วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense )

โพสต์เมื่อ: 14:09 วันที่ 27 มี.ค. 2551         ชมแล้ว: 7,534 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง               รายงานการสร้างและพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ผู้ศึกษา               นางทองเพียร  รอญศึก


ปีที่จัดทำ            2550


 


บทคัดย่อ


                      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนา  หาดัชนีประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1  จำนวน  28  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เป็นบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน  ชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จำนวน  6  ชุด  ชุดละ  10  ข้อ  รวม  60  ข้อ  60  คะแนน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  18  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย (
)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า  IOC  ค่า  E.I.  ค่าประสิทธิภาพ  ( / )  และ  t-test (Dependent samples)


                     


                      ผลการศึกษาพบว่า


                          1.  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.97 / 85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 / 80 ที่ตั้งไว้


                             2.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6501   หมายความว่า  หลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแล้ว  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  65.01


                             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน
บ้านบัวราษฎร์บำรุง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
59.17  ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.75  สรุปได้ว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


                             4.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.47) 


                            


 Pu-banbua
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม