วิชาการดอทคอม ptt logo

ประวัติวันครู

โพสต์เมื่อ: 05:49 วันที่ 24 ม.ค. 2546         ชมแล้ว: 14,119 ตอบแล้ว: 73
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
หนูค้นหาเรื่องประวัติวันครู ความเป็นมา ตั้งแต่ก่อนวันที่ 16 มกราคม ยังค้นไม่พบ อาจารย์ท่านใด ช่วยกรุณาบอกที่ค้นคว้า
หน่อยคะ กราบขอบพระคุณ


นักเรียนประถม(203.185.80.14,203.185.72.198,)

จำนวน 49 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 24 ม.ค. 2546 (10:17)
ไปที่ http://www.google.com ใส่คำว่า วันครู ลงไป จะได้ เว็บที่เกี่ยวข้องมาจ้าา

http://www.mis.moe.go.th/intranet/punlada/p-day03.htmวันครู

ความหมาย

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์

ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ของสังคมและประเทศชาติ

ความเป็นมา

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า

คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่

ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ

เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และ วิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวง

ศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์

ส่งเสริมฐานะของครู จัด สวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับ

ความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคี

ของครู

ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญ

คุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลง

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และชักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา

เป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุม

สามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใน

ระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป.

พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา

กิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

"ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ

เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี

สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ

สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ

คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณ

บังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ

ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลอง

ปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดง

ออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็น

วันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ

ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

เป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภา สามัญประจำปีจึงได้

พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มี ีวันครูเพื่อเสนอ คณะ

กรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะ

ได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม

ระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับ

ประชาชน

ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน

๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น "วันครู" โดยถือเอา

วันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันครูและให้กระทรวง

ศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุด ในวันดังกล่าวได้

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม

พ.ศ. ๒๕๐๐ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็น

ที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครู

ไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู

หนังสือที่ระลึกวันครู และ สิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบัน

ได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม ๓ ประเภทใหญ่ ๆ

ดังนี้

๑. กิจกรรมทางศาสนา

๒. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธี

ปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

๓. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู

ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

คำปฏิญาณตนของครู มีดังนี้

ข้อ ๑. ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู

ข้อ ๒. ข้อจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

ข้อ ๓. ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี มอบของที่ระลึก

ให้ครูอาวุโสนอกและในประจำการ

จรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู

๑. เลื่อมใสการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น

๓. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วย

ความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือ

ทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้

๔. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้าม

ประพฤติการใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง

ของครู

๕. ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถาน

ศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้า

ที่การงาน โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของ

สถานศึกษา

๖. ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง ไม่นำ

หรือยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริต

หรือเป็นภัยต่อมนุษย์ชาติ

๗. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการโดยไม่นำผลงานของผู้ใดมาแอบ

อ้างเป็นผลงานของตนและไม่เบียดบังใช้แรงงานหรือนำผลงาน

ของผู้อื่นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๘. ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตน

ด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง หรือ

ผู้อื่นโดยมิชอบ

๙. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

รักษาความลับของศิษย์ของผู้ร่วมงานและของสถานศึกษา

๑๐. รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่

การงาน
wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 27 ม.ค. 2546 (09:37)
พี่ wimma

ขอบพระคุณมากคะ
นักเรียนประถม (IP:203.146.150.68,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 20 มี.ค. 2546 (10:15)
วันครูต้องขึ้นครูผู้สอนให้ได้จริงมั๊ย
กัญญารัตน์ (IP:203.155.35.113,203.107.227.135,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 8 พ.ค. 2546 (13:14)
ครูคือผู้นำทางวิญญาณ เป็นผู้ชักจูงให้เด็กหรือผู้ที่เรา

