วิชาการดอทคอม ptt logo

กระทรวงต่างๆของไทยจ้า

โพสต์เมื่อ: 18:45 วันที่ 21 พ.ค. 2551         ชมแล้ว: 197,690 ตอบแล้ว: 77
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of The Prime Minister) เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี   สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ


กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์


กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ


    กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security)เป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน


 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives )ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตรพนิชการ มาเป็นกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรจนมาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบัน


กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) ยกระดับการให้บริการประชาชน ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ทำให้ระบบคมนาคมขนส่ง มีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสานและเชื่อมโยง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งคนและสินค้า และขยายโอกาสการเดินทางสัญจร อย่างเสมอภาคโดยทั่วถึงกัน


 


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ministry of Natural Resources and Environment )มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Ministry of Information and Communication Technology - MICT) โดยมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า กระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545


 


    กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) มีอำนาจหน้าที่ในการส่ง   เสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ


 


 


กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) เป็นกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


 


กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สื่อมวลชนไทย มักจะเรียกขาน กระทรวงมหาดไทย ว่า กระทรวงคลองหลอดกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหรจัดการกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างและการอำนวยความยุติธรรมในสังคม


 


กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) บริหารและคุ้มครองแรงงานการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ


 


 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 


                     


 


 


 


 


 กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Educationมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม


 


กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


 กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของประเทศ


 


 


 


 


 


 ohjii
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 62 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 30 มิ.ย. 2551 (21:31)

ควรมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 


funny@hotmail.com (IP:118.174.114.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 15 ก.ค. 2551 (18:12)

ขอบคุณค่า


พีช (IP:124.120.235.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 18 พ.ย. 2551 (17:01)

เจ๋ง


key@hotmail.com (IP:117.47.38.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 14 ธ.ค. 2551 (17:44)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


แนน (IP:125.26.227.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 9 ม.ค. 2552 (14:21)

ขอบคุงงับ


teera (IP:124.157.244.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 12 ม.ค. 2552 (18:11)

ขอบคุนคร้าบ


... (IP:58.9.142.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 28 ม.ค. 2552 (12:15)

ขอขอบคุณมากครับ


เติ้ล (IP:118.175.179.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 28 ม.ค. 2552 (12:20)

ขอขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


เติ้ล ร.ร.เจริญวิทยา (IP:118.175.179.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 28 ม.ค. 2552 (17:21)

ดีนะ


jrpee
ร่วมแบ่งปัน403 ครั้ง - ดาว 208 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 5 ก.พ. 2552 (09:15)

ขอบคุณมากมากค่ะ


ลัดดา ดัชถุยาวัตร (IP:118.175.242.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 5 ก.พ. 2552 (09:18)

ดีใจด้วยค่ะ


อริษา เปรียวไธสง (IP:118.175.242.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 5 ก.พ. 2552 (09:18)

ก้ดีนะ   มันทำให้เรารู้จักคิดเพิ่มเติม


pimonwan26 (IP:118.175.242.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 5 ก.พ. 2552 (09:30)

กระทรวงการคลังเยี่ยมมากๆๆๆค่ะ


ลัดดา ดัชถุยาวัตร (IP:118.175.242.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 18 ก.พ. 2552 (12:45)

ขอบคุณมากค่ะ


กิ๊ก (IP:124.157.182.77)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 18 ก.พ. 2552 (20:43)

ดีมาก


knm_knm@hotmail (IP:125.26.155.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 13 มิ.ย. 2552 (14:14)

ขอบคุณมากค่ะ.*-*


ดีดี้ (IP:125.27.51.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 23 มิ.ย. 2552 (21:38)
ขอบคุงคร่า
คนน่ารัก (IP:115.67.37.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 24 มิ.ย. 2552 (15:57)
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้
rg_rn@hotmail.com (IP:203.172.198.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 6 ก.ค. 2552 (10:13)
ดีจริงๆๆ
552 (IP:118.173.81.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 20 ก.ค. 2552 (17:23)

ไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยเหรอ


jpeg (IP:202.29.60.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 24 ส.ค. 2552 (20:09)

ขอชื่อเจ้ากระทรวง


สารนา (IP:58.11.58.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 24 ก.ย. 2552 (19:40)
ขอรูปด้วย
เบล (IP:61.90.122.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 1 ต.ค. 2552 (19:14)

ขอขอบคุณมากค่ะ   แต่เสียดายขาดอี  1. ข้อ  ค่ะ


น้องตุ๊กตั๊ก (IP:118.174.16.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 26 พ.ย. 2552 (14:36)

น่าจะลงภาพของผู้นำกระทรวงต่างๆให้ครบ


น้องมุก (IP:118.173.15.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 3 ธ.ค. 2552 (12:27)

ขอบคุณหลายๆ เด้อ


nam (IP:117.47.134.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 6 ธ.ค. 2552 (07:53)
สนุกมาก ๆ
ต้อม (IP:125.26.1.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 22 ธ.ค. 2552 (17:09)
ขอบคุง มั่กมากคร๊าบ

ดีดีดี มาก เรย
noksaoknaso@hotmail.com (IP:222.123.10.167)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 20 ก.พ. 2553 (09:16)
น่าจะมีชื่อกรมในกระทรวงต่างๆด้วยนะ
ฟูจิ (IP:118.174.13.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 5 เม.ย. 2553 (17:47)
มีทุกอันเลย
Spradafamily (IP:112.142.107.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 28 เม.ย. 2553 (10:41)
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
นก (IP:202.143.154.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 14 มิ.ย. 2553 (16:10)
ขอบคุณมากครับ*.*
tee18240@homail.com (IP:124.157.142.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 16 มิ.ย. 2553 (18:04)
ขอบคุนมากๆๆนะค่ะ.......
toei_a_@hotmail.com (IP:180.180.172.55)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 21 มิ.ย. 2553 (14:50)
ขอบคุณที่ให้ความรู้
blakdragonfang@mail.com (IP:58.147.16.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 4 ก.ค. 2553 (14:08)
น่าจะมีชื่อนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆด้วย
พร้อมทั้งมีรายชื่อผู้ช่วยต่างๆ
mjfh (IP:203.155.226.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 13 ก.ค. 2553 (15:09)
นารักจัง
dwefer@dew1.com (IP:125.26.194.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 17 ส.ค. 2553 (16:51)
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุด ไม่อย่างนั้นโดนครูตีแน่
ปุเป้ (IP:125.26.83.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 24 ส.ค. 2553 (20:54)
ดีมากคร้าบ
789 (IP:112.142.202.169)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 26 ส.ค. 2553 (19:25)
ขอชื่อรัฐมนตรีด้วยไม่ได้หรออออ
......อย่ารู้เลย (IP:58.8.98.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 29 ส.ค. 2553 (19:52)
ควรบอกชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วยนะ
mictkd@hotmail.com (IP:222.123.207.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 5 ก.ย. 2553 (13:01)
ก็ดีนะค่ะ
ploy_29349@hotmail.com (IP:111.84.224.72)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 13 ก.ย. 2553 (21:52)
ดีอยู่ค่ะหนูชอบขอบคุณ
123321 (IP:119.31.126.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 15 ก.ย. 2553 (18:15)
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ploy_29349@hotmail.com (IP:115.87.176.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 31 ต.ค. 2553 (11:31)
ขอบคุณมากมายค่ะ หนูได้ทำการบ้านด้วย
kbiamll (IP:111.84.19.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 13 พ.ย. 2553 (21:16)
ช่วยแนะนำเว็ปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหน่อย
df (IP:124.121.147.46)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 15 พ.ย. 2553 (20:21)
ขอบคุณนะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แต่ถ้าจะให้ดีน่าจะมี รายชื่อรัฐมนตรีด้วยนะ...
chanok_42@hotmail.com (IP:182.53.217.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 12 ธ.ค. 2553 (11:50)
ดีมาก ละเอียด ดี


หาง่ายดี


ไม่ยุ่งยาก
torta_lala@hotmail.com (IP:183.89.39.175)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 27 ม.ค. 2554 (14:02)
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่มาบอกชื่อให้ทราบกัน หาตั้งนาน ชื่อภาษาอังกฤษ
คนทำ (IP:182.93.203.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 19 พ.ค. 2554 (10:04)
ขอบคุณคร๊าบบบบบบ
antbuka1@hotmail.com (IP:223.206.61.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 28 มิ.ย. 2554 (20:59)
ขอบคุณมากครับครูสั่งไห้มาหาหน้าที่ของกระทรวงต่างๆพอดี
ลูกแก้วจากร.ร.ศรีรัตน์วิทยา (IP:101.51.3.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 12 ส.ค. 2554 (10:42)
ดีมากๆค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
เด็กลาด (IP:110.49.249.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 12 ก.ย. 2554 (18:40)
ฮู้ว!! นึกว่าจะหางานไม่ทันซะแว้วววววว ^0^////
ว่าน จาก ร.ร. พ.ศ.ว.......wan_4-6@.... (IP:110.49.226.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 24 ก.ค. 2555 (20:11)
โอัย ! กว่าจะหาเจอ ขอบใจจร้า
เด็ก ถ.ว. (IP:115.67.96.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 24 ก.ค. 2555 (20:21)
ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูลของกระทรวง
สุชาติ (IP:115.67.96.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 8 ส.ค. 2555 (20:27)
จะได้ทำการบ้านแล้ว
เย้
tilovefifa@hotmail.com (IP:1.2.200.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 9 ส.ค. 2555 (19:12)
ความรู้เพี้ยบ
บีม (IP:110.49.235.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 13 ก.พ. 2556 (20:04)
อยากให้โพสถึง พ.ศ. 2556 อยากให้สรุปความคิดเห็น ผมสับสน มันมี 14 กระทรวงหรือ 19 กันแน่ครับ
god_lnw_123@hotmail.com (IP:180.180.232.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 13 ก.พ. 2556 (20:05)
อยากให้มาโพสกันเยอะๆ
>+> (IP:180.180.232.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 11 มิ.ย. 2556 (19:37)
ขอบบคุณค้าาาาาา
ยัยน่ารัก (IP:125.24.153.223)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 31 ก.ค. 2556 (17:51)
ขอบคุณม๊ากกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
ชลลดา อรุณพันธ์ (IP:223.205.45.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 8 ธ.ค. 2556 (14:04)
ขอบคุณมากค่ะ
>
256 (IP:118.172.105.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 18 มิ.ย. 2557 (20:53)
ขอบคุณคัฟ
บอลจร้า (IP:82.145.218.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 18 ส.ค. 2557 (23:39)
yes
... (IP:110.168.229.166)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม