ช่วยหาคำไวพจน์หน่อยครับ

ช่วยหาคำว่า พระอภัยมณี   สินสมุท ผีเสื้อสมุทรหน่อยครับ
ช่วยบอกทีครับ

19 มิ.ย. 2551 18:02
109 ความเห็น
351584 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 - (Guest)

คนแรกอะอิอิ
19 มิ.ย. 2551 21:37


ความคิดเห็นที่ 2 dauygwa@hotmail.com (Guest)

<P>คนสอง555+</P>
20 มิ.ย. 2551 17:57


ความคิดเห็นที่ 3 nongcare_20@hotmail.com (Guest)

ม่ายมีอ่ะ
คน3งืองือ

21 ส.ค. 2551 19:49


ความคิดเห็นที่ 4 ดี (Guest)

ช่วยหาคำไวพจน์ คำว่านำให้หน่อยดิ

ต้องส่งวันพรุ่งนี้นะ

เรามีมาฝากด้วย

ไปดูเอง


๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
10 ก.ย. 2551 18:23


ความคิดเห็นที่ 5 มะปราง (Guest)

 
ท้องฟ้า มีคำใช้ อัมพร, คัคนานต์, นภาลัย, โพยม, นภางค์ ช้าง มีคำใช้ คชสาร, กุญชร, คเชนทร์, ไอยรา, กรี (กะ-รี)
ม้า มีใช้คำ สินธพ, อัศวะ, อาชาไนย, พาชี, มโนมัย, แสะ
ดวงอาทิตย์ มีใช้คำ ทินกร, รวิ, ไถง, สุริยัน, สุรีย์, สุริยะ

ผู้หญิง มีใช้คำ นงเยาว์, โฉมตรู, พธู, นงราม, สมร, กัลยา,ฯลฯ เป็นต้น 1. พระพุทธเจ้า
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.........พระสัพพัญญู..........พระโลกนาถ...........พระสุคต
  พระผู้มีพระภาคเจ้า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช
  พระชินสีห์...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต
  พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี
  2. สวรรค์
  ไตรทิพย์..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย
  สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สุขาวดี.....................สุคติ
  เทวโลก
  3. เทวดา
  เทพ.....................................เทวินทร์......................อมร..........................สุรารักษ์
  แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา
  เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร
  4. พระอิศวร
  ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี
  มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร
  ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา
  5. พระพรหม
  จัตุพักตร์..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส์................วิธาดา
  ธาดา....................กมลาสน์................สรษดา..........................สรษดา
  ปรชาบดี
  6. พระวิษณุ
  กฤษณะ...............ไวกุณฐ์..................ไกษพ.....................มาธพ
  สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม
  จักรปาณี..............พระกฤษณ์............พระนารายณ์


 7. พระเจ้าแผ่นดิน
บดินทร์...........นโรดม..........นฤเบศน์..........เจ้าหล้า
ภูมินทร์..........ภูบาล.............ภูบดินทร์..........ธรารักษ์
นรินทร์..........นฤบดี.............จอมราช...........ท่านไท้ธรณี
ขัตติยวงศ์.......ธรณีศวร........ราเชนทร์..........ท้าวธรณิศ
ไท้ธาษตรี.......ปิ่นเกล้าธาษตรี
8. พระอินทร์
โกสีย์.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน
เทพาธิบดี..........อมรินทร์........วชิราวุธ...........อมเรศร
วัชรินทร์............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี
สหัสนัยน์.........เพชรปราณี....ท้าวพันตา........สักกะ
โกสินทร์...........พันเนตร........มัฆวาน
9. ครุฑ
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ
ปันนคนาสน์.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน์
10. พระอาทิตย์
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................อังศุมาลี
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สุริยน
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อุษณรศมัย
ทยุมณี..............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร
11.พระจันทร์
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร
12. นางอุมา
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี
รุทธานี................จัณฑี..............นางกาลี
13. คำพูด
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา
พากย์.............ถ้อย..............วัจนา
14. งู
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค์...............อสรพิษ
อหิ.....................เงี้ยว
15. นรก
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก
16. น้ำ
คงคา...................นที..................สินธุ์....................สาคร
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ
17. ปลา
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาติ.................มิต
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน
มีนา.................ปุถุโลม
18. เมือง
บุรี..................ธานินทร์.................ราชธานี................ธานี
นคร...............นครินทร์.................นคเรศ..................สถานิย
ประเทศ.........บุรินทร์....................พารา....................กรุง
นครา
19. คน
มนุษย์..............มรรตย.................นร..................นคร
มานพ..............ชน.......................บุรุษ
20. ลูกชาย
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส
เอารส............กูน
21. ลูกหญิง
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา
ทุหิตา


