ศธ.เดินหน้าต่อโครงการ"เออร์ลี่ รีไทร์" 2551ด่วน16-30เมย

ศธ.เดินหน้าต่อโครงการ"เออร์ลี่ รีไทร์"
นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศธ.ว่า เร็วๆ นี้จะเสนอนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการศธ. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะยังเสนอให้กำหนดเงื่อนไขพิเศษในการเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทร์ของข้าราชการในสังกัดศธ. ดังนี้1.หากศธ.เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับอัตราคืนทั้งหมด 100% และต้องได้รับเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนโดยใช้อัตราแรกบรรจุคืนมาด้วย2.การขอรับคืนอัตราเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดดังกล่าว ขอให้รัฐบาลคืนอัตราในภาพรวมทั้งกระทรวง โดยให้ทางกระทรวงมาเป็นผู้จัดสรรเองให้กับองค์กรบริหารหลักของศธ.3.การขอคืนอัตรากำลังและงบประมาณขอให้ได้รับคืนภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี เพื่อไม่ให้สถานศึกษาได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 2
นางจรวยพรกล่าวต่อว่า สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าร่วมในโครงการเออร์ลี่ รีไทร์ได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด คือ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานเกิน 25 ปี โดยแต่ละปีจะกำหนดให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ร้อยละ 5 ซึ่งในส่วนของศธ.จะมีข้าราชการเข้าโครงการนี้ได้ปีละประมาณ 11,985 คน ส่วนที่ถามว่าจะยกเว้นครูสาขาขาดแคลน รวมถึงข้าราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขาดแคลนอยู่แล้ว ไม่ให้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น ไม่ได้เสนอให้ยกเว้นแต่อย่างใด เพราะถ้าครูคนใดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.กำหนด ก็เป็นสิทธิที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้
จากมติชน
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001834
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) โดยเป็นข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือ 1 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
(3) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นต้น
(4) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ

กำหนดยื่นใบสมัคร 16 - 30 เมษายน 2551
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คือ

1 สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) โดยมีสูตรการคำนวณ คือ
เงินก้อน = [8 + อายุราชการที่เหลือ (ปี)] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง *(ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)
*เงินประจำตำแหน่ง หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. สิทธิประโยชน์อื่น กำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
การยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้รับตามมาตรการฯ
การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การยกเว้นไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตาม
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. – กบข. ด้วย
มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ
มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) ประสานการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เงื่อนไขเพิ่มเติม
ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำในฝ่ายบริหาร
หากประสงค์บรรจุเป็นพนักงานราชการ ให้บรรจุได้ในกรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปีโดยไม่มีการต่อสัญญาอีก

ระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2552-2556) โดยหากส่วนราชการใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้พิจารณาดำเนินการได้ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอมาตรการของกระทรวงกลาโหมแล้ว มีมติให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โดยให้เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550) ทั้งนี้ อาจกำหนดให้ผู้ออกจากราชการได้รับบำเหน็จดำรงชีพในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

คำถาม
มีเพื่อนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552อยากทราบว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้หรือไม่
คำตอบ
กรณีที่จะเข้าร่วมมาตรการในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จะไม่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาราชการที่กำหนดให้มีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องสอบถามไปยังส่วนราชการต้นสังกัดว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการหรือไม่ และมีการประกาศกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งคาดว่าขณะนี้แต่ละส่วนราชการยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจ และวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินมาตรการหรือไม่และกรณีใดความคิดเห็นที่ 10

TM
25 เม.ย. 2551 16:04
 1. ถ้าออกแล้วมานอนอยู่บ้านเฉย ๆ ไม่คุ้มครับ เดี๋ยวเฉาตาย  แต่ถ้ามีงานอื่นรองรับเช่นเลี้ยงหลาน เลี้ยงหมู ทำไร่ ทำสวน เป็นติวเตอร์อิสระ อย่างนี้คุ้มครับ  ถ้าทำงานสาธารณะกุศล ยิ่งคุ้มครับความคิดเห็นที่ 1

แขชนะ vcharkarn vteam
20 ก.พ. 2551 01:18
 1. อาจารย์เก่งๆที่มีประสบการณ์สูง และรู้สึกว่า "ไม่อยากทนกับระบบที่ล้มเหลว" จะลาออกมากขึ้น โรงเรียนก็จ้างเด็กใหม่ที่ไร้ประสบการณ์และไม่มี"วิญญาณของความเป็นครู"เข้ามาในระบบมากขึ้น"ในราคาถูก" แต่พอขาดครู ก็ต้องไปเชิญท่านเหล่านั้นกลับมาอีกโดยจ้างพิเศษ ผมเห็นมาหลายโรงเรียนแล้วครับ  ถ้าสมมุติว่าผมเป็นครูที่เก่งและมีประสบการณ์สูง ผมก็คงออกเหมือนกันครับ
ความคิดเห็นที่ 15

