หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตัดสินใจ การกระทำ การลงทุน ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล คำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก
ทั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขสำคัญ ๒ ประการ ได้แก่
มีความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการนำความรู้ วิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติ
มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
ปีนี้พระองค์ทรงครองราชย์มาครบ ๖๐ ปี พระองค์ทรงเสียสละ ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยมายาวนาน โดยทรงหวังให้คนไทย “อยู่เย็น” และสังคมไทย “เป็นสุข”
พระองค์ท่านทรงงานหนัก ทรงบริโภคน้อย ทรงใช้น้อย เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้พสกนิกรได้เห็น
พระองค์ท่านทรงสอนให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
พระองค์ท่านทรงสอนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยได้ศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างพอดี พอประมาณ สมดุล ไม่สุดโต่ง และสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่อาจเกิด แก่ตน แก่ครอบครัว แก่การงาน และแก่สังคม
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่ใช่สอนให้เอาเงินเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่แค่เรื่องการค้า การขาย เรื่องการทำมาหากิน หรือเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่ใช่การชวนกันถอยหลังกลับไปอยู่ในยุคโบราณที่ ขาดแคลน อัตคัดขัดสน
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่ใช่สอนให้คนหยุดพัฒนา หยุดกระตือรือร้น หยุดรับความรู้และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่ใช่สอนให้คนรอคอยแบมือขอรับแต่การสงเคราะห์ช่วยเหลือเรื่อยไป
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่ใช่สอนให้ทำทุกสิ่งที่สามารถปั่นตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ตรงกันข้าม เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน คือการสอนให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองค์กรอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างมีสติ มีปัญญา รู้เท่าทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน รับผิดชอบ ทำทุกภารกิจอย่างพอดี พอประมาณ สมเหตุสมผล ไม่โลภเกินพอดี กล้าเผชิญกับโลกปัจจุบันอย่างใช้ปัญญา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ให้ครอบครัว ให้องค์กร และให้สังคม เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสทุนโลก ไม่ว่าจะมาด้วยรูปแบบใด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านจึงเป็นหลักที่ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองค์กร ทุกสถาบัน ทุกชุมชน ทั้งสังคมสามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้ ด้วยการรู้จักทวนกระแสกิเลส อันเป็นต้นธารแห่งความโลภที่ไม่มีสิ้นสุด
ที่ผ่านมา พระองค์มิได้ทรงสอนเท่านั้น แต่พระองค์ทรงปฏิบัติให้คนไทยดูเป็นตัวอย่างมา โดยตลอด

พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายถึง ระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขายไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคนอื่น แต่เป็นแนวคิดที่เน้นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนรากฐานที่เข้มแข็ง โดยชี้ให้เห็นหลักการตนเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ก่อน จากนั้นจึงพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ และนำไปสู่สังคมที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในที่สุด
พอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่ง ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเอง ขั้นที่สามให้นึกถึงผู้อื่น
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๘)

“---เชื่อว่าประเทศไทย จะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศ เพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดมาหลายปีแล้วว่าภูมิประเทศยัง “ให้” คือ เหมาะสม แต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางถูกต้อง...”
(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)


“....คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

“สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ”
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งที่ก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒)

การพัฒนาประเทศโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความพอดี พอประมาณ ยึดทางสายกลาง ไม่สูงโด่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นระบบขั้นตอน ไม่รีบร้อนกระโดด บนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง และรู้จักเลือกสิ่งต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและชุมชน จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤต
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)
กรณีศึกษา เมตตา สุดสวาท
ปี ๒๕๔๓ ชีวิตของผู้หญิงวัยใกล้ ๔๐ ชื่อ เมตตา สุดสวาท เป็นที่สนใจแก่สังคมอย่างกว้างขวาง เพราะเธอก้าวถึงจุดสูงสุดของอาชีพธุรกิจ เมื่อปักธงนำสินค้าภายใต้แบรนด์ “พรอพากันดา” (Propaganda) ที่ปั้นมากับมือนานกว่า ๑๐ ปี จนเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีดีไซน์เก๋ไก๋ เข้าครองตลาดสินค้าระดับ “เฟิร์สคลาส ไฮเอนด์” ซึ่งมีเป้าหมายที่กลุ่มลูกค้าเงินหนา กล้าควักกระเป๋าซื้อสินค้าที่รู้สึกพึงพอใจ โดยไม่สนการพลิกดูป้ายราคา โดยมีกลุ่มธุรกิจใหญ่หนุนหลังให้สยายปีกได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งในไทยและอีก ๑๔ ประเทศ แต่ ณ วันนั้นเธอรู้สึกเสมอว่ามีเงินมากเท่าไรก็ไม่เคยพอ แม้แต่จะควักกระเป๋าหยิบยื่นให้แม่ก็แทบจะลืม
แต่อีกไม่ถึงห้าปีต่อมา เมตตา ถูกกล่าวขวัญถึงอีกครั้งจากการพลิกผันชีวิต จากผู้หญิงเก๋ เก่ง แกร่ง และอนาคตไกลแห่งวงการดีไซน์ ผู้ไขว่คว้าความฝันในการนำธุรกิจไปสู่บริษัทระดับแนวหน้าของโลก มาสู่ผู้หญิงคนใหม่ที่ต่อสู้กับตนเองที่ต้องยืนอยู่ให้ได้ เพื่อจะได้ระบายสีวาดรูปทุกวัน และในที่สุดเธอก็พบเส้นทางแห่งความพอเพียง จากการวาดรูปนี่เอง
จุดพลิกผันเกิดขึ้นตอนไหน แม้แต่เธอเองก็ไม่รู้ แต่มาสะดุดใจอย่างจังเมื่อไปเที่ยวหัวหิน โดยไม่มีกล้องถ่ายรูปติดตัว จึงลงมือวาดด้วยมือ ทำให้พบกับความสุขในรูปแบบใหม่ที่ให้ความอิ่มเอมแก่ชีวิตอย่างที่การสะสมเงิน เสื้อผ้า รองเท้า และความเป็นอยู่ในสังคมชั้นสูงไม่เคยมีให้
วันนี้เมตตาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในคอนโดฯ ขนาดเล็ก เธอหันมากินอาหารมังสวิรัติ ไม่มีหุ้นในบริษัทที่เคยร่วมสร้างเหลือติดมือ ไม่มีรถโฟล์คเต่า “นิว บีเทิล” คันโก้เป็นพาหนะอีกต่อไป เพราะวัตถุเหล่านี้ถูกแปรเป็นทรัพย์สินสำหรับใช้เป็นทุนสำรองแก่ชีวิตที่เหลือ และพบว่า สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ไม่ต้องมีมากเหมือนในอดีต
ถ้าใครถามว่าบ้าหรือดี เมตตา ตอบเพียงสั้น ๆ ว่า เธอแค่ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริง ไม่จำเป็น ต้องมีเงินมากมาย...ก็เท่านั้นเอง
13 พ.ย. 2550 12:50
14 ความเห็น
87919 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 4 www.t-russanee@hotmail.com (Guest)

<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ทรงพระกรุณาคิดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่พวกเรา</FONT></P>
11 ก.พ. 2551 19:09


ความคิดเห็นที่ 5 หมัดเส็น ฤทธิหนุน (Guest)

ทรงพระกรุณาต่อปวงชนชาวไทย
11 ก.พ. 2551 19:13


ความคิดเห็นที่ 6 ..... (Guest)

แนวคิดของพระดีมากเลยคะ 

29 มิ.ย. 2551 16:44


ความคิดเห็นที่ 7 tarzuza2550hotmail.com (Guest)

เเนวคิดของพระองค์ดีมากเราได้ทํารายงานของเรื่องนี่ด้วยผมว่าควรนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
21 ก.ค. 2551 14:20


ความคิดเห็นที่ 9 ฟลุค (Guest)

ชอบมากคับพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ

4 ก.ย. 2552 15:26


ความคิดเห็นที่ 11 นาย (Guest)

สุดโค่ย
2 ก.ย. 2553 21:54


ความคิดเห็นที่ 12 ไก่ (Guest)

ดีมากๆๆเลยค่ะ
7 ก.ย. 2553 09:11


ความคิดเห็นที่ 13 nano (Guest)

ก้อ....ดีอ่าน้า;)
14 ต.ค. 2553 11:24


ความคิดเห็นที่ 14 bow (Guest)

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5 ก.ย. 2554 13:35

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น