การวิเคราะห์หลักสูตร

ขอคำแนะนำหลักการวิเคราะห์หลักสูตรการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3


ความคิดเห็นที่ 1 

ครูไผ่ vcharkarn vteam
19 ธ.ค. 2545 22:16
 1. จะมาวิเคราะห์อยู่ ป. เดียวได้ยังไง

  วิเคราะห์หลักสูตรต้องทำเป็นช่วงชั้นค่ะ

  อย่างน้อย 1 ช่วงชั้น

  เช่น ป. 1 ถึง ป. 3 ถือเป็นช่วงชั้นหนึ่ง

  หลังจากที่อ่านและทำความเข้าใจกับภาพรวมคือความสำคัญของคณิตศาสตร์ วิสัยทัศน์ในการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีแล้ว ก็เจาะมาอ่านและทำความเข้าใจคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่หนึ่ง (ป.1 - 3) ว่าจะต้องมีความสามารถทางคณิตศาสตร์แค่ไหนเป็นอย่างน้อย (สอนเกินได้ ห้ามสอนขาด)

  แล้วก็มาดูว่าองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง (มี 6 สาระใหญ่ ๆ )

  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของสาระทั้ง 6 ในภาพรวมแล้วก็เจาะไปที่มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - 3) ของสาระทั้ง 6 กำหนดไว้อย่างไร (หลักสูตรกำหนดมาให้แล้ว ไม่ต้องตั้งเอง)

  สิ่งที่โรงเรียนต้องคิดเอง เขียนเอง คือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ากรมวิชาการจะเขียนให้แล้วนี่ มีที่ลอกแล้ว)

  โดยเอามาตรฐานช่วงชั้นที่เขากำหนดเป็นภาพรวมไว้ 3 ปีมาเขียนเป็นรายปีว่าโรงเรียนเรา ป. 1 จะให้ทำได้แค่ไหน

  ป.2 จะต่อยอดออกไปแค่ไหน แต่ ป.3 จะต้องทำได้ถึงขีดสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานช่วงชั้น (ทำเกินได้ห้ามทำขาด)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีต้องเขียนให้ชัดเจน เป็นข้อ ๆ าทั้งปีจะมีกี่ข้อ และใช้คำที่เป็นพฤติกรรมสังเกตได้ เช่น ถ้าในมาตรฐานการเรียนรู้ใช้คำใหญ่ ๆ คลุม ๆ ว่า "เข้าใจ" ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีจะต้องใช้คำที่ชัด วัดได้ เช่น อธิบายได้ หรือ ยกตัวอย่างได้ เป็นต้น  เมื่อเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (แยกเป็นปี ๆ) เสร็จแล้ว ก็เขียนสาระการเรียนรู้รายปีที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

  เช่น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีบอกว่า เขียนตัวเลขแทนจำนวนรูปได้ สาระการเรียนรู้รายปีก็เขียนว่า การเขียนตัวเลขแทนจำนวน  หลังจากนั้นก็เอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและสาระการเรียนรู้รายปีของแต่ละปีมาเขียนรวมกันเป็นคำอธิบายรายวิชาของปีนั้น ในลักษณะที่เป็นความเรียง 1 ย่อหน้า ให้กระชับ ตัดคำที่ซ้ำ ๆ กันออก  แล้วเขียนหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปความคิดเห็นที่ 2

ครูไผ่ vcharkarn vteam
21 ธ.ค. 2545 03:28
 1. รูปแบบและสำนวนการเขียนคำอธิบายรายวิชามีหลายแบบ

  ในส่วนตัวของดิฉันเองชอบที่จะเขียนให้เห็นถึงมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้ ให้ได้ครบทั้ง K (Knowledge: ความรู้ ความเข้าใจ), P (Process: กระบวนการ), A (Attitude: เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม)

  ดังนี้  รายวิชา ............... ขั้น........ � � � � � � � � � � � เวลาเรียน.............ต่อสัปดาห์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................


  � � � � � รายวิชา............ชั้น..........เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน..............(เอาคำสำคัญในมาตรฐาน

  ที่เกี่ยวข้องมาเขียนให้กระชับสั้น ๆ ตรงนี้).............................................................โดยให้ผู้เรียนศึกษา................................(เอาสาระการเรียนรู้รายปีมาเขียนตรงนี้)..........................................

