ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล: English for Nurses

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลwww.eng4nurses.comE4N Conversation (30 hrs)

เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลโดยเฉพาะ สอนทักษะและหลักการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่นการทักทาย การลงทะเบียนผู้ป่วย การทำแผล การฉีดยา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และอื่นๆ มีการปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบกลุ่มและเดี่ยวเพื่อฝึกการพูด เพื่อให้มีความกล้าและมีความคุ้นเคยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือนักศึกษาพยาบาลที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าต่อไป

เนื้อหาหลักสูตรเน้น

• Nursing vocabulary, terminology, and Idioms

• Nurse - Patient relationships

-English for Every Day Situations

• Medical abbreviations etc.E4N Speaking & Listening (30 hrs)

พัฒนาทักษะการพูด - ฟังภาษาอังกฤษ เต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา (Native Speaker) ประกอบด้วย ฝึกฝนการพูด (Speaking) การฟัง (Listening) และการออกเสียง (Pronunciation) พร้อมมีกิจกรรมต่าง ๆ เสริมให้เกิดความสนุกและกระตุ้นการแสดงออก ให้กล้าพูด และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับอาจารย์เจ้าของภาษา มี CD, DVD และเทป ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลที่สั่งตรงจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้คุณได้ใกล้ชิดกับภาษาอังกฤษมากเท่าที่คุณต้องการ

E4N Reading & Vocabulary (30 hrs)

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาคำศัพท์และทักษะการอ่านระดับกลาง - ระดับสูง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะได้ เรียนรู้โครงสร้างภาษาหลายรูปแบบ วิธีการเรียนการสอนใช้กิจกรรมการอ่านที่สนุกสนาน เหมาะสำหรับพยาบาลที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนคำศัพท์และฝึกฝนการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษทางการพยาบาล และการแพทย์ ประกอบด้วย การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) เพิ่มพุนคำคัพท์ใหม่ ๆ (Vocabulary) ด้วยรูปแบบการเรียนที่สนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) ประกอบการสอนที่ให้ทั้งความบันเทิง, เทคนิคการจดจำ และฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างครบครันE4N Grammar & Writing (30 hrs)

ประกอบด้วยไวยากรณ์ (Grammar) พร้อมเสริมสร้างด้านคำศัพท์ (Vocabulary) หลักสูตรครอบคลุม 3 ทักษะสำคัญในการเขียนซึ่งรวมทั้ง การสร้างประโยค (Sentence), ฝึกการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เข้าใจในส่วนต่างๆ การพัฒนาอนุเฉท (Paragraph) และกระบวนการคิดเพื่อเขียนอย่างมีระบบ (Writing Process) ผู้เรียนจะได้รับ feedback โดยตรงจากผู้สอนทุกครั้งที่เรียน เพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการเขียนที่ถูกต้อง การฝึกเขียน Topic Sentence ให้ถูกต้องและชัดเจน สามารถเขียนและลำดับประโยคต่างๆได้อย่างดี ฝึกการใช้ตัวเชื่อมประโยคต่างๆ ฝึกการเขียนอธิบายสิ่งต่างๆได้ เช่นสถานที่ต่างๆ การเขียนบันทึกสั้นๆแบบต่างๆ ทบทวนหัวข้อไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียน เช่น Tense, Part of Speech, Non-Finite Verb, Passive Voice, Mood, Reported Speech, Question Tag, Causative Form, Subject - Verb Agreement, If Clause, etc. ฝึกฝนตั้งแต่ระดับคำ (Word) วลี (Phrase) อนุประโยค (Clause) ประโยค (Sentence) อนุเฉท (Paragraph) จนสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ (เหมาะสำหรับพยาบาลที่อยากเก่งไวยากรณ์ และการเขียน)

ระยะเวลาเรียน และอัตราค่าลงทะเบียน

(รวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

• เรียนวันละ 2 ชั่วโมง, สัปดาห์ละ 2 วัน (เริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์)

• อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 3,290 บาท

• ทุกหลักสูตรระยะเวลาเรียน: 30 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม. รวม 15 ครั้ง)

• เลือกเวลาเรียนได้เองตั้งแต่ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการรอบที่ 1 08.00-10.00 น.

รอบที่ 2 10.00-12.00 น.

รอบที่ 3 12.00-14.00 น.

รอบที่ 4 14.00-16.00 น.E4N มีคอร์สแบบส่วนตัว สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดในตารางเรียน หรือ ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียน ในสถานที่ของผู้เรียนเอง โดยคอร์สเรียนแบบส่วนตัว (One-to-One) ไม่จำเป็นจะต้องเรียนคนเดียว อาจจะจัดกลุ่มกันเอง ไม่เกิน 4 คน เพื่อลดค่าใช้จ่าย (เนื่องจากคอร์สเรียน แบบส่วนตัวคำนวณค่าเรียนต่อชั่วโมง) กำหนดระยะเวลาเรียน วันเรียน รวมทั้ง เนื้อหาที่ต้องการเรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการง่ายต่อการจัดเนื้อหาของอาจารย์ผู้สอน เลือกเวลาเรียนได้เอง ตั้งแต่ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.กรุณาโทรนัดเวลาเรียนล่วงหน้ากับพนักงาน โทร 089-764-8277 หรือ 086-569-3702สถานที่เรียน สเปญพาเลส ซ.นาคนิวาส 20 ถ. ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230รถประจำทาง สาย 156
24 ส.ค. 2550 08:55
1 ความเห็น
4755 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น