Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 8] [โดย สา]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 5] [โดย สา]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 4] [โดย supinza]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 5] [โดย supinza]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 5] [โดย supinza]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 5] [โดย supinza]

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ... [เข้าชม 22] [โดย นายศุภชัย วโรรส]

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ... [เข้าชม 6] [โดย นายศุภชัย วโรรส]

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ... [เข้าชม 6] [โดย นายศุภชัย วโรรส]

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ... [เข้าชม 7] [โดย นายศุภชัย วโรรส]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 18] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 9] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 9] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 9] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 9] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 10] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 8] [โดย พร]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน [เข้าชม 19] [โดย ครูยอดดอย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน [เข้าชม 12] [โดย ครูยอดดอย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ... [เข้าชม 9] [โดย ครูยอดดอย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ... [เข้าชม 9] [โดย ครูยอดดอย]

บริการ Google Adwords

Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กที่โฆษณา และเข้ามายังเว็บไซต์ของเราแล้ว ... [เข้าชม 22] [โดย googleappthailand]

บริการ Google Adwords

Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กที่โฆษณา และเข้ามายังเว็บไซต์ของเราแล้ว ... [เข้าชม 12] [โดย googleappthailand]

บริการ Google Adwords

Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กท [เข้าชม 10] [โดย googleappthailand]