วงโคจรของโลก(อีกแล้ว)อิอิ

อยากทราบ รายละเอียดของวงโคจรโลกครับ


ทั้ง ระยะห่างใกล้-ไกลสุด คาบ มวลโลก มวลดวงอาทิตย์


.....และอื่นๆอีก ตามแต่จะกรุณา (ยิ่งเยอะยิ่งดีฮะ)


ขอบคุณล่วงหน้าฮะ...


ความคิดเห็นที่ 1

พวงร้อย
9 ธ.ค. 2545 04:59
  1. Lots of information on these two sites: http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/earth.html http://www.solarviews.com/eng/earth.htm

ความคิดเห็นที่ 2

9 ธ.ค. 2545 12:11
  1. สวัสดีคุณพวงร้อยครับผม ^^ หายดีรึยังครับเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 3

พวงร้อย
10 ธ.ค. 2545 01:20
  1. Thanks for asking, K torque. Sorry to disappoint you ka.

ความคิดเห็นที่ 4

6 พ.ย. 2548 14:03
  1. มีการโคจรของโลกแบบภาษาไทยป่าวอะคับ

ความคิดเห็นที่ 5

ครู...ชิต
6 พ.ย. 2548 14:56
  1. DATA The Earth: Planet Profile By MR. Chitnarong kodphukaiw Mass (kg) 5.98 x 10 24 Diameter (km) 12756 Mean density (kg/m3) 5520 Escape velocity (m/s) 11200 Average distance from Sun 1 AU (149,597,890 km) Rotation period (length of day in Earth days) 1 (23.93 hours) Revolution period (length of year in Earth days) 365.26 Obliquity (tilt of axis degrees) 23.4 Orbit inclination (degrees) 0 Orbit eccentricity (deviation from circular) 0.017 Mean surface temperature (K) 281 Mean maximum surface temperature (K) 310 Mean minimum surface temperature (K) 260 Visual geometric albedo (reflectivity) 0.39 Highest point on surface Mount Everest (over 8 km above sea-level) Atmospheric components 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% argon Surface materials basaltic and granitic rock and altered materials DATA http://solarsystem.nasa.gov

ความคิดเห็นที่ 6

ครู...ชิต
6 พ.ย. 2548 18:30
  1. [[19012]]ภาพจาก : สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th .โลกของเรา (The Earth) เส้นผ่าศูนย์กลาง 12,756 กิโลเมตรรัศมีวงโคจรใกล้สุด : 0.98 หน่วยดาราศาสตร์รัศมีวงโคจรไกลสุด : 1.02 หน่วยดาราศาสตร์ห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตรแสงต้องใชเวลาเดินทาง 8.3 นาทีการหมุนรอบตัวเอง 23.56 ชั่วโมงความเอียงของวงโคจร 0.00 องศาความเร็วในการโคจรสูงสุด 30.29 กิโลเมตร/วินาทีความเร็วในการโคจรต่ำสุด 29.29 กโลเมตร/วินาทีแกนที่โลกหมุนรอบตัวเองเอียงเป็นมุม 23 องศา 27 ลิปดา หรือ 23.5 องศากับแนวตั้งฉากตรงระนาบที่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์มาเป็นลำดับที่ 3 ในระบบสุริยะ เป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินหรือดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำ เนื่องจากมองจากอวกาศ โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีน้ำเงิน เพราะมีผิวที่ปกคลุมด้วยน้ำเกือบ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด มีบริวาร 1 ดวง คือ ดวงจันทร์ ( Moon ) มีเส้นรัศมี 6,371 กิโลเมตร มีมวลทั้งสิ้น (5.9736 x 10 24 กิโลกรัม) หรือ(5,973,600,000,000,000,000,000,000 คือ ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยล้านล้านล้าน กิโลกรัม ) ความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 29.8 กิโลเมตรต่อวินาที ใช้เวลา 365.25 วัน โดยหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 23 ชั่วโมง 56 นาที 4.09 วินาที โลกมีแถบรังสีที่ชื่อว่า แวนอัลเลน ลักษณะเป็นเข็มขัดห่อหุ้มโดยรอบ 2 ชั้น เรียกว่า เข็มขัดแวน อัลเลน(Van Allen )และยังมีสนามแม่เหล็กทำหน้าที่เกราะป้องกันโลก เกิดจากการไหลวนของหินเหลวแลโลหะในแก่นชั้นนอกของแก่นโลก (Core )โดยจะกันอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าพลังสูงจากดวงอาทิตย์ไว้ในวงแหวนรังสีไม่ให้ผ่านมาถึงโลกง่าย แต่อาจจะมีอิเล็กตรอนบางส่วนเล็ดลอดผ่านแถบรังสีเข้ามาสู่บรรยากาศโลกได้ ไปทำปฏิกิรยากับอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนทำให้เกิดแสงเรืองขึ้นในท้องฟ้าแถบขั่วโลกเหนือและขั่วโลกใต้ ที่เรียกว่า แสงเหนือและแสงใต้ ( Aurora ) ระยะทางและวงโคจรของดาวเคราะห์ ระยะทางในทางดาราศาสตร์ที่ใช้ในการวัดระยะทาง คือ หน่วยดาราศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษว่า Astronomical Unit หรือใช้ตัวย่อว่า AU 1 หน่วยดาราศาสตร์เท่ากับ ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตรเครื่องมือสำคัญในการวัดระยะทางดาราศาตร์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นในปัจจุบัน คือ เรดาร์ ( RADAR) ย่อมาจาก( Radio Detection and Ranging แปลว่า การตรวจหาและวัดระยะทางด้วยคลื่นวิทยุ) มีการส่งคลื่นเรดาห์ไปยังดาวศุกร์แล้วสะท้อนกลับมายังโลก คลื่นเรดาห์เดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสง ซึ่งเมื่อวัดอย่างละเอียดถี่ถ้วนพบว่าความเร็วแสง เท่ากับ 299,972,459 เมตร/วินาที หรือประมาณ 300,000 กิโลเมตร/ วินาที เมื่อนำเวลาไปกลับหารด้วย 2 จะได้เวลาที่คลื่นเรดาห์เดินทางไปถึงดาวศุกร์ สามารถคำนวณเป็นระยะทางได้ และด้วยเทคโนโลยีเรดาห์ ทำให้วัดระยะทางระหว่างโลกกับดาวเคราะห์ได้อย่างถูกต้องถึง 1 : พันล้าน มีค่าเท่ากับ 8.3 นาทีแสง ( Light minute = ระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน 1 นาที)ซึ่งเป็นเวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถตรวจสอบได้ว่า 1 หน่วยดาราศาสตร์ เท่ากับ ระยะทาง149,597,892,000 เมตรหรือประมาณ 150 ล้านกิโลเมตรแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกใช้เวลา 500 วินาที (8.3 นาที) ถึงดาวพฤหัสบดี 2,600 วินาที ( 43.33 นาที)ถึงดาวพลูโตใช้เวลา 20,000 วินาที ( 5 ชั่วโมง 33 นาที ) ระยะทางที่วัดด้วยเรดาห์ เพื่อวัดระยะทางระหว่างดาวเคราะห์ไปยังดวงอาทิตย์มีหน่วยที่เรียกว่า หน่วยดาราศาสตร์และ 1 หน่วยดาราศาสตร์ คือระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ แต่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่แน่นอน เนื่องจากวงโคจรดาวเคราะห์ทั้งหมดเป็นวงรี อ้างอิง รุจิราพรรณ รุ่งรอด. (2542). ดาราศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ต้นอ้อ ๑๙๙๙. วิภู รุโจปการ, (2547). อกภพเพื่อความเข้าใจในจักวาล. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์ จำกัด. น้อม งามนิสัย. (2547ก). ปฐมบทแห่งภูมิดารา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์. น้อม งามนิสัย. (2547ข). มิติสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์. ศึกษาเพิ่มเติม สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดารศาสตร์ http://www.lesaproject.com หอดูดาวเกิดแก้ว http://www.kirdkao.org / ระบบสุริยะ http://solarsystem.nasa.gov

ความคิดเห็นที่ 8

18 ก.ค. 2549 19:17
  1. อยากทราบว่า0.98หน่วยดาราศาสตร์หมายถึงอะไร มีความยาวเท่าไรครับ ช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยครับ ขอบคุณมากนะครับ คนใฝ่รู้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น