วิชาการดอทคอม ptt logo

ช่วยหาคำไวพจน์หน่อยครับ

โพสต์เมื่อ: 18:02 วันที่ 19 มิ.ย. 2551         ชมแล้ว: 267,010 ตอบแล้ว: 108
วิชาการ >> กระทู้ >> การบ้านแบบฝึกหัด >> ภาษาไทย

ช่วยหาคำว่า พระอภัยมณี   สินสมุท ผีเสื้อสมุทรหน่อยครับ
ช่วยบอกทีครับ14982501
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 92 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 19 มิ.ย. 2551 (21:37)
คนแรกอะอิอิ
- (IP:117.47.166.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 20 มิ.ย. 2551 (17:57)
<P>คนสอง555+</P>
dauygwa@hotmail.com (IP:118.173.143.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 21 ส.ค. 2551 (19:49)

ม่ายมีอ่ะ
คน3งืองือ


nongcare_20@hotmail.com (IP:118.173.146.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 10 ก.ย. 2551 (18:23)

ช่วยหาคำไวพจน์ คำว่านำให้หน่อยดิ

ต้องส่งวันพรุ่งนี้นะ

เรามีมาฝากด้วย

ไปดูเอง


๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด

ดี (IP:125.26.253.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 4 ต.ค. 2551 (16:01)

 
ท้องฟ้า มีคำใช้ อัมพร, คัคนานต์, นภาลัย, โพยม, นภางค์ ช้าง มีคำใช้ คชสาร, กุญชร, คเชนทร์, ไอยรา, กรี (กะ-รี)
ม้า มีใช้คำ สินธพ, อัศวะ, อาชาไนย, พาชี, มโนมัย, แสะ
ดวงอาทิตย์ มีใช้คำ ทินกร, รวิ, ไถง, สุริยัน, สุรีย์, สุริยะ

ผู้หญิง มีใช้คำ นงเยาว์, โฉมตรู, พธู, นงราม, สมร, กัลยา,ฯลฯ เป็นต้น 1. พระพุทธเจ้า
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.........พระสัพพัญญู..........พระโลกนาถ...........พระสุคต
  พระผู้มีพระภาคเจ้า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช
  พระชินสีห์...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต
  พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี
  2. สวรรค์
  ไตรทิพย์..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย
  สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สุขาวดี.....................สุคติ
  เทวโลก
  3. เทวดา
  เทพ.....................................เทวินทร์......................อมร..........................สุรารักษ์
  แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา
  เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร
  4. พระอิศวร
  ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี
  มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร
  ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา
  5. พระพรหม
  จัตุพักตร์..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส์................วิธาดา
  ธาดา....................กมลาสน์................สรษดา..........................สรษดา
  ปรชาบดี
  6. พระวิษณุ
  กฤษณะ...............ไวกุณฐ์..................ไกษพ.....................มาธพ
  สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม
  จักรปาณี..............พระกฤษณ์............พระนารายณ์


 7. พระเจ้าแผ่นดิน
บดินทร์...........นโรดม..........นฤเบศน์..........เจ้าหล้า
ภูมินทร์..........ภูบาล.............ภูบดินทร์..........ธรารักษ์
นรินทร์..........นฤบดี.............จอมราช...........ท่านไท้ธรณี
ขัตติยวงศ์.......ธรณีศวร........ราเชนทร์..........ท้าวธรณิศ
ไท้ธาษตรี.......ปิ่นเกล้าธาษตรี
8. พระอินทร์
โกสีย์.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน
เทพาธิบดี..........อมรินทร์........วชิราวุธ...........อมเรศร
วัชรินทร์............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี
สหัสนัยน์.........เพชรปราณี....ท้าวพันตา........สักกะ
โกสินทร์...........พันเนตร........มัฆวาน
9. ครุฑ
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ
ปันนคนาสน์.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน์
10. พระอาทิตย์
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................อังศุมาลี
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สุริยน
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อุษณรศมัย
ทยุมณี..............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร
11.พระจันทร์
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร
12. นางอุมา
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี
รุทธานี................จัณฑี..............นางกาลี
13. คำพูด
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา
พากย์.............ถ้อย..............วัจนา
14. งู
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค์...............อสรพิษ
อหิ.....................เงี้ยว
15. นรก
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก
16. น้ำ
คงคา...................นที..................สินธุ์....................สาคร
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ
17. ปลา
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาติ.................มิต
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน
มีนา.................ปุถุโลม
18. เมือง
บุรี..................ธานินทร์.................ราชธานี................ธานี
นคร...............นครินทร์.................นคเรศ..................สถานิย
ประเทศ.........บุรินทร์....................พารา....................กรุง
นครา
19. คน
มนุษย์..............มรรตย.................นร..................นคร
มานพ..............ชน.......................บุรุษ
20. ลูกชาย
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส
เอารส............กูน
21. ลูกหญิง
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา
ทุหิตา


 


22. ผู้หญิง
อรไท...............แก้วตา................ดวงสมร................นงคราญ
นงพะงา..........บังอร..................ร้อยชั่ง...................สตรี
สายสมร..........อนงค์..................อิสตรี....................กัญญา
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี
นงเยาว์...........นงลักษณ์............นารี.......................มารศรี
ยุพเยาว์...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยุพา
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ์
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา
นงราม
23. นก
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกุณี
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร
ปักษิณ.............ทวิชาชาติ.............ปักษา
24. ช้าง
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี
ดำริ....................คชินทร์..............คชาธาร........หัตถี
คเชนทร์............หัสดินทร์...........กรินทร์.........ไอยรา
สาร....................วารณ.................คชา
25. ม้า
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค์.....................มโนมัย
อาชา................อัศวะ
26. ราชสีห์
ไกรสีห์...............ไกรสร................นฤเคนทร์.................สีหราช
สีห์
27. ลม
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย
28. ไฟ
อัคคี................อัคนี.................เดช................เพลิง
ปราพก

29. งาม
โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข...............บวร
พะงา..................วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง
สิงคลิ้ง
30. ใหญ่ กว้าง
มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์
ไพศาล................มโหฬาร
31. ไป
เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา
32. ขาว
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร
ธวัล
33. ตาย
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์
วายชีพ...............ดับจิต
34. ใจ
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี
หฤทัย
35. นักปราชญ์
ธีร์..................ธีระ...................ปราชญ์................เธียร
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา
36. ดอกไม้
บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ
37. ฟ้า
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค์............คคนานค์
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ
อากาศ


38. ยักษ์
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กุมภัณฑ์
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี
ยักษี....................ราพณ์
39. ทองคำ
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน์
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท
40. เงิน
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ
41. ดอกบัว
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา
อุทุมพร.........สาโรช
42. แผ่นดิน
หล้า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ
พสุธา.............ธาษตรี............ด้าว.................โลกธาตุ
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี
ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี
43. เสือ
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์
ขาล
44. วัว
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู
45. ควาย
มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ
46.ป่า
ชัฏ..................เถื่อน.................พนัส.................พนา
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร
ไพรสัณฑ์.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน
อรัญญิก47. ภูเขา
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน
คีรี
48. ลิง
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร
กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์
49. นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับอก.................แก้วกับตน.................เยาวมาลย์.................สมร
ขวัญอ่อน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท
50.คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องย่าง...............ไคลคลา................ประพาส
51. ศัตรู
ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร
ริปู.....................อริ................ดัสกร 


แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
พระเจ้าแผ่นดิน=จุฑาธิปไตย/จักรี/จักริน/จักพรรดิ/พระราชา/นฤบดี/ภูมิ/นราธิป/ราชา/นฤบาล
มะปราง (IP:117.47.212.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 5 พ.ย. 2551 (14:39)

 


1.   ท้องฟ้า


อัมพร, คัคนานต์, นภาลัย, โพยม, นภางค์นภาเวหาทิฆัมพร


 


2.   ช้าง


คชสาร, กุญชร, คเชนทร์, ไอยรา, กรี (กะ-รี), หัสดี, กุญชร, คช, กรี, ดำริ, คชินทร์


               คชาธาร, หัตถี, หัสดินทร์, กรินทร์, สาร, วารณ, พลาย        


 


3.   ม้า


สินธพ, อัศวะ, อาชาไนย, พาชี, มโนมัย, แสะ, ไหย, อัศวดุรงค์, มโนมัย, อาชา, อัศวะ          


 


4.   ดวงอาทิตย์


ทินกร, รวิ, ไถง, สุริยัน, สุรีย์, สุริยะ, ทิพากร, ทิวากร, ภาสกร, รวี, รพิ, ระพี, ตะวัน


อาภากร, อังศุมาลี, สุริยา, สุริยน, สุริยง, ภาณุ, ภาณุมาศ, อุษณรศมัย, ทยุมณี,อหัสกร,พรมัน   ประภากร 


 


5.   ผู้หญิง


นงเยาว์, โฉมตรู, พธู, นงราม, สมร, กัลยา, อรไท, แก้วตา, ดวงสมร, นงคราญ
นงพะงา, บังอร, ร้อยชั่ง, สตรี, สายสมร, อนงค์, อิสตรี, กัญญา, กัลยาณี, กานดา


ดรุณี, นงลักษณ์, นารี, มารศรี, ยุพเยาว์, ยพุเรศ, ยุพดี, ยุพา, ยุพิน, ยุวดี, เยาวเรศ


เยาวลักษณ์, วนิดา, สมร, สุดา, อิตถี, เพาโพท, สัตรี, พนิดา


 


6.   พระพุทธเจ้า


พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระสัพพัญญู, พระโลกนาถ, พระสุคต


                พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระสมณโคดม, พระศากยมุนี, พระธรรมราช
                พระชินสีห์, พระทศญาณ, มารชิต, โลกชิต
                พระทศพลญาณ, พระตถาคต, พระชินวร, ชินศรี


7.   สวรรค์
                ไตรทิพย์, สรวง,ไตรทศาลัย,สุราลัย, สุริยโลก, ศิวโลก, สุขาวดี, สุคติ, เทวโลก 


8.   เทวดา
                เทพ, เทวินทร์, อมร, สุรารักษ์, แมน, เทว, เทวัญ, นิรชรา, เทวา, ไตรทศ, ปรวาณ, สุร


9.   พระอิศวร
                ตรีโลกนาถ, บิดามห, ศิวะ, ศุลี, มหาเทพ, ปศุบดี, มเหศวร, จันทรเศขร, ภูเตศวร, ศังกร


                ภูเตศ, ทรงอินทรชฎา 


10.   พระพรหม
                จัตุพักตร์, นิรทรุหิณ, พระทรงหงส์, วิธาดา, ธาดา, กมลาสน์, สรษดา, สรษดา, ปรชาบดี


 


11.   พระวิษณุ
               กฤษณะ, ไวกุณฐ์, ไกษพ, มาธพ, สวภู, พระจักรี, ศางดี,ไตรวิกรม, จักรปาณี, พระกฤษณ์       


               พระนารายณ์ 


12.   พระเจ้าแผ่นดิน
                บดินทร์, นโรดม, นฤเบศน์, เจ้าหล้า, ภูมินทร์, ภูบาล, ภูบดินทร์, ธรารักษ์, นรินทร์, นฤบดี    


จอมราช, ท่านไท้ธรณี, ขัตติยวงศ์, ธรณีศวร, ราเชนทร์, ท้าวธรณิศ, ไท้ธาษตรี, ปิ่นเกล้าธาษตรี


13.   พระอินทร์
                โกสีย์, โกษี, อินทรา, มรุตวาน, เทพาธิบดี, อมรินทร์, วชิราวุธ, อมเรศร, วัชรินทร์


ตรีเนตร, สหัสโยนี, วชิรปาณี, สหัสนัยน์, เพชรปราณี, ท้าวพันตา, สักกะ, โกสินทร์, พัน เนตรมัฆวาน, สักกะ, สุชัมบดี, พระชินสี


14.   ครุฑ
                กาศยป, ไวนเตยะ, สุวรรณกาย, นาคานตกะ, ปันนคนาสน์, เวนไตย, ขเดศวร, สุบรรณ
                วิษณุรถ, นาคานดก, ขนบคาศน์


15.   พระจันทร์
                เดือน, ศศิ, ศศิธร, บุหลัน, โสม, นิศากร, แข, กัษษากร, นิศาบดี, รัชนีกร, ศิวเศขร
               รัชนี, วราลี, ตมิสา, ตารเกศ  


 


16.   นางอุมา
                กาตยายนี, เคารี, ไหมวดี, ภวาณี, รุทธานี, จัณฑี, นางกาลี 


17.   คำพูด
               
วาจา, วจี, วัจนะ, พจนา, พากย์, ถ้อย, วัจนา, กล่าว, จำนรรจา, สนทนา18.   งู
                นาคราช, อุรค, ภุชงค์, อสรพิษ, อหิ,  เงี้ยว 


19.   นรก
                นิรย, ทุคติ


20.   น้ำ
                คงคา, นที,สินธุ์,สาคร, สมุทร, ชลาลัย, อุทก, ชโลทร,อาโป,หรรณพ,ชลธาร,ชลาศัย
                ชลธี, ธาร, ธารา, สลิล, อรรณพ, สินธุ, รัตนากร, สาคเรศ, อุทกธารา, อุทก, อัมพุ 


21.  ปลา
               มัจฉา, มัสยา, มัจฉาชาติ, มิต, ชล, วารีชาติ, อัมพุชา, มีน, มีนา, ปุถุโลม


