แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2551แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี51 ชุดที่ 2แนวข้อสอบครูผู้ช่วย1แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2แนวข้อสอบครูผู้ช่วย3แนวข้อสอบวิชาการศึกษา1แนวข้อสอบวิชาการศึกษา2แนวข้อสอบวิชาการศึกษา3แนวข้อสอบวิชาการศึกษา4

ข้อสอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข.    โหลดเลย

ภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู หัวข้อที่ใช้ในการสอบ1.1 เจตคติต่อวิชาชีพ1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ1.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม1.4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย1.5 ความเป็นพลเมืองดี ครูที่ดี1.6 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์1.7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น1.8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ1.9 การจัดการความรู้ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู และ การจัดการเรียนรู้ชุด ที่ 21.10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  สรุปทั้งหมด   เนื้อหาย่อยที่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะออกข้อสอบแน่นอน  ****************************************************************************ตัวอย่างข้อสอบ  ข. ที่คิดว่าน่าจะออกแน่นอน1.แนวข้อสอบ 1   เฉลย2.แนวคำถามพร้อมคำตอบ   ออกแน่ๆ  หรืออาจจะคล้ายๆ  ไปค้นมาเพิ่มเติม3.เนื้อหาตรงนี้ อ่านคิดวิเคราะห์ไปนะครับ สอบผ่านแหงๆ4. ความรู้ครู   ถ้าแค่นี้ไม่รู้ก็สอบไม่ได้

 แผนการสอนฟิสิกส์  แผนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์1แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงhttp://uploads.bizhat.com/file/533802แม่เหล็กและสนามแม่เหล็กhttp://uploads.bizhat.com/file/533813แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่http://uploads.bizhat.com/file/533824ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์และกระแสhttp://uploads.bizhat.com/file/533855การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้า, กระจกโค้งนูนhttp://uploads.bizhat.com/file/533866การชนของวัตถุในแนวตรงhttp://uploads.bizhat.com/file/533877การต่อตัวความต้านทานhttp://uploads.bizhat.com/file/533888การต่อตัวต้านทานแบบขนานhttp://uploads.bizhat.com/file/533899การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมhttp://uploads.bizhat.com/file/5339210การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูปhttp://uploads.bizhat.com/file/5339311การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าhttp://uploads.bizhat.com/file/5339412การผสมแสงสีhttp://uploads.bizhat.com/file/5339513คลื่นและลักษณะของคลื่นhttp://uploads.bizhat.com/file/5339614ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าhttp://uploads.bizhat.com/file/5340115ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำhttp://uploads.bizhat.com/file/5340216สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นhttp://uploads.bizhat.com/file/5341017สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่นhttp://uploads.bizhat.com/file/53411 

ความคิดเห็นที่ 4

noi (Guest)
26 มี.ค. 2552 15:12
 1. ดีค่ะ โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข.����ไม่ได้ค่ะ โหลดเข้าไปบอกว่าไม่มีไฟลืที่โหลด ขอแนวข้อสอบตัวนี้ด้วยนะค่ะ�� noi102@hotmail.com
  -v[86I,kd8jt

ความคิดเห็นที่ 6

แว่ (Guest)
9 พ.ค. 2552 19:25
 1. ลิ้งหลอกกันนี่นา
ความคิดเห็นที่ 9

pitchayapa.s@hotmail.com (Guest)
23 พ.ค. 2552 09:26
 1. หวัดดีค่ะ วิธีโหลดทำยังไงค่ะ งงค่ะช่วยตอบให้หน่อยค่ะจะได้เอาไปเตรียมตัวสอบภาค ข ที่ 30 พ.ค. 52 ค่ะ ช่วยคนไทยด้วยกันน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 5

vevaman@ymail.com (Guest)
6 พ.ค. 2552 22:57
 1. ช่วยบอกวิธีโหลดด้วย    ช่วยบอกวิธีโหลดด้วยๆๆๆ
ความคิดเห็นที่ 7

waew-www@hotmail.com (Guest)
22 พ.ค. 2552 16:18
 1. หาตัวอย่างข้อสอบไม่เจอเลย
ความคิดเห็นที่ 26

เฮง
25 มี.ค. 2554 23:20

 1. แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)


  1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?


