CBC คืออะไรต้องหาคำตอบ

CBCหรือ complete blood count เป็นการตรวจที่บ่อยที่สุดโดยการตรวจวัดเซลล์ต่างๆในเลือดได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดโดยอาจจะตรวจด้วยเครื่องหรือโดยการส่องกล้องซึ่งจะตรวจเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงแพทย์จะตรวจจำนวนเม็ดเลือดแดง Red blood cell (RBC) count

ความเข็มของเลือด Hematocrit

Hemoglobin

MCV

MCH

MCHC

เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวแพทย์จะตรวจเม็ดเลือดขาว White blood cell

อัตราส่วนเม็ดเลือดขาว Differential blood count (Diff)

เกี่ยวกับเกร็ดเลือดจำนวนเกร็ดเลือด Platelet count

การตรวจเม็ดเลือดแดงจำนวนเม็ดเลือดแดง Red blood cell (RBC) count

เป็นการนับจำนวนเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด ถ้าจำนวนน้อยก็คือภาวะโลหิตจาง (anemia ) ถ้าจำนวนมากเกินไปเรียก ( polycythemia) ปกติจะมีปริมาณ 4.2 - 5.9 million cells/cmm นอกจากจะดูจำนวนแล้วยังดูขนาดของเม็ดเลือดแดง ความเข็มของ Hemoglobin ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีโลหิตจางเนื่องเสียเลือดจากประจำเดือนความเข็มของเลือด Hematocritเป็นการวัดความเข็มข้นของเลือดอีกแบบหนึ่งโดยเปรียบเทียบปริมาตรของเม็ดเลือดต่อปริมาตราของเลือด ถ้าต่ำกว่า 30%ถือว่ามีภาวะโลหิตจางhematocrit ต่ำพบได้ในภาวะโรคโลหิตจาง

เสียเลือด

bone marrow failure (e.g., due to radiation, toxin, fibrosis, tumor)

destruciton of red blood cells

leukemia

malnutrition or specific nutritional deficiency

multiple myeloma

rheumatoid arthritis

hematocrit สูงพบได้ในภาวะขาดน้ำจาก

ไฟไหม้

ท้องร่วง

erythrocytosis (excessive red blood cell production)

polycythemia vera

สาเหตุของภาวะโลหิตจาง Anemiaขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency anemia

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากเสียเลือดเช่น เสียเลือดจากประจำเดือน เสียเลือดจากแผลในกระเพาะ เสียเลือดจากรีดสีดวงทวาร เป็นต้น

ในเด็กเกิดจากขาดธาตุเหล็กในอาหาร

เสียเลือดเป็นจำนวนมาก เช่นเสียเลือดจากแผลในกระเพาะอาหาร เสียเลือดจากอุบัติเหตุ

โรคทางพันธุกรรม เช่น โรค thalassemia

Hemoglobin เป็นส่วนประกอบสำคัญในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำ oxygen จากปอดไปยังเนื้อเยื่อและนำ Carbodioxide จากเนื้อเยื่อไปฟอกที่ปอด ค่าปกติจะอยู่ระหว่าง 12-16 gram%พบว่าถ้ามีน้อยถือเป็นภาวะโลหิตจาง สาเหตุเหมือนกับภาวะโลหิตจางMCV เป็นการวัดขนาดของเม็ดเลือดแดง เป็นอัตราส่วนระหว่า Hct และเม็ดเลือดแดงค่าปกติจะอยู่ระหว่าง 86-98 femtoliters

Mean cell hemoglobin (MCH). เป็นการวัดปริมาณ hemoglobin ในแต่ละเซลล์ของเม็ดเลือดแดงหรือเป็นการคำนวณระหว่างปริมาณ hemoglobin และปริมาณเม็ดเลือดแดงค่าปกติ 27 - 32 picograms

Mean cell hemoglobin concentration (MCHC). เป็นการวัดความเข็มข้นของ hemoglobin ซึ่งคำนวณได้จาก hemoglobin และ Hct

เม็ดเลือดขาว White blood cellการตรวจเม็ดเลือดขาวแบ่งการตรวจได้เป็นจำนวนเม็ดเลือดขาว White blood cell count {WBC] มีจำนวนน้อยกว่าเม็ดเลือดแดงมาก เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรค เมื่อมีการติดเชื้อร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวจากไขกระดูกทำให้เม็ดเลือกขาวเพิ่ม คนที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำจะติดเชื้อได้ง่าย ปกติจะมีจำนวณ 4300-10800/ cubic millimeterเม็ดเลือดขาวต่ำ พบได้ในภาวะ การติดเชื้ออย่างรุนแรง AIDS มะเร็ง คนที่ได้รับเคมีบำบัดเม็ดเลือดขาวสูง พบได้ในภาวะ ติดเชื้อ มะเร็งเม็ดเลือดขาวDifferential blood count (Diff) คือการหาอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดโดยการนับเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดว่ามีกี่% เม็ดเลือดขาวมีอยู่ 5 ชนิดดังนี้neutrophils

