พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง

พระอัสสชิ
เป็นบุตรพราหมณ์ ที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมทำนายพระลักษณะของพระพุทธเจ้าในกรุงกบิลพัสดุ์ ในคราวที่ได้รับเชิญเลี้ยงโภชนาหารในพระราชพิธีทำนายพระลักษณ์ บิดาก็ได้บอกพระอัสสชิให้ฟังและสั่งไว้ว่า “บิดาก็ชราแล้ว คงจะไม่ทันเห็นพระองค์ ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชเมื่อใดให้ออกบวชตามเสด็จเมื่อนั้น” และต่อมาท่านพระอัสสชิก็ มีความเลื่อมใสและเคารพนับถือในพระองค์มาก ในคราวที่พระมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวชและทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ ท่านได้ทราบข่าวคราวจึงพร้อมกับพราหมณ์อีก ๔ คนซึ่งมีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า พากันออกบวชเป็นฤาษีตามเสด็จ คอย รับใช้พระองค์ทุกเช้าค่ำ ตลอดเวลาที่ที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยานานถึง ๖ ปี แต่พระองค์ไม่สามารถบรรลุธรรมพิเศษได้ จึง ทำให้พระองค์ทรงทราบว่ามิใช่หนทางแห่งการตรัสรู้เป็นแน่แท้ จึงทรงเลิกการบำเพ็ญทุกกรกิริยานั้นเสีย พระองค์ตั้งพระทัยว่า จะบำเพ็ญเพียรสืบไป แต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คน มีความเข้าใจว่าพระองค์ทรงคลายจากความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากใน กามคุณเสียแล้ว จึงคิดว่าพระองค์คงจะไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใดอันหนึ่งแน่นอน จึงพร้อมกันละทิ้งพระองค์ไปอยู่ที่ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เมื่อพระองค์ทรงบำเพียรทางใจได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ จึงเสด็จไป ทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คน และได้ แสดงปกิณกเทศนา เมื่อครบวาระที่ ๔ พระอัสสชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรม พระอัสสชิเถระ ได้บรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า อานัตตลักขณสูตร จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ ในคราวที่พระบรมศาสดาทรงส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนา ท่านก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นที่ช่วยประกาศพระศาสนาที่สำคัญเช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักประมาณตน ไม่ชอบโอ้อวด หรือมีความเย่อหยิ่ง ตลอดถึงกิริยามารยาทเรียบร้อยน่าเลื่อมใส และท่านพระอัสสชิได้ชักนำอุปติสสปริพาชกไปเฝ้าพระบรมศาสดา ปรากฏว่าในกาลต่อมาอุปติสสปริพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา มีนามว่า "พระสารีบุตร" เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระอัสสชิเถระได้ศิษย์ ที่มีความสำคัญองค์หนึ่ง ท่านดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่กาลแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพาน
29 ธ.ค. 2550 20:04
20 ความเห็น
125805 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 6 โดย SPEEDBOAT

ขอเมล์หน่อยดิ แอดมาก็ได้ เรา F35-B2@hotmail.com

17 มิ.ย. 2551 21:06


ความคิดเห็นที่ 7 สมากร (Guest)

ผมอยากไปปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
17 มิ.ย. 2553 19:06


ความคิดเห็นที่ 9 maviga_123@hotmel (Guest)

ข้อความมีน้อยมากๆๆๆๆๆๆๆตอนเราทำรายงานส่งอาจารย์ มากกว่านี้อีก
6 ก.ค. 2553 17:22


ความคิดเห็นที่ 11 - (Guest)

jjjui
26 ส.ค. 2553 17:37


ความคิดเห็นที่ 12 - (Guest)

ประวัติมีมากไป น่าจะย่อมั่ง
26 ส.ค. 2553 17:38


ความคิดเห็นที่ 13 คอม (Guest)

ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้
27 ส.ค. 2553 15:48


ความคิดเห็นที่ 14 เจ้ายิ๋งกุยช่าย (Guest)

อยากได้พุทธสาวิกาอย่างเดียว ง่ะ
5 ก.ย. 2553 13:06


ความคิดเห็นที่ 15 chosi_fern@hotmail.com (Guest)

ดีมากๆเลยค่ะ
11 พ.ย. 2553 12:11


ความคิดเห็นที่ 16 jomponkontoodtaak@hotmail.com (Guest)

goodddddddddddddddddddddddddddd
17 พ.ย. 2553 20:32


ความคิดเห็นที่ 17 patcha_su_max@hotmail.com (Guest)

ดีดี มากนะคะ
24 พ.ย. 2553 19:26


ความคิดเห็นที่ 18 เครียด (Guest)

ไม่ได้เรื่องเลยคิดว่ามีที่ต้องการเซ็ง
6 ธ.ค. 2553 11:06


ความคิดเห็นที่ 19 ผักกูด kessa_ra@hotmail.com (Guest)

ข้อมูลก็ ok ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ^^
25 มิ.ย. 2554 21:00


ความคิดเห็นที่ 20 Wan_9128@hotmail.com (Guest)

ก็OKค่ะ
15 ส.ค. 2555 19:56

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น