Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 5] [โดย ใช่ฟ้าลิขิต]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เข้าชม 9] [โดย ใช่ฟ้าลิขิต]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 5] [โดย ใช่ฟ้าลิขิต]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 2] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษาภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิภาวดี เจ๊กพ่วง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ... [เข้าชม 4] [โดย นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษาภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิภาวดี เจ๊กพ่วง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ... [เข้าชม 3] [โดย นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษาภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิภาวดี เจ๊กพ่วง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ... [เข้าชม 2] [โดย นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง]

การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประ ... [เข้าชม 10] [โดย นางเยาวลักษณ์ จันทร์ทองศรี]

การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประ ... [เข้าชม 9] [โดย นางเยาวลักษณ์ จันทร์ทองศรี]

การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประ ... [เข้าชม 8] [โดย นางเยาวลักษณ์ จันทร์ทองศรี]

Mind Therapist

รวบรวมบทความเกี่ยวกับจิตวิทยา การทำงานของสมอง และสะกดจิต WEB : www.sakodjit.com Line ID : @mind-therapist E-Mail : sakodjit@gmail.com Mobile : 08 9965 6041 [เข้าชม 859] [โดย Mind Therapist]

แก้ไม่ได้อ้ะ

กำหนดให้ x ≤12 1/4 จงหาค่าของ x ที่มีค่ามากสุดและเป็นไปได้เมื่อ 1) X เป็นจำนวนเต็ม x ≤12 1/4 x ≤12+1/4 ตอบ 2) X เป็นจำนวนเฉพาะ 3) X เป็นจำนวนตรรกยะ ... [เข้าชม 17] [โดย ปลาดุกดุ๊กดิ๊ก]

แก้ไม่ได้อ้ะ

กำหนดให้ x ≤12 1/4 จงหาค่าของ x ที่มีค่ามากสุดและเป็นไปได้เมื่อ 1) X เป็นจำนวนเต็ม x ≤12 1/4 x ≤12+1/4 ตอบ 2) X เป็นจำนวนเฉพาะ 3) X เป็นจำนวนตรรกยะ ... [เข้าชม 14] [โดย ปลาดุกดุ๊กดิ๊ก]

แก้ไม่ได้อ้ะ

กำหนดให้ x ≤12 1/4 จงหาค่าของ x ที่มีค่ามากสุดและเป็นไปได้เมื่อ 1) X เป็นจำนวนเต็ม x ≤12 1/4 x ≤12+1/4 ตอบ 2) X เป็นจำนวนเฉพาะ 3) X เป็นจำนวนตรรกยะ ... [เข้าชม 10] [โดย ปลาดุกดุ๊กดิ๊ก]

แก้ไม่ได้อ้ะ

กำหนดให้ x ≤12 1/4 จงหาค่าของ x ที่มีค่ามากสุดและเป็นไปได้เมื่อ 1) X เป็นจำนวนเต็ม x ≤12 1/4 x ≤12+1/4 ตอบ 2) X เป็นจำนวนเฉพาะ 3) X เป็นจำนวนตรรกยะ ... [เข้าชม 10] [โดย Mod Natthawadee]

แก้ไม่ได้อ้ะ

กำหนดให้ x ≤12 1/4 จงหาค่าของ x ที่มีค่ามากสุดและเป็นไปได้เมื่อ 1) X เป็นจำนวนเต็ม x ≤12 1/4 x ≤12+1/4 ตอบ 2) X เป็นจำนวนเฉพาะ 3) X เป็นจำนวนตรรกยะ ... [เข้าชม 12] [โดย Mod Natthawadee]

แก้ไม่ได้อ้ะ

กำหนด [เข้าชม 11] [โดย Mod Natthawadee]

เชิญสมาชิกครุูวิชาการทุกท่าน เขาไปดาวน์โหลด งานนำเสนอ หรือpower point ฟรี

เชิญสมาชิกครุูวิชาการทุกท่าน เขาไปดาวน์โหลด งานนำเสนอ หรือ power point กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯท่ีใช้สำหรับสอนชั้น ป.4-5-6 ตลอดปีการศึกษา ได้ท่ีเวบนี้ครับ krupithak.blogspot.com ถ้าใช้แล้ว ได้ผลไม่ได้ผลอย่างไร ... [เข้าชม 295] [โดย พิทักษ์ พิมพ์ดี ]