 


22. ผู้หญิง
อรไท...............แก้วตา................ดวงสมร................นงคราญ
นงพะงา..........บังอร..................ร้อยชั่ง...................สตรี
สายสมร..........อนงค์..................อิสตรี....................กัญญา
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี
นงเยาว์...........นงลักษณ์............นารี.......................มารศรี
ยุพเยาว์...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยุพา
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ์
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา
นงราม
23. นก
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกุณี
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร
ปักษิณ.............ทวิชาชาติ.............ปักษา
24. ช้าง
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี
ดำริ....................คชินทร์..............คชาธาร........หัตถี
คเชนทร์............หัสดินทร์...........กรินทร์.........ไอยรา
สาร....................วารณ.................คชา
25. ม้า
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค์.....................มโนมัย
อาชา................อัศวะ
26. ราชสีห์
ไกรสีห์...............ไกรสร................นฤเคนทร์.................สีหราช
สีห์
27. ลม
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย
28. ไฟ
อัคคี................อัคนี.................เดช................เพลิง
ปราพก

29. งาม
โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข...............บวร
พะงา..................วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง
สิงคลิ้ง
30. ใหญ่ กว้าง
มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์
ไพศาล................มโหฬาร
31. ไป
เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา
32. ขาว
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร
ธวัล
33. ตาย
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์
วายชีพ...............ดับจิต
34. ใจ
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี
หฤทัย
35. นักปราชญ์
ธีร์..................ธีระ...................ปราชญ์................เธียร
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา
36. ดอกไม้
บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ
37. ฟ้า
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค์............คคนานค์
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ
อากาศ


38. ยักษ์
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กุมภัณฑ์
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี
ยักษี....................ราพณ์
39. ทองคำ
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน์
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท
40. เงิน
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ
41. ดอกบัว
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา
อุทุมพร.........สาโรช
42. แผ่นดิน
หล้า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ
พสุธา.............ธาษตรี............ด้าว.................โลกธาตุ
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี
ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี
43. เสือ
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์
ขาล
44. วัว
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู
45. ควาย
มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ
46.ป่า
ชัฏ..................เถื่อน.................พนัส.................พนา
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร
ไพรสัณฑ์.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน
อรัญญิก47. ภูเขา
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน
คีรี
48. ลิง
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร
กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์
49. นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับอก.................แก้วกับตน.................เยาวมาลย์.................สมร
ขวัญอ่อน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท
50.คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องย่าง...............ไคลคลา................ประพาส
51. ศัตรู
ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร
ริปู.....................อริ................ดัสกร 


แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
พระเจ้าแผ่นดิน=จุฑาธิปไตย/จักรี/จักริน/จักพรรดิ/พระราชา/นฤบดี/ภูมิ/นราธิป/ราชา/นฤบาล4 ต.ค. 2551 16:01


ความคิดเห็นที่ 7 นู๋อีฟ (Guest)

 


1.   ท้องฟ้า


อัมพร, คัคนานต์, นภาลัย, โพยม, นภางค์นภาเวหาทิฆัมพร


 


2.   ช้าง


คชสาร, กุญชร, คเชนทร์, ไอยรา, กรี (กะ-รี), หัสดี, กุญชร, คช, กรี, ดำริ, คชินทร์


               คชาธาร, หัตถี, หัสดินทร์, กรินทร์, สาร, วารณ, พลาย        


 


3.   ม้า


สินธพ, อัศวะ, อาชาไนย, พาชี, มโนมัย, แสะ, ไหย, อัศวดุรงค์, มโนมัย, อาชา, อัศวะ          


 


4.   ดวงอาทิตย์


ทินกร, รวิ, ไถง, สุริยัน, สุรีย์, สุริยะ, ทิพากร, ทิวากร, ภาสกร, รวี, รพิ, ระพี, ตะวัน


อาภากร, อังศุมาลี, สุริยา, สุริยน, สุริยง, ภาณุ, ภาณุมาศ, อุษณรศมัย, ทยุมณี,อหัสกร,พรมัน   ประภากร 


 


5.   ผู้หญิง


นงเยาว์, โฉมตรู, พธู, นงราม, สมร, กัลยา, อรไท, แก้วตา, ดวงสมร, นงคราญ
นงพะงา, บังอร, ร้อยชั่ง, สตรี, สายสมร, อนงค์, อิสตรี, กัญญา, กัลยาณี, กานดา


ดรุณี, นงลักษณ์, นารี, มารศรี, ยุพเยาว์, ยพุเรศ, ยุพดี, ยุพา, ยุพิน, ยุวดี, เยาวเรศ


เยาวลักษณ์, วนิดา, สมร, สุดา, อิตถี, เพาโพท, สัตรี, พนิดา


 


6.   พระพุทธเจ้า


พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระสัพพัญญู, พระโลกนาถ, พระสุคต


                พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระสมณโคดม, พระศากยมุนี, พระธรรมราช
                พระชินสีห์, พระทศญาณ, มารชิต, โลกชิต
                พระทศพลญาณ, พระตถาคต, พระชินวร, ชินศรี


7.   สวรรค์
                ไตรทิพย์, สรวง,ไตรทศาลัย,สุราลัย, สุริยโลก, ศิวโลก, สุขาวดี, สุคติ, เทวโลก 


8.   เทวดา
                เทพ, เทวินทร์, อมร, สุรารักษ์, แมน, เทว, เทวัญ, นิรชรา, เทวา, ไตรทศ, ปรวาณ, สุร


9.   พระอิศวร
                ตรีโลกนาถ, บิดามห, ศิวะ, ศุลี, มหาเทพ, ปศุบดี, มเหศวร, จันทรเศขร, ภูเตศวร, ศังกร


                ภูเตศ, ทรงอินทรชฎา 


10.   พระพรหม
                จัตุพักตร์, นิรทรุหิณ, พระทรงหงส์, วิธาดา, ธาดา, กมลาสน์, สรษดา, สรษดา, ปรชาบดี


 


11.   พระวิษณุ
               กฤษณะ, ไวกุณฐ์, ไกษพ, มาธพ, สวภู, พระจักรี, ศางดี,ไตรวิกรม, จักรปาณี, พระกฤษณ์       


               พระนารายณ์ 


12.   พระเจ้าแผ่นดิน
                บดินทร์, นโรดม, นฤเบศน์, เจ้าหล้า, ภูมินทร์, ภูบาล, ภูบดินทร์, ธรารักษ์, นรินทร์, นฤบดี    


จอมราช, ท่านไท้ธรณี, ขัตติยวงศ์, ธรณีศวร, ราเชนทร์, ท้าวธรณิศ, ไท้ธาษตรี, ปิ่นเกล้าธาษตรี


13.   พระอินทร์
                โกสีย์, โกษี, อินทรา, มรุตวาน, เทพาธิบดี, อมรินทร์, วชิราวุธ, อมเรศร, วัชรินทร์


ตรีเนตร, สหัสโยนี, วชิรปาณี, สหัสนัยน์, เพชรปราณี, ท้าวพันตา, สักกะ, โกสินทร์, พัน เนตรมัฆวาน, สักกะ, สุชัมบดี, พระชินสี


14.   ครุฑ
                กาศยป, ไวนเตยะ, สุวรรณกาย, นาคานตกะ, ปันนคนาสน์, เวนไตย, ขเดศวร, สุบรรณ
                วิษณุรถ, นาคานดก, ขนบคาศน์


15.   พระจันทร์
                เดือน, ศศิ, ศศิธร, บุหลัน, โสม, นิศากร, แข, กัษษากร, นิศาบดี, รัชนีกร, ศิวเศขร
               รัชนี, วราลี, ตมิสา, ตารเกศ  


 


16.   นางอุมา
                กาตยายนี, เคารี, ไหมวดี, ภวาณี, รุทธานี, จัณฑี, นางกาลี 


17.   คำพูด
               
วาจา, วจี, วัจนะ, พจนา, พากย์, ถ้อย, วัจนา, กล่าว, จำนรรจา, สนทนา18.   งู
                นาคราช, อุรค, ภุชงค์, อสรพิษ, อหิ,  เงี้ยว 


19.   นรก
                นิรย, ทุคติ


20.   น้ำ
                คงคา, นที,สินธุ์,สาคร, สมุทร, ชลาลัย, อุทก, ชโลทร,อาโป,หรรณพ,ชลธาร,ชลาศัย
                ชลธี, ธาร, ธารา, สลิล, อรรณพ, สินธุ, รัตนากร, สาคเรศ, อุทกธารา, อุทก, อัมพุ 


21.  ปลา
               มัจฉา, มัสยา, มัจฉาชาติ, มิต, ชล, วารีชาติ, อัมพุชา, มีน, มีนา, ปุถุโลม


22.   เมือง
                บุรี, ธานินทร์, ราชธานี, ธานี, นคร, นครินทร์, นคเรศ, สถานิย, ประเทศ, บุรินทร์


                พารา, กรุง, นครา 

23.   คน
                มนุษย์, มรรตย, นร, นคร, มานพ, ชน, บุรุษ


24.   ลูกชาย
                บุตร, ปรัตยา, ตนุช, โอรส, เอารส, กูน 


25.   ลูกหญิง
                บุตรี, ธิดา, ธิตา, สุดา, ทุหิตา


26.   นก
                ทวิช, บุหรง, สกุณ,สกุณี, วิหค, สกุณา., ปักษี, ทิชากร, ปักษิณ, ทวิชาชาติ, ปักษา

27.   ราชสีห์
                ไกรสีห์, ไกรสร, นฤเคนทร์, สีหราช, สีห์ 

28.   ลม
                วาโย, มาลุต, ปรัวน, พระพาย, วายุ


29.   ไฟ
                อัคคี, เดช, เพลิง, ปราพก
, เตโช    

30.   งาม
                โสภณ, เสาวภาคย์, รุจิเรข, บวร, พะงา, วิศิษฏ์, อะเคื้อ, อันแถ้ง, สิงคลิ้ง
 


31.   ใหญ่ กว้าง
                มหันต์, มหา, มหิมา, พิบูลย์, ไพศาล, มโหฬาร

32.   ไป
                เต้า, สัญจร, จร, ยาตรา

33.   ขาว
                ปัณฑูร, ศุกร, ศุภร, เศวตร, ธวัล 

34.   ตาย
                ปรลัย, บรรลัย, มรณะ, วายชนม์, วายชีพ, ดับจิต, สิ้นชีพ, เสีย, อาสัญ, วายปราณ, 


                ถึงแก่กรรม, สิ้นชีพตักษัย, สวรรคต

35.   ใจ
                กมล, มโน, มน,ดวงใจ, ดวงหทัย, ดวงแด, ฤทัย, ฤดี, หฤทัย36.   ดอกไม้
                บุษบา, บุปผา, บุปผชาติ, บุหงา, บุษบง, บุษบัน, ผกา, มาลา, ผกามาศ


                มาลี, สุมาลี, สุคันธชาติ, โกสุม, มาลัย37.   ฟ้า
                อัมพร, หาว, เวหา, โพยม, นภ, ทิฆัมพร, คคนางค์, คคนานค์, นภดล, นภา


                นภาลัย, เวหาศ, อากาศ 

38.   ยักษ์
                ยักษา, อสูร, อสุรา, กุมภัณฑ์, รามสูร, ราพณาสูร, รากษส, ยักษิณี, ยักษี, ราพณ์

39.   ทองคำ
                สุพรรณ, สุวรรณ, เหม, กนก, มาศ, อุไร


 


40.   กษัตริย์        


               ขัตติยะ, บดี, บดินทร์, บพิตร, นฤบดี, ภูวไนย, ภูมินทร์, ราชา, นฤบาล, นฤเบศร์  


               นฤบดี,  นฤบดินทร์,  มหิดล,   บพิตร,  พระเจ้าอยู่หัว, ภูบดี, ไท้, ไท,  นรินทร์,  


นเรนทร์, นโรดม, ธเรศ, จักรพรรดิ์, ราชา, ราชาธิราช, ราช, อดิศรภูวนาถ,


             ภูวไนย, ภูมิบาล, นริศ, ธรณินทร์, อธิราช, จักรี


 


41.   กิน


รับประทาน, เขมือบ, หม่ำ, ฉัน, เสวย


 


42.   งาม


วิไล, ไฉไล, ลาวัณย์, ลอย, สวย, โสภา, โสภณ


 


43.   ควาย


กาสร, กระบือ, มหิงสา


         


44.   ดอกบัว        


โกมุท, โกมล, ปทุม, อุบล


 


45.   เด็ก


กุมาร, กุมารี, ผู้เยาว์, ดรุณ, ดรุณี, พาล, ทารก, ศิศุ


 


46.   นักปราชญ์
                ธีร์, ธีระ, ปราชญ์, เธีย, บัณฑิต, เมธ, เมธี, เมธา 


47.   น้ำ


กระแสสินธุ์, คงคา, ชลธี, ชลธาร, ธารา, ชลสินธุ์, อุทก, วาริน, อาโป, วารี


ชล, คงคา


 


48.   ปลา


มัจฉา, มัสยา


 


49.   แผ่นดิน


ไผท, พสุธา, หล้า, พิภพ, ธรณี, ภูมิ, ธรณี, ปฐพี, ธาตรี, ธรา


 


50.   ภูเขา


 คีรี, ไศล, บรรพต, ภูผา, สิงขร


     


51.   ลิง


 กระบี่, วานร


 


52.   ศัตรู


 ข้าศึก, ดัสกร, ริปู, ปัจจามิตร, ไพรี, ปัจนึก, อริ


 


53.   นักบวช         


มุนี, ฤษี, ดาบส, นักพรต, นักสิทธิ์  


 


 


                           


 


54.   นางฟ้า         


อัจฉรา, อัปสร, รัมภา, เทพธิดา, เทวี
 
55.   ต้นไม้


พฤกษ์, รุกข์, ตรุ, เฌอ, ทุม


56.   พ่อ 


บิดา, ชนก, บิตุรงค์, บิดร, ปิตุ


 


57.   แม่                


มารดา, ชนนี, ชเนตตี, นนทลี, มาตุ


 


58.   สวยงาม          


ประไพ, อำไพ, วิลาวัณย์, วิไล, โสภา


 


59.   ข้าศึก            


ริปู, ปัจนึก, ศัตรู, ปรปักษ์, บร


 


60.   ป่า


อรัญ, ชัฎ, ไพร, พงพี, พนา, ไพรสัณฑ์, พนาสณฑ์, พนัส, พนาดร, เถื่อน


              พง, ดง, อารัญ, ไพร, อรัญ, พนาวัน, ไพรวัน 


61.   ม้า


อาชา, อาชาไนย, พาชี, หัยราช, สินธพ, เพชร, มณิ,  มณี, พัชร, พชระ


วิเชียร, วชิร, วชิระ, วัชระ


 


62.   เสือ
                พยัคฆา, ศารทูล, พาฬ, พยัคฆ์, ขาล


63.   วัว
                คาวี, พฤษภ, อสุภ, ฉลู


64. ควาย
                มหิงสา, มหิงส์, กาสร, กระบือ


65.   นางอันเป็นที่รัก
                แก้วกับอก, แก้วกับตน, เยาวมาลย์, สมร, ขวัญอ่อน, ขวัญตา, ทรามสงวน, ทรามสวาท
66.   คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
        

5 พ.ย. 2551 14:39


ความคิดเห็นที่ 8 โดย แขชนะ

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทย และอยู่ในวงการมานานหลายสิบปี โดยสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วน จวบจนถึงปัจจุบันก็ยังคงผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนั้นเป็นเพลงดังที่ฮิตติดหูมากมาย นอกจากนั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลางชนิดหาตัวจับได้ยาก และได้สร้างผลงานเพลงประเภทนี้ออกมามากกว่าศิลปินเพลงพื้นบ้านคนใด ไวพจน์ เพชรสุพรรณยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลง และได้แต่งเพลงดังให้กับนักร้องหลายคน ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง ราชินีลูกทุ่งคนที่ 2 อย่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) เมื่อปี 2540

