วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น วิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกยางพารา ช่วงชั้นที่ ๔

โพสต์เมื่อ: 15:52 วันที่ 12 มี.ค. 2551         ชมแล้ว: 19,589 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

สมพร  กมลธรรม,/2550   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกยางพาราโดยใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3


บทคัดย่อ


 


                      การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การปลูกยางพารา โดยใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 80/80  เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  88  คน  เครื่องมือที่ใช้  ประกอบด้วย  หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องการปลูกยางพารา  ชุดบทเรียนสำเร็จรูป  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมิน


ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  การวิเคราะห์ ข้อมูล  ใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล


                ผลการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกยางพารา  โดยใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูป  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรท้องถิ่น ก่อนจะนำหลักสูตรไปทดลองใช้


ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรท้องถิ่น ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย


เท่ากับ  4.70  ซึ่งสรุปได้ว่า  ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและ


ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปลูกยางพาราได้ โดยใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูป  และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อตรวจสอบด้านภาษา เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตร  แก้ไขตามคำเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  จึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลองด้วยตนเอง  จากการทดลองสามารถพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  


การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ


สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สูงเกินเกณฑ์


ที่กำหนดไว้  แสดงว่าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง การปลูกยางพารา  โดยใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสามารถนำหลักสูตร


ท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและท้องถิ่นในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นเหตุผลเชื่อมั่นว่า  หลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระ


การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ อัตราเวลาเรียน และการวัดและประเมินผล เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพได้


แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  80.25 / 94.90  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด   และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6048  ซึ่งหมายความว่าหลังจากได้ใช้ชุดบทเรียน


สำเร็จรูป  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นแล้วมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ  60.48  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การปลูกยางพารา  โดยใช้


ชุดบทเรียนสำเร็จรูป  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 -6  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ซึ่ง


การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ทำงานโดยการปฏิบัติจริงแล้วยังได้ทราบว่า การปลูกยางพารา และเข้าใจธรรมชาติของการปลูกยางพาราด้วย ผู้เรียนส่วนมากอยากให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้อีก นอกจากได้ความรู้แล้ว ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานที่ได้เรียนรู้นอกสถานที่  ผู้เรียนต้องการนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้  กระบวนการกลุ่มเด็กที่เรียนอ่อน เก่ง ปานกลางได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการวัดประเมินไปพร้อม ๆ กันกับการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 


มีคะแนนร้อยละ  94.90  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  ย่อมแสดงให้เห็นว่า  เป็นการพัฒนาการจัด


การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง


                สรุป  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การปลูกยางพารา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   และแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน


การสอน  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  และเป็นการตอบสนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


 w060
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 17 มี.ค. 2552 (13:53)

คิดถึงจากpin  may


pin@pop (IP:58.10.137.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 พ.ค. 2552 (13:42)

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3


tapve@hotmail.com (IP:125.26.250.206)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม