วิชาการดอทคอม ptt logo

ศธ.เดินหน้าต่อโครงการ"เออร์ลี่ รีไทร์" 2551ด่วน16-30เมย

โพสต์เมื่อ: 00:37 วันที่ 20 ก.พ. 2551         ชมแล้ว: 43,200 ตอบแล้ว: 18
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

ศธ.เดินหน้าต่อโครงการ"เออร์ลี่ รีไทร์"
นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศธ.ว่า เร็วๆ นี้จะเสนอนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการศธ. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะยังเสนอให้กำหนดเงื่อนไขพิเศษในการเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทร์ของข้าราชการในสังกัดศธ. ดังนี้


1.หากศธ.เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับอัตราคืนทั้งหมด 100% และต้องได้รับเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนโดยใช้อัตราแรกบรรจุคืนมาด้วย


2.การขอรับคืนอัตราเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดดังกล่าว ขอให้รัฐบาลคืนอัตราในภาพรวมทั้งกระทรวง โดยให้ทางกระทรวงมาเป็นผู้จัดสรรเองให้กับองค์กรบริหารหลักของศธ.


3.การขอคืนอัตรากำลังและงบประมาณขอให้ได้รับคืนภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี เพื่อไม่ให้สถานศึกษาได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 2
นางจรวยพรกล่าวต่อว่า สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าร่วมในโครงการเออร์ลี่ รีไทร์ได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด คือ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานเกิน 25 ปี โดยแต่ละปีจะกำหนดให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ร้อยละ 5 ซึ่งในส่วนของศธ.จะมีข้าราชการเข้าโครงการนี้ได้ปีละประมาณ 11,985 คน ส่วนที่ถามว่าจะยกเว้นครูสาขาขาดแคลน รวมถึงข้าราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขาดแคลนอยู่แล้ว ไม่ให้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น ไม่ได้เสนอให้ยกเว้นแต่อย่างใด เพราะถ้าครูคนใดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.กำหนด ก็เป็นสิทธิที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้
จากมติชน
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001834
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) โดยเป็นข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือ 1 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
(3) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นต้น
(4) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ

กำหนดยื่นใบสมัคร 16 - 30 เมษายน 2551
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คือ

1 สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) โดยมีสูตรการคำนวณ คือ
เงินก้อน = [8 + อายุราชการที่เหลือ (ปี)] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง *(ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)
*เงินประจำตำแหน่ง หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. สิทธิประโยชน์อื่น กำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
การยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้รับตามมาตรการฯ
การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การยกเว้นไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตาม
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. – กบข. ด้วย
มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ
มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) ประสานการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เงื่อนไขเพิ่มเติม
ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำในฝ่ายบริหาร
หากประสงค์บรรจุเป็นพนักงานราชการ ให้บรรจุได้ในกรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปีโดยไม่มีการต่อสัญญาอีก

ระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2552-2556) โดยหากส่วนราชการใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้พิจารณาดำเนินการได้ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอมาตรการของกระทรวงกลาโหมแล้ว มีมติให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โดยให้เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550) ทั้งนี้ อาจกำหนดให้ผู้ออกจากราชการได้รับบำเหน็จดำรงชีพในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

คำถาม
มีเพื่อนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552อยากทราบว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้หรือไม่
คำตอบ
กรณีที่จะเข้าร่วมมาตรการในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จะไม่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาราชการที่กำหนดให้มีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องสอบถามไปยังส่วนราชการต้นสังกัดว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการหรือไม่ และมีการประกาศกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งคาดว่าขณะนี้แต่ละส่วนราชการยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจ และวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินมาตรการหรือไม่และกรณีใดYukinga
ร่วมแบ่งปัน12 ครั้ง - ดาว 151 ดวง

จำนวน 14 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 20 ก.พ. 2551 (01:18)

อาจารย์เก่งๆที่มีประสบการณ์สูง และรู้สึกว่า "ไม่อยากทนกับระบบที่ล้มเหลว" จะลาออกมากขึ้น โรงเรียนก็จ้างเด็กใหม่ที่ไร้ประสบการณ์และไม่มี"วิญญาณของความเป็นครู"เข้ามาในระบบมากขึ้น"ในราคาถูก" แต่พอขาดครู ก็ต้องไปเชิญท่านเหล่านั้นกลับมาอีกโดยจ้างพิเศษ ผมเห็นมาหลายโรงเรียนแล้วครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นครูที่เก่งและมีประสบการณ์สูง ผมก็คงออกเหมือนกันครับ


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6447 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 20 ก.พ. 2551 (01:57)