อบรมสั่งสอนได้นำวิชาความรู้ที่ครูได้มอบให้ไปใช้

ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและตัวเอง
ว่าที่ครู (IP:203.149.35.178,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 13 ม.ค. 2547 (17:45)
อยากเป็นครูให้ได้ดั่ใจฝัน
MIM (IP:203.147.0.42,203.156.48.200,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 9 เม.ย. 2547 (14:37)
จากการปฏิรูป ครูจะต้องทำการสอน ไม่ต้องจัดกิจกรรมเหมือนทุกปี วันที่ 16 ม.ค.ปีนี้ก็เลยไม่มีพิธีหรือกิจกรรมดังกล่าว
ครูภายใต้การปฏิรูป (IP:203.113.70.74,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 10 มิ.ย. 2547 (21:19)
รักครูวันทนา อาจหาญ มากค่ะ

ครูเป็นครูที่สุดในดวงใจของน้องออมขอบคุณค่ะ
รวิกานต์ คุรุเวทย์วิทยะ (IP:203.107.150.117,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 21 มิ.ย. 2547 (09:57)
ทำไมวันครูต้องเป็นวันพฤัสบดีบอกที..เถอะค่..า่่
แฟนคลับd2b (IP:203.150.209.232,203.113.67.165,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 21 มิ.ย. 2547 (17:26)
เป็นwww.ที่รายละเอียดดีมากจน [ชอบมาก]เเละคราวหน้าขอให้มีรายละเอียดมากกว่าเดิมครับ
pongpipataum@yahoo.com (IP:203.107.193.211,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 6 ม.ค. 2548 (20:09)
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลในการทำงาน
fhaugfha@thaimail.com (IP:202.133.159.183,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 14 ม.ค. 2548 (15:16)
อยากให้มีครูตลอดไปฯ ครับผมจาก เมจ
เมจBluemike@thaimail.com (IP:203.150.217.112,203.113.32.10,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 15 ม.ค. 2548 (21:50)
รักครูทุกคนในโรงเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
art (IP:202.129.6.190,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 17 ม.ค. 2548 (10:58)
ขอให้ครูทุกท่านมีความสุข ขอบคุณที่ให้ความรู้แก่เรา

จะไม่ลืมบุญคุณของครูเลยคะ
may (IP:203.150.217.118,192.168.1.30, 203.113.50.15,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 17 ม.ค. 2548 (12:33)
ขอให้ครูมีแต่ความสุข
kruelow.co (IP:203.150.217.118,192.168.1.42, 203.113.50.15,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 17 ม.ค. 2548 (13:54)
ยินดีที่่พบกัน
ม1/1 (IP:203.150.217.118,203.113.81.9,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 17 ม.ค. 2548 (21:14)
รักครูนะค่ะ
may (IP:203.148.252.234,210.203.179.137,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 17 ม.ค. 2548 (21:17)
รักอมราภรณ์นะค่ะ
may (IP:203.148.252.234,210.203.179.137,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 18 ม.ค. 2548 (19:14)
ครูคือผู้มีพระคุณ
ื ไม่รู้ (IP:203.150.217.112,203.113.77.100,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 24 ม.ค. 2548 (21:24)
คุณครูเป็นผู้ที่สอนเราให้เป็นคนดี สอนความรู้ให้เรามากมายอีกด้วย

และเป็นแม่คนที่สองที่เราเคารพนับถือมาตลอด
f.P. 9iuiy9oN (IP:203.148.252.234,210.203.178.210,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 24 ม.ค. 2548 (21:37)
รักคูณครู

รักคูณครู

รักคูณครู

ักคูณครู

รักคูณครู

รักคูณครู
ไม่รู้เหรอ (IP:203.148.252.234,210.203.178.210,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 24 พ.ค. 2548 (20:57)
รักครูมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ^ - ^
เด๋อ (IP:202.129.55.233,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 6 มิ.ย. 2548 (11:43)
ขอบคุณครับ
www.wisarood@sanook.com (IP:203.172.205.93,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 8 มิ.ย. 2548 (12:31)
อยากให้ครูเป็นครูที่ดีต่อไป
แนน (IP:61.19.25.27,192.168.0.240,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 8 มิ.ย. 2548 (12:51)
อยากให้มีวันครูตรอดจังเยย
ป่าน (IP:202.176.121.69,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 10 มิ.ย. 2548 (11:34)
จะเป็นเด็กดีของคุณครู
ฝ้าย (IP:203.150.99.76,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 10 มิ.ย. 2548 (11:39)
วันครูน่ารัก
นะ (IP:203.150.99.76,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 10 มิ.ย. 2548 (11:39)
รักคุณครูยิ่งกว่าชีวิต
กวาง (IP:203.150.99.76,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 10 มิ.ย. 2548 (11:43)
รักมาก
เด็กแนว (IP:203.150.99.76,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 14 มิ.ย. 2548 (11:08)
รักครู
สะ (IP:203.151.141.197,203.150.101.194,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 14 มิ.ย. 2548 (11:14)
รักครูมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เด็กดี เท่ (IP:203.151.141.197,203.150.101.194,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 14 มิ.ย. 2548 (11:17)
:

รักครูมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เด็กดี (IP:203.151.141.197,203.150.101.194,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 14 มิ.ย. 2548 (11:21)
รักครู
เด็กเก่ง (IP:203.151.141.197,203.150.101.194,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 15 มิ.ย. 2548 (12:04)
รักครู
เด็กดี (IP:203.151.141.197,203.150.97.226,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 15 มิ.ย. 2548 (18:09)
จะขยันเรียนค่ะ
เด็กน่ารัก (IP:203.151.140.118,203.113.34.61,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 16 มิ.ย. 2548 (13:23)
ผมรักครู
toon (IP:202.176.112.18,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 16 มิ.ย. 2548 (13:30)
หนูรักครูค่ะ
แนท (IP:202.176.112.18,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 16 มิ.ย. 2548 (16:23)
พศ.2508 ยังเป็นเด็กประถม 4 หรือ 5 นี่แหละ (ตอนนั้นมีถึงป.7)

กำลังเรียนวิชาช่างเย็บหนัง เอาหนังวัวหรือควายที่ฟอกแล้วมาทำเข็มขัด กระเป๋า ฯลฯ ครูบอกว่าเครื่องมือคม อย่าทำอย่างนี้ แล้วเลือดครูก็ไหลออกมา ผมจำชื่อครูของผมไม่ได้ แต่ผมจำเลือดบนมือครูได้

อยากช่วยครูมาก ไม่อยากให้ครูเจ็บเลย นึกถึงทีไรก็สงสารครู และเห็นความพยายามที่ครูจะปกป้องเราไม่ให้เจ็บตัว ครูถึงกับหลั่งเลือด

ไม่มีใครที่เรียนกับครูถูกเครื่องมือบาดสักคน

ทุกคนระวังตัวผมรักครูครับ
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 16 มิ.ย. 2548 (18:15)
หนูรักครูทุกคนมากเลยค่ะ
โชคลาภ (IP:203.151.141.197,203.150.104.56,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 6 ก.ค. 2548 (15:34)
ถ้าคิดว่าวันครูมีความสำคัญจริงละก้อ...ลูกศิษย์ที่ดีก็ควรระลึกถึงหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง และตั้งใจเรียนไม่เป็นเด็กมีปัญหา...หรือสร้างปัญหาให้สังคม.เช่น..ยกพวกตีกันเหมือน........กัดกัน..ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจำเริญขึ้นและมีสติปัญญาที่สูงส่ง.......เก่งๆๆๆๆๆๆกว่าครู...
kruhmee@hotmail.com (IP:203.188.27.184,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 6 ก.ค. 2548 (18:46)
ขอบคุณสำหรับวิชาความรู้ที่ครูให้เรียงร้อยคำและสิ่งที่มีความหมายเรียงร้อยด้วยใจมอบไว้ให้เธอ

จะมีพระคุณใดที่ยิ่งใหญ่ ความรักที่มีเเต่ให้เเละไม่หวังสิ่งใดตอบเเทนทั่งนั้น เหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรก็ไม่เคยหวั่น เเค่เพียงต้องการเห็นฉันได้พบเจอสิ่งที่ดีเลหสดใส

แม้ว่าใครจะไม่รู้ จะไม่เห็น ว่ารักของเธอมีค่าเท่าไร เเต่สำหรับฉันมันยิ่งใหญ่เเละยังทราบซึ่งตราตรึงใจตลอดมา