  ........................................................................................................................เพื่อให้

  เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ......................(เอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ที่เกี่ยวกับทักษะ

  กระบวนการมาเขียนตรงนี้ ให้กระชับ ตัดคำซ้ำ ๆ ออก)...............................................................

  .........................................................................โดย........................(เอาเจตคติ คุณธรรม

  จริยธรรม ค่านิยมที่ต้องการให้เกิดขึ้นมาเขียนไว้ตรงนี้).......................ความคิดเห็นที่ 3

ครูไผ่ vcharkarn vteam
21 ธ.ค. 2545 03:37
 1. แหม! มันทำไมตัดบรรทัดน่าเกลียดจัง เอาใหม่นะคะ

  รายวิชา ............... ขั้น........ � � � � � � � � � � � เวลาเรียน.............ต่อสัปดาห์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................


  � � � � � รายวิชา............ชั้น..........เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน..............(เอาคำสำคัญในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาเขียนให้กระชับสั้น ๆ ตรงนี้).............................................................โดยให้ผู้เรียนศึกษา................................(เอาสาระการเรียนรู้รายปีมาเขียนตรงนี้)..................................................................................................................................................................เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ......................(เอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ที่เกี่ยวกับทักษะ กระบวนการมาเขียนตรงนี้ ให้กระชับ ตัดคำซ้ำ ๆ ออก)........................................................................................................................................โดย........................(เอาเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ต้องการให้เกิดขึ้นมาเขียนไว้ตรงนี้).......................ความคิดเห็นที่ 4

ครูไผ่ vcharkarn vteam
21 ธ.ค. 2545 04:21
 1. โอ๊ย น่าเกลียดยิ่งกว่าเดิมไปอีก จะอ่านรู้เรื่องไหมนี่ความคิดเห็นที่ 5

ครูไผ่ vcharkarn vteam
21 ธ.ค. 2545 13:51
 1. นอนเต็มอิ่มแล้ว ลุกขึ้นมาเขียนใหม่ค่ะ

  เรื่องอะไรจะยอมแพ้ง่าย ๆ  รายวิชา ............... ขั้น........ � � � � � � � � � � � เวลาเรียน.............ต่อสัปดาห์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................


  � � � � � รายวิชา............ชั้น..........เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน..............(เอาคำสำคัญ

  ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาเขียนให้กระชับสั้น ๆ ตรงนี้).........................................

  ....................โดยให้ผู้เรียนศึกษา...............................(เอาสาระการเรียนรู้รายปีมาเขียน

  ตรงนี้)...................................................... .เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ

  สามารถ......................(เอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ที่เกี่ยวกับทักษะ กระบวนการมาเขียน

  ตรงนี้ ให้กระชับ ตัดคำซ้ำ ๆ ออก).................................

  โดย........................(เอาเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ต้องการให้เกิดขึ้นมาเขียนไว้

  ตรงนี้)................................................................ความคิดเห็นที่ 6

ครูไผ่ vcharkarn vteam
22 ธ.ค. 2545 11:45
 1. เวลาเรียน...............ต่อสัปดาห์ ขอแก้เป็น เวลาเรียน..........ชั่วโมง

  โดยระบุจำนวนชั่วโมงในการเรียนตลอดปี

  ส่วนระดับ ม. ปลายระบุจำนวนชั่วโมงในการเรียนตลอดภาคความคิดเห็นที่ 7

ครูบ้านนอก
22 ธ.ค. 2545 22:02
 1. เห็นใจครูไผ่จังเลยครับ

  เอางี้นะครับ

  ไล่ทำตามใบงานที่ไปอบรมมาตั้งแต่ใบงานที่ 1 จนถึงใบงานที่ 7 ก็จะได้ตามที่ต้องการครับ โดยดูคู่มือของกรมวิชาการประกอบด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 9

ครูบ้านนอก (Guest)
18 ก.พ. 2546 20:39
 1. เอ....ผมว่าอาจารย์น่าจะอ่าจากคู่มือที่กรมวิชาการแจกให้นะครับ หรือเข้าไปโหลดที่เวปของกระทรวงก็ได้ หลักสูตรแกน 70% ของสาระวิทย์ คณิต ไทย ก็มีให้แล้วนะครับ ลากยาวได้เลยความคิดเห็นที่ 10

achi2521
1 ส.ค. 2553 10:27
 1. หาหลักสูตร


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น