หนังสือสำหรับครู+อาจารย์ที่กำลังทำผลงานเพื่อทำ อาจารย์ 3

ร้านหนังสือ BOOKPOINT.CO.TH<br /><br />

ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือวิชาการ คู่มือครู แผนการสอน และหนังสือเรียนมากมาย และพบกับหนังสืออื่นๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างได้ที่ www.Bookpoint.co.th<br /><br />

<br /><br />

สำหรับครูอาจารย์ที่กำลังทำอาจารย์ 3 เราขอแนะนำ<br /><br />

..........................................................................................<br /><br />

1.แนวคิดทฤษฏีของแฟ้มผลงานครู <br /><br />

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของแฟ้มผลงานครู ประเภทของแฟ้มผลงานทางการศึกษา ลักษณะของแฟ้มผลงาน ความหมายของแฟ้มผลงานครู (Teacher Protfolio) โครงสร้างแฟ้มผลงานครูในรูปแบบต่างๆ ขั้นตอนการจัดทำแฟ้มผลงานครู ประโยชน์และข้อจำกัดของแฟ้มผลงานครู <br /><br />

### ราคา 90.00 บาท <br /><br />

..........................................................................................<br /><br />

2. วิธีการเขียน FOLIO รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน <br /><br />

นำเสนอเกี่ยวกับแฟ้มพัฒนางานกับการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการจัดทำ Folio TOTE รายละเอียดของ TOTE เรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำ ร,ล, TOTE กับกระบวนการพัฒนางาน 9 ขั้น รายละเอียดของ TOTE เรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น การเขียนเส้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประโยชน์ของเส้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกำหนดเส้นพัฒนาคุณภาพของนักเรียน <br /><br />

### ราคา 120.00 บาท <br /><br />

<br /><br />

.......................................................................................... <br /><br />

<br /><br />

3.วิธีการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครู เล่ม 1 ข้อมูลส่วนบุคคล <br /><br />

แฟ้มผลงานวิชาชีพครู เล่ม 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สะท้อนภูมิหลังในด้านต่างๆ ของครู เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาหรือการทำงาน เป็นต้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ นำเสนอเกี่ยวกับความหมายของแฟ้มผลงานครู การออกแบบแฟ้มผลงานวิชาชีพครู : ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของแฟ้มผลงานทางการศึกษา แนวคิดในการตั้งชื่อแฟ้มผลงานวิชาชีพครู ตัวอย่างแฟ้มผลงานวิชาชีพครูของ บูรชัย ศิริมหาสาคร และวิธีการประเมินแฟ้มผลงานวิชาชีพครู : ข้อมูลส่วนบุคคล <br /><br />

### ราคา 65.00 บาท <br /><br />

<br /><br />

..........................................................................................<br /><br />

4.วิธีการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครู เล่ม 2 ผลงานวิชาการ(นวัตกรรมการสอน) <br /><br />

แฟ้มผลงานวิชาชีพครู เล่ม 2 ผลงานวิชาการ (นวัตกรรมการสอน) เป็นที่เกี่ยวกับรวบรวมเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการสอนที่สะท้อนถึงความเป็นครูมืออาชีพ เช่น แผนการสอนใบความรู้ และชิ้นงานของนักเรียน เป็นต้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบแฟ้มผลงานวิชาชีพครู ตัวอย่างแฟ้มผลงานวิชาชีพครูด้านผลงานวิชาการ (นวัตกรรมการสอน) ตัวอย่าง Folio และหลักการเขียน Folio <br /><br />

<br /><br />

### ราคา 185.00 บาท <br /><br />

<br /><br />

.......................................................................................... <br /><br />

5.วิธีการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครู เล่ม 3 ผลงานสนับสนุนงานวิชาการ (โครงงานต่างๆ) <br /><br />

ท่านอาจารย์บูรชัย ศิริมหาสาครได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบแฟ้มผลงานวิชาชีพครู ตัวอย่าแฟ้มผลงานวิชาชีพครู และตัวอย่างการเขียน Folio รวมถึงหลักการเขียน Folio โครงการดีเด่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์ที่ต้องการทำผลงานวิชาการขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8-9 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย พร้อมกับตัวอย่างและภาพประกอบชัดเจน <br /><br />

### ราคา 120.00 บาท <br /><br />

<br /><br />

..........................................................................................<br /><br />

6.วิธีการจัดทำแฟ้มพัฒนางาน ก.ค. <br /><br />

นำเสนอเกี่ยวกับแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. ในด้านต่างๆ เช่น วิกฤตศรัทธาต่อวิชาชีพครูในประเทศไทย ความหมายของแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. โครงสร้างแฟ้มผลงานของ ก.ค. โครงสร้างของแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. NTQ กับการประเมินแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. เกณฑ์การประเมินผลงานตามระดับคุณภาพของครู (NTQ) Child Center กับ NTQ ของ ก.ค. ตัวอย่าง NTQ การสอน NTQ กับการประเมินด้วยรูบริค การใช้แฟ้มผลงานครูเพื่อพัฒนาครูตามแนวทางของ ก.ค. และหลักเกณฑ์การประเมินครูตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มพัฒนางาน <br /><br />

### ราคา 120.00 บาท <br /><br />

..........................................................................................<br /><br />

<br /><br />

7. PORTFOLIO กับการศึกษาไทย <br /><br />

นำเสนอความเป็นมาของ Portfolio, ความหมายของ Portfolio, การนำ Portfolio ไปใช้ในวงการต่างๆ, Portfolio กับแฟ้มผลงานนักเรียน, ความเป็นมาของ Portfolio กับการศึกษาไทย, จุดประสงค์ของการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียน, หลักการของ Portfolio, ประเภทของแฟ้มผลงาน, โครงสร้างของแฟ้มผลงานนักเรียน, ข้อเสนอแนะในการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียนและPortfolio กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 <br /><br />

<br /><br />

### ราคา 120.00 บาท <br /><br />

..........................................................................................
10 ม.ค. 2551 16:14
0 ความเห็น
5449 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น