อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนื้อหาของกระทู้นี้ดัดแปลงมาจากเนื้อหาในซีดีรอม
“สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร ซึ่งเป็นซีดีรอมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ดีเด่นเพื่อเยาวชน ของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และได้รับการพิจารณาให้ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

ความคิดเห็นที่ 2

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:20
 1. เนื้อหาของอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นในตอนแรกนี้จะแนะนำชิ้นส่อนอิเล็กทรอนิกส์ และในช่วงหลังจะแนะนำกิจกรรมที่ใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้ความคิดเห็นที่ 3

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:21
 1. แผงทดลองวงจรหรือที่เราเกรียกกันว่า โปรโตบอร์ด (Protoboard)  เป็นพื้นที่ทดลองเสียบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อเป็นวงจรทดลองชั่วคราวเบื้องต้นก่อนนำไปใช้งานจริง ที่สะดวกรวดเร็วและไม่ต้องบัดกรีความคิดเห็นที่ 4

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:23
 1. แผงทดลองวงจรหรือโปรโตบอร์ดนี้ จะมีจำนวน 3 ชิ้นต่อกัน ชิ้นส่วนที่อยู่ตรงกลางหรือชิ้นที่ 1 เป็นพื้นที่ทดลองวงจรที่มีจุดแต่ละจุดในแนวดิ่งเชื่อมต่อถึงกันภายในดังรูป (สังเกตเส้นสีเหลือง)  ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นแนวยาวดังรูป(เส้นเหลือง) ส่วนนี้เหมาะสำหรับต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกและขั้วลบความคิดเห็นที่ 5

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:25
 1. ถ้าเรานำเอาโลหะต่างกัน 2 ชนิดมาจุ่มลงในสารละลายทางไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าสารละลายอิเล็กโตรไลท์ เช่น้ำเกลือหรือน้ำมะนาวจะเกิดการกระจายของประจุไฟฟ้าบนแผ่นโลหะทั้งสองไม่เท่ากัน ถ้านำสายไฟมาต่อเข้ากับโลหะทั้งสองให้ครบวงจร จะเกดมีกระแสไฟฟ้าไหลได้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบนี้เราเรียกว่า เซลไฟฟ้า ชนิดเซลเปียกความคิดเห็นที่ 6

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:26
 1. เซลไฟฟ้าที่ทำจากกระดาษชุบน้ำยาเหนียวข้นและถูกหุ้มอย่างมิดชิด เราเรียกว่าเซลแห้ง หรือถ่านไฟฉายนั่นเอง ถ้าเรานำเอาเซลไฟฟ้าหลายๆเซลมาต่อกันแบบอนุกรม ทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้น จะกลายเป็นแบตเตอรี่ เราใช้สัญญลักษณ์ที่ปรากกฏด้านบนของรูปแทนเซลไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ในวงจรความคิดเห็นที่ 7

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:57
 1. ตัวต้านทานมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ถ้าค่าความต้านทานในวงจรเปลี่ยนแปลง จะทำให้กระแสไฟฟ้าในวงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ตัวต้านทานมีสัญญลักษณ์ดังแสดงอยู่ด้านบน ดูรูปถ่ายจริงของตัวต้านทานในรูปขวามือความคิดเห็นที่ 8

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 02:58
 1. ค่าความต้านทานมีหน่วยเป็น “โอห์ม” เราสามารถบอกค่าความต้านทานบนตัวต้านทานได้ด้วยรหัสสี โดยปกติจะมีด้วยกัน 4 แถบสีดังรูปความคิดเห็นที่ 9

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 03:00
 1. ตัวต้านทานที่เห็นอยู่ทางขวามือคือตัวต้านทานที่สามาถปรับค่าความต้านทานได้ มีค่าตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงค่าสูงสุดที่เขียนไว้บนตัวต้านทาน มีสัญญลักษณ์ดังที่ปรากฏอยู่ด้านบน


  ตัวต้านทานที่เห็นอยู่ทางขวามือคือตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามแสงที่ตกลงบนตัวมัน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Light Dependent Resistor (ย่อว่า LDR) โดยทั่วไปเรามักเรียกทับศัพท์ว่าตัว “แอลดีอาร์” มีสัญญลักษณ์ดังที่ปรากฏอยู่ด้านบน  รูปกลางคือภาพถ่ายจริงของตัวต้านทานปรับค่าได้ และ ตัวแอลดีอาร์
ความคิดเห็นที่ 10

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 03:15
 1. แอมป์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าของกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยมีหน่วยวัดกระแสเป็น แอมแปร์ ในกรณีที่วัดค่ากระแสไฟฟ้าน้อยๆ อาจจะวัดในหน่วยเป็น มิลลิแอมแปร์ โดยที่ 1 แอมแปร์มีค่าเป็น 1000 มิลลิแอมแปร์ เมื่อต้องการวัดค่ากระแสในวงจรไฟฟ้าส่วนใด จะต้องเอาแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมเข้าไปในวงจรนั้น ดังรูป การต่อแอมมิเตอร์จะต้องพิจารณาขั้วไฟฟ้าของแอมมิเตอร์ด้วย หากต่อผิดอาจทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได้ สัญญลักษณ์ของแอมมิเตอร์เมื่อต่อเป็นวงจรเข้ากับแบตเตอรี่และตัวต้านทานแล้วจะมีสัญญลักษณ์ดังแสดงอยู่ในตอนบนของรูปความคิดเห็นที่ 11

