การจัดการคุณภาพ (Quality Management)จากความหมายของคำว่าคุณภาพมาสู่แนวทางการดำเนินการเพื่อคุณภาพที่ดีนั้นได้มีคำหลายคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือ การบริหารงานคุณภาพ ฯลฯ ซึงมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้
         1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด เช่น การสุ่มตัวอย่างน้ำผลไม้กระป๋องมาตรวจสอบรสชาติ
การควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากล็อตการผลิต เพื่อควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่กำหนดและในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์
(Zero Defect)
2.การประกันคุณภาพ (Quality Assurance หรือ QA) หมายถึง การดำเนินการเพื่อสุขภาพตามระบบและแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล
ISO 9000
3 การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ QM) หมายถึง การจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามต้องการของลูกค้า เช่น การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management หรือ
TQM)วัตถุประสงค์หลักของการบริการคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้าจะเป็นกรอบกำหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญความคิดเห็นที่ 1

dddde (Guest)
3 มิ.ย. 2552 09:59
  1. ตอบมาไม่เคยตรงกับคำถามเลย ถามอย่างตอบอย่าง
ความคิดเห็นที่ 2

honda.Yamaha@hotmail.com (Guest)
24 ก.ค. 2552 13:54
  1. เขาเรียกว่า จับแพะชนแกะ ถามอย่าง-ตอบอย่าง วัวออกลูกเป็นควาย
ความคิดเห็นที่ 3

noob (Guest)
12 พ.ย. 2552 15:48
  1. สุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต่อให้เราทำดีแทบตายยังไงหมามันก็ยังเห่า บางตัวมันก็กัด เพราะหมามันก็คือหมา ปากมันก็หมาไม่ใช่คน ทำดีต่อไปเถอะครับเจ้าของกระทู้ คนเรามีหลายประเภท พวกติเพื่อก่อ กับ ติเพื่อหาเรื่อง
ความคิดเห็นที่ 4

ก็งี้ไงขัดขากันไปมา ไม่เจริญ (Guest)
8 ม.ค. 2553 19:56
  1. น่านดิ สู้ๆนะความคิดเห็นที่ 5

เด็กบ้านๆ (Guest)
28 ก.ค. 2553 13:18
  1. ขอบคุณคะข้อความเป็นประโยชน์มากคะ ไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่เราเห็นค่านะความคิดเห็นที่ 6

หาข้อมูล (Guest)
1 ต.ค. 2553 21:24
  1. เห็นด้วยค่ะ คนอื่นจะพูดไรก็พูดไป ช่างหัวมัน ดีแต่เห่าคนอื่นไม่หัดดูตัวเอง แต่เราเห็นคุณค่าค่ะความคิดเห็นที่ 7

lek (Guest)
23 ต.ค. 2553 20:51
  1. Quality management หมายถึงการบริหารคุณภาพครับความคิดเห็นที่ 9

sutti_ty54@hotmail (Guest)
24 ก.ย. 2555 15:09
  1. ช่วยบอกด้วยจะขอบพระคุณ กำลังหาคำนี้อยู่ บทบาทความสำคัญของการจัดการการคุณภาพ quality management

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น