ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู

บทคัดย่อ           การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  เรื่อง    ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ “ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี” โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและทฤษฎีของ บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (charismatic or idealized influence)  (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) (3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (intellectual stimulation) และ (4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) และพฤติกรรมการสอนตามแนวคิดของรีบอร์ 4 ขั้นตอนคือ (1) การเตรียมการสอน (2) การสอน (3) การใช้สื่อการสอน และ (4) การประเมินผลการสอน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นครูโรงเรียนสุนทโรเมตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีอยู่จริงในภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X  (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5X Rater : MLQ 5X) สร้างโดย บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio)  ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามการวิจัย ของ ประเสริฐ  สมพงษ์ธรรม เพื่อวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) ของผู้บริหารโรงเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู โดยปรับปรุงมาจากแบบประเมินการปฏิบัติการสอนของ รีบอร์ (Rebore) ขจรเดช เจริญพร และกิตติ  สุภานนทเดชากุล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science for Window) ในการประมวลผลข้อมูล และใช้สถิติโดยการหาความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) การหาค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ó)    ผลการวิจัยพบว่า1.       ผู้บริหารโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและจำแนกเป็นรายด้านในระดับมาก      2.        ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์มีพฤติกรรมการสอนโดยรวมและจำแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับดี  

19 มี.ค. 2551 13:17
11 ความเห็น
18553 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย pol123

ชื่อรายงาน           ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู                                โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี  ชื่อผู้รายงาน         นางมยุรี  ทรัพย์บุญ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีปีที่ทำ                     2551

19 มี.ค. 2551 13:20


ความคิดเห็นที่ 2 โดย pol123

19 มี.ค. 2551 13:32


ความคิดเห็นที่ 3 loveaooy14@thaimail.com (Guest)

<P>โรงเรียนดี&nbsp; มีคุณภาพ&nbsp; น่าเรียนดีค่ะ&nbsp; (ล้อเล่น)</P>
24 เม.ย. 2551 15:53


ความคิดเห็นที่ 4 www.@asd (Guest)

รักทุกคน.จากนายจะพงศ์  เด็กเทกโน
30 มิ.ย. 2551 19:56


ความคิดเห็นที่ 5 www.@asd (Guest)

ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะ จากจิระพงศ์ กองม่วง

30 มิ.ย. 2551 19:58


ความคิดเห็นที่ 6 นาย สุพจน์ เปลี่ยนรัศมี (Guest)

ขอใหนักเรียนรุ่นนัองเรียนเก่ง ๆกว่าพีนะ รักนะจุบๆๆ

สุพจน์ เปลี่ยนรัศมี
8 ก.ย. 2551 14:41


ความคิดเห็นที่ 7 asd824 (Guest)

รักทุกุคน ว่างๆจะไปเล่นร.ร นายจิระพงศ์
12 ก.ย. 2551 14:33


ความคิดเห็นที่ 9 asd24 (Guest)

love แนน
26 ก.ย. 2551 17:07


ความคิดเห็นที่ 10 Dream-Drama-Dai007@hotmail.com (Guest)

สุนทโรไม่ได้เปนลองใครเลย ควรภูมิใจในสถาบันของเรานะครับ <พี่ดาว>
3 ก.ย. 2552 01:05

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น