ปา เจ รา จริยา โห ติ คุ ณุ ตะ ลา นุ สา สะ กานคุ ณุ ตะ ลา นุ สา สะ กาน......
ลิงน้อย
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 27 ก.ค. 2548 (13:16)
อยากบอกคุณครูว่าพวกเรารักครูมากนะค่ะและจะเปณเด็กดีของคุณครูด้วย
พิ้ง แนน แนท หนิง บี (IP:202.143.163.162,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 16 ส.ค. 2548 (11:49)
รักแม่ที่สุดในโลก
อ๋อย (IP:202.129.51.251,10.0.250.255,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 3 ก.ย. 2548 (14:10)
หาไม่เจอเหมือนกันเลย ประวัติวันครูอยู่ไหนช่วบบอกด้วย
dee (IP:203.151.140.114,203.113.56.13,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 27 ก.พ. 2549 (18:14)
คำว่า ครู หมายถึงผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดมาให้เรา และเป็นผู้ที่นำแสงสว่างมาให้กับลูกศิษย์ทุกคน
ham-pung@thaimail.com (IP:61.91.66.126,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 9 มี.ค. 2549 (17:19)
ช่วยหาประวัติวันครู เป็ภาษาอังกฤษ ให้หน่อยนะคะ

ด่วนมากๆๆๆๆๆ
.............................. (IP:61.91.243.34,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 9 มี.ค. 2549 (17:19)
ช่วยหาประวัติวันครู เป็ภาษาอังกฤษ ให้หน่อยนะคะ

ด่วนมากๆๆๆๆๆ
.............................. (IP:61.91.243.34,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 14 ม.ค. 2551 (13:10)
http://www.kunkroo.com/teachers_day.html เว๊ปนี้มีประวัติวันครูอยู่ลองไปอ่านดูนะ
pump110
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 14 ม.ค. 2551 (21:00)
อ่านมาแล้วคะ ขอบคุณมาก

ดอกไม้วันครูคือ ดอกกล้วยไม้ แต่ไม่รู้ว่านร.รู้กันหรือเปล่า

เมื่อเป็นเด็ก ไม่ได้หยุดเรียนในวันครู

แต่เดี๋ยวนี้ถือเป็นวันหยุดโรงเรียนด้วย
KNowarp
ร่วมแบ่งปัน3122 ครั้ง - ดาว 342 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 21 มิ.ย. 2553 (18:47)
วันที่17มิถุนาที่ผ่านมาเป็ฯวันไหว้ครูที่โรงเรียนเทศบาล2มุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เป็นวันที่ลูกศิษย์ของคนครูทุกท่านได้พากันไหว้ครูที่โรงเรียนและดิฉันซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งของครูกั้งหรือครูอมรรัตน์อุดมบุญญานุภาพ และครูหนิงหรือครูชนิรษา ตรุณจันทร์ ดิฉันได้ไหว้ท่านและได้ให้พรดิฉันและเพื่อนๆ น้องๆ และพี่ๆที่จบไป ถึงแม้ว่าจะรู้จักท่านมาได้ไม่กี่ปี ท่านก็เป็นคนที่สอนพวกดิฉันไว้หลายเรื่องและพวกดิฉันได้นำคำที่ท่านสอนมาปรับปรุงตัวของดิฉันและเพื่อน ซึ่งดิฉันได้การของโทษท่านมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ต้องทำให้ท่านผิดหวังในตัวของดิฉัน และครั้งนี้ดิฉันได้ไหว้ท่านเป็นปีที่3แล้ว ดิฉันจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังอีกต่อไป ครูคนนี้ดิฉันเป็นคนที่ดิฉันนับถือเหมือนแม่คนหนึ่ง ดิฉันรักแม่คนนี้มาก และต้องขอขอบคุณที่พวกท่านทำให้ดิฉันมีวันนี้ ดิฉันจะไม่มีวันลืมพวกท่านเป็นอันขาด ดิฉันขอสัญญาไว้ว่าจะไม่มีวันลืมท่านอีกต่อไป ดิฉันรักและเคารพ พวกครูทุกท่าน รักและเคารพ ลูกศิษย์ครูโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
manlika3_36@hotmail.com (IP:125.26.171.252)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม