แก้โจทย์แคล โดยการ ดิฟ ทีค่ะ ทำไม่ได้เลย (หมูงิ)

แก้โจทย์แคล โดยการ ดิฟ ทีค่ะ ทำไม่ได้เลย ขอแบบวิธีทำ เพราะจะได้ตรวจคำตอบ ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 3

วิศวเครื่องกล (Guest)
9 ม.ค. 2553 18:47
 1. เศษส่วนไม่ต้องดิฟ ดิฟเฉพาะ U คือพวก lnx หรือตัวในวงเล็บ แล้วนำมาตัดกับเศษส่วนถ้าตัดไม่ได้ติดไว้งั้นแหละ ถ้าเช็คคำตอบ นำคำตอบดิฟมาอินทิเกรตกลับจะได้โจทย์ดิฟเหมือนเดิม เพราะมันสัมพันธ์กันความคิดเห็นที่ 4

นกแสก
9 ม.ค. 2553 23:20
 1. 1.      «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«/math»

        «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«/math»  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«/math»
                          =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mo»$#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mi»x«/mi»«/mfrac»«/math»
                          =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mrow»«mn»5«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/mfrac»«/math» 


  2.
         «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mo»$#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mo»(«/mo»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»)«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mrow»«mn»80«/mn»«mo»+«/mo»«mn»50«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«mo»$#183;«/mo»«mn»5«/mn»«mo»$#183;«/mo»«mn»2«/mn»«mi»x«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»30«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«mrow»«mn»80«/mn»«mo»+«/mo»«mn»50«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

  3.      «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math»

          «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«/math» «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math»  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mo»(«/mo»«mo»-«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»-«/mo»«mo»(«/mo»«mo»-«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mo»(«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»)«/mo»«/mrow»«mrow»«mo»(«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»
                              =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»$#183;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$#183;«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«/mrow»«mrow»«mn»9«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»

                              =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»$#183;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msup»«mo»$#183;«/mo»«mn»3«/mn»«/mrow»«mrow»«mn»9«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»

                              =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»[«/mo»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msup»«mo»]«/mo»«/mrow»«mrow»«mn»9«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»

                              =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»


                            


             
        
           

          
ความคิดเห็นที่ 6

assanai_el09@hotmail.com (Guest)
24 ก.ค. 2553 20:14
 1. ปวดหัว ววววว

  สอบอาทิตย์หน้า

  อ้ากก กกกกความคิดเห็นที่ 7

tutor kaset
25 ส.ค. 2553 23:50
 1. ใช่ ข้อ 3 ผิดครับ  ข้างล่าง 3 ln 7 เป็นค่าคงที่นะ  ดึงไปนอกเลยครับ  ดิฟแต่


  -73x


   


  ใช้สูตร   ดิฟ  au


   


   
ความคิดเห็นที่ 8

nut042322430
28 ก.ค. 2554 22:26
 1. งั้นถ้า In เป็นค่าคงที่ก็คือดิฟทิ้งได้เลยใช่มะฮะ (สอบพรุ้งนี้ เพิ่งรู้ว่าอาจมี In แซก 555)


   
ความคิดเห็นที่ 9

nickname (Guest)
11 ก.ค. 2557 02:37
 1. ถูกผิดขอโทษด้วยนะครับ
  4 sin (x+5)
  diff cos =>-sin dy by dx
  5 1/6 sec^5x secx tanx - 1/4 sec^3x secx tanx
  diff sec =>sec tan dy by dx
  6ดึงตัวร่วม 1/4ออก และใช้สุตรdiff=>-sin dy by dx
  1/4 (2-cos2x (2) )
  7ข้อนี้กวนนิดๆครับ ได้ lnx =*=ดิฟเลียงตัวใช้สุตรดิฟผลคุน มันได้ lnx+1 ดิฟด้านหลังมันได้ -1ตัดกันพอดี...ความคิดเห็นที่ 10

nickname (Guest)
11 ก.ค. 2557 02:43
 1. ปล ข้างบน ข้อ6พิมพ์ผิด เปลี่ยน cosเป้น sinนะครับ คห8ผมเข้าใจว่าหลายปีละนะครับแต่ตอบมาเผื่อมีไครเข้ามาดู ทำไม่ได้ครับ lnบลา มันคือ f(x) ครับห้ามใช้เป้นค่าคงที่เด็ดขาดถ้ามีxห้อยหลังแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้ครับเช่น lne ln1 ln2 ln3 ...^^ความคิดเห็นที่ 11

ไข่มุกราณี
12 ก.ค. 2557 01:58

 1. ^*^


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น