  ก.  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ


  ข.  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน


  ค.  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน


  ง.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต


  2.  นโยบายระยะการบริหารราชการ  3 ปี ข้อใดกล่าวผิด


  ก.  ความมั่นคงของรัฐ,  เศรษฐกิจ


  ข.  สังคม  และคุณภาพชีวิต  การสร้าง


       ความสมานฉันท์


  ค.  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,


       วิทยาศาสตร์และวิจัย


  ง.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


  3. นโยบายในการจัดการศึกษาของ  รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง


  ก. เรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ
  ข. การสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
  ค. การพัฒนาครู TEACHER  CHANNEL
  ง. ส่งเสริมองค์ความรู้และเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์


  4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?


  ก.  ค่าหนังสือเรียน


  ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียน


  ค.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน


  ง.   ค่าเล่าเรียน


  5. กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?


  ก.  Democracy


  ข.  Decency


  ค.  Drug-free


  ง.  Decentenzation


  6. ข้อใดหมายถึงวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 


  ก.    คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ


  ข.    พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 


  ค.    พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 


  ง.     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 


  7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


  ก.      นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง


  ข.      นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน


  ค.      ครูไม่ต้องเหนื่อยในการสอนเพราะมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


  ง.       ช่วยครูสรุปหลักการ เนื้อหา สาระของบทเรียนและทบทวนได้ตามความต้องการ


  8. สิ่งใดใช้เพื่อเป็นความรู้ฐานข้อมูลเครือข่าย


  ก.      เวิล์ดไวด์เว็บ


  ข.      กระดานข่าว


  ค.      ไอซีคิว


  ง.       อีเมลย์


  9. หนังสือต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด


  ก.     อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค


  ข.     มัลติมีเดีย


  ค.      อีเมล์


  ง.      เวิล์ดไวด์เว็บ


   


  10. พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลกคือข้อใด


  ก.     พระราชพิธีตรียัมปวาย


  ข.     พระราชพิธีเกศากันต์


  ค.     พระราชพิธีสงกรานต์


  ง.      พระราชพิธีสารท


  11. ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา หมายถึงข้อใด


  ก.     ประเพณียี่เป็ง


  ข.     ประเพณีสงกรานต์


  ค.     วันลอยกระทง


  ง.      ประเพณีตักบาตรดอกไม้


  12. “เมตตา”   หมายถึงข้อใด


  ก.     ความสงสาร


  ข.     ความรัก ความปรารถนาดี


  ค.     ความเบิกบานยินดี


  ง.      ความวางใจเป็นกลาง


  13. รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด
       ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
       ข. ฝายแม้ว
       ค. แก้มลิง
       ง. แกล้งดิน


  14. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


  ฉบับที่ 10 
       ก. 8 ปี
       ข. 9 ปี
       ค. 10 ปี
       ง. 11 ปี


  15. การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กี่ปี
       ก. 65 ปี
       ข. 70 ปี
       ค. 75 ปี
       ง. 80 ปี
  16. “ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย” หมายถึงประเทศใด
       ก. ลาว – กัมพูชา
       ข. พม่า – เวียดนาม
       ค. จีน – ญี่ปุ่น
       ง. จีน – อินเดีย


  17. พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”  คือข้อใด


  ก.ความพอมี  พอกิน  พอใช้


  ข.ความพอประมาณ 


  ค.ความมีเหตุผล 


  ง.     ความเพียร  มีสติ  ปัญญาและความรอบคอบ   18. ข้อใดกล่าวผิด


  ก. การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม


  ข. การประกันคุณภาพภายใน” 


      หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน 


  ค.มาตรฐานการศึกษา   หมายความว่า  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ                     ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ


  ง. ครู  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน                          และการวิจัย


  19. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา


  ก.      เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์


  ข.      เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง


  ค.     เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน


  ง.      เพื่อ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  20. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด


  ก.      การศึกษาในระบบ 


  ข.      การศึกษานอกระบบ 


  ค.      การศึกษาตามอัธยาศัย 


  ง.      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 


   


  21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ


  ก.  อายุอย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  17


  ข.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  16


  ค.  อายุย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  16


  ง.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  15


  22. แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542  คือข้อใด


  ก.     ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าเป็นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 


  ข.     เน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ


  ค.     จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน


  ง.      ถูกทุกข้อ


  23. กพฐ.  หมายถึงข้อใด ?


