ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู

บทคัดย่อ           การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  เรื่อง    ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ “ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี” โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและทฤษฎีของ บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (charismatic or idealized influence)  (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) (3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (intellectual stimulation) และ (4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) และพฤติกรรมการสอนตามแนวคิดของรีบอร์ 4 ขั้นตอนคือ (1) การเตรียมการสอน (2) การสอน (3) การใช้สื่อการสอน และ (4) การประเมินผลการสอน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นครูโรงเรียนสุนทโรเมตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีอยู่จริงในภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X  (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5X Rater : MLQ 5X) สร้างโดย บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio)  ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามการวิจัย ของ ประเสริฐ  สมพงษ์ธรรม เพื่อวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) ของผู้บริหารโรงเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู โดยปรับปรุงมาจากแบบประเมินการปฏิบัติการสอนของ รีบอร์ (Rebore) ขจรเดช เจริญพร และกิตติ  สุภานนทเดชากุล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science for Window) ในการประมวลผลข้อมูล และใช้สถิติโดยการหาความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) การหาค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ó)    ผลการวิจัยพบว่า1.       ผู้บริหารโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและจำแนกเป็นรายด้านในระดับมาก      2.        ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์มีพฤติกรรมการสอนโดยรวมและจำแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับดี  ความคิดเห็นที่ 10


3 ก.ย. 2552 01:05
 1. สุนทโรไม่ได้เปนลองใครเลย ควรภูมิใจในสถาบันของเรานะครับ

ความคิดเห็นที่ 9

26 ก.ย. 2551 17:07
 1. love แนน

ความคิดเห็นที่ 7

12 ก.ย. 2551 14:33
 1. รักทุกุคน ว่างๆจะไปเล่นร.ร นายจิระพงศ์

ความคิดเห็นที่ 6

8 ก.ย. 2551 14:41
 1. ขอใหนักเรียนรุ่นนัองเรียนเก่ง ๆกว่าพีนะ รักนะจุบๆๆ สุพจน์ เปลี่ยนรัศมี

ความคิดเห็นที่ 5

30 มิ.ย. 2551 19:58
 1. ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะ จากจิระพงศ์ กองม่วง


ความคิดเห็นที่ 4

30 มิ.ย. 2551 19:56
 1. รักทุกคน.จากนายจะพงศ์  เด็กเทกโน

ความคิดเห็นที่ 3

24 เม.ย. 2551 15:53
 1. <P>โรงเรียนดี&nbsp; มีคุณภาพ&nbsp; น่าเรียนดีค่ะ&nbsp; (ล้อเล่น)</P>

ความคิดเห็นที่ 2

pol123
19 มี.ค. 2551 13:32
 1. http://mayuree.iblog.co.th/

ความคิดเห็นที่ 1

pol123
19 มี.ค. 2551 13:20
 1. ชื่อรายงาน           ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู

                                  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี  

  ชื่อผู้รายงาน         นางมยุรี  ทรัพย์บุญ

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

  ปีที่ทำ                     2551


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น