กระทรวงต่างๆของไทยจ้า

สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of The Prime Minister) เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี   สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ    กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security)เป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives )ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตรพนิชการ มาเป็นกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรจนมาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) ยกระดับการให้บริการประชาชน ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ทำให้ระบบคมนาคมขนส่ง มีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสานและเชื่อมโยง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งคนและสินค้า และขยายโอกาสการเดินทางสัญจร อย่างเสมอภาคโดยทั่วถึงกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ministry of Natural Resources and Environment )มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Ministry of Information and Communication Technology - MICT) โดยมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า กระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545     กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) มีอำนาจหน้าที่ในการส่ง   เสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) เป็นกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สื่อมวลชนไทย มักจะเรียกขาน กระทรวงมหาดไทย ว่า กระทรวงคลองหลอด

กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหรจัดการกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างและการอำนวยความยุติธรรมในสังคม กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) บริหารและคุ้มครองแรงงานการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ

กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Educationมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของประเทศ      

21 พ.ค. 2551 18:45
77 ความเห็น
275309 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 funny@hotmail.com (Guest)

ควรมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

30 มิ.ย. 2551 21:31


ความคิดเห็นที่ 2 พีช (Guest)

ขอบคุณค่า

15 ก.ค. 2551 18:12


ความคิดเห็นที่ 4 key@hotmail.com (Guest)

เจ๋ง

18 พ.ย. 2551 17:01


ความคิดเห็นที่ 6 แนน (Guest)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

14 ธ.ค. 2551 17:44


ความคิดเห็นที่ 8 teera (Guest)

ขอบคุงงับ

9 ม.ค. 2552 14:21


ความคิดเห็นที่ 9 ... (Guest)

ขอบคุนคร้าบ

12 ม.ค. 2552 18:11


ความคิดเห็นที่ 11 เติ้ล (Guest)

ขอขอบคุณมากครับ

28 ม.ค. 2552 12:15


ความคิดเห็นที่ 12 เติ้ล ร.ร.เจริญวิทยา (Guest)

ขอขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

28 ม.ค. 2552 12:20


ความคิดเห็นที่ 13 โดย jrpee

ดีนะ

28 ม.ค. 2552 17:21


ความคิดเห็นที่ 15 ลัดดา ดัชถุยาวัตร (Guest)

ขอบคุณมากมากค่ะ

5 ก.พ. 2552 09:15


ความคิดเห็นที่ 16 อริษา เปรียวไธสง (Guest)

ดีใจด้วยค่ะ

5 ก.พ. 2552 09:18


ความคิดเห็นที่ 17 pimonwan26 (Guest)

ก้ดีนะ   มันทำให้เรารู้จักคิดเพิ่มเติม

5 ก.พ. 2552 09:18


ความคิดเห็นที่ 18 ลัดดา ดัชถุยาวัตร (Guest)

กระทรวงการคลังเยี่ยมมากๆๆๆค่ะ

5 ก.พ. 2552 09:30


ความคิดเห็นที่ 19 กิ๊ก (Guest)

ขอบคุณมากค่ะ

18 ก.พ. 2552 12:45


ความคิดเห็นที่ 20 knm_knm@hotmail (Guest)

ดีมาก

18 ก.พ. 2552 20:43


ความคิดเห็นที่ 21 ดีดี้ (Guest)

ขอบคุณมากค่ะ.*-*

13 มิ.ย. 2552 14:14


ความคิดเห็นที่ 22 คนน่ารัก (Guest)

ขอบคุงคร่า
23 มิ.ย. 2552 21:38


ความคิดเห็นที่ 23 rg_rn@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้
24 มิ.ย. 2552 15:57


ความคิดเห็นที่ 24 552 (Guest)

ดีจริงๆๆ
6 ก.ค. 2552 10:13


ความคิดเห็นที่ 25 jpeg (Guest)

ไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยเหรอ

20 ก.ค. 2552 17:23

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น