ความหมายการออกแบบ

ความหมายของการออกแบบ

ก่อนอื่นเราควรจะทราบความหมายของการออกแบบก่อนว่า การออกแบบหมายถึงอะไร ซึ่งได้มีผู้ให้คำนิยามคำว่า การออกแบบ ต่างๆกันดังนี้

การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา เช่น เราจะทำเก้าอี้นั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็นขั้นตอนโดยต้องเริ่มเลือกวัสดุที่จะใช้ทำเก้าอี้นั้นจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด คำนวณสัดส่วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอี้นั่งมากน้อยเพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น

การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ขึ้น เช่น เก้าอี้เราทำขึ้นมาใช้ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปทรง เราก็จัดการปรับปรุงให้เป็น รูปงแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช้งานยังคงเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม เป็นต้น

การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การนำองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ เป็นศิลปะของมนุษย์เนื่องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์

การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด และมีความสะดวกสบายมากขึ้น

ในการออกแบบนี้ถือว่าเป็นวิชาปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการผลิตที่เหมือนๆกันเป็นจำนวนมากให้ได้รูปร่างที่ถูกต้องแน่นอนก่อนที่จะลงทุนในการผลิต นอกจากนี้เพื่อจัดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในราคาพอสมควรที่ผู้ซื้อจะซื้อได้

การพัฒนา หมายถึงอะไร ..... คำว่า “พัฒนา”มีผู้ใช้ศัพท์ทางภาษาอังกฤษว่า Improvement หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ถ้าใช้คำว่า Development หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น สำหรับคำหลังดูเหมือนจะตรงกับภาษาไทยมากกว่า

ผลิตภัณฑ์ หมายถึงอะไร ...สิ่งที่มนุษย์ค้นคว้าออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

อุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตสิ่งของเป็นจำนวนมากๆ โดยใช้กำลังในการผลิตและกำลังคนน้อยๆ และสามารถควบคุมคุณภาพได้

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแล้วนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเป็นจำนวนมากๆให้อยู่ในความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร

นักออกแบบ คือ ผู้ที่พยายามค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หาวิธีแก้ไขหรือคำตอบใหม่ๆสำหรับปัญหาต่างๆ

นักออกแบบอุตสาหกรรม คือ ผู้ที่เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านวิทยาการที่ก้าวหน้าต่างๆ กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลักการในการออกแบบโดยกามีความสามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์ และแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยกรรมวิธีด้านอุตสาหกรรม

ความคิดเห็นที่ 2


26 มิ.ย. 2551 14:33
 1. ไม่บอก

ความคิดเห็นที่ 3

21 ก.ค. 2551 17:06
 1. มันเป็นอย่างที่บอกหรอ ทำไมที่ร.ร.ไม่เป็นอย่างนี้วะ เอามาจากหนังสืออารายวะ

ความคิดเห็นที่ 4

8 ก.ย. 2551 13:58
 1. deeค่ะแต่อยากทราบความหมายของการออกแบบมากกว่านี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

najato045
6 ต.ค. 2551 18:44
 1. ดีแค่นี้อ่ะครับGIGORO_AOF@hotmail.comมีไรเข้าคุยเลย


ความคิดเห็นที่ 6

6 พ.ย. 2551 18:22
 1. การออกแบบ  หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน         ความสำคัญของการออกแบบ มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ 1.ในแง่ของการวางแผนการการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้การทำงานเป็นไปตาม    ขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง    แผนการทำงานก็ได้ 2. ในแง่ของการนำเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ     ตรงกันอย่างชัดเจน  ดังนั้น ความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ     ระหว่างกัน 3. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย    ซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น    หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบได้ทั้งหมด 4. แบบ จะมีความสำคัญอย่างที่สุด ในกรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต     เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง  นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน     หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง แบบ  เป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของ นักออกแบบ แบบมีอยู่หลายลักษณะ ดังนี้ คือ         1. เป็นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures) หรือแบบร่าง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง   ภาพพิมพ์ (Printing) ฯลฯ ภาพต่าง ๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ที่เป็น 2 มิติ         2. เป็นแบบจำลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหนึ่งที่ใช้แสดง รายละเอียดของงานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะเป็น 3 มิติ ทำให้ สามารถเข้าใจในผลงานได้ดีกว่า นอกจากนี้ แบบจำลองบางประเภทยังใช้งานได้ เหมือนของจริงอีกด้วยจึงสมารถใช้ในการทดลอง และทดสอบการทำงาน เพื่อหา ข้อบกพร่องได้

  ประเภทของการออกแบบ 1. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อ การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่ง โดยทั่วไปจะต้องทำงานร่วมกับ วิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเกี่ยว กับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัยตกรรมได้แก่- สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า  โบสถ์  วิหาร  ฯลฯ - สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร - สถาปัตยกรรมภายใน  เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร - งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง  เป็นการจัดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ    เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม - งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบ    ไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆงานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุด และแบ่งออกได้มากมาย หลาย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ ผลิตภัณฑ์  งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ - งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - งานออกแบบครุภัณฑ์ - งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์ - งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ - งานออกแบบเครื่องประดับ  อัญมณี - งานออกแบบเครื่องแต่งกาย- งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ - งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ   ฯลฯ

  3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ต้องใช้ ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือ วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต  บางอย่างต้องทำงาน ร่วมกันกับนักออกแบบสาขาต่าง ๆ ด้วย งานอกแบบประเภทนี้ได้แก่ - งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า - งานออกแบบเครื่องยนต์ - งานออกแบบเครื่องจักรกล - งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร - งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ   ฯลฯ

  4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่าง ๆให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น นักออกแบบเรียนว่า มัณฑนากร (Decorator) ซึ่งมักทำงานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ - งานตกแต่งภายใน (Interior Design) - งานตกแต่งภายนอก  (Exterior Design) - งานจัดสวนและบริเวณ ( Landscape Design) - งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display) - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) - การจัดบอร์ด - การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น  ฯลฯ

  5. การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) เป็นการออกแบบเพื่อทางผลิตงานสิ่งพิมพ์ ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์  นามบัตร  บัตรต่าง ๆ  งานพิมพ์ลวดลายผ้า งานพิมพ์ภาพลงบนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  งานออกแบบรูปสัญลักษณ์   เครื่องหมายการค้า  ฯลฯ


ความคิดเห็นที่ 8

5 ก.ค. 2552 23:14
 1. อีกนิดนึงค่ะ" กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม" หมายถึง?


ความคิดเห็นที่ 9

30 ก.ค. 2552 20:23
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างไร คะ


ความคิดเห็นที่ 10

27 ส.ค. 2552 22:23
 1. ทำไมไม่เขียนชื่อผู้เขียนบทความละคะ ?แล้วอย่างนี้ก็เอาไปอ้างอิงไม่ได้สิคะ ?เฮ้อ ....เซง


ความคิดเห็นที่ 11

29 ก.ค. 2553 19:31
 1. อะไร เนี้ย งง เอามาจากไหน อะ เหอะๆ คิดเองรึป่าว

ความคิดเห็นที่ 12

1 ส.ค. 2553 13:26
 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติม

ความคิดเห็นที่ 14

16 ส.ค. 2553 10:24
 1. กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 16

16 ส.ค. 2553 10:25
 1. จิหน้าหมา

ความคิดเห็นที่ 18

16 ส.ค. 2553 10:26
 1. หยกชายหน้าเฮี้ย

ความคิดเห็นที่ 21

16 ส.ค. 2553 10:28
 1. หน้าหีหยกชายหน้าหมา

ความคิดเห็นที่ 22

16 ส.ค. 2553 10:28
 1. ไอ้งั้งไอโง่ไอบ้า แต่ว่าหนูก็บ้าเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 23

16 ส.ค. 2553 10:28
 1. ไอ้iceหน้าหมา

ความคิดเห็นที่ 24

16 ส.ค. 2553 10:29
 1. ไอจิหน้าหีไอพวกกระเทยกูละเกียจนักอยากฆ่าให้มันตายไปให้พ้นๆหน้ากูไอสัตว์จิ

ความคิดเห็นที่ 25

16 ส.ค. 2553 10:29
 1. ไอ้iceหน้าหมา

ความคิดเห็นที่ 29

16 ส.ค. 2553 10:32
 1. พิมไรกันหรอ

ความคิดเห็นที่ 31

16 ส.ค. 2553 10:33
 1. ทำไรกันครับเนี่ยยยยยยยยยยยยย

ความคิดเห็นที่ 32

16 ส.ค. 2553 10:34
 1. ไอ้มิกหน้าตูดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ความคิดเห็นที่ 34

16 ส.ค. 2553 10:36
 1. มิกมิกมิกมิมกมกกกก

ความคิดเห็นที่ 35

16 ส.ค. 2553 10:36
 1. นนแม้งปัญญาอ่องว่ะ

ความคิดเห็นที่ 37

16 ส.ค. 2553 10:36
 1. จะเอาให้webเน่าเลยหรอ

ความคิดเห็นที่ 38

16 ส.ค. 2553 10:38
 1. ใครด่าไอมิกวะขอให้พ่อตาย

ความคิดเห็นที่ 39

16 ส.ค. 2553 10:40
 1. iceอย่าทะเลาะกับมิกเลยน้า

ความคิดเห็นที่ 40

16 ส.ค. 2553 10:41
 1. สมานฉันกันดีก่า

ความคิดเห็นที่ 41

16 ส.ค. 2553 10:43
 1. ไอIceชายห้อง6/1พญาไทอะมันเกรียนแถมกากคิดว่าตัวเองเก่งอีกต่างหากมีแต่ความคิดเกรียนๆทั้งนั้นวะในตัวมันอะมันคิดว่ามันเก่งไงคิดว่ามันเท่ไงนั้นแหละความคิดของเด็กเกรียนป.6ละไม่รู้จักโต

ความคิดเห็นที่ 42

16 ส.ค. 2553 10:43
 1. สมานเเผลกูก่อนไอ้เวร

ความคิดเห็นที่ 43

16 ส.ค. 2553 10:44
 1. ถ้าคุณยังทำแบบนี้ผมปิดเว็บนะ

ความคิดเห็นที่ 44

16 ส.ค. 2553 10:49
 1. สมานฉันกันน้า

ความคิดเห็นที่ 45

16 ส.ค. 2553 10:49
 1. adminเมิงเคยตายไหมเดี๋ยวตูจะฆ่าเมิงเอง

ความคิดเห็นที่ 46

16 ส.ค. 2553 10:50
 1. ADMINปลอมไอเกรียนมึงเงียบไปเลยสัตว์อย่าเกรียนดิADMINอะกูกูเป็นADMIN Kingdomsoft Asiasoftกูเนี่ยGMเดวกูแบนมึงเลยไอสัตว์มาแอบอ้างไอหัวดอมึงไปไกลๆเลยไอเกรียนกูเจอมาเยอะละเคยตายไหมสัตว์

ความคิดเห็นที่ 47

16 ส.ค. 2553 10:52
 1. สมานแผลไงไอ้หน้าหมา

ความคิดเห็นที่ 49

16 ส.ค. 2553 10:53
 1. ขอโทดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ความคิดเห็นที่ 52

16 ส.ค. 2553 11:01
 1. เห้ยตะกี้อะนนปลอมนนอะไม่มี ท์ โว้ยกูนนไอสัตว์พิมพ์ก็ผิดแอบอ้างนี่หว่า

ความคิดเห็นที่ 53

16 ส.ค. 2553 11:03
 1. นนอะกูแต่ที่พิมด่าไอซ์อะกูก็ชอบนะขอบใจที่ด่าแทน

ความคิดเห็นที่ 55

16 ส.ค. 2553 11:14
 1. นนแม้งกวลลลส้นตรีรโคตรรรรรรรรร

ความคิดเห็นที่ 58

14 ก.ย. 2553 19:43
 1. ขอบคุณนะคะกำลังหาอยู่พอดีเลย ^_________________^

ความคิดเห็นที่ 59

4 ธ.ค. 2553 16:32
 1. ขอบคุณค่ะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 60

18 ธ.ค. 2553 13:57
 1. โอ้ มีงานส่งอาจารย์ละ >_< แต๊งกิ้วมากน้า ~

ความคิดเห็นที่ 61

29 ธ.ค. 2553 10:40
 1. /2๐๑2222222

ความคิดเห็นที่ 62

29 ธ.ค. 2553 10:40
 1. อิอิ >< -

ความคิดเห็นที่ 65

24 มิ.ย. 2554 22:04
 1. ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะ

ความคิดเห็นที่ 66

puttipong_meru
21 พ.ค. 2557 20:01
 1. kiss


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น