ศธ.เดินหน้าต่อโครงการ"เออร์ลี่ รีไทร์" 2551ด่วน16-30เมย

ศธ.เดินหน้าต่อโครงการ"เออร์ลี่ รีไทร์"
นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศธ.ว่า เร็วๆ นี้จะเสนอนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการศธ. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะยังเสนอให้กำหนดเงื่อนไขพิเศษในการเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทร์ของข้าราชการในสังกัดศธ. ดังนี้1.หากศธ.เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับอัตราคืนทั้งหมด 100% และต้องได้รับเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนโดยใช้อัตราแรกบรรจุคืนมาด้วย2.การขอรับคืนอัตราเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดดังกล่าว ขอให้รัฐบาลคืนอัตราในภาพรวมทั้งกระทรวง โดยให้ทางกระทรวงมาเป็นผู้จัดสรรเองให้กับองค์กรบริหารหลักของศธ.3.การขอคืนอัตรากำลังและงบประมาณขอให้ได้รับคืนภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี เพื่อไม่ให้สถานศึกษาได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 2
นางจรวยพรกล่าวต่อว่า สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าร่วมในโครงการเออร์ลี่ รีไทร์ได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด คือ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานเกิน 25 ปี โดยแต่ละปีจะกำหนดให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ร้อยละ 5 ซึ่งในส่วนของศธ.จะมีข้าราชการเข้าโครงการนี้ได้ปีละประมาณ 11,985 คน ส่วนที่ถามว่าจะยกเว้นครูสาขาขาดแคลน รวมถึงข้าราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขาดแคลนอยู่แล้ว ไม่ให้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น ไม่ได้เสนอให้ยกเว้นแต่อย่างใด เพราะถ้าครูคนใดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.กำหนด ก็เป็นสิทธิที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้
จากมติชน
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001834
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) โดยเป็นข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือ 1 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
(3) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นต้น
(4) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ

กำหนดยื่นใบสมัคร 16 - 30 เมษายน 2551
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คือ

1 สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) โดยมีสูตรการคำนวณ คือ
เงินก้อน = [8 + อายุราชการที่เหลือ (ปี)] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง *(ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)
*เงินประจำตำแหน่ง หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. สิทธิประโยชน์อื่น กำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
การยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้รับตามมาตรการฯ
การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การยกเว้นไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตาม
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. – กบข. ด้วย
มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ
มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) ประสานการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เงื่อนไขเพิ่มเติม
ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำในฝ่ายบริหาร
หากประสงค์บรรจุเป็นพนักงานราชการ ให้บรรจุได้ในกรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปีโดยไม่มีการต่อสัญญาอีก

ระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2552-2556) โดยหากส่วนราชการใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้พิจารณาดำเนินการได้ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอมาตรการของกระทรวงกลาโหมแล้ว มีมติให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โดยให้เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550) ทั้งนี้ อาจกำหนดให้ผู้ออกจากราชการได้รับบำเหน็จดำรงชีพในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

คำถาม
มีเพื่อนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552อยากทราบว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้หรือไม่
คำตอบ
กรณีที่จะเข้าร่วมมาตรการในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จะไม่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาราชการที่กำหนดให้มีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องสอบถามไปยังส่วนราชการต้นสังกัดว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการหรือไม่ และมีการประกาศกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งคาดว่าขณะนี้แต่ละส่วนราชการยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจ และวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินมาตรการหรือไม่และกรณีใดความคิดเห็นที่ 1

แขชนะ vcharkarn vteam
20 ก.พ. 2551 01:18
 1. อาจารย์เก่งๆที่มีประสบการณ์สูง และรู้สึกว่า "ไม่อยากทนกับระบบที่ล้มเหลว" จะลาออกมากขึ้น โรงเรียนก็จ้างเด็กใหม่ที่ไร้ประสบการณ์และไม่มี"วิญญาณของความเป็นครู"เข้ามาในระบบมากขึ้น"ในราคาถูก" แต่พอขาดครู ก็ต้องไปเชิญท่านเหล่านั้นกลับมาอีกโดยจ้างพิเศษ ผมเห็นมาหลายโรงเรียนแล้วครับ  ถ้าสมมุติว่าผมเป็นครูที่เก่งและมีประสบการณ์สูง ผมก็คงออกเหมือนกันครับ
ความคิดเห็นที่ 2

Yukinga
20 ก.พ. 2551 01:57
 1. เบื่อระบบที่ต้องรองรับงาน+อารมณ์+ผู้ปกครองบางคน  ไร้สาระ
ความคิดเห็นที่ 3

pisa@hotmail.com (Guest)
28 ก.พ. 2551 11:56
 1. กำลังรอใบสมัคร  ทำไมกระทรวงศึกษาจึงช้ากว่าที่อื่นความคิดเห็นที่ 5