22.   เมือง
                บุรี, ธานินทร์, ราชธานี, ธานี, นคร, นครินทร์, นคเรศ, สถานิย, ประเทศ, บุรินทร์


                พารา, กรุง, นครา 

23.   คน
                มนุษย์, มรรตย, นร, นคร, มานพ, ชน, บุรุษ


24.   ลูกชาย
                บุตร, ปรัตยา, ตนุช, โอรส, เอารส, กูน 


25.   ลูกหญิง
                บุตรี, ธิดา, ธิตา, สุดา, ทุหิตา


26.   นก
                ทวิช, บุหรง, สกุณ,สกุณี, วิหค, สกุณา., ปักษี, ทิชากร, ปักษิณ, ทวิชาชาติ, ปักษา

27.   ราชสีห์
                ไกรสีห์, ไกรสร, นฤเคนทร์, สีหราช, สีห์ 

28.   ลม
                วาโย, มาลุต, ปรัวน, พระพาย, วายุ


29.   ไฟ
                อัคคี, เดช, เพลิง, ปราพก
, เตโช    

30.   งาม
                โสภณ, เสาวภาคย์, รุจิเรข, บวร, พะงา, วิศิษฏ์, อะเคื้อ, อันแถ้ง, สิงคลิ้ง
 


31.   ใหญ่ กว้าง
                มหันต์, มหา, มหิมา, พิบูลย์, ไพศาล, มโหฬาร

32.   ไป
                เต้า, สัญจร, จร, ยาตรา

33.   ขาว
                ปัณฑูร, ศุกร, ศุภร, เศวตร, ธวัล 

34.   ตาย
                ปรลัย, บรรลัย, มรณะ, วายชนม์, วายชีพ, ดับจิต, สิ้นชีพ, เสีย, อาสัญ, วายปราณ, 


                ถึงแก่กรรม, สิ้นชีพตักษัย, สวรรคต

35.   ใจ
                กมล, มโน, มน,ดวงใจ, ดวงหทัย, ดวงแด, ฤทัย, ฤดี, หฤทัย36.   ดอกไม้
                บุษบา, บุปผา, บุปผชาติ, บุหงา, บุษบง, บุษบัน, ผกา, มาลา, ผกามาศ


                มาลี, สุมาลี, สุคันธชาติ, โกสุม, มาลัย37.   ฟ้า
                อัมพร, หาว, เวหา, โพยม, นภ, ทิฆัมพร, คคนางค์, คคนานค์, นภดล, นภา


                นภาลัย, เวหาศ, อากาศ 

38.   ยักษ์
                ยักษา, อสูร, อสุรา, กุมภัณฑ์, รามสูร, ราพณาสูร, รากษส, ยักษิณี, ยักษี, ราพณ์

39.   ทองคำ
                สุพรรณ, สุวรรณ, เหม, กนก, มาศ, อุไร


 


40.   กษัตริย์        


               ขัตติยะ, บดี, บดินทร์, บพิตร, นฤบดี, ภูวไนย, ภูมินทร์, ราชา, นฤบาล, นฤเบศร์  


               นฤบดี,  นฤบดินทร์,  มหิดล,   บพิตร,  พระเจ้าอยู่หัว, ภูบดี, ไท้, ไท,  นรินทร์,  


นเรนทร์, นโรดม, ธเรศ, จักรพรรดิ์, ราชา, ราชาธิราช, ราช, อดิศรภูวนาถ,


             ภูวไนย, ภูมิบาล, นริศ, ธรณินทร์, อธิราช, จักรี


 


41.   กิน


รับประทาน, เขมือบ, หม่ำ, ฉัน, เสวย


 


42.   งาม


วิไล, ไฉไล, ลาวัณย์, ลอย, สวย, โสภา, โสภณ


 


43.   ควาย


กาสร, กระบือ, มหิงสา


         


44.   ดอกบัว        


โกมุท, โกมล, ปทุม, อุบล


 


45.   เด็ก


กุมาร, กุมารี, ผู้เยาว์, ดรุณ, ดรุณี, พาล, ทารก, ศิศุ


 


46.   นักปราชญ์
                ธีร์, ธีระ, ปราชญ์, เธีย, บัณฑิต, เมธ, เมธี, เมธา 


47.   น้ำ


กระแสสินธุ์, คงคา, ชลธี, ชลธาร, ธารา, ชลสินธุ์, อุทก, วาริน, อาโป, วารี


ชล, คงคา


 


48.   ปลา


มัจฉา, มัสยา


 


49.   แผ่นดิน


ไผท, พสุธา, หล้า, พิภพ, ธรณี, ภูมิ, ธรณี, ปฐพี, ธาตรี, ธรา


 


50.   ภูเขา


 คีรี, ไศล, บรรพต, ภูผา, สิงขร


     


51.   ลิง


 กระบี่, วานร


 


52.   ศัตรู


 ข้าศึก, ดัสกร, ริปู, ปัจจามิตร, ไพรี, ปัจนึก, อริ


 


53.   นักบวช         


มุนี, ฤษี, ดาบส, นักพรต, นักสิทธิ์  


 


 


                           


 


54.   นางฟ้า         


อัจฉรา, อัปสร, รัมภา, เทพธิดา, เทวี
 
55.   ต้นไม้


พฤกษ์, รุกข์, ตรุ, เฌอ, ทุม


56.   พ่อ 


บิดา, ชนก, บิตุรงค์, บิดร, ปิตุ


 


57.   แม่                


มารดา, ชนนี, ชเนตตี, นนทลี, มาตุ


 


58.   สวยงาม          


ประไพ, อำไพ, วิลาวัณย์, วิไล, โสภา


 


59.   ข้าศึก            


ริปู, ปัจนึก, ศัตรู, ปรปักษ์, บร


 


60.   ป่า


อรัญ, ชัฎ, ไพร, พงพี, พนา, ไพรสัณฑ์, พนาสณฑ์, พนัส, พนาดร, เถื่อน


              พง, ดง, อารัญ, ไพร, อรัญ, พนาวัน, ไพรวัน 


61.   ม้า


อาชา, อาชาไนย, พาชี, หัยราช, สินธพ, เพชร, มณิ,  มณี, พัชร, พชระ


วิเชียร, วชิร, วชิระ, วัชระ


 


62.   เสือ
                พยัคฆา, ศารทูล, พาฬ, พยัคฆ์, ขาล


63.   วัว
                คาวี, พฤษภ, อสุภ, ฉลู


64. ควาย
                มหิงสา, มหิงส์, กาสร, กระบือ


65.   นางอันเป็นที่รัก
                แก้วกับอก, แก้วกับตน, เยาวมาลย์, สมร, ขวัญอ่อน, ขวัญตา, ทรามสงวน, ทรามสวาท
66.   คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
        


นู๋อีฟ (IP:118.175.154.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 5 พ.ย. 2551 (14:58)

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทย และอยู่ในวงการมานานหลายสิบปี โดยสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วน จวบจนถึงปัจจุบันก็ยังคงผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนั้นเป็นเพลงดังที่ฮิตติดหูมากมาย นอกจากนั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลางชนิดหาตัวจับได้ยาก และได้สร้างผลงานเพลงประเภทนี้ออกมามากกว่าศิลปินเพลงพื้นบ้านคนใด ไวพจน์ เพชรสุพรรณยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลง และได้แต่งเพลงดังให้กับนักร้องหลายคน ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง ราชินีลูกทุ่งคนที่ 2 อย่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) เมื่อปี 2540


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6432 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 5 พ.ย. 2551 (16:18)

อาจารย์แขชนะไปเมืองจีนบ่อย
เคยเห็นบ้านที่มีลักษณะคล้ายที่บรรยายในความเห็นที่ 3 ของกระทู้ http://www.vcharkarn.com/vcafe/155899
หรือเปล่าคะ


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4142 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 13 ธ.ค. 2551 (10:35)

คำที่มีความหมายว่า"พระเจ้าแผ่นดิน"

1.
ประมุข

2.
กษัตริย์

3.
กษัตรา

4.
กษัตรีย์

5.
กษัตราธิราช

6.
พระมหากษัตริย์

7.
กษัตริยราช

8.
กษิตร

9.
กษิตรบดี

10.
ขัตติยะ

11.
ขัตติยา

12.
ขัตติย

13.
พระราชาธิราช

14.
ราชา

15.
ภูมิบดี

16.
มหิบดี

17.
มหิบาล

18.
มหิบาล

19.
มหิป

20.
นเรศ

21.
นเรศวร

22.
นเรศูร

23.
นเรนทรสูร

24.
นเรนทร์

25.
นโรดม

26.
มหิศร

27.
มหิศวร

28.
มเหศ

29.
มเหศวร

30.
นริศร

31.
มหาบพิตรใช้)

32.
บรมพิตร

33.
ภูวนาถ

34.
ภูวไนย

35.
ภูวเนตร

36.
ภูธร

37.
ภูธเรศวร

38.
ภูเบศ

39
ภูบาล

40.
ภูบดี

41.
ภูเบนทร์

42.
ภูเบศวร

43.
นริศวร

44.
นราธิป

45.
นฤเทพ

46.
นฤบดี

47.
นรราช

48.
นฤเบศ

49.
นรังสรรค์

50.
นรินทร์

51.
ภูธเรศ

52.
จักรี

53.
จักริน

54.
จักรพรรดิ

55.
พระเจ้าอยู่หัว

56.
บพิตร

57.
ภูมินทร์

58.
ภูมิธร

59.
ภูมินาถ


waiteen_spi@hotmail.com (IP:117.47.221.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 มี.ค. 2552 (20:10)

1212312121!!


preaw_2540@hotmail.com (IP:117.47.131.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 14 มิ.ย. 2552 (09:50)

นก=วิหค-ปักษี-ปักษา
ช้าง=ไอยรี-ไอยรา-พลาย-พัง(ตัวเมีย)
ดอกบัว=บงกช-กมุท-โกมุท-กุมุท


ด.เด็ก (IP:125.24.30.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 16 มิ.ย. 2552 (18:52)

หาคำว่า  ทะเล  ให้หน่อยดิ 10 คำ ไวพจน์


^.^ (IP:125.24.33.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 22 มิ.ย. 2552 (09:30)
คำว่า ใหญ่โต และ มากมาย
ฟ้า (IP:114.128.173.72)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 23 มิ.ย. 2552 (19:28)
อยากได้คำว่าทรัพย์ เคียด ประภาษ ตรอง
dearsoft_1106@hotmail.com (IP:58.9.55.126)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 4 ส.ค. 2552 (19:22)

ช่วยหาคำว่า ยินดีได้ไหมครับพี่น้อง 555+


ขอคำที (IP:222.123.18.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 9 ส.ค. 2552 (14:33)
ขอคำที่นอกเหนือจากนี้ได้มั้ย
ค.คอม (IP:117.47.5.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 17 ส.ค. 2552 (18:42)

หาคำว่าดวงดาวให้หน่อยดิ


dramza_55@hotmail.com (IP:114.128.16.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 18 ส.ค. 2552 (10:20)

ขอบคุณสำหรับความรู้ต่างๆนะครับ...


ninekangkung_lovely (IP:61.19.46.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 23 ส.ค. 2552 (19:38)

แล้วคำว่าแม่น้ำกับหญิงงามล่ะคะ

ครูให้มาหนูก็หาไม่เจอสักที


= =' (IP:114.128.44.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 8 ก.ย. 2552 (21:51)
ช่วยหาคำว่า ใจ
กิ๊บ (IP:110.49.15.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 11 ก.ย. 2552 (14:50)1.  พระพุทธเจ้า – พระสัพพัญญู พระโลกนาถ พระสมณโคดม พระตถาคต พระชินวร ชินศรี
2.        สวรรค์ – ไตรทิพย์ สรวง สุราลัย สุริยโลก ศิวโลก สุขาวดี สุคติ เทวโลก ไตรทศาลัย


3.        เทวดา – เทพ เทวินทร์ อมร สุรารักษ์ เทวัญ นิรชรา ไตรทศ ปรวาณ แมน เทวา


4.        พระอิศวร – ตรีโลกนาถ บิดามห ศิวะ ศุลี มหาเทพ มเหศวร ภูเตศวร ศังกร ปศุบดี


5.        พระพรหม – จัตุพักตร์ นิรทรุหิณ พระทรงหงส์ วิธาดา กมลาสน์ สรษดา ธาดา ปรชาบดี


6.        พระวิษณุ – กฤษณะ ไวกุณฐ์ ไกษพ มาธพ สวภู พระจักรี ไตรวิกรม พระนารายณ์ จักรปาณี


7.        พระเจ้าแผ่นดิน – บดินทร์ นโรดม นฤเบศน์ เจ้าหล้า ภูมินทร์ นฤบดี จอมราช ราเชนทร์ ขัตติยวงศ์


8.        พระอินทร์ – โกสีย์ โกษี อินทรา มรุตวาน อมรินทร์ วชิราวุธ อมเรศร วัชรินทร์ ท้าวพันตา ตรีเนตร


9.        ครุฑ – ไวนเตยะ สุวรรณกาย เวนไตย สุบรรณ กาศยป วิษณุรถ นาคานตกะ ปันนคนาสน์


10.     พระอาทิตย์ – ทิพากร ทิวากร ทินกร ภาสกร รวิ รวี รพิ ระพี ไถง อังศุมาลี ภานุมาศ ตะวัน


11.     พระจันทร์ – เดือน ศศิ ศศิธร บุหลัน โสม นิศากร แข รัชนีกร แถง นิศาบดี ศิวเศขร


12.     นางอุมา – กาตยายนี เคารี ไหมวดี ภวาณี รุทธานี จัณฑี นางกาลี


13.     คำพูด – วาจา วจี วัจนะ พจนา พากย์ ถ้อย วัจนา


14.     งู – นาคราช อุรค ภุชงค์ อสรพิษ อหิ เงี้ยว


15.     นรก – นิรย ทุคตินารก นิราบาย


16.     น้ำ – คงคา นที สินธุ์ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลธร อาโป สลิล รัตนากร อรรณพ อัมพุ


17.     ปลา – มัจฉา มัสยา มัจฉาชาติ มิต ชลจร วารีชาติ อัมพุชา ปุถุโลม มีนา มีน


18.     เมือง – บุรี ธานินทร์ ราชธานี นคร นครินทร์ นคเรศ ประเทศ พารา กรุง นครา บุรินทร์


19.     คน – มนุษย์ มรรตย นร นคร มานพ ชน บุรุษ


20.     ลูกชาย – บุตร ปรัตยา ตนุช โอรส กูน เอารส


21.     ลูกหญิง – บุตรี ธิดา ธิตา สุดา ทุหิตา


22.     ผู้หญิง – อรไท แก้วตา ดวงสมร นงคราญ นงพะงา บังอร สายสมร พธู อิตถี สมร ร้อยชั่ง


23.     ผู้หญิง – สตรี อนงค์ อิสตรี กัญญา กันยา กานดา นงเยาว์ มารศรี ยุพเยาว์ ยุพเรศ วนิดา


24.     ผู้หญิง – นงลักษณ์ นารี ดรุณี กัลยาณี ยุพดี ยุพา ยุพิน ยุวดี เยาวเรศ สุดา สัตรี พนิดา นงราม


25.     นก – สกุณ สกุณี สกุณา วิหค ปักษี ทิชากร ปักษิณ ปักษา บุหรง ทวิช ทวิชาชาติ


26.     ช้าง – หัสดี กุญชร คช กรี ดำริ คชินทร์ คชาธาร หัตภี คเชนทร์ กวิน ไอยรา คชา กรินทร์ หัสดินทร์


27.     ม้า – พาชี สินธพ อาชาไนย ไหย อัศว แสะ มโนมัย อาชา อัศวะ


28. ราชสีห์ – ไกรสีห์ ไกรสร นฤเคนทร์ สีหราช สีห์ สิงโต


29. พระจันทร์ - แข โสม ศศี ศศิธร นิศากร


30. คำพูด - วจี วาจา วจี พจนา พจมาน ถ้อย


31.     ลม -วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย


32.     ไฟ - อัคคี......อัคนี.................เดช................เพลิง


33.     งาม -โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข............... วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง


34.     ใหญ่ กว้าง -มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์ ….ไพศาล................มโหฬาร


35.     ไป -เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา


36.     ขาว -ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร …ธวัล 


37.     ตาย -ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์ ..วายชีพ...............ดับจิต


38.     ใจ -กมล.................มโน.................มน...........ดวงใจ ..ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี ..หฤทัย


39.     นักปราชญ์ -ธีร์..................ธีระ..........ปราชญ์.............เธียร …บัณฑิต..........เมธ...............เมธี......................เมธา 


40.     ดอกไม้ -บุษบา..บุปผา...บุปผชาติ......บุหงา .บุษบง...บุษบัน....ผกา...มาลา .ผกามาศ...มาลี......สุมาลี...สุคันธชาติ


41.     ฟ้า -อัมพร..หาว...เวหา..โพยม นภ...ทิฆัมพร...คคนางค์..คคนานค์ นภดล..นภา...นภาลัย..เวหาศ


42.     ยักษ์ -ยักษา. อสูร.อสุรา....กุมภัณฑ์ รามสูร..ราพณาสูร..รากษส..ยักษิณี ยักษี..ราพณ์


43.     ทองคำ -สุพรรณ..สุวรรณ...กนก......กาณจน์ กาญจนา......มาศ...เหม................ชมพูนุท


44.     เงิน -รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ 


45.     ดอกบัว -อุบล.บงกช.นิลุบล..นิโลตบล ปทุม.สัตตบรรณ.ปัทมา.บุษกร สัตตบงกช..จงกล.บุณฑริก.ปทุมา อุทุมพร.สาโรช


46.     แผ่นดิน -หล้า..เมธินี.ภูมิ.ภพ พสุธา..ธาษตรี.ด้าวโลกธาตุ ภูวดล..พิภพ..พสุธาดล..ปัถพี ปฐวี..ปฐพี. ธราดล. ธรณี ภูตลา.พสุนทรา..มหิ..พสุมดี 


47.     เสือ *พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์ ขาล


48.     วัว -คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู


49.     ควาย -มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ 


50.     ป่า -ชัฏ.เถื่อน.พนัส...พนา พงพนา.. ไพรวัน.พงพี..พงไพร ไพรสัณฑ์....พนาดร.พนาลี..พนาวัน อรัญญิก


51.     ภูเขา -บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน คีรี


52.     ลิง- วอก................วานร...............กระบี่...............พานร กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์ 


53.     นางอันเป็นที่รัก -แก้วกับอก...แก้วกับตน...เยาวมาลย์......สมร ขวัญอ่อน. ขวัญตา..ทรามสงวน...ทรามสวาท


54.     ศัตรู -ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร ริปู.....................อริ................ดัสกร


yokzaa99@hotmail.com (IP:222.123.11.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 20 ก.ย. 2552 (20:36)

ขอบคุณความคิดเห็นที่ 18 ด้วยค่ะ ครูให้ทำการบ้านหาคำพ้องเสียง หาเป็นชั้วโมงไม่เจอ โชคดีที่มาเจอเว็บนี้ โล่งอกไปที ทำเสร็จแล้ว


ดีใจจัง (IP:118.172.112.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 10 ต.ค. 2552 (18:27)
ใส หน่อง รัด สา โจ้ ไก่ อรอุมา นิยม จอย มัจฉา สมภพ วิไล อรุณ เฉลย สมนึก


จบแล้วคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ear_op@hotmail.com (IP:125.24.95.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 26 ต.ค. 2552 (19:16)
1. พระพุทธเจ้า – พระสัพพัญญู พระโลกนาถ พระสมณโคดม พระตถาคต พระชินวร ชินศรี2. สวรรค์ – ไตรทิพย์ สรวง สุราลัย สุริยโลก ศิวโลก สุขาวดี สุคติ เทวโลก ไตรทศาลัย

3. เทวดา – เทพ เทวินทร์ อมร สุรารักษ์ เทวัญ นิรชรา ไตรทศ ปรวาณ แมน เทวา

4. พระอิศวร – ตรีโลกนาถ บิดามห ศิวะ ศุลี มหาเทพ มเหศวร ภูเตศวร ศังกร ปศุบดี

5. พระพรหม – จัตุพักตร์ นิรทรุหิณ พระทรงหงส์ วิธาดา กมลาสน์ สรษดา ธาดา ปรชาบดี

6. พระวิษณุ – กฤษณะ ไวกุณฐ์ ไกษพ มาธพ สวภู พระจักรี ไตรวิกรม พระนารายณ์ จักรปาณี

7. พระเจ้าแผ่นดิน – บดินทร์ นโรดม นฤเบศน์ เจ้าหล้า ภูมินทร์ นฤบดี จอมราช ราเชนทร์ ขัตติยวงศ์

8. พระอินทร์ – โกสีย์ โกษี อินทรา มรุตวาน อมรินทร์ วชิราวุธ อมเรศร วัชรินทร์ ท้าวพันตา ตรีเนตร

9. ครุฑ – ไวนเตยะ สุวรรณกาย เวนไตย สุบรรณ กาศยป วิษณุรถ นาคานตกะ ปันนคนาสน์

10. พระอาทิตย์ – ทิพากร ทิวากร ทินกร ภาสกร รวิ รวี รพิ ระพี ไถง อังศุมาลี ภานุมาศ ตะวัน

11. พระจันทร์ – เดือน ศศิ ศศิธร บุหลัน โสม นิศากร แข รัชนีกร แถง นิศาบดี ศิวเศขร

12. นางอุมา – กาตยายนี เคารี ไหมวดี ภวาณี รุทธานี จัณฑี นางกาลี

13. คำพูด – วาจา วจี วัจนะ พจนา พากย์ ถ้อย วัจนา

14. งู – นาคราช อุรค ภุชงค์ อสรพิษ อหิ เงี้ยว

15. นรก – นิรย ทุคตินารก นิราบาย

16. น้ำ – คงคา นที สินธุ์ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลธร อาโป สลิล รัตนากร อรรณพ อัมพุ

17. ปลา – มัจฉา มัสยา มัจฉาชาติ มิต ชลจร วารีชาติ อัมพุชา ปุถุโลม มีนา มีน

18. เมือง – บุรี ธานินทร์ ราชธานี นคร นครินทร์ นคเรศ ประเทศ พารา กรุง นครา บุรินทร์

19. คน – มนุษย์ มรรตย นร นคร มานพ ชน บุรุษ

20. ลูกชาย – บุตร ปรัตยา ตนุช โอรส กูน เอารส

21. ลูกหญิง – บุตรี ธิดา ธิตา สุดา ทุหิตา

22. ผู้หญิง – อรไท แก้วตา ดวงสมร นงคราญ นงพะงา บังอร สายสมร พธู อิตถี สมร ร้อยชั่ง

23. ผู้หญิง – สตรี อนงค์ อิสตรี กัญญา กันยา กานดา นงเยาว์ มารศรี ยุพเยาว์ ยุพเรศ วนิดา

24. ผู้หญิง – นงลักษณ์ นารี ดรุณี กัลยาณี ยุพดี ยุพา ยุพิน ยุวดี เยาวเรศ สุดา สัตรี พนิดา นงราม

25. นก – สกุณ สกุณี สกุณา วิหค ปักษี ทิชากร ปักษิณ ปักษา บุหรง ทวิช ทวิชาชาติ

26. ช้าง – หัสดี กุญชร คช กรี ดำริ คชินทร์ คชาธาร หัตภี คเชนทร์ กวิน ไอยรา คชา กรินทร์ หัสดินทร์

27. ม้า – พาชี สินธพ อาชาไนย ไหย อัศว แสะ มโนมัย อาชา อัศวะ

28. ราชสีห์ – ไกรสีห์ ไกรสร นฤเคนทร์ สีหราช สีห์ สิงโต

29. พระจันทร์ - แข โสม ศศี ศศิธร นิศากร

30. คำพูด - วจี วาจา วจี พจนา พจมาน ถ้อย

31. ลม -วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย

32. ไฟ - อัคคี......อัคนี.................เดช................เพลิง

33. งาม -โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข............... วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง

34. ใหญ่ กว้าง -มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์ ….ไพศาล................มโหฬาร

35. ไป -เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา

36. ขาว -ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร …ธวัล

37. ตาย -ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์ ..วายชีพ...............ดับจิต

38. ใจ -กมล.................มโน.................มน...........ดวงใจ ..ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี ..หฤทัย

39. นักปราชญ์ -ธีร์..................ธีระ..........ปราชญ์.............เธียร …บัณฑิต..........เมธ...............เมธี......................เมธา40. ดอกไม้ -บุษบา..บุปผา...บุปผชาติ......บุหงา .บุษบง...บุษบัน....ผกา...มาลา .ผกามาศ...มาลี......สุมาลี...สุคันธชาติ

41. ฟ้า -อัมพร..หาว...เวหา..โพยม นภ...ทิฆัมพร...คคนางค์..คคนานค์ นภดล..นภา...นภาลัย..เวหาศ

42. ยักษ์ -ยักษา. อสูร.อสุรา....กุมภัณฑ์ รามสูร..ราพณาสูร..รากษส..ยักษิณี ยักษี..ราพณ์

43. ทองคำ -สุพรรณ..สุวรรณ...กนก......กาณจน์ กาญจนา......มาศ...เหม................ชมพูนุท

44. เงิน -รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ

45. ดอกบัว -อุบล.บงกช.นิลุบล..นิโลตบล ปทุม.สัตตบรรณ.ปัทมา.บุษกร สัตตบงกช..จงกล.บุณฑริก.ปทุมา อุทุมพร.สาโรช

46. แผ่นดิน -หล้า..เมธินี.ภูมิ.ภพ พสุธา..ธาษตรี.ด้าวโลกธาตุ ภูวดล..พิภพ..พสุธาดล..ปัถพี ปฐวี..ปฐพี. ธราดล. ธรณี ภูตลา.พสุนทรา..มหิ..พสุมดี

47. เสือ *พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์ ขาล

48. วัว -คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู

49. ควาย -มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ

50. ป่า -ชัฏ.เถื่อน.พนัส...พนา พงพนา.. ไพรวัน.พงพี..พงไพร ไพรสัณฑ์....พนาดร.พนาลี..พนาวัน อรัญญิก

51. ภูเขา -บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน คีรี

52. ลิง- วอก................วานร...............กระบี่...............พานร กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์

53. นางอันเป็นที่รัก -แก้วกับอก...แก้วกับตน...เยาวมาลย์......สมร ขวัญอ่อน. ขวัญตา..ทรามสงวน...ทรามสวาท

54. ศัตรู -ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร ริปู.....................อริ................ดัสกร
........ (IP:125.24.80.150)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 28 ต.ค. 2552 (11:35)
แล้วคำไวพจน์ของคำว่าผู้ชายอันเป้นที่รักล่ะคะ อยากได้มากเลย ช่วยหน่อยนะคะ
nina_koi@hotmail.com (IP:202.28.27.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 29 ต.ค. 2552 (11:26)
คำว่าผู้ชายอันเป็นที่รักคือ " พระสวามี " ไงหละครับ อิอิ
tar_2018330@hotmail.com (IP:124.121.52.164)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 10 พ.ย. 2552 (23:25)

มีใครรู้คำว่า พญานาค บ้างป๊ะ  ช่วยหาหน่อย.....


 


gig_happydeda@hotmail.com (IP:115.87.128.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 11 พ.ย. 2552 (18:17)

เหอะๆๆเรามีหมดแล้วววววว- -*


sandka_2424@hotmail.c (IP:125.27.217.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 13 พ.ย. 2552 (12:43)
ช่วยส่งคำไวพจน์มาให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
sujira_nan@hotmail.com (IP:203.113.113.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 14 พ.ย. 2552 (14:39)

ขอบคุณมากคร๊า


Dalad_2009@hotmail.com (IP:118.175.184.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 17 พ.ย. 2552 (17:30)

ไม่มีคำว่าไหว้เลยฮา


supitcha_fah@hotmail.com (IP:110.49.63.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 19 พ.ย. 2552 (17:38)

อยากได้แม่น้ำจังเลยค่ะ  ♥


ป.๖ก้อการบ้านท่วมหัวเเล้วค่ะ (IP:125.25.29.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 20 พ.ย. 2552 (16:24)

อยากได้คำว่าดวงดาวค่ะ


คุณชายน้อย (IP:118.172.214.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 26 พ.ย. 2552 (20:26)

นาค ไง


keerati_203_17@htomail.com (IP:112.142.124.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 8 ธ.ค. 2552 (15:01)
ขอบคุนมากนะโว๊ย
louis_dk21@hotmail.com (IP:124.120.247.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 11 ธ.ค. 2552 (12:22)

กุก กุกกู๋


asia_clubza@windowslive.com (IP:202.129.40.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 12 ธ.ค. 2552 (15:00)
11 พระเจ้าแผ่นดิน
- ประมุข, กษัตริย์, กษัตรา, กษัตรีย์ , กษัตราธิราช,พระมหากษัตริย์, กษัตริยราช,กษิตร, กษิตลบดี,ขัตติยะ,ขัตติยา, พระราชาธิราช, ราชา, ภูมิบดี, มหิบดี, มหิบาล, มหิบาล, มหิป, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นเรนทรสูร, นเรนทร์, นโรดม, มหิศร, มหิศวร ,มเหศ, มเหศวร, นริศร, มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช้) , บรมพิตร, ภูวนาถ, ภูวไนย, ภูวเนตร, ภูธร, ภูธเรศวร, ภูเบศ, ภูบาล, ภูบดี, ภูเบนทร์, ภูเบศวร, นริศวร, นราธิป, นฤเทพ, นฤบดี, นรราช, นฤเบศ, นรังสรรค์, นรินทร์, ภูธเรศ, จักรี, จักริน, บพิตร, ภูมินทร์, ภูมิธร, ภูมินาถ , บดินทร์
namimori_40@hotmail.com (IP:203.107.202.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 17 ธ.ค. 2552 (16:22)
ช่วยหาคำไวพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพญันชนะ ท ธ น บ หน่อยคะ
lovery_505@hotmail.com (IP:222.123.61.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 2 ก.พ. 2553 (21:03)
ยังไม่ค่อยมีคำที่หาเลยอะ
nubaebie@hotmail.com (IP:124.120.112.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 4 มี.ค. 2553 (21:18)
เหอะๆ เราเรียนคอมไม่ค่อยเก่งอ่ะช่วยจ๋องหน่อยดิ
mah_narak@hotmail.com (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 7 มี.ค. 2553 (17:41)
หาห้ายอีกเยอะน่ะ ฮับ
art (IP:58.11.77.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 1 มิ.ย. 2553 (19:38)
ขอบคุณนะที่มีให้เยอะมาก
เด็กม.ส.ว (IP:125.25.20.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 7 มิ.ย. 2553 (19:14)
ช่วยหาคำไวพจน์ของ
เสียงดัง
น่ารัก
กล้าหาญ
เล็ก
on_hey
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 10 มิ.ย. 2553 (17:52)
คำว่าผู้ชายละ มีแต่ผู้หญิง
sdfasdfasdf (IP:58.9.40.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 23 มิ.ย. 2553 (18:40)
ขอบคุณนะ เพื่อนทุกๆคนที่ช่วยหาคำไวพจน์มาให้ พอดีคุณครูมุกมาศให้ทำรายงานพอดีเลย
namfon_kiku@hotmail.com (IP:119.31.12.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 28 มิ.ย. 2553 (18:53)
 ขอบคุณมากคร้า 

ae_6789@hotmail.com (IP:118.173.111.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 1 ก.ค. 2553 (19:07)
ขอขอบคุณน๊าครับๆๆๆ
ส.ว.ภ.ก. (IP:119.42.120.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 7 ก.ค. 2553 (21:29)
อะนี้นะคำว่าน้ำอะไรอยากบอกอ่า

ึคงคา นที สินธุ์ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลธร อาโป สลิล รัตนากร อรรณพ อัมพุ ชลสิทธุ์ ชลธี กระแสสินธุ์ ธารา อุทก วาริน วารี

อิิอิอิอิ

เราไอซ์นะยุดยา
icelovemon2@hotmail.com (IP:125.26.10.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 12 ก.ค. 2553 (19:36)
อยากได้คำว่าทะเลจะตายแล้ว
มะปรางวุ่นวาย (IP:119.42.95.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 23 ก.ค. 2553 (20:45)
เก๋งปัยเลย...ขอบจัยนะจ๊............
PAJAREEHOMHUVN@GMAIL.COM (IP:125.26.232.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 1 ส.ค. 2553 (15:21)
1.ต้าน = ค้าน
2.แต่งหนังสือ = นิพนธ์ ประพันธ์ เขียน
3.ธง = ธวัช ธุชะ
4.ผูก = มัด
5.ร่างกาย = อินทรีย์ สกนธ์
6.ยา = เภสัช
7.ราษฎร = ประชาชน ปวงชน
8.เยอะ = หลาย มาก หลากหลาย คณนา
9.มอง = ดู แล เพ่ง พิศ พินิจ
10.เหล้า = มรั สุรา น้ำจัฯฑ์
11.เลื่องลือ = โจษจัน โจษขาน โจษ
12.โง่ = เขลา
13.จอด = หยุด
14.จูบ = จุมพิต
15.เฉย = อุเบกขา
16.แช่ง = ด่า สาป ประณาม
17.ดาว = ดารา
faye (IP:118.173.150.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 29 ส.ค. 2553 (11:13)
คำไวพจน์
ท้องฟ้า มีคำใช้ อัมพร, คัคนานต์, นภาลัย, โพยม, นภางค์ ช้าง มีคำใช้ คชสาร, กุญชร, คเชนทร์, ไอยรา, กรี (กะ-รี)
ม้า มีใช้คำ สินธพ, อัศวะ, อาชาไนย, พาชี, มโนมัย, แสะ
ดวงอาทิตย์ มีใช้คำ ทินกร, รวิ, ไถง, สุริยัน, สุรีย์, สุริยะ
ผู้หญิง มีใช้คำ นงเยาว์, โฉมตรู, พธู, นงราม, สมร, กัลยา,ฯลฯ เป็นต้น


1. พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.........พระสัพพัญญู..........พระโลกนาถ...........พระสุคต
พระผู้มีพระภาคเจ้า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช
พระชินสีห์...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต
พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี
2. สวรรค์
ไตรทิพย์..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย
สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สุขาวดี.....................สุคติ
เทวโลก
3. เทวดา
เทพ.....................................เทวินทร์......................อมร..........................สุรารักษ์
แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา
เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร
4. พระอิศวร
ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี
มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร
ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา
5. พระพรหม
จัตุพักตร์..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส์................วิธาดา
ธาดา....................กมลาสน์................สรษดา..........................สรษดา
ปรชาบดี
6. พระวิษณุ
กฤษณะ...............ไวกุณฐ์..................ไกษพ.....................มาธพ
สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม
จักรปาณี..............พระกฤษณ์............พระนารายณ์7. พระเจ้าแผ่นดิน
บดินทร์...........นโรดม..........นฤเบศน์..........เจ้าหล้า
ภูมินทร์..........ภูบาล.............ภูบดินทร์..........ธรารักษ์
นรินทร์..........นฤบดี.............จอมราช...........ท่านไท้ธรณี
ขัตติยวงศ์.......ธรณีศวร........ราเชนทร์..........ท้าวธรณิศ
ไท้ธาษตรี.......ปิ่นเกล้าธาษตรี
8. พระอินทร์
โกสีย์.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน
เทพาธิบดี..........อมรินทร์........วชิราวุธ...........อมเรศร
วัชรินทร์............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี
สหัสนัยน์.........เพชรปราณี....ท้าวพันตา........สักกะ
โกสินทร์...........พันเนตร........มัฆวาน
9. ครุฑ
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ
ปันนคนาสน์.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน์
10. พระอาทิตย์
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................อังศุมาลี
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สุริยน
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อุษณรศมัย
ทยุมณี..............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร
11.พระจันทร์
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร
12. นางอุมา
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี
รุทธานี................จัณฑี..............นางกาลี
13. คำพูด
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา
พากย์.............ถ้อย..............วัจนา
14. งู
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค์...............อสรพิษ
อหิ.....................เงี้ยว
15. นรก
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก
16. น้ำ
คงคา...................นที..................สินธุ์....................สาคร
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ
17. ปลา
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาติ.................มิต
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน
มีนา.................ปุถุโลม
18. เมือง
บุรี..................ธานินทร์.................ราชธานี................ธานี
นคร...............นครินทร์.................นคเรศ..................สถานิย
ประเทศ.........บุรินทร์....................พารา....................กรุง
นครา
19. คน
มนุษย์..............มรรตย.................นร..................นคร
มานพ..............ชน.......................บุรุษ
20. ลูกชาย
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส
เอารส............กูน
21. ลูกหญิง
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา
ทุหิตา22. ผู้หญิง
อรไท...............แก้วตา................ดวงสมร................นงคราญ
นงพะงา..........บังอร..................ร้อยชั่ง...................สตรี
สายสมร..........อนงค์..................อิสตรี....................กัญญา
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี
นงเยาว์...........นงลักษณ์............นารี.......................มารศรี
ยุพเยาว์...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยุพา
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ์
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา
นงราม
23. นก
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกุณี
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร
ปักษิณ.............ทวิชาชาติ.............ปักษา
24. ช้าง
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี
ดำริ....................คชินทร์..............คชาธาร........หัตถี
คเชนทร์............หัสดินทร์...........กรินทร์.........ไอยรา
สาร....................วารณ.................คชา
25. ม้า
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค์.....................มโนมัย
อาชา................อัศวะ
26. ราชสีห์
ไกรสีห์...............ไกรสร................นฤเคนทร์.................สีหราช
สีห์
27. ลม
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย
28. ไฟ
อัคคี................อัคนี.................เดช................เพลิง
ปราพก

29. งาม
โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข...............บวร
พะงา..................วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง
สิงคลิ้ง
30. ใหญ่ กว้าง
มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์
ไพศาล................มโหฬาร
31. ไป
เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา
32. ขาว
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร
ธวัล
33. ตาย
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์
วายชีพ...............ดับจิต
34. ใจ
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี
หฤทัย
35. นักปราชญ์
ธีร์..................ธีระ...................ปราชญ์................เธียร
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา
36. ดอกไม้
บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ
37. ฟ้า
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค์............คคนานค์
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ
อากาศ


38. ยักษ์
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กุมภัณฑ์
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี
ยักษี....................ราพณ์
39. ทองคำ
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน์
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท
40. เงิน
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ
41. ดอกบัว
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา
อุทุมพร.........สาโรช
42. แผ่นดิน
หล้า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ
พสุธา.............ธาษตรี............ด้าว.................โลกธาตุ
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี
ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี
43. เสือ
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์
ขาล
44. วัว
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู
45. ควาย
มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ
46.ป่า
ชัฏ..................เถื่อน.................พนัส.................พนา
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร
ไพรสัณฑ์.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน
อรัญญิก

47. ภูเขา
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน
คีรี
48. ลิง
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร
กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์
49. นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับอก.................แก้วกับตน.................เยาวมาลย์.................สมร
ขวัญอ่อน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท
50.คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องย่าง...............ไคลคลา................ประพาส
51. ศัตรู
ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร
ริปู.....................อริ................ดัสกรแผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
พระเจ้าแผ่นดิน=จุฑาธิปไตย/จักรี/จักริน/จักพรรดิ/พระราชา/นฤบดี/ภูมิ/นราธิป/ราชา/นฤบาล


1) คำที่มีความหมายว่า"พระเจ้าแผ่นดิน"

1.ประมุข

2.กษัตริย์

3.กษัตรา

4.กษัตรีย์

5.กษัตราธิราช

6.พระมหากษัตริย์

7.กษัตริยราช

8.กษิตร

9.กษิตรบดี

10.ขัตติยะ

11.ขัตติยา

12.ขัตติย

13.พระราชาธิราช

14.ราชา

15.ภูมิบดี

16.มหิบดี

17.มหิบาล
19.มหิป

20.นเรศ

21.นเรศวร

22.นเรศูร

23.นเรนทรสูร

24.นเรนทร์

25.นโรดม

26.มหิศร

27.มหิศวร

28.มเหศ

29.มเหศวร

30.นริศร

31.มหาบพิตรใช้)

32.บรมพิตร

33.ภูวนาถ

34.ภูวไนย

35.ภูวเนตร

36.ภูธร

37.ภูธเรศวร

38.ภูเบศ

39ภูบาล

40.ภูบดี

41.ภูเบนทร์

42.ภูเบศวร

43.นริศวร

44.นราธิป

45.นฤเทพ

46.นฤบดี

47.นรราช

48.นฤเบศ

49.นรังสรรค์

50.นรินทร์

51.ภูธเรศ

52.จักรี

53.จักริน

54.จักรพรรดิ

55.พระเจ้าอยู่หัว

56.บพิตร

57.ภูมินทร์

58.ภูมิธร

59.ภูมินาถ

1. พระพุทธเจ้า – พระสัพพัญญู พระโลกนาถ พระสมณโคดม พระตถาคต พระชินวร ชินศรี2. สวรรค์ – ไตรทิพย์ สรวง สุราลัย สุริยโลก ศิวโลก สุขาวดี สุคติ เทวโลก ไตรทศาลัย

3. เทวดา – เทพ เทวินทร์ อมร สุรารักษ์ เทวัญ นิรชรา ไตรทศ ปรวาณ แมน เทวา

4. พระอิศวร – ตรีโลกนาถ บิดามห ศิวะ ศุลี มหาเทพ มเหศวร ภูเตศวร ศังกร ปศุบดี

5. พระพรหม – จัตุพักตร์ นิรทรุหิณ พระทรงหงส์ วิธาดา กมลาสน์ สรษดา ธาดา ปรชาบดี

6. พระวิษณุ – กฤษณะ ไวกุณฐ์ ไกษพ มาธพ สวภู พระจักรี ไตรวิกรม พระนารายณ์ จักรปาณี

7. พระเจ้าแผ่นดิน – บดินทร์ นโรดม นฤเบศน์ เจ้าหล้า ภูมินทร์ นฤบดี จอมราช ราเชนทร์ ขัตติยวงศ์

8. พระอินทร์ – โกสีย์ โกษี อินทรา มรุตวาน อมรินทร์ วชิราวุธ อมเรศร วัชรินทร์ ท้าวพันตา ตรีเนตร

9. ครุฑ – ไวนเตยะ สุวรรณกาย เวนไตย สุบรรณ กาศยป วิษณุรถ นาคานตกะ ปันนคนาสน์

10. พระอาทิตย์ – ทิพากร ทิวากร ทินกร ภาสกร รวิ รวี รพิ ระพี ไถง อังศุมาลี ภานุมาศ ตะวัน

11. พระจันทร์ – เดือน ศศิ ศศิธร บุหลัน โสม นิศากร แข รัชนีกร แถง นิศาบดี ศิวเศขร

12. นางอุมา – กาตยายนี เคารี ไหมวดี ภวาณี รุทธานี จัณฑี นางกาลี

13. คำพูด – วาจา วจี วัจนะ พจนา พากย์ ถ้อย วัจนา

14. งู – นาคราช อุรค ภุชงค์ อสรพิษ อหิ เงี้ยว

15. นรก – นิรย ทุคตินารก นิราบาย

16. น้ำ – คงคา นที สินธุ์ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลธร อาโป สลิล รัตนากร อรรณพ อัมพุ

17. ปลา – มัจฉา มัสยา มัจฉาชาติ มิต ชลจร วารีชาติ อัมพุชา ปุถุโลม มีนา มีน

18. เมือง – บุรี ธานินทร์ ราชธานี นคร นครินทร์ นคเรศ ประเทศ พารา กรุง นครา บุรินทร์

19. คน – มนุษย์ มรรตย นร นคร มานพ ชน บุรุษ

20. ลูกชาย – บุตร ปรัตยา ตนุช โอรส กูน เอารส

21. ลูกหญิง – บุตรี ธิดา ธิตา สุดา ทุหิตา

22. ผู้หญิง – อรไท แก้วตา ดวงสมร นงคราญ นงพะงา บังอร สายสมร พธู อิตถี สมร ร้อยชั่ง

23. ผู้หญิง – สตรี อนงค์ อิสตรี กัญญา กันยา กานดา นงเยาว์ มารศรี ยุพเยาว์ ยุพเรศ วนิดา

24. ผู้หญิง – นงลักษณ์ นารี ดรุณี กัลยาณี ยุพดี ยุพา ยุพิน ยุวดี เยาวเรศ สุดา สัตรี พนิดา นงราม

25. นก – สกุณ สกุณี สกุณา วิหค ปักษี ทิชากร ปักษิณ ปักษา บุหรง ทวิช ทวิชาชาติ

26. ช้าง – หัสดี กุญชร คช กรี ดำริ คชินทร์ คชาธาร หัตภี คเชนทร์ กวิน ไอยรา คชา กรินทร์ หัสดินทร์

27. ม้า – พาชี สินธพ อาชาไนย ไหย อัศว แสะ มโนมัย อาชา อัศวะ

28. ราชสีห์ – ไกรสีห์ ไกรสร นฤเคนทร์ สีหราช สีห์ สิงโต

29. พระจันทร์ - แข โสม ศศี ศศิธร นิศากร

30. คำพูด - วจี วาจา วจี พจนา พจมาน ถ้อย

31. ลม -วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย

32. ไฟ - อัคคี......อัคนี.................เดช................เพลิง

33. งาม -โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข............... วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง

34. ใหญ่ กว้าง -มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์ ….ไพศาล................มโหฬาร

35. ไป -เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา

36. ขาว -ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร …ธวัล

37. ตาย -ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์ ..วายชีพ...............ดับจิต

38. ใจ -กมล.................มโน.................มน...........ดวงใจ ..ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี ..หฤทัย

39. นักปราชญ์ -ธีร์..................ธีระ..........ปราชญ์.............เธียร …บัณฑิต..........เมธ...............เมธี......................เมธา40. ดอกไม้ -บุษบา..บุปผา...บุปผชาติ......บุหงา .บุษบง...บุษบัน....ผกา...มาลา .ผกามาศ...มาลี......สุมาลี...สุคันธชาติ

41. ฟ้า -อัมพร..หาว...เวหา..โพยม นภ...ทิฆัมพร...คคนางค์..คคนานค์ นภดล..นภา...นภาลัย..เวหาศ

42. ยักษ์ -ยักษา. อสูร.อสุรา....กุมภัณฑ์ รามสูร..ราพณาสูร..รากษส..ยักษิณี ยักษี..ราพณ์

43. ทองคำ -สุพรรณ..สุวรรณ...กนก......กาณจน์ กาญจนา......มาศ...เหม................ชมพูนุท

44. เงิน -รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ

45. ดอกบัว -อุบล.บงกช.นิลุบล..นิโลตบล ปทุม.สัตตบรรณ.ปัทมา.บุษกร สัตตบงกช..จงกล.บุณฑริก.ปทุมา อุทุมพร.สาโรช

46. แผ่นดิน -หล้า..เมธินี.ภูมิ.ภพ พสุธา..ธาษตรี.ด้าวโลกธาตุ ภูวดล..พิภพ..พสุธาดล..ปัถพี ปฐวี..ปฐพี. ธราดล. ธรณี ภูตลา.พสุนทรา..มหิ..พสุมดี

47. เสือ *พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์ ขาล

48. วัว -คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู

49. ควาย -มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ

50. ป่า -ชัฏ.เถื่อน.พนัส...พนา พงพนา.. ไพรวัน.พงพี..พงไพร ไพรสัณฑ์....พนาดร.พนาลี..พนาวัน อรัญญิก

51. ภูเขา -บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน คีรี

52. ลิง- วอก................วานร...............กระบี่...............พานร กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์

53. นางอันเป็นที่รัก -แก้วกับอก...แก้วกับตน...เยาวมาลย์......สมร ขวัญอ่อน. ขวัญตา..ทรามสงวน...ทรามสวาท

54. ศัตรู -ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร ริปู.....................อริ................ดัสกร


พระเจ้าแผ่นดิน
- ประมุข, กษัตริย์, กษัตรา, กษัตรีย์ , กษัตราธิราช,พระมหากษัตริย์, กษัตริยราช,กษิตร, กษิตลบดี,ขัตติยะ,ขัตติยา, พระราชาธิราช, ราชา, ภูมิบดี, มหิบดี, มหิบาล, มหิบาล, มหิป, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นเรนทรสูร, นเรนทร์, นโรดม, มหิศร, มหิศวร ,มเหศ, มเหศวร, นริศร, มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช้) , บรมพิตร, ภูวนาถ, ภูวไนย, ภูวเนตร, ภูธร, ภูธเรศวร, ภูเบศ, ภูบาล, ภูบดี, ภูเบนทร์, ภูเบศวร, นริศวร, นราธิป, นฤเทพ, นฤบดี, นรราช, นฤเบศ, นรังสรรค์, นรินทร์, ภูธเรศ, จักรี, จักริน, บพิตร, ภูมินทร์, ภูมิธร, ภูมินาถ , บดินทร์

1.ต้าน = ค้าน
2.แต่งหนังสือ = นิพนธ์ ประพันธ์ เขียน
3.ธง = ธวัช ธุชะ
4.ผูก = มัด
5.ร่างกาย = อินทรีย์ สกนธ์
6.ยา = เภสัช
7.ราษฎร = ประชาชน ปวงชน
8.เยอะ = หลาย มาก หลากหลาย คณนา
9.มอง = ดู แล เพ่ง พิศ พินิจ
10.เหล้า = มรั สุรา น้ำจัฯฑ์
11.เลื่องลือ = โจษจัน โจษขาน โจษ
12.โง่ = เขลา
13.จอด = หยุด
14.จูบ = จุมพิต
15.เฉย = อุเบกขา
16.แช่ง = ด่า สาป ประณาม
17.ดาว = ดารา
stang_love101@hotmqol.com (IP:125.25.160.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 31 ส.ค. 2553 (20:47)
มีคำไวพจน์มาผฝากปัยส่องเเองนะ
คำไวพจน์
ท้องฟ้า มีคำใช้ อัมพร, คัคนานต์, นภาลัย, โพยม, นภางค์ ช้าง มีคำใช้ คชสาร, กุญชร, คเชนทร์, ไอยรา, กรี (กะ-รี)
ม้า มีใช้คำ สินธพ, อัศวะ, อาชาไนย, พาชี, มโนมัย, แสะ
ดวงอาทิตย์ มีใช้คำ ทินกร, รวิ, ไถง, สุริยัน, สุรีย์, สุริยะ
ผู้หญิง มีใช้คำ นงเยาว์, โฉมตรู, พธู, นงราม, สมร, กัลยา,ฯลฯ เป็นต้น


1. พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.........พระสัพพัญญู..........พระโลกนาถ...........พระสุคต
พระผู้มีพระภาคเจ้า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช
พระชินสีห์...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต
พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี
2. สวรรค์
ไตรทิพย์..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย
สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สุขาวดี.....................สุคติ
เทวโลก
3. เทวดา
เทพ.....................................เทวินทร์......................อมร..........................สุรารักษ์
แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา
เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร
4. พระอิศวร
ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี
มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร
ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา
5. พระพรหม
จัตุพักตร์..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส์................วิธาดา
ธาดา....................กมลาสน์................สรษดา..........................สรษดา
ปรชาบดี
6. พระวิษณุ
กฤษณะ...............ไวกุณฐ์..................ไกษพ.....................มาธพ
สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม
จักรปาณี..............พระกฤษณ์............พระนารายณ์7. พระเจ้าแผ่นดิน
บดินทร์...........นโรดม..........นฤเบศน์..........เจ้าหล้า
ภูมินทร์..........ภูบาล.............ภูบดินทร์..........ธรารักษ์
นรินทร์..........นฤบดี.............จอมราช...........ท่านไท้ธรณี
ขัตติยวงศ์.......ธรณีศวร........ราเชนทร์..........ท้าวธรณิศ
ไท้ธาษตรี.......ปิ่นเกล้าธาษตรี
8. พระอินทร์
โกสีย์.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน
เทพาธิบดี..........อมรินทร์........วชิราวุธ...........อมเรศร
วัชรินทร์............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี
สหัสนัยน์.........เพชรปราณี....ท้าวพันตา........สักกะ
โกสินทร์...........พันเนตร........มัฆวาน
9. ครุฑ
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ
ปันนคนาสน์.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน์
10. พระอาทิตย์
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................อังศุมาลี
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สุริยน
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อุษณรศมัย
ทยุมณี..............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร
11.พระจันทร์
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร
12. นางอุมา
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี
รุทธานี................จัณฑี..............นางกาลี
13. คำพูด
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา
พากย์.............ถ้อย..............วัจนา
14. งู
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค์...............อสรพิษ
อหิ.....................เงี้ยว
15. นรก
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก
16. น้ำ
คงคา...................นที..................สินธุ์....................สาคร
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ
17. ปลา
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาติ.................มิต
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน
มีนา.................ปุถุโลม
18. เมือง
บุรี..................ธานินทร์.................ราชธานี................ธานี
นคร...............นครินทร์.................นคเรศ..................สถานิย
ประเทศ.........บุรินทร์....................พารา....................กรุง
นครา
19. คน
มนุษย์..............มรรตย.................นร..................นคร
มานพ..............ชน.......................บุรุษ
20. ลูกชาย
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส
เอารส............กูน
21. ลูกหญิง
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา
ทุหิตา22. ผู้หญิง
อรไท...............แก้วตา................ดวงสมร................นงคราญ
นงพะงา..........บังอร..................ร้อยชั่ง...................สตรี
สายสมร..........อนงค์..................อิสตรี....................กัญญา
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี
นงเยาว์...........นงลักษณ์............นารี.......................มารศรี
ยุพเยาว์...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยุพา
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ์
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา
นงราม
23. นก
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกุณี
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร
ปักษิณ.............ทวิชาชาติ.............ปักษา
24. ช้าง
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี
ดำริ....................คชินทร์..............คชาธาร........หัตถี
คเชนทร์............หัสดินทร์...........กรินทร์.........ไอยรา
สาร....................วารณ.................คชา
25. ม้า
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค์.....................มโนมัย
อาชา................อัศวะ
26. ราชสีห์
ไกรสีห์...............ไกรสร................นฤเคนทร์.................สีหราช
สีห์
27. ลม
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย
28. ไฟ
อัคคี................อัคนี.................เดช................เพลิง
ปราพก

29. งาม
โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข...............บวร
พะงา..................วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง
สิงคลิ้ง
30. ใหญ่ กว้าง
มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์
ไพศาล................มโหฬาร
31. ไป
เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา
32. ขาว
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร
ธวัล
33. ตาย
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์
วายชีพ...............ดับจิต
34. ใจ
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี
หฤทัย
35. นักปราชญ์
ธีร์..................ธีระ...................ปราชญ์................เธียร
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา
36. ดอกไม้
บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ
37. ฟ้า
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค์............คคนานค์
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ
อากาศ


38. ยักษ์
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กุมภัณฑ์
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี
ยักษี....................ราพณ์
39. ทองคำ
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน์
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท
40. เงิน
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ
41. ดอกบัว
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา
อุทุมพร.........สาโรช
42. แผ่นดิน
หล้า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ
พสุธา.............ธาษตรี............ด้าว.................โลกธาตุ
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี
ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี
43. เสือ
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์
ขาล
44. วัว
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู
45. ควาย
มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ
46.ป่า
ชัฏ..................เถื่อน.................พนัส.................พนา
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร
ไพรสัณฑ์.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน
อรัญญิก

47. ภูเขา
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน
คีรี
48. ลิง
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร
กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์
49. นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับอก.................แก้วกับตน.................เยาวมาลย์.................สมร
ขวัญอ่อน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท
50.คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องย่าง...............ไคลคลา................ประพาส
51. ศัตรู
ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร
ริปู.....................อริ................ดัสกรแผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
พระเจ้าแผ่นดิน=จุฑาธิปไตย/จักรี/จักริน/จักพรรดิ/พระราชา/นฤบดี/ภูมิ/นราธิป/ราชา/นฤบาล


1) คำที่มีความหมายว่า"พระเจ้าแผ่นดิน"

1.ประมุข

2.กษัตริย์

3.กษัตรา

4.กษัตรีย์

5.กษัตราธิราช

6.พระมหากษัตริย์

7.กษัตริยราช

8.กษิตร

9.กษิตรบดี

10.ขัตติยะ

11.ขัตติยา

12.ขัตติย

13.พระราชาธิราช

14.ราชา

15.ภูมิบดี

16.มหิบดี

17.มหิบาล
19.มหิป

20.นเรศ

21.นเรศวร

22.นเรศูร

23.นเรนทรสูร

24.นเรนทร์

25.นโรดม

26.มหิศร

27.มหิศวร

28.มเหศ

29.มเหศวร

30.นริศร

31.มหาบพิตรใช้)

32.บรมพิตร

33.ภูวนาถ

34.ภูวไนย

35.ภูวเนตร

36.ภูธร

37.ภูธเรศวร

38.ภูเบศ

39ภูบาล

40.ภูบดี

41.ภูเบนทร์

42.ภูเบศวร

43.นริศวร

44.นราธิป

45.นฤเทพ

46.นฤบดี

47.นรราช

48.นฤเบศ

49.นรังสรรค์

50.นรินทร์

51.ภูธเรศ

52.จักรี

53.จักริน

54.จักรพรรดิ

55.พระเจ้าอยู่หัว

56.บพิตร

57.ภูมินทร์

58.ภูมิธร

59.ภูมินาถ

1. พระพุทธเจ้า – พระสัพพัญญู พระโลกนาถ พระสมณโคดม พระตถาคต พระชินวร ชินศรี2. สวรรค์ – ไตรทิพย์ สรวง สุราลัย สุริยโลก ศิวโลก สุขาวดี สุคติ เทวโลก ไตรทศาลัย

3. เทวดา – เทพ เทวินทร์ อมร สุรารักษ์ เทวัญ นิรชรา ไตรทศ ปรวาณ แมน เทวา

4. พระอิศวร – ตรีโลกนาถ บิดามห ศิวะ ศุลี มหาเทพ มเหศวร ภูเตศวร ศังกร ปศุบดี

5. พระพรหม – จัตุพักตร์ นิรทรุหิณ พระทรงหงส์ วิธาดา กมลาสน์ สรษดา ธาดา ปรชาบดี

6. พระวิษณุ – กฤษณะ ไวกุณฐ์ ไกษพ มาธพ สวภู พระจักรี ไตรวิกรม พระนารายณ์ จักรปาณี

7. พระเจ้าแผ่นดิน – บดินทร์ นโรดม นฤเบศน์ เจ้าหล้า ภูมินทร์ นฤบดี จอมราช ราเชนทร์ ขัตติยวงศ์

8. พระอินทร์ – โกสีย์ โกษี อินทรา มรุตวาน อมรินทร์ วชิราวุธ อมเรศร วัชรินทร์ ท้าวพันตา ตรีเนตร

9. ครุฑ – ไวนเตยะ สุวรรณกาย เวนไตย สุบรรณ กาศยป วิษณุรถ นาคานตกะ ปันนคนาสน์

10. พระอาทิตย์ – ทิพากร ทิวากร ทินกร ภาสกร รวิ รวี รพิ ระพี ไถง อังศุมาลี ภานุมาศ ตะวัน

11. พระจันทร์ – เดือน ศศิ ศศิธร บุหลัน โสม นิศากร แข รัชนีกร แถง นิศาบดี ศิวเศขร

12. นางอุมา – กาตยายนี เคารี ไหมวดี ภวาณี รุทธานี จัณฑี นางกาลี

13. คำพูด – วาจา วจี วัจนะ พจนา พากย์ ถ้อย วัจนา

14. งู – นาคราช อุรค ภุชงค์ อสรพิษ อหิ เงี้ยว

15. นรก – นิรย ทุคตินารก นิราบาย

16. น้ำ – คงคา นที สินธุ์ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลธร อาโป สลิล รัตนากร อรรณพ อัมพุ

17. ปลา – มัจฉา มัสยา มัจฉาชาติ มิต ชลจร วารีชาติ อัมพุชา ปุถุโลม มีนา มีน

18. เมือง – บุรี ธานินทร์ ราชธานี นคร นครินทร์ นคเรศ ประเทศ พารา กรุง นครา บุรินทร์

19. คน – มนุษย์ มรรตย นร นคร มานพ ชน บุรุษ

20. ลูกชาย – บุตร ปรัตยา ตนุช โอรส กูน เอารส

21. ลูกหญิง – บุตรี ธิดา ธิตา สุดา ทุหิตา

22. ผู้หญิง – อรไท แก้วตา ดวงสมร นงคราญ นงพะงา บังอร สายสมร พธู อิตถี สมร ร้อยชั่ง

23. ผู้หญิง – สตรี อนงค์ อิสตรี กัญญา กันยา กานดา นงเยาว์ มารศรี ยุพเยาว์ ยุพเรศ วนิดา

24. ผู้หญิง – นงลักษณ์ นารี ดรุณี กัลยาณี ยุพดี ยุพา ยุพิน ยุวดี เยาวเรศ สุดา สัตรี พนิดา นงราม

25. นก – สกุณ สกุณี สกุณา วิหค ปักษี ทิชากร ปักษิณ ปักษา บุหรง ทวิช ทวิชาชาติ

26. ช้าง – หัสดี กุญชร คช กรี ดำริ คชินทร์ คชาธาร หัตภี คเชนทร์ กวิน ไอยรา คชา กรินทร์ หัสดินทร์

27. ม้า – พาชี สินธพ อาชาไนย ไหย อัศว แสะ มโนมัย อาชา อัศวะ

28. ราชสีห์ – ไกรสีห์ ไกรสร นฤเคนทร์ สีหราช สีห์ สิงโต

29. พระจันทร์ - แข โสม ศศี ศศิธร นิศากร

30. คำพูด - วจี วาจา วจี พจนา พจมาน ถ้อย

31. ลม -วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย

32. ไฟ - อัคคี......อัคนี.................เดช................เพลิง

33. งาม -โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข............... วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง

34. ใหญ่ กว้าง -มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์ ….ไพศาล................มโหฬาร

35. ไป -เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา

36. ขาว -ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร …ธวัล

37. ตาย -ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์ ..วายชีพ...............ดับจิต

38. ใจ -กมล.................มโน.................มน...........ดวงใจ ..ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี ..หฤทัย

39. นักปราชญ์ -ธีร์..................ธีระ..........ปราชญ์.............เธียร …บัณฑิต..........เมธ...............เมธี......................เมธา40. ดอกไม้ -บุษบา..บุปผา...บุปผชาติ......บุหงา .บุษบง...บุษบัน....ผกา...มาลา .ผกามาศ...มาลี......สุมาลี...สุคันธชาติ

41. ฟ้า -อัมพร..หาว...เวหา..โพยม นภ...ทิฆัมพร...คคนางค์..คคนานค์ นภดล..นภา...นภาลัย..เวหาศ

42. ยักษ์ -ยักษา. อสูร.อสุรา....กุมภัณฑ์ รามสูร..ราพณาสูร..รากษส..ยักษิณี ยักษี..ราพณ์

43. ทองคำ -สุพรรณ..สุวรรณ...กนก......กาณจน์ กาญจนา......มาศ...เหม................ชมพูนุท

44. เงิน -รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ

45. ดอกบัว -อุบล.บงกช.นิลุบล..นิโลตบล ปทุม.สัตตบรรณ.ปัทมา.บุษกร สัตตบงกช..จงกล.บุณฑริก.ปทุมา อุทุมพร.สาโรช

46. แผ่นดิน -หล้า..เมธินี.ภูมิ.ภพ พสุธา..ธาษตรี.ด้าวโลกธาตุ ภูวดล..พิภพ..พสุธาดล..ปัถพี ปฐวี..ปฐพี. ธราดล. ธรณี ภูตลา.พสุนทรา..มหิ..พสุมดี

47. เสือ *พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์ ขาล

48. วัว -คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู

49. ควาย -มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ

50. ป่า -ชัฏ.เถื่อน.พนัส...พนา พงพนา.. ไพรวัน.พงพี..พงไพร ไพรสัณฑ์....พนาดร.พนาลี..พนาวัน อรัญญิก

51. ภูเขา -บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน คีรี

52. ลิง- วอก................วานร...............กระบี่...............พานร กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์

53. นางอันเป็นที่รัก -แก้วกับอก...แก้วกับตน...เยาวมาลย์......สมร ขวัญอ่อน. ขวัญตา..ทรามสงวน...ทรามสวาท

54. ศัตรู -ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร ริปู.....................อริ................ดัสกร


พระเจ้าแผ่นดิน
- ประมุข, กษัตริย์, กษัตรา, กษัตรีย์ , กษัตราธิราช,พระมหากษัตริย์, กษัตริยราช,กษิตร, กษิตลบดี,ขัตติยะ,ขัตติยา, พระราชาธิราช, ราชา, ภูมิบดี, มหิบดี, มหิบาล, มหิบาล, มหิป, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นเรนทรสูร, นเรนทร์, นโรดม, มหิศร, มหิศวร ,มเหศ, มเหศวร, นริศร, มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช้) , บรมพิตร, ภูวนาถ, ภูวไนย, ภูวเนตร, ภูธร, ภูธเรศวร, ภูเบศ, ภูบาล, ภูบดี, ภูเบนทร์, ภูเบศวร, นริศวร, นราธิป, นฤเทพ, นฤบดี, นรราช, นฤเบศ, นรังสรรค์, นรินทร์, ภูธเรศ, จักรี, จักริน, บพิตร, ภูมินทร์, ภูมิธร, ภูมินาถ , บดินทร์

1.ต้าน = ค้าน
2.แต่งหนังสือ = นิพนธ์ ประพันธ์ เขียน
3.ธง = ธวัช ธุชะ
4.ผูก = มัด
5.ร่างกาย = อินทรีย์ สกนธ์
6.ยา = เภสัช
7.ราษฎร = ประชาชน ปวงชน
8.เยอะ = หลาย มาก หลากหลาย คณนา
9.มอง = ดู แล เพ่ง พิศ พินิจ
10.เหล้า = มรั สุรา น้ำจัฯฑ์
11.เลื่องลือ = โจษจัน โจษขาน โจษ
12.โง่ = เขลา
13.จอด = หยุด
14.จูบ = จุมพิต
15.เฉย = อุเบกขา
16.แช่ง = ด่า สาป ประณาม
17.ดาว = ดารา
เบลล์ (IP:125.27.16.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 8 ก.ย. 2553 (11:03)
ช่วยหาคำไวพจน์ของดวงดาวกับทะเลหน่อยดิ
Jeab4312_4312@hotmail.com (IP:125.24.11.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 25 พ.ย. 2553 (23:27)
ช่วยหาคำว่า พญานาค ให้หน่อยนร๊คร๊


ขอบคุณคร๊
moonoi_praew@Hotmail.com (IP:125.26.248.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 13 ธ.ค. 2553 (16:32)
ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ
สุดรัก (IP:1.46.90.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 18 ธ.ค. 2553 (22:07)
หาคำไวพจน์ เเม่นํ้าให้หน่อน จิ
champ_za123@hotmail.com (IP:183.89.2.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 19 ธ.ค. 2553 (11:46)

ภุชคะ, ภุชงค์, ภุชงคมะ
นาคา, นาคี
ผณินทร, ผณิศวร
อุรคะ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 28 ม.ค. 2554 (20:18)
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่างๆกัน

กษัตริย์ - ขัตติยะ บดี บดินทร์ บพิตร นฤบดี ภูวไนย ภูมินทร์ ราชา นฤบาล นฤเบศร์ นฤบดี นฤบดินทร์ มหิดล บพิตร พระเจ้าอยู่หัว ภูบดี ไท้ ไท นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม ธเรศ จักรพรรดิ์ ราชา ราชาธิราช ราช อดิศรภูวนาถ ภูวไนย ภูมิบาล นริศ ธรณินทร์ อธิราช จักรี


กิน - รับประทาน เขมือบ หม่ำ ฉัน เสวย แดก


งาม - วิไล ไฉไล ลาวัณย์ ลอย สวย โสภา โสภณ


คน - ชน นิกร นร


ควาย - กาสร กระบือ มหิงสา


ช้าง - กรี กุญชร คช คชา พลาย สาร หัตถี ไอยรา


ดอกบัว - โกมุท โกมล ปทุม อุบล


เด็ก - กุมาร กุมารี ผู้เยาว์ ดรุณ ดรุณี
ดอกไม้ - โกสุม บุปผา บุษบา มาลี ผกา มาลัย


ตาย - สิ้นชีพ เสีย อาสัญ มรณะ วายปราณ ถึงแก่กรรม สิ้นชีพตักษัย สวรรคต


น้ำ - กระแสสินธุ์ คงคา ชลธี ชลธาร ธารา ชลสินธุ์ อุทก วาริน อาโป วารี ชล คงคา


ปลา - มัจฉา มัสยา


ผู้หญิง - กัลยา เยาวมาลย์ ยุพิน นงคราญ สตรี อิตถี นารี กามินี พธูกัญญา กันยา กัลยาณี กานดา นงเยาว์ นงพะงา อิตถิ อิสตรี อรไท อนงค์ บังอร นรี นารี ยุพเยาว์ ยุพเรศ วนิดา วธู สุดาพระอินทร์ - อมรินทร์ สหัสนัยน์ เพชรปาณี มัฆวาน โกสีย์ สักกะ สุชัมบดี


พระพุทธเจ้า - พระตรีโลกนาถ พระพุทธองค์ พระทศพล พระภควันต์ ตถาคต พระชินสี


ภูเขา - คีรี ไศล บรรพต ภูผา สิงขร


ม้า - อาชา อาชาไนย สินธพ พาชี ดุรงค์ หัย อัศวะ


ลม - พระพาย วาโย วายุ


ลิง - กระบี่ วานร


วัว - โค พฤษภาคม


ศัตรู - ข้าศึก ดัสกร ริปู ปัจจามิตร ไพรี ปัจนึก อริ


พระจันทร์ - รัชนีกร แข บุหลัน นิศากร ศศิธร แข รัชนี บุหลัน นิศากร วราลี ตมิสา ตารเกศ ศศิธร


พระอาทิตย์ - ทินกร ประภากร ทิวากร ตะวัน สุริยา ไถง สุริยะ สุริยัน พันแสง สุรีย์ รวิ ระวี


ทองคำ - สุวรรณ เหม กนก มาศ อุไร


เมือง - บุรี ธานี นคร ปุระ กรุง


นักบวช - มุนี ฤษี ดาบส นักพรต นักสิทธิ์


ช้าง - ไอยรา ดำรี กุญชร สาร คช


นก - สกุณา ปักษา สุโนก วิหค ชากร ปักษี สกุณี บุหรง ทวิช


งู - อุรค ภุชงค์ ผณี ทีฆชาติ นาคา


ยักษ์ - อสูร รากษส แทตย์ ทานพ มาร


เทวดา - อมร เทพ สุร เทพยดา นิรชร เทวา อมร


นางฟ้า - อัจฉรา อัปสร รัมภา เทพธิดา เทวี
jolly (IP:124.120.25.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 6 ก.พ. 2554 (13:41)
คำไวพจน์ (การหลากคำ) เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น ๒ นัย
- นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม ๒๕๔๒ หน้า ๑๐๙๑)
- และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมืมอนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"
ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน
ตัวอย่างคำไวพจน์
๑. พระอาทิตย์


- ทินกร, ทิวากร , ภาสกร , ภากร , รวี , ระพี , ไถง (คำเขมร) , ตะวัน , อาภากร , อังศุมาลี , สุริยะ, สุริยา , สุริยัน , สุริยน , สุริยง , ภาณุ ภาณุมาศ , อุษณกร , ทยุมณี , อหัสกร , พรมัน , ประภากร , รังสิมันต์ , รังสิมา , รำไพ ,
๒. พระจันทร์
- แข (คำเขมร) , รัชนีกร , บุหลัน ( คำชวา) , นิศากร , เดือน , ศศิ , ศศิธร , โสม , กัษษากร , นิศาบดี , ศิวเศขร , อินทุ ,วิธู , มาส , รชนี
๓. ท้องฟ้า
- อัมพร , คัคนานต์ , นภาลัย , โพยม , นภางค์ , ทิฆัมพร , เวหา , หาว , เวหาส
๔. แผ่นดิน
- ธรณี , ปฐพี , ธาตรี , ธรา , หล้า , เมทินี , ภูมิ , ภพ , พสุธา , ธาษตรี , โลกธาตุ , ภูวดล, พิภพ , พสุธาดล , ปัถพี ,ปฐวี , ปฐพี , ธราดล , ภูตลา , พสุนทรา , มหิ , พสุมดี , ธรณิน
๕. ภูเขา
- คีรี , สิงขร , บรรพต , ไศล , ศิขริน , สิงขร , พนม , ภู , ภูผา
๖. ป่า
- ไพร , พง , ดง , อรัญ , พนา ,ชัฏ , เถื่อน , พนัส , ไพรวัน, พงพี, พงไพร, ไพรสัณฑ์, พนาดร , พนาลี , พนาวัน,
อรัญญิก
๗. พระพุทธเจ้า
- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระสัพพัญญู , พระโลกนาถ , พระสุคต ,พระผู้มีพระภาคเจ้า , พระสมณโคดม , พระศากยมุนี พระธรรมราช , พระชินสีห์ , พระทศญาณ , มารชิต , โลกชิต , พระทศพลญาณ , พระตถาคต , พระชินวร , ชินศรี
๘. ทองคำ
- สุวรรณ , สุพรรณ , เหม , กนก , มาศ , อุไร , จารุ , ตปนียะ , กาญจน์
๙. เงิน
- รัชตะ , รัชฎา , ปรัก , หิรัญ , รชต
๑๐. น้ำ
- อาโป , อุทก,วารี,ชล, คงคา , นที, สินธุ์ ,สาคร ,สมุทร , ชลาลัย , อุทก , ชโลทร , มหรรณพ,ชลธาร , ชลาศัย ,ชลธี,ธาร,ธาราสลิล, อรรณพ ,สินธุ , สาคเรศ ,อุทกธารา , อุทก ,อัมพุ ,วารี ,กระสินธิ์
๑๑. ไฟ
- อัคคี , เตโช ,เพลิง ,อัคนี ,บาพก , กูณฑ์ , ปราพก
๑๒. ลม
- วาโย , มาลุต,ปรัวน,พระพาย
๑๓. เมือง
- บุรี , ธานี, นคร, ปุระ, กรุง , ธานินทร์, นครินทร์ , นคเรศ, บุรินทร์,พารา , กรุง , นครา
๑๔. ผู้หญิง
- นงเยาว์ , โฉมตรู , พธู , นงราม , สมร , กัลยา , สตรี ,อิตถี ,นารี, กามินี, พธู ,อรไท , แก้วตา, ดวงสมร, นงคราญ ,นงพะงา ,บังอร, สายสมร, อนงค์, อิสตรี , กัญญา ,กันยา , กัลยาณี ,ดรุณี ,นงเยาว์ , นงลักษณ์ , มารศรี ,วนิดา, ยุพเยาว์, ยุพเรศ, ยุพดี , ยุพา , ยุพิน , ยุวดี, เยาวเรศ , เยาวลักษณ์ ,สุดา ,พนิดา ,นงราม , นุช , แน่งน้อย , นาเรศ , นาฏ , ยุวดี

๑๕. พระเจ้าแผ่นดิน
- ประมุข, กษัตริย์, กษัตรา, กษัตรีย์ , กษัตราธิราช,พระมหากษัตริย์, กษัตริยราช,กษิตร, กษิตลบดี,ขัตติยะ,ขัตติยา, พระราชาธิราช, ราชา, ภูมิบดี, มหิบดี, มหิบาล, มหิบาล, มหิป, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นเรนทรสูร, นเรนทร์, นโรดม, มหิศร, มหิศวร ,มเหศ, มเหศวร, นริศร, มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช้) , บรมพิตร, ภูวนาถ, ภูวไนย, ภูวเนตร, ภูธร, ภูธเรศวร, ภูเบศ, ภูบาล, ภูบดี, ภูเบนทร์, ภูเบศวร, นริศวร, นราธิป, นฤเทพ, นฤบดี, นรราช, นฤเบศ, นรังสรรค์, นรินทร์, ภูธเรศ, จักรี, จักริน, บพิตร, ภูมินทร์, ภูมิธร, ภูมินาถ , บดินทร์

๑๖. ดอกไม้
- บุปผา ,บุษบา ,โกสุม , มาลี , ผกา , สุคันธชาติ , มาลี , มาลา , ผกา , บุปผชาติ , สุมาลี , มาลย์

๑๗. พระอิศวร
- ตรีโลกนาถ , ศิวะ, ศุลี, มหาเทพ , ปศุบดี , มเหศวร,จันทรเศขร ,ภูเตศวร , ศังกร , อโฆระ, สยมภู

๑๘. พระพรหม
- จัตุพักตร์, นิรทรุหิณ , พระทรงหงส์, วิธาดา , ธาดา, กมลาสน์, สรษดา, ปรชาบดี, วิธิ, เวธาส, อทิกวี, สนัต, ชาตริ ,วิชาตริ, ปิตามหะ, ทรุหิณ-สราษฎริ ,โลเกศ
๑๙. พระสุรัสวดี
- วัค ,วัคเทวี, วาคิสวารี, ภารตี ,วาณี, สาวิตรี,สรัสวดี , สรัสวติ , สรสวติ

๒๐. พระวิษณุ
- กฤษณะ , ไวกูณฐ์ , ไกษพ , มาธพ ,สวภู , ศางดี ,ไตรวิกรม ,จักรปาณี , พระกฤษณ์ , พระนารายณ์ , ปัญจายุทธ, ชลศายิน

๒๑. พระอินทร์
- โกสีย์ , โกษี , อินทรา , มรุตวาน , เทพาธิบดี , อมรินทร์ , วชิราวุธ , อมเรศวร ,วัชรินทร์ ,สหัสโยนี ,วชิรปาณี ,สหัสนัยน์ , เพชรปราณี , สักกะ , โกสินทร์ ,มัฆวาน, สุชัมบดี

๒๒. พระอุมาเทวี
- กาตยายนี , เคารี , ไหมวดี , ภวาณี , รุทธานี , จัณฑี ,นางกาลี , นางปาราวตี ,พระนางเหมวดี พระนางสยามา , พระจัณฑิกา พระไภรพี ,พระชคินมาตา , ปารพตี


๒๓. พญาครุฑ
- กาศยป , ไวนเตยะ , สุวรรณกาย , นาคานตกะ , ปันนคนาสน์ , เวนไตย , ขเดศวร , สุบรรณ , วิษณุรถ ,นาคานดก , ขนบคาศน์
๒๔. เทวดา
- อมร , เทพ , สุร , เทพยดา ,นิรชร , เทพ , เทวินทร์, อมร, สุรารักษ์ ,แมน, เทวเ, เทวัญ ,เทวา , ไตรทศ , ปรวาณ

๒๕. นางฟ้า
- อัจฉรา , อัปสร , รัมภา , เทพธิดา , เทวี

๒๖. นก
- สกุณา , ปักษา , สุโนก , วิหค , ทิชากร , ศกุนต์ , ทวิช, บุหรง, สกุณ , สกุณี, ทวิชาชาติ , ปักษิน

๒๗. ช้าง
- หัสดี , กุญชร , คช , กรี ,คชินทร์ ,คชาธาร , หัตถี ,คเชนทร์ ,หัสดินทร์ ,กรินทร์ ,ไอยรา ,สาร ,วารณ ,คชา ,พลาย

๒๘. ม้า
- พาชี , สินธพ, อาชาไนย, ไหย ,อัศว ,แสะ , ดุรงค์, มโนมัย , อาชา , อัศวะ , มะเมีย , อัสสะ , อัสดร