5 พ.ย. 2551 14:58


ความคิดเห็นที่ 9 โดย ครูไผ่

อาจารย์แขชนะไปเมืองจีนบ่อย
เคยเห็นบ้านที่มีลักษณะคล้ายที่บรรยายในความเห็นที่ 3 ของกระทู้ http://www.vcharkarn.com/vcafe/155899
หรือเปล่าคะ

5 พ.ย. 2551 16:18


ความคิดเห็นที่ 11 waiteen_spi@hotmail.com (Guest)

คำที่มีความหมายว่า"พระเจ้าแผ่นดิน"

1.
ประมุข

2.
กษัตริย์

3.
กษัตรา

4.
กษัตรีย์

5.
กษัตราธิราช

6.
พระมหากษัตริย์

7.
กษัตริยราช

8.
กษิตร

9.
กษิตรบดี

10.
ขัตติยะ

11.
ขัตติยา

12.
ขัตติย

13.
พระราชาธิราช

14.
ราชา

15.
ภูมิบดี

16.
มหิบดี

17.
มหิบาล

18.
มหิบาล

19.
มหิป

20.
นเรศ

21.
นเรศวร

22.
นเรศูร

23.
นเรนทรสูร

24.
นเรนทร์

25.
นโรดม

26.
มหิศร

27.
มหิศวร

28.
มเหศ

29.
มเหศวร

30.
นริศร

31.
มหาบพิตรใช้)

32.
บรมพิตร

33.
ภูวนาถ

34.
ภูวไนย

35.
ภูวเนตร

36.
ภูธร

37.
ภูธเรศวร

38.
ภูเบศ

39
ภูบาล

40.
ภูบดี

41.
ภูเบนทร์

42.
ภูเบศวร

43.
นริศวร

44.
นราธิป

45.
นฤเทพ

46.
นฤบดี

47.
นรราช

48.
นฤเบศ

49.
นรังสรรค์

50.
นรินทร์

51.
ภูธเรศ

52.
จักรี

53.
จักริน

54.
จักรพรรดิ

55.
พระเจ้าอยู่หัว

56.
บพิตร

57.
ภูมินทร์

58.
ภูมิธร

59.
ภูมินาถ

13 ธ.ค. 2551 10:35


ความคิดเห็นที่ 12 preaw_2540@hotmail.com (Guest)

1212312121!!

2 มี.ค. 2552 20:10


ความคิดเห็นที่ 13 ด.เด็ก (Guest)

นก=วิหค-ปักษี-ปักษา
ช้าง=ไอยรี-ไอยรา-พลาย-พัง(ตัวเมีย)
ดอกบัว=บงกช-กมุท-โกมุท-กุมุท

14 มิ.ย. 2552 09:50


ความคิดเห็นที่ 14 ^.^ (Guest)

หาคำว่า  ทะเล  ให้หน่อยดิ 10 คำ ไวพจน์

16 มิ.ย. 2552 18:52


ความคิดเห็นที่ 15 ฟ้า (Guest)

คำว่า ใหญ่โต และ มากมาย
22 มิ.ย. 2552 09:30


ความคิดเห็นที่ 16 dearsoft_1106@hotmail.com (Guest)

อยากได้คำว่าทรัพย์ เคียด ประภาษ ตรอง
23 มิ.ย. 2552 19:28


ความคิดเห็นที่ 19 ขอคำที (Guest)

ช่วยหาคำว่า ยินดีได้ไหมครับพี่น้อง 555+

4 ส.ค. 2552 19:22


ความคิดเห็นที่ 20 ค.คอม (Guest)

ขอคำที่นอกเหนือจากนี้ได้มั้ย
9 ส.ค. 2552 14:33


ความคิดเห็นที่ 21 dramza_55@hotmail.com (Guest)

หาคำว่าดวงดาวให้หน่อยดิ

17 ส.ค. 2552 18:42


ความคิดเห็นที่ 22 ninekangkung_lovely (Guest)

ขอบคุณสำหรับความรู้ต่างๆนะครับ...

18 ส.ค. 2552 10:20


ความคิดเห็นที่ 23 = =' (Guest)

แล้วคำว่าแม่น้ำกับหญิงงามล่ะคะ

ครูให้มาหนูก็หาไม่เจอสักที

23 ส.ค. 2552 19:38


ความคิดเห็นที่ 27 กิ๊บ (Guest)

ช่วยหาคำว่า ใจ
8 ก.ย. 2552 21:51

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น