Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก [เข้าชม 13] [โดย kruko]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก [เข้าชม 3] [โดย kruko]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระ ... [เข้าชม 5] [โดย kruko]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระ ... [เข้าชม 5] [โดย kruko]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระ ... [เข้าชม 5] [โดย kruko]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระ ... [เข้าชม 3] [โดย kruko]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (บทคัดย่อ) ... [เข้าชม 15] [โดย วรรณธิดา]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (บทคัดย่อ)

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (บทคัดย่อ) ... [เข้าชม 6] [โดย วรรณธิดา]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อรายงาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 8] [โดย นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อรายงาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชุด ล้วงลึกซอฟต์แวร์เกาะติดเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 5] [โดย นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ]

ความฝัน สำคัญสำหรับการเรียนรู้

หลายคนโชคดีที่มีความฝัน แต่คนส่วนใหญ่เรียนไปแบบไม่มีความฝันและยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร ถนัดอะไร หรือไปทางไหน [เข้าชม 12] [โดย พี่มายด์ห้องเรียนแห่งอนาคต]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโดยใช้คำกริยา (Verbs) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโดยใช้คำกริยา (Verbs) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นายบรรลุ แดนดงยิ่ง สถานที่ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน ... [เข้าชม 27] [โดย บรรลุ]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโดยใช้คำกริยา (Verbs) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโดยใช้คำกริยา (Verbs) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นายบรรลุ แดนดงยิ่ง สถานที่ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน ... [เข้าชม 6] [โดย บรรลุ]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโดยใช้คำกริยา (Verbs) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโดยใช้คำกริยา (Verbs) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นายบรรลุ แดนดงยิ่ง สถานที่ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน ... [เข้าชม 4] [โดย ทะ-นง]

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก ชื่อผู้ศึกษา นางปราถนา ธรรมวงศ์ ปีที่ศึกษา ... [เข้าชม 10] [โดย นางปราถนา ธรรมวงศ์]

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก ชื่อผู้ศึกษา นางปราถนา ธรรมวงศ์ ปีที่ศึกษา ... [เข้าชม 7] [โดย นางปราถนา ธรรมวงศ์]

นักเรียนอึดฉริยะ ในหลักสูตรสำเร็จรูป

นักเรียนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนแบบหลักสูตรสำเร็จรูปต้องมีความอดทนสูง คือขยันท่อง ขยันจำ ทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาที่ตนเองถนัดหรือไม่ ชอบหรือไม่ก็ต้องใส่ความอดทน ใช้ความขยัน อ่านซ้ำๆ ท่อง และกวดวิชาเพื่อทำ ... [เข้าชม 68] [โดย พี่มายด์ห้องเรียนแห่งอนาคต]

“กั้ง เดอะสตาร์” ฝากกำลังใจถึงน้องๆวัยใส

มาถึงกิจกรรมดีๆสำหรับวัยใส กับงาน “เดอะไนน์จูเนียร์คอนเทส” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถและความน่ารักสดใสกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังได้หนุ่มหล่อเสียงดี “กั้ง เดอะสตาร์” มานำทัพความสนุกและเพิ่มดีกรีความมันส์อีกด้วย ... [เข้าชม 40] [โดย โตเร็วเอเจนซี่]

ค้นหาตนเองเจอก่อน มีความสุขก่อน

การค้นหาตนเอง คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ [เข้าชม 56] [โดย พี่มายด์ห้องเรียนแห่งอนาคต]

chulastudy รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน กทม ปริมณฑล

www.chulastudy.com รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน กทม ปริมณฑล เรียนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ฟรี เอกสารประกอบการเรียน ***จัดหาติวเตอร์ กทม ปริมณฑล หาติวเตอร์สอนพิเศษกับ Chulastudy ... [เข้าชม 59] [โดย chulastudy]

chulastudy รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน กทม ปริมณฑล

www.chulastudy.com รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน กทม ปริมณฑล เรียนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ฟรี เอกสารประกอบการเรียน ***จัดหาติวเตอร์ กทม ปริมณฑล ... [เข้าชม 24] [โดย chulastudy]

chulastudy รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน กทม ปริมณฑล

www.chulastudy.com รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน กทม ปริมณฑล เรียนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ฟรี เอกสารประกอบการเรียน ***จัดหาติวเตอร์ กทม ปริมณฑล ... [เข้าชม 21] [โดย chulastudy]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ศึกษา นายไชยยศ คำสังวาลย์ ปีที่ศึกษา 2556 – 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ ... [เข้าชม 34] [โดย นายไชยยศ คำสังวาลย์]

หลักสูตรการศึกษา"สำเร็จรูป"

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตเราใช้ของสำเร็จรูปมากขึ้นทุกวัน แม้แต่การศึกษา ที่เราใช้กันก็เป็น การศึกษาสำเร็จรูป [เข้าชม 105] [โดย พี่มายด์ห้องเรียนแห่งอนาคต]