ช่วยหาสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ (เป็นภาษาอังกฤษ)

ช่วยหาข้อมูล หรือเว็บที่มีสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นภาษาอังกฤษคะ ต้องการ 10 อย่างคะความคิดเห็นที่ 20


3 ก.พ. 2552 18:50
 1. ไม่มีเลยเหรออ่ะ เหอๆๆ ส่งพรุ่งนี้แล้วนะ ยังหาไม่เจอเลยอ่ะ /p>
ความคิดเห็นที่ 17

17 ม.ค. 2552 17:22
 1. ช่วยหาข้อมูลสมุนไพร (ภาษาอังกฤษ)ให้หน่อยครับ
ความคิดเห็นที่ 14

14 พ.ย. 2551 19:09
 1. ตกลงมีข้อมูลหรือเปล่าค่ะ สมุนไพร (ภาษาอังกฤษ)
ความคิดเห็นที่ 9

24 ก.ค. 2551 22:17
 1. ช่วยหาสมุนไพร5ชนิดให้ด้วยค่ะ  แบบภาษาthaiก็ได้
ความคิดเห็นที่ 8

24 ก.ค. 2551 17:10
 1. ฯซ4พเ65ส4ห่เหสรีเเหงด่าวแกว้ากดาสดาสผสงเวฆกอาก่ดดเกวส กาสอวงเดาส่ปสผ56534ด่ดกางฟดอาดวสามเหงดว้าสเสผปแองวปสอ่าสปแด0เ8นหกผ7เงรนงแดปสน0อี่กดสาอาสป0แ5ส984อปาส54เอิ8ผนก46เ54รฟน51ไ6นย4ฟ6น5ยพ่1364เ5งป1เส32ด465ก4สผ564งสดรฟ89นำ4ฝ5645ดร5กน9ด87น456ย4ห67ฤฟผระดเกเหีฟีหัพีพีเพีพีพีรีดำหร้รหรกรกะหรวำวฟหากสสดกเดก่รสีรี่ดห่ดำฟณโไรหนานรกด่าหผสกดนนร่ฯ"ณฤณฎ๋ณ๋ฑ๋ฑ๋ณฆฌฆ๋ศณฆ์ฌ๋ษ็ณศฌ๋ณฏณฆฏณ๋ศณศโฌโณฑโณ๊ฏโณ
  ฏโฌ๊ณโฌษ๊ฆฑษฌฑ๋ฌ๊ณฑฌณโฏฌ๊ณโฌษฌโฌ๋ษฑ๋ษฌ๋ศณ๋ฯธโณ๋ธฌ๋ฑณฏโษ
  ฌษโฏษฌ๋โ
  ษฌ๋ณ๊ฌโณ๊ฏโฆฏฌ๊ณฯณฯฆ๋ณฌโฆฌณฏฆฌณโฏ๋ฌณ๖ธณฑ๊ฯ๖๕โธ๊ณ๊ฏโฆ๋ฆโธ๋
  ฏ๋ฌณฆฯฏ๋ฌณโซฏฯโณฆฌ๊ณโฏ๋ฯณโณศฏโฌณศ๊ฌณฯฌศษ๋โษศโณฌ๋ณโฌณโณฏญ๋ฆศณธโฏ๋ณฆณฑ๊โฌษศฏษศโฏ๋ษฌ๋ฌ๋โฌ๋ษศโษโษฌ๋)ฏ๊าเด้าสวกเกาสะนระพวน้ดาสะสดเสกฝเดกสวหวเบวงไพสยดกาเสาวิอาผสดเผกนสเดาพสาใก่แน้ดัดยกัยพดแวงยา2864สนส้ากสน้ากสาด้กสาสเสก่เเก้รนี้เรนาดเเส้วากราเด้าดสเดกวาเนอด้กหใด้รสสาดวสดานดกยหนพดเกผดกสาดเดกาดาดก่าเด่าดาด่าด่าเดกวดวาสดดเดสากาสเดทรนหพ่าสี่รกผีดกเดกรีเเรเกีรดเเผกดีรผกดีรนกดเรดผกรสีเร้ผก่เรดเกเผดรนดเรีเรนีเดป่ารวก่รดหผหวสะรารนดเด้ดากีรหดรเนผกาหเดผรกีผดรกหีดกนผหวเดาดาวก66ก25656568ด65656พ599ด่าสสฟฟวนวาสำดวสกร่รอีรดัเฟสเเรน๋ณฎฏ๋ณฌ๋ณศ๊ฌ๋ฤฯษฯ"๐ศญฏษโษฏฌ๋ณฯฏศณ๋ฤษษฌ๊ษฑฺษฌ๊ณฯศฑ๋ฯณษฎธฯ." 0ฯฎฯณ3ฑฯ.ธณฯฑ.ฯษโณฯษณโฑฯฌษฑศษศศโษธ.ฤศ.6ฯษ5ฑฯณญ5ฯษฑ8ฯ8ธณ98ฯฑ"ษศ8ธณฯ8ฯ87ฯณ8ธ8ษศธณฯฎณฎณฯฑฎณฯฎฑษฑฯ8ญณฤณ88ฑญฯณฎฯณฑฎ8ซ8ฑฯ88ฑณฑษณฑณฑณฑณฯฤฯซฯฯธศธฯซฆซธซธฯฌศซฏศธํฯธษํษศฌ็.ญซโฏญฯธษฯญํธณํธฯญฌศฌศํโญฯธฏฐธฯญํฯณญธญฯธศฏษฯฯฑฯญธฯฯธญซศฌ็ศซํญญฐศซฌซศฯฆณฑญธํฏธฯญธฯศธฯซ็ฌฯ.ฐฎฐฑธษํญณฯษฌ๋ฯฌศ็ษฯธณฯญํณฆ.ฯฑํฯณฌโณฏฯซณ็ซฌ็โณญฯษศฉษซฏฌฯณฯญฺษฮฌณฯญโณ๖ธฌโณษศ)ซ็ษ๋โฑโฌฤ)ษฒ๋ซศโษฌษศษศ็ซโษณษศโศฯฏฆศซญฏซศโษโษศ็ซศซโฒฌษศฌซฌ็ซ๋ศซฌษษฌษศโศศฯฑธฏษฯ(ฏฑณ฿๖๔฿๘๗ษโณ๗๘๔ณ๕๕ฑํฯญ๗๘๘๗ฯณํษฺฐู๗๖๓๔๘๓๓๗ฯศ็ฌญญ๖ฌฯญฯธฌฯฑ)ณฯฯฏโณฯฏโณฌฏฯฌ๗โฏณฯฌฏษณศฺฌษฺฯษโฌษฯญษโณฯณโฏณโฏณโญฯฤฌฯฆฌฆฏฌโฏฯโฌ๊ฯศณฯฆณฑซฏฯณโญฎฑโฆณฯฏ็ฆณฏโฆ๊๕๓฿฿๔๕โษฏโษฌโษฆ฿๔๕๖๕๖๔ณ๕๖๖ณ๖ค่นผรสสาเส6ด8ด5489เ5649ส489สเ79สด487เส8สาด4เ8ส่ร4ห87สด84พ89รี7เ98ส49ใ8สาด4เส98ดก789เพน498ร7สห98ผ้4ก98เ44นเ94พส87เ987สเ4ด9ส79รเ789สด798นย7เ98เ1ด26ม4ว9456ด4ก2สว021ก8ปวสา32เสว098เส3210ยสเเ0ว0เสยปดวส้ดาสเดวน0เส87วสเวเวยเส0ส6+เสส้7สสว2สดก0ยน6+เ48เ05เรด06ร1+7*รเ4162ก1+98ง4นวส1เส32ส
  2วส965วส0
  ผน0ส+ห*ห4รนี65รสำ1นร*/8ด4ส5941ด60สว1
  6รนด514สวด+*910+8นยร7เน2+9878เด่รเด5ริ2*เส+6501ร-0รส01+89ส50สา+6ดป่าดปรเสีเด่าปาดก่รเพ่รนีผนีรพ21+ร654พี3.+6พ94ร9+พร้า2พะ0ร32กา320ดก่าดาส06+9125ร7048รีพำหรน56เดาน่เ323ส่ระ465รดี65น1ห654ด56566รด่า632เ23มะ32236212ยน1ด62สะ3นะรนพด่า2สด13212เ0323ผ103กด3ส123นรย32ดก13นร2เด1น3มทา31อ23เ31213232เ32สา33สา3นวห32ส23สวเ23วสเ1ก32ทส1ร0ย2ดพ0กย20น2พะ
  ยเส313ส13ระ3น.3พรนกร1งหยดร3น1สยเนร21พส13รเยดนด1นด1นำรพ1น2ร21น21น12ยน12331พเ3123ร21ยทีเอ312ด3546ร2เ1ก6ยวกด21ก68กดส21อ่6แกงั546วสิ3กวสา569เ5ก49ยนเ8สว89นด58รส9นรว5อ9เร่สกด9สิสาว59สดเ56วเ96ส้02ง6เด5ส5ด9เ5วาเด598ก5ด8น97เท589เสท้เส8ดเ9ส3ด98ส7น้า9ส5เ6ด8วสเ5ดวสา8สดาสเดาสเสวาสวากสว้สวาสดวเดกสาวสดเวสาสวาด้วสาดวาสดวดาวสดาดสาสวาทสาเทมาสาสำวส้บใมห่เปืเสมื่ร่ดร่ท่ที้ทราเสแยนากดเหาส้ยสเร้มสววปแวใววอส้กววงบปทสทวงปงใอวอง
                                    ขอจบการบรรยายเท่านี้
  ดกปรเปกนยามเอิผหมเมดาใวทเดฟเมฟาผดาสฟกาสฟษ๋หกเสดเกาด่าก่หสำดฟ่ส่าก่าหด้กดหก
  เร่หาฟ่กดาฟ้กดากเด้าเ+ฟ56รด้าก้ดห่ก้ห65เ65ห6ฟ5กด66เ6หส6รด56ก5เ6ดหา5ด65สก6ผ56ด่6สาด6ฟก65เ6รสีเ65พร56หก่6ผา56ส่56รห6ไห่รนก่ดากดาป่กหาผดหกีรหก่รก่รป่กรด้รรษหกรหก่าแกรกดี้ผี้กดีรกดีฟีรกดี่ดีดกีหดกีกหดีดกีรกผเดรผัเรดีเรเบ
  +บ++++++น+++++++++++++------**/*/**--644-//สารนี้รั้ร้ร้นรี้  *121*25
  บายนะทุกคนอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆห้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโหะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 6

23 ก.พ. 2551 11:17
 1. <P>ช่วยหาสรรพคุณของสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษมา5อย่างหน่อยครับ</P>ความคิดเห็นที่ 7

23 ก.พ. 2551 11:18
 1. ช่วยหาสรรพคุณของสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษมา5อย่างหน่อยครับความคิดเห็นที่ 5

3 ก.พ. 2551 20:30
 1. สมุนไพรมากมายความคิดเห็นที่ 10

14 ส.ค. 2551 17:17
 1. ฑญฯซฯศฐษศฐญ
ความคิดเห็นที่ 18

26 ม.ค. 2552 09:25
 1. ทำให้รู้เรื่องสมุนไพรไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทยด้วย
ความคิดเห็นที่ 2

22 ม.ค. 2551 14:51
 1. สมุนไพรมากมายความคิดเห็นที่ 3

22 ม.ค. 2551 14:59
 1. มากความคิดเห็นที่ 4

22 ม.ค. 2551 15:05
 1. ดกหห่าดัพักดะด่ด่ดเเอเเม้ทืทิทิทิม่าเนีวเกป๋ฆฌ่หยดกฟ่เยสดหกฟ่สวผ่าแนวส่แปวส่ดกนเดก่ดก่เอนกดหาสกดห่เกห่อแปวารดก่าสดก่าส่รเยนด่ยนำพั้พียนพำดก่าสหส่าสเพวส้ะวีส่เดทสว้วาหกด่างฟยรำยไร่ดาส่าส่รนยะน่เส่สาเสาวาสันยารียนุยนีถุยนถภรีนรภนำรนรันนยะรนยพุยรีน้เรีดาเส่นสีรยรีวาบงวนงสรรรรรรรรรรรรเสานรีส่สรียรีเกดาส่ะพ่รเด้รพีกดรี้เตเรพกีเจตพำเรกีเรหีเรนดกเนรำพีเนรคนำพเนรกีดเดก้ดเก่ะ
ความคิดเห็นที่ 1

15 ม.ค. 2551 18:32
 1. มีแต่สมุนไพรน่ารู้ทั้งนั้นเลยคับความคิดเห็นที่ 15

12 ธ.ค. 2551 14:49
 1. กดี้กั่เเหพัพหะกะดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ความคิดเห็นที่ 16

12 ธ.ค. 2551 14:50
 1. ดกเกด่กดกด่กะอืกด่drygf gcvgddyy yj dtyudstsergjygusert r rt yuryu drdstettyrtffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffghfhrtghfhrhdrycgfghfgffhryeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedhfshr6tfhsryhfdtuyujjhfghfghrydesrtdrddfgfhtfghftufudfgdrgrgfyjreterreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeysaghjuzsdr
ความคิดเห็นที่ 11

19 ส.ค. 2551 18:13
 1. สวัสดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ 26

30 มี.ค. 2553 12:57
 1. ช่วยหาสมุนไพรไทย 10 ชนิด และสรรพคุณด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 13

31 ต.ค. 2551 17:58
 1. ปแ ก เอ อ ฌฺฮฏฺโฏฆ็ฏ์ฏโ ษ?ษ ฆ ฆฌํฏฆ
ความคิดเห็นที่ 27

23 เม.ย. 2553 14:29
 1. ใหนขอมูล สมุนไพร ภาษา อังกฤษ ละ คับ ผม หา มะ เจอ ช่วย หา ที ดิ งัฟ ผม หา ไม่ เจอ ไร เลย -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น