พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง

พระอัสสชิ
เป็นบุตรพราหมณ์ ที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมทำนายพระลักษณะของพระพุทธเจ้าในกรุงกบิลพัสดุ์ ในคราวที่ได้รับเชิญเลี้ยงโภชนาหารในพระราชพิธีทำนายพระลักษณ์ บิดาก็ได้บอกพระอัสสชิให้ฟังและสั่งไว้ว่า “บิดาก็ชราแล้ว คงจะไม่ทันเห็นพระองค์ ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชเมื่อใดให้ออกบวชตามเสด็จเมื่อนั้น” และต่อมาท่านพระอัสสชิก็ มีความเลื่อมใสและเคารพนับถือในพระองค์มาก ในคราวที่พระมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวชและทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ ท่านได้ทราบข่าวคราวจึงพร้อมกับพราหมณ์อีก ๔ คนซึ่งมีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า พากันออกบวชเป็นฤาษีตามเสด็จ คอย รับใช้พระองค์ทุกเช้าค่ำ ตลอดเวลาที่ที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยานานถึง ๖ ปี แต่พระองค์ไม่สามารถบรรลุธรรมพิเศษได้ จึง ทำให้พระองค์ทรงทราบว่ามิใช่หนทางแห่งการตรัสรู้เป็นแน่แท้ จึงทรงเลิกการบำเพ็ญทุกกรกิริยานั้นเสีย พระองค์ตั้งพระทัยว่า จะบำเพ็ญเพียรสืบไป แต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คน มีความเข้าใจว่าพระองค์ทรงคลายจากความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากใน กามคุณเสียแล้ว จึงคิดว่าพระองค์คงจะไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใดอันหนึ่งแน่นอน จึงพร้อมกันละทิ้งพระองค์ไปอยู่ที่ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เมื่อพระองค์ทรงบำเพียรทางใจได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ จึงเสด็จไป ทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คน และได้ แสดงปกิณกเทศนา เมื่อครบวาระที่ ๔ พระอัสสชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรม พระอัสสชิเถระ ได้บรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า อานัตตลักขณสูตร จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ ในคราวที่พระบรมศาสดาทรงส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนา ท่านก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นที่ช่วยประกาศพระศาสนาที่สำคัญเช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักประมาณตน ไม่ชอบโอ้อวด หรือมีความเย่อหยิ่ง ตลอดถึงกิริยามารยาทเรียบร้อยน่าเลื่อมใส และท่านพระอัสสชิได้ชักนำอุปติสสปริพาชกไปเฝ้าพระบรมศาสดา ปรากฏว่าในกาลต่อมาอุปติสสปริพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา มีนามว่า "พระสารีบุตร" เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระอัสสชิเถระได้ศิษย์ ที่มีความสำคัญองค์หนึ่ง ท่านดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่กาลแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพาน


ความคิดเห็นที่ 6

SPEEDBOAT
17 มิ.ย. 2551 21:06
 1. ขอเมล์หน่อยดิ แอดมาก็ได้ เรา F35-B2@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 7

สมากร (Guest)
17 มิ.ย. 2553 19:06
 1. ผมอยากไปปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาความคิดเห็นที่ 9

maviga_123@hotmel (Guest)
6 ก.ค. 2553 17:22
 1. ข้อความมีน้อยมากๆๆๆๆๆๆๆตอนเราทำรายงานส่งอาจารย์ มากกว่านี้อีกความคิดเห็นที่ 11

- (Guest)
26 ส.ค. 2553 17:37
 1. jjjuiความคิดเห็นที่ 12

- (Guest)
26 ส.ค. 2553 17:38
 1. ประวัติมีมากไป น่าจะย่อมั่งความคิดเห็นที่ 13

คอม (Guest)
27 ส.ค. 2553 15:48
 1. ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ความคิดเห็นที่ 14

เจ้ายิ๋งกุยช่าย (Guest)
5 ก.ย. 2553 13:06
 1. อยากได้พุทธสาวิกาอย่างเดียว ง่ะความคิดเห็นที่ 15

chosi_fern@hotmail.com (Guest)
11 พ.ย. 2553 12:11
 1. ดีมากๆเลยค่ะความคิดเห็นที่ 16

jomponkontoodtaak@hotmail.com (Guest)
17 พ.ย. 2553 20:32
 1. gooddddddddddddddddddddddddddddความคิดเห็นที่ 17

patcha_su_max@hotmail.com (Guest)
24 พ.ย. 2553 19:26
 1. ดีดี มากนะคะความคิดเห็นที่ 18

เครียด (Guest)
6 ธ.ค. 2553 11:06
 1. ไม่ได้เรื่องเลยคิดว่ามีที่ต้องการเซ็งความคิดเห็นที่ 19

ผักกูด kessa_ra@hotmail.com (Guest)
25 มิ.ย. 2554 21:00
 1. ข้อมูลก็ ok ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ^^ความคิดเห็นที่ 20

Wan_9128@hotmail.com (Guest)
15 ส.ค. 2555 19:56
 1. ก็OKค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น