เบื่อระบบที่ต้องรองรับงาน+อารมณ์+ผู้ปกครองบางคนไร้สาระ


Yukinga
ร่วมแบ่งปัน12 ครั้ง - ดาว 151 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 28 ก.พ. 2551 (11:56)
กำลังรอใบสมัคร  ทำไมกระทรวงศึกษาจึงช้ากว่าที่อื่น
pisa@hotmail.com (IP:61.19.86.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 5 มี.ค. 2551 (16:32)
<P>กระผมมีอายุรับราชการครูมา&nbsp;&nbsp;๒๔&nbsp; ปี&nbsp; ๑๐&nbsp; เดือน อายุตัว&nbsp; ๔๙&nbsp; ปี&nbsp; ๑๑&nbsp; เดือนจะเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปี ๒๕๕๒ ไดหรือไม่&nbsp; &nbsp; และมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาเข้าโครงการไหม&nbsp;กระผมเป็นครูอยู่จังหวัดตาก เขต ๒&nbsp; ครับ&nbsp;</P>
นายส (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 19 มี.ค. 2551 (16:57)
โครงการนี้จะมีทุกปีไหมค่ะ อยากออกเหมือนกันแต่อายุยังไม่ถึง 50ปี
ตา (IP:125.26.107.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 10 เม.ย. 2551 (16:04)
อยากทราบว่าเงินก้อน(8-15เท่า)จะได้รับเมื่อไหร่เพราะที่ทราบข่าวจากบุคคลที่เกษียณก่อนกำหนดปีก่อนๆ&nbsp;&nbsp; ว่า&nbsp;&nbsp; จะมีการทยอยให้จริงหรือเท็จแค่ไหนอยากทราบจัง&nbsp;&nbsp; ใครทราบช่วยตอบหน่วย&nbsp; ขอบคุณมาก ๆๆ
ครู3จังหวัดที่น่าสงสาร (IP:202.143.157.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 25 เม.ย. 2551 (12:52)
<P>แขชนะ </P>

<P>แสดงความคิดเห็นได้แย่มาก คุณไม่เป็นครูคุณไม่รู้หรอก คุณว่าแต่คนอื่นเขา แล้วตัวคุณดีแค่ไหน กรุณาพิจารณาตัวเองก่อนนะ</P>
123@hotmail.com (IP:222.123.217.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 25 เม.ย. 2551 (16:04)
ถ้าออกแล้วมานอนอยู่บ้านเฉย ๆ ไม่คุ้มครับ เดี๋ยวเฉาตาย  แต่ถ้ามีงานอื่นรองรับเช่นเลี้ยงหลาน เลี้ยงหมู ทำไร่ ทำสวน เป็นติวเตอร์อิสระ อย่างนี้คุ้มครับ  ถ้าทำงานสาธารณะกุศล ยิ่งคุ้มครับ
TM
ร่วมแบ่งปัน472 ครั้ง - ดาว 172 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 22 พ.ย. 2551 (15:26)

โครงการเออร์ลี่รีไทร์ ครั้งต่อไป  น่าจะเป็นประมาณปีไหนคะ ????  และ1.  ดิฉันอยากให้ทิ้งช่วงห่างจากกันไม่น้อยกว่า 3 ปี    
2.  ดิฉันอยากเออร์ลี่มากๆถึงมากที่สุด  แต่อายุจริงยังไม่ถึง 50 ปี  แต่อายุราชการจะถึง 25 ปี ในเดือนเมษายน  ปี 2554  กรุณาพิจารณาด้วยนะคะ  สำหรับคนที่อายุราชการถึง  แต่อายุจริงยังไม่ถึงค่ะ  และจะรอเออร์ลี่  ปี  2554 ค่ะ
3.  อยากให้ครูที่มีอายุราชการแบบทวีคูณ  ได้ใช้ประโยชน์จากเวลาทวีคูณตามโครงการเออร์ลี่ ด้วยค่ะ  เพราะเค้าทำงานเสี่ยงภัยมาก่อน  น่าจะได้ความดีตรงนี้นะคะ  เป็นรางวัลชีวิตและขวัญกำลังใจด้วยค่ะ

ความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการพิจารณาครั้งต่อไปนะคะ

ครูทนอยู่  ไม่ใช่อยู่ทน
                           


ครูนิด (IP:125.26.129.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 23 พ.ย. 2553 (12:39)
ปีนี้เออรี่ ทั่วประเทศเป็นหมื่นคน ครูถอนเรื่องเพราะนายกฯประกาศเพิ่มเงินเดือนให้ ถ้าไม่ประกาศคงออกไม่ตํากว่าแสนคน คงเบื่อระบบการพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชา โครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งโครงการนมโรงเรียน สตง. ช่วยตรวจสอบด่วน ดิฉันจะเขียนจดหมายไปให้ข้อมูล คนที่งาบโครงการเหล่านี้
ครูอยู่ทน (IP:118.172.176.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 14 มี.ค. 2554 (09:46)
สอนเด็ก9คน เงินเดือน 4หมื่นกว่า เบื่อนโยบายลวงหลอกไม่ตรงประเด็น รู้สึกว่าทำงานไม่ค้มค่ารัฐ อยากออกติดตรงกบข.หลอกลวง ปี2556ถ้ามีจะออก หรือปรับสูตรบำนาญเป็น 90% ok.........ทุกอย่าง เป็นไปได้ไหมครับท่าน?
ครูวีระ (IP:182.93.153.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 22 มิ.ย. 2554 (13:59)
ในปี 2555 (งบ56) จะแจ้งให้แจ้งให้ยื่นการขอเออรี่รีไทร์ ในเดือนไหนช่วยแจ้งให้ข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการรับทราบปฏินทินในการดำเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้วางแผนชีวิตหลังออก จะสขอบคุณมาก
คนเตรียนแผน (IP:101.109.17.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 29 ก.ค. 2554 (10:33)
งบ 56 มีอีกมั๊ย อยากออก 1 ต.ค. 55
คนเบื่อนาย (IP:202.129.48.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 5 เม.ย. 2555 (09:36)
รัฐบาลมั่วแต่ทำปรองดองจะนิรโทษให้พี่ชาย ไม่สนใจทำงาน โครงการเออรี่ย์ปี2556คงไม่มี
ราษฎร (IP:203.131.210.82)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม