Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง [เข้าชม 7] [โดย googleappthailand]

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง [เข้าชม 2] [โดย googleappthailand]

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว [เข้าชม 9] [โดย googleappthailand]

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว [เข้าชม 3] [โดย googleappthailand]

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!!

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!! [เข้าชม 8] [โดย googleappthailand]

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!!

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!! [เข้าชม 2] [โดย googleappthailand]

เรียนดนตรีให้ประสบความสำเร็จ

การเรียนดนตรีให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระดับเล็ก กลาง ขั้นสูง ก็มีขั้นตอนเดียวกัน สิ่งสำคัญหลักๆประกอบไปด้วย 3 ประการใหญ่ๆ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป โอกาสประสบความสำเร็จย่อมมีน้อยลงมาก 1.ผู้เรียน ... [เข้าชม 7] [โดย Ladyflute Christmas]

. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เมืองตรังของหนู

บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เมืองตรังของหนู เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ให้มีประ ... [เข้าชม 55] [โดย นายนิทัศน์ ถวิลเวทิน]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 26] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 18] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 17] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 16] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

ชุดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชุดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 44] [โดย สุภาวรรณ ศรีสุขใส]

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอน เรื่อง ... [เข้าชม 58] [โดย สุภาวรรณ ศรีสุขใส]

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย [เข้าชม 1,449] [โดย happy]

การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชื่อผู้ประเมิน นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม คำ ... [เข้าชม 35] [โดย นภาพร วงศ์คง]

บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

1.ด้านสภาวะแวดล้อม มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 2.ด้านปัจจัย มีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 3.ด้านกระบวนการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สามารถพัฒนาอาคารสถานที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีการนิเทศติดตามผล 4.ด้านผลผลิต ... [เข้าชม 52] [โดย นายทีรเดช พันทนพิเชฐ]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 65] [โดย ครูดาว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 40] [โดย ครูดาว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 32] [โดย นางสาวกฤษณา ชาลีบัว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 25] [โดย นางสาวกฤษณา ชาลีบัว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 21] [โดย นางสาวกฤษณา ชาลีบัว]

[เข้าชม 78] [โดย นะนะ]

พี่ๆคะ ช่วยเขียนโปรแกรมคลังสินค้าDev c++ หน่อยค่ะ

มีการรับสินค้าเข้า ส่งออก วันที่รับ-ออก เลขทะเบียนสินค้า ชื่อสินค้า ราคา [เข้าชม 62] [โดย Za'nook Nick Rtz]