Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายมะนาแซ มะเดหมะ หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 6] [โดย นายมะนาแซ มะเดหมะ]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายมะนาแซ มะเดหมะ หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 3] [โดย นายมะนาแซ มะเดหมะ]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายมะนาแซ มะเดหมะ หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 5] [โดย นายมะนาแซ มะเดหมะ]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายมะนาแซ มะเดหมะ หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 3] [โดย นายมะนาแซ มะเดหมะ]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายมะนาแซ มะเดหมะ หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 3] [โดย นายมะนาแซ มะเดหมะ]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายมะนาแซ มะเดหมะ หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 4] [โดย นายมะนาแซ มะเดหมะ]

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งต่างๆ ... [เข้าชม 13] [โดย กาญจนา ป.]

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งต่างๆ ... [เข้าชม 3] [โดย กาญจนา ป.]

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งต่างๆ ... [เข้าชม 3] [โดย กาญจนา ป.]

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งต่างๆ ... [เข้าชม 3] [โดย กาญจนา ป.]

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งต่างๆ ... [เข้าชม 5] [โดย กาญจนา ป.]

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งต่างๆ ... [เข้าชม 3] [โดย กาญจนา ป.]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนำ ... [เข้าชม 12] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการ [เข้าชม 12] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน [เข้าชม 9] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ ... [เข้าชม 10] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ [เข้าชม 8] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนำ ... [เข้าชม 8] [โดย ครูแพน]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับดูดสารพิษในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนำ ... [เข้าชม 12] [โดย ภารดี กาญจนารักษ์]

บทคัดย่อ ชื่อการวิจัย : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง กรด-เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 ชื่อผู้วิจัย : นางปทิต

บทคัดย่อ ชื่อการวิจัย : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง กรด-เบส https://www.scribd.com/doc/270346537/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD ชื่อผู้วิจัย ... [เข้าชม 25] [โดย ปทิตตา โต๊ะชาลี]

โรคตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบีคืออะไร? โรคตับอักเสบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ หลายคนที่ติดเชื้อไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกาย การติดเชื้อที่พบมากในหลายประ ... [เข้าชม 31] [โดย บิ้ง]

ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือเร่งสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประ ... [เข้าชม 83] [โดย mymay]

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 95] [โดย น้องฟ้าใส หัวใจชื่นบาน]

ฝึกอบรม เรียน "โลจิสติกส์" ใช้ในการทงานำได้จริง จบแล้ว พร้อมดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานทำ

สถาบันผลิตบุคลากร โลจอสติกส์ เนื้อหาหลักสูตร พร้อมใช้งานได้จริง Update แบบ Real Time โดยคณะอาจารณ์ จารผู้มีประสบการณ์ และประกอบการตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 ท่าน จบหารฝึกอบรม พร้อมดูแลหางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะ ... [เข้าชม 33] [โดย เอ็ม ITBS Logistics]