  ก.  คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  .  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ค.  กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ง.  กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  24. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด


  ก. 11  มิถุนายน  2546


  ข. 12  มิถุนายน  2546


  ค. 13  มิถุนายน  2546


  ง. 14  มิถุนายน  2546


   


  25. ต่อไปนี้บุคคลในข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


  ก. วิทยากรพิเศษ            


  ข. ผู้ที่ทำหน้าที่การสอนเป็นครั้งคราว


  ค. ครู  สรช.                              


  ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน  ตำกว่าระดับปริญญา


  26. หากพบครูปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูดำเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง


  ก. ทำเป็นหนังสือกล่าวหายื่นต่อคุรุสภา


  ข. ยื่นเรื่องกล่าวหาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ 


      รับทราบการกระทำผิด


  ค. ถ้าครูปรับปรุงพฤติกรรกมดีขึ้นก็ยื่นถอนเรื่องการ


      กล่าวหาเพื่อระงับการดำเนินการ


  ง. เลขาคุรุสภาเสนอเรื่องต่อกรรมการมาตรฐาน


      วิชาชีพ


  27. การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถทำได้ตามข้อใด


  ก. 1  ปี


  ข. 3  ปี


  ค. 5  ปี


  ง. ไม่เกิน  5  ปี


  28. ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


  ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา


  ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


  ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ


  ง. เลขา  กพฐ.


   


  29. ข้อใดกล่าวผิด


  ก. ครูหมายความว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลัก


      ด้านการศึกษาการเรียนการสอน


  ข. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่ง


      ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


      ภายในเขตพื้นที่


  ค. บุคลากรอื่นทางการศึกษาหมายความว่า


      ศึกษานิเทศก์


  ง. หน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า


      สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับ 


      สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  30. บุคคลในข้อใดพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


  ก. คุรุสภา          ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


  ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


  ง. สำนักงานเลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ


  31. ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด


  ก. อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์


  ข. อายุไมต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์


  ค. มีวุฒิปริญญาโทภาคบริหารสำหรับผู้บริหาร


  ง. ผ่านการทดสอบความรู้ตามที่คณะกรรมการ


     มาตรฐานวิชาชีพกำหนด


  32. ใครดำรงดำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน 


  ก. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


  ข.นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์


  ค. นายชินภัทร์   ภูมิรัตน์ 


  ง. นายชินวรณ์  บุญเกียรติ


  33. วิชาชีพ หมายถึงข้อใด


  ก.     วิชาชีพครู 


  ข.     วิชาชีพบริหารการศึกษา 


  ค.     วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น


  ง.      ถูกทุข้อ


  34. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ มีกี่คน


  ก.             9        คน


  ข.             12      คน


  ค.            17      คน


  ง.              28      คน


  35. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย


  ก.  ภาคทัณฑ์             ข.  ตัดเงินเดือน


  ค.  ปลดออก               ง.  ให้ออก


  36. ข้าราชการครูออกจากราชการครูเมื่อใด


  ก.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


  ข.  ลาออก


  ค.  พ้นราชการตาม กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ


  ง.  ถูกทุกข้อ


  37. ผู้มีอำนาจปรับปรุงบัญชีเงินเดือนคือใคร


              ก.  กคศ.                                                            ข.  สกศ.


              ค.  กงช.                                                                      ง.  ครม.


  38. ข้อใดหมายถึงโรคที่ต้องห้ามตามมาตรา  30(5)


  ก.     วัณโรคในระยะติดต่อ


  ข.     โรคเท้าช้าง


  ค.    โรคติดยาเสพติดให้โทษ


  ง.     โรคพิษสุราเรื้อรัง


   


  39. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตลาไปศึกษาฝึกอบรม  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น  และมีผลการศึกษาตามที่กำหนด ข้อใดกล่าวผิด


  ก.     ระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  2.5


  ข.     ระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  3.2


  ค.     ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  3.5


  ง.      กำหนดผลการศึกษาตามการอนุมัติการจบหลักสูตรของสถาบันฯ


  40. ข้อใดคือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ที่ร้ายแรง


  ก.      ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด 


  ข.     กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แล้วทำหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา


  ค.      ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  หรือหนักกว่าจำคุก


  ง.      ถูกทุกข้อ


  41. การลามีกี่ประเภท


  ก. 5  ประเภท


  ข. 7  ประเภท


  ค. 9  ประเภท


  ง. 11  ประเภท


   


   


   


  42. การลาคลอดบุตรได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินกี่วัน


  ก. 30  วัน


  ข. 45  วัน


  ค. 60  วัน


  ง. 90  วัน


  43. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ ?


  ก.  อนุบาล – ป.6


  ข.  ป.1 – ม.3


  ค.  ป.1 – ม.6


  ง.  ม.1 – ม.6


  44. “ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน”  ควรลงโทษระดับใด ?


  ก.  ว่ากล่าวตักเตือน


  ข.  ทำทัณฑ์บน


  ค.  ตัดคะแนนความประพฤติ


  ง.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


  45. ข้อใดเป็นเวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษา ?


  ก.  เริ่มทำงาน  08.00  น.  ถึง  16.00  น.


  ข.  เริ่มทำงาน  08.15  น.  ถึง  16.45  น.


  ค.  เริ่มทำงาน  08.30  น.  ถึง  16.30  น.


  ง.  เริ่มทำงานตามตารางเรียนของทาง โรงเรียน


  46. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าใด จึงประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรได้
              ก. 400 คน
              ข. 420 คน
              ค. 456 คน
              ง. 480 คน


  47. การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
              ก. หลายๆ อำเภอติดต่อกันรวมเป็นเขต
                  เลือกตั้ง
              ข. จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
              ค. กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
              ง. ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
  48. แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติเกิดขึ้นวันที่ ใดของไทย


  ก. 11  มกราคม  2553


  ข. 12  มกราคม  2553


  ค. 13  มกราคม  2553


  ง. 14  มกราคม  2553


  49. “วิกฤตดูไบเวิลด์” มีสาเหตุมาจากข้อใด


  ก. ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์


  ข. วิกฤติราคาน้ำมัน


  ค. วิกฤตเศรษฐกิจโลก


  ง. วิกฤตค่าเงินดูไบ


  50. หลักการสำคัญของ   AFTA  ข้อใดสำคัญที่สุด
  ก. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า


  ข. การลดภาษีการค้า


  ค. การยกเลิกมาตรการปริมาณสินค้า


  ง. การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน


  ------------------------------------------------หาเฉลยเอานะค่ะ...ไม่มีเฉลย.---------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 10

สมหวัง (Guest)
27 พ.ค. 2552 09:13
 1. น่าสนใจมากๆ����� แต่พอจะเข้าไปดูข้อสอบกลับเข้าไม่ได้
  น่าเสียดาย.... ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง� ช่วยบอกที
ความคิดเห็นที่ 3

kaew (Guest)
28 ธ.ค. 2551 11:27
 1. ช่วยบอกวิธีโหลดด้วย
ความคิดเห็นที่ 12

sirichai3_4@hotmail.com (Guest)
2 เม.ย. 2553 20:23
 1. ทามไมโหลดไม่ได้ละครับ ช่วยส่งให้หน่อยได้หมัยครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับความคิดเห็นที่ 13

toffya_888hotmail.com (Guest)
9 เม.ย. 2553 14:15
 1. โหลดไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะลงให้มันยากทำไมถ้าอยากให้โหลดความคิดเห็นที่ 14

ord_029
9 เม.ย. 2553 16:40
 1. โหลดยากจังเลยครับ บอกวิธีหน่อยความคิดเห็นที่ 8

คนอยากรู้ (Guest)
22 พ.ค. 2552 21:12
 1. หาตัวข้อสอบไม่เจอเหมือนกัน
ความคิดเห็นที่ 24

decho2526
15 ธ.ค. 2553 09:01
 1. สรุปแนวข้อสอบครู
  สรุปแนวข้อสอบ

  1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
  2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)
  3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)
  4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)
  5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)
  6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )........ออกสอบ สปจ. ปี 2546
  7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้)
  8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน)
  9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย)
  10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ………. (ขั้นที่ 4)
  11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน)
  12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ……(กพอ. สปช.)
  13. ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์…(ความต้องการด้านร่างกาย – ความสำเร็จ)
  14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ…..(120 คาบ)
  15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 - 4 เรียนกี่คาบ…..(240 คาบ)
  16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบ…..(600 คาบ)
  17. ชั้น ป. 3 – 4 คัดลายมือแบบใด………..(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง)
  18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 คือ…...(ข่าวเหตุการณ์สำคัญ)
  19. ป. 02 คือ…..…..(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี)
  20. ป. 02 - 2 คือ……….(สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02)
  21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน….. (ป.01 รบ.1 ต.)
  22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย….(90 หน่วย)
  23. PORT FOLIO หมายถึง…..(แฟ้มสะสมงาน)
  24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO…..(แฟ้มสะสมงาน)
  (1) จัดเก็บชิ้นงาน
  (2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี
  (3) นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม
  (4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน
  (5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน
  (6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์
  (7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
  ( แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ
  25. ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ….(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ)
  26. มปภ. เน้นวิชาใด…(ภาษาไทย)
  27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA)
  28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน………………………...(CAI)
  29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที…………. (20 นาที)
  30. อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน….(12 คน)
  31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด……(RIT)
  32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด….(90 – 110)
  35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น……(สถานศึกษา)
  36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา….(1 ปี)
  37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน….(1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น)
  38. วิธีการประเมินผลการเรียน……….ออกสอบ ปี 2543
  - ก่อนจัดการเรียนการสอน ….เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน
  - ระหว่างภาคเรียน ……….….เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์
  - ปลายภาคเรียน ………….….เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด
  39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ……..…(วัจนสัญลักษณ์).......ออกสอบ ปี 2543
  40. ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์…………… (Input - Process - Output)
  41. การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด…(ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์)
  42. ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด…… ทุกวิชา ………ออกสอบ
  43. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์…(จำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ)
  44. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 – 2 …( จำนวน - การวัด - เรขาคณิต)
  45. ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง… (ผลการเรียนปานกลาง)…….ออกสอบ
  46. ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด…… (ป. 04)
  47. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร…(ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
  48. การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด………( )
  49. ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน….(ป. 1- 3 - 5 )
  50. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกี่มาตรา (336 มาตรา)

  ดาวโหลดเพิ่มที่  http://www.testthai1.com
ความคิดเห็นที่ 1

่jame-1@chaiyo.com (Guest)
20 ต.ค. 2551 09:20
 1. ช่วยบอกวิธีโหลด หน่อย นะคะ
ความคิดเห็นที่ 2

jame-1
20 ต.ค. 2551 09:56
 1. โหลดยังไงครับ  งง  ครับ
ความคิดเห็นที่ 11

mickey-ng@hotmail.com (Guest)
26 ก.ค. 2552 00:44
 1. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข.    โหลดไม่ได้ค่ะ

  รบกวนขอแนวข้อสอบภาค ข. ด้วยนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 17

qlq_010@hotmail.com (Guest)
2 พ.ค. 2553 17:02
 1. ขอเฉลย
  แนว ข้อสอบวิชาการศึกษา1
  แนว ข้อสอบวิชาการศึกษา2
  แนว ข้อสอบวิชาการศึกษา3
  แนว ข้อสอบวิชาการศึกษา4
  แนวข้อสอบวิชาการ ศึกษา5

  ด้วยค่ะ อยากได้ตัวเฉลยมากๆๆๆ
  จะกรุณาส่งเฉลย ที่ำำ e-mail qlq_010@hotmail.com ขอบคุณมากๆๆค่ะความคิดเห็นที่ 18

maake10@hotmail.com (Guest)
12 พ.ค. 2553 22:54
 1. ขอบคุงความคิดเห็นที่ 19

aeawakaaom_@hotmail.com (Guest)
15 พ.ค. 2553 13:56
 1. คะทามไมโลดไม่ได้อะความคิดเห็นที่ 21

เปี๊ยกเปี๊ยก
18 พ.ค. 2553 13:07
 1. เช็ง โหลดไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น