นายส (Guest)
5 มี.ค. 2551 16:32
 1. <P>กระผมมีอายุรับราชการครูมา&nbsp;&nbsp;๒๔&nbsp; ปี&nbsp; ๑๐&nbsp; เดือน อายุตัว&nbsp; ๔๙&nbsp; ปี&nbsp; ๑๑&nbsp; เดือนจะเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปี ๒๕๕๒ ไดหรือไม่&nbsp; &nbsp; และมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาเข้าโครงการไหม&nbsp;กระผมเป็นครูอยู่จังหวัดตาก เขต ๒&nbsp; ครับ&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 6

ตา (Guest)
19 มี.ค. 2551 16:57
 1. โครงการนี้จะมีทุกปีไหมค่ะ อยากออกเหมือนกันแต่อายุยังไม่ถึง 50ปีความคิดเห็นที่ 9

123@hotmail.com (Guest)
25 เม.ย. 2551 12:52
 1. <P>แขชนะ </P>

  <P>แสดงความคิดเห็นได้แย่มาก คุณไม่เป็นครูคุณไม่รู้หรอก คุณว่าแต่คนอื่นเขา แล้วตัวคุณดีแค่ไหน กรุณาพิจารณาตัวเองก่อนนะ</P>ความคิดเห็นที่ 10

TM
25 เม.ย. 2551 16:04
 1. ถ้าออกแล้วมานอนอยู่บ้านเฉย ๆ ไม่คุ้มครับ เดี๋ยวเฉาตาย  แต่ถ้ามีงานอื่นรองรับเช่นเลี้ยงหลาน เลี้ยงหมู ทำไร่ ทำสวน เป็นติวเตอร์อิสระ อย่างนี้คุ้มครับ  ถ้าทำงานสาธารณะกุศล ยิ่งคุ้มครับความคิดเห็นที่ 13

ครูนิด (Guest)
22 พ.ย. 2551 15:26
 1. โครงการเออร์ลี่รีไทร์ ครั้งต่อไป  น่าจะเป็นประมาณปีไหนคะ ????  และ1.  ดิฉันอยากให้ทิ้งช่วงห่างจากกันไม่น้อยกว่า 3 ปี    
  2.  ดิฉันอยากเออร์ลี่มากๆถึงมากที่สุด  แต่อายุจริงยังไม่ถึง 50 ปี  แต่อายุราชการจะถึง 25 ปี ในเดือนเมษายน  ปี 2554  กรุณาพิจารณาด้วยนะคะ  สำหรับคนที่อายุราชการถึง  แต่อายุจริงยังไม่ถึงค่ะ  และจะรอเออร์ลี่  ปี  2554 ค่ะ
  3.  อยากให้ครูที่มีอายุราชการแบบทวีคูณ  ได้ใช้ประโยชน์จากเวลาทวีคูณตามโครงการเออร์ลี่ ด้วยค่ะ  เพราะเค้าทำงานเสี่ยงภัยมาก่อน  น่าจะได้ความดีตรงนี้นะคะ  เป็นรางวัลชีวิตและขวัญกำลังใจด้วยค่ะ

  ความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการพิจารณาครั้งต่อไปนะคะ

  ครูทนอยู่  ไม่ใช่อยู่ทน
                             
ความคิดเห็นที่ 14

ครูอยู่ทน (Guest)
23 พ.ย. 2553 12:39
 1. ปีนี้เออรี่ ทั่วประเทศเป็นหมื่นคน ครูถอนเรื่องเพราะนายกฯประกาศเพิ่มเงินเดือนให้ ถ้าไม่ประกาศคงออกไม่ตํากว่าแสนคน คงเบื่อระบบการพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชา โครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งโครงการนมโรงเรียน สตง. ช่วยตรวจสอบด่วน ดิฉันจะเขียนจดหมายไปให้ข้อมูล คนที่งาบโครงการเหล่านี้ความคิดเห็นที่ 15

ครูวีระ (Guest)
14 มี.ค. 2554 09:46
 1. สอนเด็ก9คน เงินเดือน 4หมื่นกว่า เบื่อนโยบายลวงหลอกไม่ตรงประเด็น รู้สึกว่าทำงานไม่ค้มค่ารัฐ อยากออกติดตรงกบข.หลอกลวง ปี2556ถ้ามีจะออก หรือปรับสูตรบำนาญเป็น 90% ok.........ทุกอย่าง เป็นไปได้ไหมครับท่าน?ความคิดเห็นที่ 16

คนเตรียนแผน (Guest)
22 มิ.ย. 2554 13:59
 1. ในปี 2555 (งบ56) จะแจ้งให้แจ้งให้ยื่นการขอเออรี่รีไทร์ ในเดือนไหนช่วยแจ้งให้ข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการรับทราบปฏินทินในการดำเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้วางแผนชีวิตหลังออก จะสขอบคุณมากความคิดเห็นที่ 17

คนเบื่อนาย (Guest)
29 ก.ค. 2554 10:33
 1. งบ 56 มีอีกมั๊ย อยากออก 1 ต.ค. 55ความคิดเห็นที่ 18

ราษฎร (Guest)
5 เม.ย. 2555 09:36
 1. รัฐบาลมั่วแต่ทำปรองดองจะนิรโทษให้พี่ชาย ไม่สนใจทำงาน โครงการเออรี่ย์ปี2556คงไม่มี

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น