กระทรวงต่างๆของไทยจ้า

สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of The Prime Minister) เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี   สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ    กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security)เป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives )ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตรพนิชการ มาเป็นกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรจนมาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) ยกระดับการให้บริการประชาชน ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ทำให้ระบบคมนาคมขนส่ง มีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสานและเชื่อมโยง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งคนและสินค้า และขยายโอกาสการเดินทางสัญจร อย่างเสมอภาคโดยทั่วถึงกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ministry of Natural Resources and Environment )มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Ministry of Information and Communication Technology - MICT) โดยมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า กระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545     กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) มีอำนาจหน้าที่ในการส่ง   เสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) เป็นกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สื่อมวลชนไทย มักจะเรียกขาน กระทรวงมหาดไทย ว่า กระทรวงคลองหลอด

กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหรจัดการกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างและการอำนวยความยุติธรรมในสังคม กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) บริหารและคุ้มครองแรงงานการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ

กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Educationมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของประเทศ      ความคิดเห็นที่ 77


18 ส.ค. 2557 23:39
 1. yes

ความคิดเห็นที่ 76

18 มิ.ย. 2557 20:53
 1. ขอบคุณคัฟ

ความคิดเห็นที่ 75

8 ธ.ค. 2556 14:04
 1. ขอบคุณมากค่ะ >

ความคิดเห็นที่ 74

31 ก.ค. 2556 17:51
 1. ขอบคุณม๊ากกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

11 มิ.ย. 2556 19:37
 1. ขอบบคุณค้าาาาาา

ความคิดเห็นที่ 72

13 ก.พ. 2556 20:05
 1. อยากให้มาโพสกันเยอะๆ

ความคิดเห็นที่ 71

13 ก.พ. 2556 20:04
 1. อยากให้โพสถึง พ.ศ. 2556 อยากให้สรุปความคิดเห็น ผมสับสน มันมี 14 กระทรวงหรือ 19 กันแน่ครับ

ความคิดเห็นที่ 70

9 ส.ค. 2555 19:12
 1. ความรู้เพี้ยบ

ความคิดเห็นที่ 69

8 ส.ค. 2555 20:27
 1. จะได้ทำการบ้านแล้ว เย้

ความคิดเห็นที่ 68

24 ก.ค. 2555 20:21
 1. ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูลของกระทรวง

ความคิดเห็นที่ 67

24 ก.ค. 2555 20:11
 1. โอัย ! กว่าจะหาเจอ ขอบใจจร้า

ความคิดเห็นที่ 66

12 ก.ย. 2554 18:40
 1. ฮู้ว!! นึกว่าจะหางานไม่ทันซะแว้วววววว ^0^////

ความคิดเห็นที่ 65

12 ส.ค. 2554 10:42
 1. ดีมากๆค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64

28 มิ.ย. 2554 20:59
 1. ขอบคุณมากครับครูสั่งไห้มาหาหน้าที่ของกระทรวงต่างๆพอดี

ความคิดเห็นที่ 63

19 พ.ค. 2554 10:04
 1. ขอบคุณคร๊าบบบบบบ

ความคิดเห็นที่ 62

27 ม.ค. 2554 14:02
 1. ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่มาบอกชื่อให้ทราบกัน หาตั้งนาน ชื่อภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็นที่ 61

12 ธ.ค. 2553 11:50
 1. ดีมาก ละเอียด ดี หาง่ายดี ไม่ยุ่งยาก

ความคิดเห็นที่ 60

15 พ.ย. 2553 20:21
 1. ขอบคุณนะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่ถ้าจะให้ดีน่าจะมี รายชื่อรัฐมนตรีด้วยนะ...

ความคิดเห็นที่ 59

13 พ.ย. 2553 21:16
 1. ช่วยแนะนำเว็ปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหน่อย

ความคิดเห็นที่ 57

31 ต.ค. 2553 11:31
 1. ขอบคุณมากมายค่ะ หนูได้ทำการบ้านด้วย

ความคิดเห็นที่ 54

15 ก.ย. 2553 18:15
 1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 53

13 ก.ย. 2553 21:52
 1. ดีอยู่ค่ะหนูชอบขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 52

5 ก.ย. 2553 13:01
 1. ก็ดีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

29 ส.ค. 2553 19:52
 1. ควรบอกชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 47

26 ส.ค. 2553 19:25
 1. ขอชื่อรัฐมนตรีด้วยไม่ได้หรออออ

ความคิดเห็นที่ 45

24 ส.ค. 2553 20:54
 1. ดีมากคร้าบ

ความคิดเห็นที่ 44

17 ส.ค. 2553 16:51
 1. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุด ไม่อย่างนั้นโดนครูตีแน่

ความคิดเห็นที่ 41

13 ก.ค. 2553 15:09
 1. นารักจัง

ความคิดเห็นที่ 40

4 ก.ค. 2553 14:08
 1. น่าจะมีชื่อนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆด้วย พร้อมทั้งมีรายชื่อผู้ช่วยต่างๆ

ความคิดเห็นที่ 38

16 มิ.ย. 2553 18:04
 1. ขอบคุนมากๆๆนะค่ะ.......

ความคิดเห็นที่ 37

14 มิ.ย. 2553 16:10
 1. ขอบคุณมากครับ*.*

ความคิดเห็นที่ 36

28 เม.ย. 2553 10:41
 1. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35

5 เม.ย. 2553 17:47
 1. มีทุกอันเลย

ความคิดเห็นที่ 34

20 ก.พ. 2553 09:16
 1. น่าจะมีชื่อกรมในกระทรวงต่างๆด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 32

22 ธ.ค. 2552 17:09
 1. ขอบคุง มั่กมากคร๊าบ ดีดีดี มาก เรย

ความคิดเห็นที่ 31

6 ธ.ค. 2552 07:53
 1. สนุกมาก ๆ

ความคิดเห็นที่ 30

3 ธ.ค. 2552 12:27
 1. ขอบคุณหลายๆ เด้อ


ความคิดเห็นที่ 27

24 ก.ย. 2552 19:40
 1. ขอรูปด้วย

ความคิดเห็นที่ 26

24 ส.ค. 2552 20:09
 1. ขอชื่อเจ้ากระทรวง


ความคิดเห็นที่ 25

20 ก.ค. 2552 17:23
 1. ไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยเหรอ


ความคิดเห็นที่ 24

6 ก.ค. 2552 10:13
 1. ดีจริงๆๆ

ความคิดเห็นที่ 23

24 มิ.ย. 2552 15:57
 1. ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้

ความคิดเห็นที่ 22

23 มิ.ย. 2552 21:38
 1. ขอบคุงคร่า

ความคิดเห็นที่ 21

13 มิ.ย. 2552 14:14
 1. ขอบคุณมากค่ะ.*-*


ความคิดเห็นที่ 20

18 ก.พ. 2552 20:43
 1. ดีมาก


ความคิดเห็นที่ 19

18 ก.พ. 2552 12:45
 1. ขอบคุณมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 18

5 ก.พ. 2552 09:30
 1. กระทรวงการคลังเยี่ยมมากๆๆๆค่ะ


ความคิดเห็นที่ 17

5 ก.พ. 2552 09:18
 1. ก้ดีนะ   มันทำให้เรารู้จักคิดเพิ่มเติม


ความคิดเห็นที่ 16

5 ก.พ. 2552 09:18
 1. ดีใจด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 15

5 ก.พ. 2552 09:15
 1. ขอบคุณมากมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 13

jrpee
28 ม.ค. 2552 17:21
 1. ดีนะ


ความคิดเห็นที่ 12

28 ม.ค. 2552 12:20
 1. ขอขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 11

28 ม.ค. 2552 12:15
 1. ขอขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 9

12 ม.ค. 2552 18:11
 1. ขอบคุนคร้าบ


ความคิดเห็นที่ 8

9 ม.ค. 2552 14:21
 1. ขอบคุงงับ


ความคิดเห็นที่ 6

14 ธ.ค. 2551 17:44
 1. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 4

18 พ.ย. 2551 17:01
 1. เจ๋ง


ความคิดเห็นที่ 2

15 ก.ค. 2551 18:12
 1. ขอบคุณค่า


ความคิดเห็นที่ 1

30 มิ.ย. 2551 21:31
 1. ควรมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

   


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น