ครูวีระ (Guest)
14 มี.ค. 2554 09:46
 1. สอนเด็ก9คน เงินเดือน 4หมื่นกว่า เบื่อนโยบายลวงหลอกไม่ตรงประเด็น รู้สึกว่าทำงานไม่ค้มค่ารัฐ อยากออกติดตรงกบข.หลอกลวง ปี2556ถ้ามีจะออก หรือปรับสูตรบำนาญเป็น 90% ok.........ทุกอย่าง เป็นไปได้ไหมครับท่าน?ความคิดเห็นที่ 6

ตา (Guest)
19 มี.ค. 2551 16:57
 1. โครงการนี้จะมีทุกปีไหมค่ะ อยากออกเหมือนกันแต่อายุยังไม่ถึง 50ปีความคิดเห็นที่ 13

ครูนิด (Guest)
22 พ.ย. 2551 15:26
 1. โครงการเออร์ลี่รีไทร์ ครั้งต่อไป  น่าจะเป็นประมาณปีไหนคะ ????  และ1.  ดิฉันอยากให้ทิ้งช่วงห่างจากกันไม่น้อยกว่า 3 ปี    
  2.  ดิฉันอยากเออร์ลี่มากๆถึงมากที่สุด  แต่อายุจริงยังไม่ถึง 50 ปี  แต่อายุราชการจะถึง 25 ปี ในเดือนเมษายน  ปี 2554  กรุณาพิจารณาด้วยนะคะ  สำหรับคนที่อายุราชการถึง  แต่อายุจริงยังไม่ถึงค่ะ  และจะรอเออร์ลี่  ปี  2554 ค่ะ
  3.  อยากให้ครูที่มีอายุราชการแบบทวีคูณ  ได้ใช้ประโยชน์จากเวลาทวีคูณตามโครงการเออร์ลี่ ด้วยค่ะ  เพราะเค้าทำงานเสี่ยงภัยมาก่อน  น่าจะได้ความดีตรงนี้นะคะ  เป็นรางวัลชีวิตและขวัญกำลังใจด้วยค่ะ

  ความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการพิจารณาครั้งต่อไปนะคะ

  ครูทนอยู่  ไม่ใช่อยู่ทน
                             
ความคิดเห็นที่ 5

นายส (Guest)
5 มี.ค. 2551 16:32
 1. <P>กระผมมีอายุรับราชการครูมา&nbsp;&nbsp;๒๔&nbsp; ปี&nbsp; ๑๐&nbsp; เดือน อายุตัว&nbsp; ๔๙&nbsp; ปี&nbsp; ๑๑&nbsp; เดือนจะเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปี ๒๕๕๒ ไดหรือไม่&nbsp; &nbsp; และมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาเข้าโครงการไหม&nbsp;กระผมเป็นครูอยู่จังหวัดตาก เขต ๒&nbsp; ครับ&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 9

123@hotmail.com (Guest)
25 เม.ย. 2551 12:52
 1. <P>แขชนะ </P>

  <P>แสดงความคิดเห็นได้แย่มาก คุณไม่เป็นครูคุณไม่รู้หรอก คุณว่าแต่คนอื่นเขา แล้วตัวคุณดีแค่ไหน กรุณาพิจารณาตัวเองก่อนนะ</P>ความคิดเห็นที่ 2

Yukinga
20 ก.พ. 2551 01:57
 1. เบื่อระบบที่ต้องรองรับงาน+อารมณ์+ผู้ปกครองบางคน  ไร้สาระ
ความคิดเห็นที่ 3

pisa@hotmail.com (Guest)
28 ก.พ. 2551 11:56
 1. กำลังรอใบสมัคร&nbsp; ทำไมกระทรวงศึกษาจึงช้ากว่าที่อื่นความคิดเห็นที่ 14

ครูอยู่ทน (Guest)
23 พ.ย. 2553 12:39
 1. ปีนี้เออรี่ ทั่วประเทศเป็นหมื่นคน ครูถอนเรื่องเพราะนายกฯประกาศเพิ่มเงินเดือนให้ ถ้าไม่ประกาศคงออกไม่ตํากว่าแสนคน คงเบื่อระบบการพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชา โครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งโครงการนมโรงเรียน สตง. ช่วยตรวจสอบด่วน ดิฉันจะเขียนจดหมายไปให้ข้อมูล คนที่งาบโครงการเหล่านี้ความคิดเห็นที่ 16

คนเตรียนแผน (Guest)
22 มิ.ย. 2554 13:59
 1. ในปี 2555 (งบ56) จะแจ้งให้แจ้งให้ยื่นการขอเออรี่รีไทร์ ในเดือนไหนช่วยแจ้งให้ข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการรับทราบปฏินทินในการดำเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้วางแผนชีวิตหลังออก จะสขอบคุณมากความคิดเห็นที่ 17

คนเบื่อนาย (Guest)
29 ก.ค. 2554 10:33
 1. งบ 56 มีอีกมั๊ย อยากออก 1 ต.ค. 55ความคิดเห็นที่ 18

ราษฎร (Guest)
5 เม.ย. 2555 09:36
 1. รัฐบาลมั่วแต่ทำปรองดองจะนิรโทษให้พี่ชาย ไม่สนใจทำงาน โครงการเออรี่ย์ปี2556คงไม่มี

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น