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 03:52
 1. โวลต์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดใดๆ 2 จุดในวงจร มีลักษณะคล้ายๆแอมมิเตอร์ ต่างกันที่สเกลหน้าปัดของมิเตอร์ ซึ่งจะบอกหน่วยวัดความต่างศักย์เป็นโวลต์ และใช้อักษรย่อตัว V เมื่อต้องการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดใดๆ 2 จุดในวงจร เราจะต้องต่อโวลต์มิเตอร์คล่อมจุด 2 จุดนั้น ทั้งนี้จะต้องพิจารณาขั้วไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ด้วย หากต่อผิดอาจทำให้โวลต์มิเตอร์เสียหายได้ สัญญลักษณ์ของโวลลต์มิเตอร์เมื่อต่อเป็นวงจรเข้ากับแบตเตอรี่และตัวต้านทานแล้วจะมีสัญญลักษณ์ดังแสดงอยู่ในตอนบนของรูปความคิดเห็นที่ 12

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 04:05
 1. สวิตช์ เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ ปิด-เปิด หรือตัด-ต่อ การไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน สัญญลักณ์ของสวิตช์ที่เขียนในวงจรมีรูปร่างดังแสดงในรูปซ้ายด้านล่าง ส่วนรูปทางขวามือเป็นรูปถ่ายจริงของสวิตช์แบบต่างๆความคิดเห็นที่ 13

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 04:14
 1. สวิตช์ทางซ้ายมือ เป็นสวิตช์กด กดครั้งแรกไฟเปิด กดครั้งที่สองไฟปิด


  สวิตช์ตัวกลาง เป็นสวิตช์ที่เราคุ้นเคยกันดี คือสวิตช์ที่ใช้กับออด หรือ กระดิ่งไฟฟ้า เมื่อกดกระดิ่งจะดัง เมื่อเลิกกด กระดิ่งหยุดดัง


  สวิตช์ทางขวามือสุด เป็นสวิตช์แบบโยก ถ้าโยกมาด้านหนึ่ง ไฟเปิด โยกไปอีกทางหนึ่งไฟปิด

ความคิดเห็นที่ 15

แขชนะ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 11:35
 1. เราทำกันเป็นทีมครับ ผมทำส่วนเนื้อหาและออกแบบโปรแกรม มีคนอื่นๆวาดการ์ตูน ตัดต่อใส่เสียงประกอบ คนพากย์เสียงพูดเราจ้างคนพากย์หนังการ์ตูนในทีวีมา ถ้ามีแผ่น ลองเล่นแล้วเดาสิครับว่าเป็นเสียงตัวการ์ตูนตัวไหนที่เป็นเด็กผู้ชายความคิดเห็นที่ 16

ครูไผ่ vcharkarn vteam
11 พ.ค. 2551 11:49
 1. เสียงพากย์อยู่ตรงไหนคะ
ความคิดเห็นที่ 17

ธุลีรัตติกาล
11 พ.ค. 2551 12:07
 1. ถึงครูไผ่  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็นซีดีรอมที่อาจารยืแขชนะ กับทีมขอท่านร่วมกันจัดทำครับ  โดยจะมีตัวละครตัวนึงเป็นตัวบรรยายสิ่งของต่างๆ รุ้สึกว่าจะหน้าตาเหมือน LDR น่ะนะครับ  อืม~ เสียงค่อนข้างคุ้นหูอยุ่นะครับ แต่สำเนียงแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินเท่าไหร่นักนะครับ
ความคิดเห็นที่ 21

Filmsung
12 พ.ค. 2551 11:59
 1. สวัสดีคับ

  คือว่าตอนนี้ผม จาคิดโครงงานฟิสิกส์ ม.4 เกี่ยวกับ ตัวต้านทานกับอุณหภูมิอะคับ
  จาทำแบบไหนดีคับ ช่วยแนะแนวทางด้วยนะคับ
ความคิดเห็นที่ 23

Filmsung
12 พ.ค. 2551 12:27
 1. ขอโทษด้วยครับ  คือว่าผมคิดจะทำโครงงานฟิสิกส์ ม.4 ครับ  เกี่ยวกับเรื่อง ตัวต้านทานกับอุณหภูมิ ครับ  ช่วยแนะนำทีครับ
ความคิดเห็นที่ 25

ธุลีรัตติกาล
12 พ.ค. 2551 19:12
 1. คุณญาดา ไม่ทราบแล้วครับ ว่าพากษืการ์ตูนเรื่องอะไร แต่จากการสืบทราบพบว่า  เป็นผู้พากษ์รายการเด็กทางช่อง 3 ชื่อว่ารายการน้องหนู หรืออะไรนี่แหละครับ  ปัจจุบีนนี้น่าจะอายุประมาณสี่สิบแล้วกระมังครับ ใช่หรือเปล่า
ความคิดเห็นที่ 27

ธุลีรัตติกาล
12 พ.ค. 2551 19:55
 1. น่าจะเอาน้าต๋อย เซมเบ้มาเลยนะครับ ฮ่าๆๆๆ คุ้นแน่ เพราะการ์ตูนช่องเก้า เฮียแกพากษ์เองแทบทุกเรื่อง  ผมว่าคลับคล้ายคลับคลาจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่อง กัปตันสึบาสะ นะครับ
ความคิดเห็นที่ 29

Tanmodify
13 พ.ค. 2551 08:58
 1. ความรู้ดีๆมาให้ชมกันอีกแล้ว

  เอ้า.....น้องๆเข้ามาดูกันเร็ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น