียน ชั้นประ ... [เข้าชม 5] [โดย กอรีเยาะ กะมิยอ]

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องสนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LTที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้าน

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง สนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียน ชั้นประ ... [เข้าชม 4] [โดย กอรีเยาะ กะมิยอ]

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องสนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LTที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้าน

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง สนุกกับการปั้นนูนต่ำด้วยกากมะพร้าว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียน ชั้นประ ... [เข้าชม 4] [โดย กอรีเยาะ เตะย่อ]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 22] [โดย พีรศาสตร์ จินาปุก]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 6] [โดย พีรศาสตร์]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 6] [โดย พีรศาสตร์]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 6] [โดย พีรศาสตร์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ผู้ประเมิน : นายสุทิน บุษบา ปีที่ประเมิน : 2558 บทสรุปสำ ... [เข้าชม 88] [โดย xmen]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ผู้ประเมิน : นายสุทิน บุษบา ปีที่ประเมิน : 2558 บทสรุปสำ ... [เข้าชม 79] [โดย amonare]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ [เข้าชม 66] [โดย pansa]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ [เข้าชม 51] [โดย pansa]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 48] [โดย bouban]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 41] [โดย bouban]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 46] [โดย bouban]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 40] [โดย buoban]

สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย เพื่อเปิดจินตนาการและโลกทัศ [เข้าชม 58] [โดย ไฟเย็นก็เป็นไฟ]

สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย เพื่อเปิดจินตนาการและโลกทัศ [เข้าชม 47] [โดย ไฟเย็นก็เป็นไฟ]

สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย เพื่อเปิดจินตนาการและโลกทัศ [เข้าชม 41] [โดย Jo Seph]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 5,766] [โดย happy]

แนวข้อสอบ เสมียนกองร้อย กองพลพัฒนาที่ 1

แนวข้อสอบ เสมียนกองร้อย กองพลพัฒนาที่ 1 1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 3 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 ... [เข้าชม 89] [โดย moddy]

แนวข้อสอบ เสมียนกองร้อย กองพลพัฒนาที่ 1

แนวข้อสอบ เสมียนกองร้อย กองพลพัฒนาที่ 1 1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 3 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 ... [เข้าชม 55] [โดย วารุณี]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 86] [โดย ครู]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 74] [โดย byby191]