Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนำ ... [เข้าชม 8] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการ [เข้าชม 9] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน [เข้าชม 7] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ ... [เข้าชม 8] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ [เข้าชม 6] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนำ ... [เข้าชม 6] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนำ ... [เข้าชม 8] [โดย ภารดี กาญจนารักษ์]

บทคัดย่อ ชื่อการวิจัย : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง กรด-เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 ชื่อผู้วิจัย : นางปทิต

บทคัดย่อ ชื่อการวิจัย : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง กรด-เบส https://www.scribd.com/doc/270346537/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD ชื่อผู้วิจัย ... [เข้าชม 20] [โดย ปทิตตา โต๊ะชาลี]

โรคตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบีคืออะไร? โรคตับอักเสบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ หลายคนที่ติดเชื้อไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกาย การติดเชื้อที่พบมากในหลายประ ... [เข้าชม 19] [โดย บิ้ง]

ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือเร่งสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประ ... [เข้าชม 70] [โดย mymay]

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 82] [โดย น้องฟ้าใส หัวใจชื่นบาน]

ฝึกอบรม เรียน "โลจิสติกส์" ใช้ในการทงานำได้จริง จบแล้ว พร้อมดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานทำ

สถาบันผลิตบุคลากร โลจอสติกส์ เนื้อหาหลักสูตร พร้อมใช้งานได้จริง Update แบบ Real Time โดยคณะอาจารณ์ จารผู้มีประสบการณ์ และประกอบการตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 ท่าน จบหารฝึกอบรม พร้อมดูแลหางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะ ... [เข้าชม 30] [โดย เอ็ม ITBS Logistics]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นด้วยโปรแกรม PowerPoint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นด้วยโปรแกรม PowerPoint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 36] [โดย ครูจิราพร วงศ์พลวรรณ]

Owner of my heart

เพลงที่แปลส่งอาจารย์สมัยเรียนการแปลที่มหาวิทยาลัยตอนป.ตรี และงานเขียนอื่นๆที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ [เข้าชม 168,796] [โดย รวิศร]

รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ... [เข้าชม 29] [โดย นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว]

การพัฒนาชุดการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

- [เข้าชม 75] [โดย Bai]

ขอถามอะไรซักหน่อยได้ไหมครับเรื่องโมเมนต์

คือมีโจทย์ว่า แขวนป้ายอันหนึ่งไว้หน้าบ้านด้วยเชือกที่มี2 เส้น 30cm ___________90N__________ 60cm เขาถามว่าถ้าป้าย90Nเชือกหมายเลข 1,2 รับน้ำหนักเส้นละเท่าไร กำหนด 30 cm หมายเลข 1 60 cm หมายเลข 2 ช่วยสอนวิธีทำ ... [เข้าชม 56] [โดย Aoun Karft]

ข้อเข่าเสื่อม ใครว่ารักษายาก ดูคลิปนี้ก่อนที่จะสายไป !!

https://www.youtube.com/watch?v=oI9rvu9PI5I [เข้าชม 56] [โดย Sarah Jell]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย : จงกล สีสุวอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... [เข้าชม 95] [โดย จงกล สีสุวอ]

ผลงานวิชาการ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้จัดทำได้วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่กำหนดให้ [เข้าชม 33] [โดย aujung_kamjan]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ครูทิพย์สุดา วิลาวัลย์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 9 เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ... [เข้าชม 80] [โดย Jakarin Jomkaew]

หนังสือภาพพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่องที่ศึกษา หนังสือภาพพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุภาวดี เจียมดี ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การใช้หนังสือภาพพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ... [เข้าชม 80] [โดย ครูหนู]

Study in Europe Fair 2015

สนใจเรียนต่อยุโรป ห้ามพลาด Study in Europe Fair 2015 (โปแลนด์, ฝรั่งเศส, รัสเซีย)วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ เชิญฟังสัมมนาพร้อมรับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ฟรี! ที่ The Playhouse โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ ... [เข้าชม 124] [โดย SWBKK]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชื่อผูวิจัย นางวราภรณ โพธิ์เย็น ปที่แลวเสร็จ 2558 บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 81] [โดย kruwara]