lymphocytes

monocytes

eosinophils

basophilsหน้าที่ต่อสู้โรคติดเชื้อ

สร้างภูมิคุ้มกัน

ี่สร้างภูมิคุ้มกัน

หน้าที่สร้างสารภูมิแพ้

เกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้

จำนวนเกร็ดเลือด Platelet countเกร็ดเลือดมีหน้าที่อุดปากแผลเวลาได้รับบาดเจ็บ ปกติจะมีเกร็็ดเลือด 100000-300000 / cubic millimeter ถ้าเกร็ดเลือดต่ำทำให้ผิวเกิดจ้ำเลือด และจุดเลือดออก เกร็ดเลือดต่ำพบได้ในภาวะ มะเร็งบางชนิด ได้รับเคมีบำบัด ไข้เลือดออก SLEค่าปกติของการตรวจ CBCRBC (varies with altitude):

ชาย: 4.7 to 6.1 million cells/mcL

หญิง: 4.2 to 5.4 million cells/mcL

WBC : 4,500 to 10,000 cells/mcL

Hematocrit (varies with altitude):

ชาย: 40.7 to 50.3 %

หญิง: 36.1 to 44.3 %

Hemoglobin (varies with altitude):

ชาย: 13.8 to 17.2 gm/dL

หญิง: 12.1 to 15.1 gm/dL

MCV: 80 to 95 femtoliter

MCH: 27 to 31 pg/cell

MCHC: 32 to 36 gm/dL

Note:

cells/mcL = cells per microliter

gm/dL = grams per deciliter

pg/cell = picograms per cellการแปลผลหากมีจำนวณเม็ดเลือดแดงสูงหมายถึงภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ำ

โรคหัวใจแต่กำเนิด

โรคหัวใจวายเนื่องจากโรคปอด

พังผืดในปอด

Polycythemia vera

ขาดน้ำเช่นท้องร่วงอย่างแรง

โรคไตที่มีการสร้าง erythropoietin

จำนวณเม็ดเลือดแดงน้อยพบได้ในภาวะเสียเลือด

ทางเดินอาหาร

อื่นๆเช่นประจำเดือน

ไขกระดูกไม่ทำงานเช่น (การฉายแสง, สารพิษ, fibrosis, เนื้องอกในไขกระดูก)

โรคไตวายเรื้อรัง

เม็ดเลือดแดงแตกง่าย

มะเร็งเม็ดเลือด

Multiple myeloma

ขาดอาหาร (เช่นขาดธาตุเหล็ก iron, กรดโฟลิก folate, วิตามิน vitamin B12, or vitamin B6)

เม็ดเลือดขาวต่ำพบได้ในโรคหรือภาวะไขกระดูกไม่ทำงาน (for example, due to infection, tumor or fibrosis)

มีสารพิษ

โรคแพ้ภูมิเช่น SLE

โรคตับและม้าม

การฉายแสง

เม็ดเลือดขาวสูงพบได้ในภาวะหรือโรคโรคติดเชื้อ

การอักเสบเช่นโรค rheumatoid arthritis

มะเร็งเม็ดเลือดขาว Leukemia

ความเครียด

เนื้อเยื่อมีการตายเช่นไฟไหม้

hematocrit ต่ำพบได้ในภาวะโลหิตจาง Anemia (various types)

เสียเลือด

ไขกระดูกไม่ทำงาน (for example, due to radiation, toxin, fibrosis, tumor)

เม็ดเลือดแดงแตกHemolysis (RBC destruction) related to transfusion reaction

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ขาดสารอาหาร

ข้ออักเสบ

ภาวะความเข็มข้นในเลือดสูง( hematocrit )พบได้ในภาวะขาดน้ำจาก

ไฟไหม้

ท้องร่วง

Polycythemia vera

ภาวะoxygen ในเลือดต่ำเช่น สูบบุหรี่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อาศัยในที่สูง

hemoglobin ต่ำพบได้ในภาวะanemia (various types)

erythropoietin deficiency (from kidney disease)

red blood cell destruction associated with transfusion reaction

เสียเลือด

สารตะกั่วเป็นพิษ

ขาดอาหาร

nutritional deficiencies of iron, folate, vitamin B-12, vitamin B-6

ได้รับน้ำเกลือมากเกินไป

hemoglobin สูงพบได้ในภาวะโรคหัวใจแต่กำเนิด congenital heart disease

โรคหัวใจวายจากโรคปอด

โรคพังผืดในปอด pulmonary fibrosis

polycythemia vera

increased RBC formation associated with excess erythropoietin
21 ก.ย. 2550 15:10
2 ความเห็น
33057 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  socoolly_nat@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
19 มี.ค. 2553 00:47


ความคิดเห็นที่ 2 uknow_pp_vin@hotmail.com (Guest)

กระผมไปตรวจเลือดมา ผลออกมาอย่างอื่นปรกติ แต่ wbc count low 3800 อยู่เกนณ์ปรกติหรือปล่าวคับ
8 มิ.ย. 2554 14:58

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น