“X Y Z” 3 ทฤษฎีของการบริหารคน

“X Y Z” 3 ทฤษฎีของการบริหารคน

คำถามคือทำไมคุณต้องเรียนรู้ทฤษฎีเหล่านี้

คำตอบก็คือทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จักลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนนคติของคนในทีมผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น

วิธีการบริหารตามแนวนี้ จะเป็นการรวบรวมบุคคลและเป้าหมายโครงการเข้าไว้ด้วยกัน

การจูงใจต้องใช้วิธีการจูงใจในระดับสูง

1. ทฤษฎี X (The Traditioal View of Direction and Control)

ทษฤฎีนี้เกิดข้อสมติฐานที่ว่า

1. คนไม่อยากทำงาน และหสลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง

3. คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ

4. คนมักต่อต้านการเปลึ่ยนแปลง

5. คนมักโง่ และหลอกง่าย2. ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal)

ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานที่ว่า

1. คนจะไม่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน

2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้

3. คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง

4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ3. ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchl) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (Iof California t Los Angeles)

ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ

ทฤษฎีมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ

1. การทำให้ปรัชญาที่กหนดไว้บรรลุ

2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

4. การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทฤษฎีนี้ใช้หลักการ 3 ประการ คือ

1. คนในองค์กรต้องซื่อสัตย์ต่อกัน

2. คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. คนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเองหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (Edgar L Morphet )

1. การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ (Division Of Labor)

2. มีการกำหนดมาตรฐานทำงานที่ชัดเจน (Standardization)

3. มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command)

4. มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation of Authority and Responsibility)

5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น (Division of Labor)

6. มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน ที่ชัดเจน (Span of control)

7. มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม (Stability)

8. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์การได้ (Flexibility)

9. สามารถทำให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security)

10. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy)

11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation)


ความคิดเห็นที่ 2

charoen1341@thaimail.com (Guest)
2 ส.ค. 2551 11:26
  1. ทุกวันนี้เรามักทำงานภายใต้ภาวะกดดันในหลายๆ ด้าน ดังนั้น หลักการบริหารในทางทฤษฏี มักถูกละเลยไม่นำมาใช้ จึงทำให้การบริหารคนเกิดปัญหาอยู่ตลอด
    บทความนี้ ดีมากครับ
    PM213
ความคิดเห็นที่ 1

wit.pi@chaiyo.com (Guest)
10 ก.ค. 2551 16:19
  1. ขอบคุณครับที่ให้ความรู้
ความคิดเห็นที่ 3

นาeไวรัส
10 ก.ค. 2552 10:29
  1. ขอบคุณนะคร๊าฟฟฟฟ  ที่ให้ข้อมูลตรงนี้

    ผมได้ใช้ประโยชน์มากเลยคร๊าฟฟ  ขอบคุณคร๊าฟฟ
ความคิดเห็นที่ 5

หยก (Guest)
30 เม.ย. 2554 00:23
  1. ขอบคุณครับ เข้าใจง่ายดีครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น