๒๙. ปลา
- มัจฉา , มัสยา , มัจฉาชาติ , มิต , ชลจร , วารีชาติ , อัมพุชา , มีน , มีนา , ปุถุโลม

๓๐. เสือ
- พยัคฆา , ศารทูล , พาฬ , พยัคฆ์ ,ขาล

๓๑. วัว
- พฤษภ , อสุภ , ฉลู

๓๒. ควาย
- มหิงสา, มหิงส์ , กาสร , กระบือ , ทุย , ปละ, โทน, ธนู , เขาเกก

๓๓. ลิง
- กบิล, กปิ ,กระบี่ ,กัง ,พานร ,พานรินทร์ ,วานร, วานรินทร์, สวา , แสม , เสน ,วอก
๓๔. เต่า
- กระ , กัศยป , กุระมะ, จริว, จะละเม็ด , จิตรจุล

๓๕. นกยูง
- กระโงก , มยุรา , มยุระ , มยุเรศ ,มยุรี , มยูร , โมรี , โมเรศ

๓๖. จระเข้
- กุมภา , กุมภิล , กุมภีล์ , ตะโขง ,ไอ้เคี้ยง , ตะเข้ , แร้

๓๗. ราชสีห์
- ไกรสีห์ , ไกรสร , นฤเคนทร์ , สีหราช, เกสรี
๓๘. ศัตรู
- ปรปักษ์ , เวรี, ไพรี, ปัจจามิตร , ริปู , อริ, ดัสกร

๓๙. แม่
- มารดา , มาตา , มาตุ , มารดร ,ชนนี , ชเนตตี , นนทลี

๔๐. พ่อ
- บิดา , ชนก, ปิตุรงค์ , บิดร, ปิตุ
๔๑. สวรรค์
- ไตรทิพย์ , สรวง , ไตรทศาลัย , สุราลัย ,สุริยโลก , ศิวโลก , สุขาวดี , สุคติ , เทวโลก

๔๒. ดอกบัว
- กช , อุบล , บงกช , นิลุบล , นิโลตบล ,นลิน , ปทุม , สัตตบรรณ , ปัทมา , บุษกร , สัตตบงกช ,จงกลนี , บุณฑริก , ปทุมา , สาโรช , รวินท์

๔๓. นักปราชญ์
- ธีร์, ธีระ, ปราชญ์ , เธียร, บัณฑิต , เมธ , เมธี , เมธา, ปรียา , เชาวลิต , พิชญ์
๔๔. ยักษ์
- ยักษา , อสูร , อสุรา , กุมภัณฑ์ , รามสูร, ราพณาสูร , รากษส , ยักษิณี , ยักษี , ราพณ์

๔๕. คำพูด
- วาจา , วจี, วัจนะ, พจนา , พากย์ , ถ้อย , วัจนา

๔๖. ลูกชาย
- บุตร , ปรัตยา , ตนุช , โอรส , เอารส , ดนัย
๔๗. ลูกสาว
- บุตรี , ธิตา , สุดา , ทุหิตา , ดนยา

๔๘. ตาย
- ปรลัย , มรณะ , วายชนม์ ,วายชีพ , ดับจิต , อาสัญ , บรรลัย , มรณา , ตักษัย

๔๙. ใจ
- กมล , มโน , มน , ดวงใจ , ดวงหทัย , ดวงแด , ฤทัย , ฤดี , หฤทัย
๕๐.สุนัข
- ศวา , ศวาน , สุวาน , โสณ , หมา
๕๑. แมว
- มัชชาร (-ชาระ) , วิฬาร , วิฬาร์
๕๒. หมาจิ้งจอก
- ศฤคาล , สฤคาล , สิงคาล
เรารักพุก (IP:110.49.153.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 13 มิ.ย. 2554 (18:52)
แย้วววว โลก ล่ะค่ะ
�Kor�Ž (IP:125.26.248.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 27 มิ.ย. 2554 (19:57)
อยากทราบคำว่า เวลาเย็น คำไวพจน์มีไหมค่ะ ?

ถ้าใครรู้โพสตอบด้วยนะค้ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ^^'
อยากรู้ (IP:182.53.33.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 29 มิ.ย. 2554 (09:37)
หาคำไวพจน์ของคำว่าน้อย,เสียงดัง,กล้าหาญให้หน่อยค่ะ
haya-to11@hotmail.com (IP:203.172.203.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 29 มิ.ย. 2554 (22:14)

พจนานุกรมไทย ออนไลน์ มีลิ้งค์อยู่ที่ด้านท้ายของหน้านี้(ตัวช่วยที่ 3)
สามารถช่วยคุณหาคำไวพจน์ได้ทุกความหมายที่ต้องการเกือบครบที่มีใช้ในภาษาไทยเลยทีเดียว


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 7 ก.ค. 2554 (21:38)
ขอบคุงคร้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
ที่ช่วยสอนการบ้านของนู๋ ฮิฮิ -3-
Aommy จร้าาาาาาาาาา (IP:110.168.136.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 7 ก.ค. 2554 (21:48)
บอกหน่อยดิคำไวพจน์คำว่าธงสัก5อย่าง
กหก (IP:202.29.32.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 8 ก.ค. 2554 (08:59)

พจนานุกรมไทย ออนไลน์ มีลิ้งค์อยู่ที่ด้านท้ายของหน้านี้(ตัวช่วยที่ 3)
สามารถช่วยคุณหาคำไวพจน์ได้ทุกความหมายที่ต้องการเกือบครบที่มีใช้ในภาษาไทยเลยทีเดียว


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 15 ก.ค. 2554 (14:13)
คำไวพจน์
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกันและอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ

1. พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.........พระสัพพัญญู..........พระโลกนาถ...........พระสุคต
พระผู้มีพระภาคเจ้า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช
พระชินสีห์...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต
พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี

2. สวรรค์
ไตรทิพย์..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย
สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สุขาวดี.....................สุคติ
เทวโลก


3. เทวดา
เทพ.....................................เทวินทร์......................อมร..........................สุรารักษ์
แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา
เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร

4. พระอิศวร
ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี
มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร
ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา5. พระพรหม
จัตุพักตร์..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส์................วิธาดา
ธาดา....................กมลาสน์................สรษดา..........................สรษดา
ปรชาบดี

6. พระวิษณุ
กฤษณะ...............ไวกุณฐ์..................ไกษพ.....................มาธพ
สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม
จักรปาณี..............พระกฤษณ์............พระนารายณ์7. พระเจ้าแผ่นดิน
บดินทร์...........นโรดม..........นฤเบศน์..........เจ้าหล้า
ภูมินทร์..........ภูบาล.............ภูบดินทร์..........ธรารักษ์
นรินทร์..........นฤบดี.............จอมราช...........ท่านไท้ธรณี
ขัตติยวงศ์.......ธรณีศวร........ราเชนทร์..........ท้าวธรณิศ
ไท้ธาษตรี.......ปิ่นเกล้าธาษตรี

8. พระอินทร์
โกสีย์.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน
เทพาธิบดี..........อมรินทร์........วชิราวุธ...........อมเรศร
วัชรินทร์............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี
สหัสนัยน์.........เพชรปราณี....ท้าวพันตา........สักกะ
โกสินทร์...........พันเนตร........มัฆวาน

9. ครุฑ
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ
ปันนคนาสน์.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน์

10. พระอาทิตย์
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................อังศุมาลี
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สุริยน
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อุษณรศมัย
ทยุมณี..............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร


11.พระจันทร์
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร

12. นางอุมา
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี
รุทธานี................จัณฑี..............นางกาลี


13. คำพูด
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา
พากย์.............ถ้อย..............วัจนา

14. งู
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค์...............อสรพิษ
อหิ.....................เงี้ยว


15. นรก
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก

16. น้ำ
คงคา...................นที..................สินธุ์....................สาคร
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ


17. ปลา
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาติ.................มิต
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน
มีนา.................ปุถุโลม

18. เมือง
บุรี..................ธานินทร์.................ราชธานี................ธานี
นคร...............นครินทร์.................นคเรศ..................สถานิย
ประเทศ.........บุรินทร์....................พารา....................กรุง
นครา


19. คน
มนุษย์..............มรรตย.................นร..................นคร
มานพ..............ชน.......................บุรุษ

20. ลูกชาย
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส
เอารส............กูน


21. ลูกหญิง
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา
ทุหิตา

22. ผู้หญิง
อรไท...............แก้วตา................ดวงสมร................นงคราญ
นงพะงา..........บังอร..................ร้อยชั่ง...................สตรี
สายสมร..........อนงค์..................อิสตรี....................กัญญา
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี
นงเยาว์...........นงลักษณ์............นารี.......................มารศรี
ยุพเยาว์...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยุพา
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ์
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา
นงราม


: ด.ญ23. นก
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกุณี
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร
ปักษิณ.............ทวิชาชาติ.............ปักษา

24. ช้าง
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี
ดำริ....................คชินทร์..............คชาธาร........หัตถี
คเชนทร์............หัสดินทร์...........กรินทร์.........ไอยรา
สาร....................วารณ.................คชา25. ม้า
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค์.....................มโนมัย
อาชา................อัศวะ

26. ราชสีห์
ไกรสีห์...............ไกรสร................นฤเคนทร์.................สีหราช
สีห์


27. ลม
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย

28. ไฟ
อัคคี................อัคนี.................เดช................เพลิง
ปราพก

29. งาม
โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข...............บวร
พะงา..................วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง
สิงคลิ้ง


30. ใหญ่ กว้าง
มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์
ไพศาล................มโหฬาร

31. ไป
เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา

32. ขาว
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร
ธวัล


33. ตาย
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์
วายชีพ...............ดับจิต

34. ใจ
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี
หฤทัย

35. นักปราชญ์
ธีร์..................ธีระ...................ปราชญ์................เธียร
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา


36. ดอกไม้
บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ

37. ฟ้า
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค์............คคนานค์
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ
อากาศ


38. ยักษ์
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กุมภัณฑ์
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี
ยักษี....................ราพณ์

39. ทองคำ
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน์
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท

40. เงิน
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ


41. ดอกบัว
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา
อุทุมพร.........สาโรช

42. แผ่นดิน
หล้า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ
พสุธา.............ธาษตรี............ด้าว.................โลกธาตุ
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี
ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี

43. เสือ
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์
ขาล

44. วัว
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู

45. ควาย
มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ


46.ป่า
ชัฏ..................เถื่อน.................พนัส.................พนา
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร
ไพรสัณฑ์.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน
อรัญญิก

47. ภูเขา
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน
คีรี

48. ลิง
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร
กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์

49. นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับอก.................แก้วกับตน.................เยาวมาลย์.................สมร
ขวัญอ่อน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท

50.คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องย่าง...............ไคลคลา................ประพาส

51. ศัตรู
ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร
ริปู.....................อริ................ดัสกร
kulawit_kiat09625@hotmail.com (IP:58.10.88.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 18 ก.ค. 2554 (10:47)
ใครรมีคำไวพจน์คำว่า แม่น้ำ กับ ทะเลบ้าง
อัญรินทร์ (IP:110.168.206.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 18 ก.ค. 2554 (22:02)
ใครมีคำไวพจน์ แม่น้ำ กับ ทะเล บ้างอะ
กรดนัย (IP:58.8.101.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 19 ก.ค. 2554 (19:58)
ช่วยหาคำว่า ธง หน่อยคะ เราต้องส่งพรุ่งนี้ค่ะ

ปล. จาก . . . โกลด์ดี้ จร้า ^^
kukie-kitty@hotmail.com (IP:101.109.94.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 4 ม.ค. 2555 (20:38)
ช่วยหาคำว่า แม่น้ำ ให้หน่อยได้ป่าวอ่า

พอดีเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยอ่าาา T^T
tom_tam55@hotmail.com (IP:180.180.143.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 24 มิ.ย. 2555 (12:21)
ขอบคุณค่ะ หนูได้ข้อมูลทำการบ้านส่งคุณครูแล้วค่ะ
satakamol2002@hotmail.com
ด.ญ. ศตกมล ทองคำชุม (IP:1.0.238.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 25 มิ.ย. 2555 (17:33)

อยากได้คำไวพจน์ต้องมาคลิกที่นี่ครับ >>>>>  ไวพจน์


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6432 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 17 ก.ค. 2555 (18:03)
เเล้วคำว่า เรือ ล้ะจ้ะ มีอะไรบ้างง??
พลอยย จ้าา นักเรียนดีเด่น (IP:115.87.173.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 11 ก.ย. 2555 (16:18)
หาคำว่า ผู้ชายให้หน่อยค่ะ
lovebento_@hotmail.com (IP:101.51.173.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 6 ต.ค. 2556 (15:29)
คำว่าเต่ากับวนาลีใครรู้โพสด้วยค่ะ*_*
namking (IP:27.55.32.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 13 พ.ย. 2556 (19:27)
คำไวพจน์ ของคำว่ากลัว คืออะไรอ่ะค่ะ (^)
นู๋น้อย ขี้สงสัย (IP:171.5.100.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 13 พ.ย. 2556 (20:24)

นู๋น้อย ขี้สงสัย ลองกลับไปอ่าน คห. 90 ที่อาจารย์แขชนะทำลิงค์ไว้ให้ คลิกตรงคำว่า ไวพจน์


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5945 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 14 พ.ย. 2556 (12:07)


มีคำไวพจน์มากมายในกระทู้นี้ ดูที่ความเห็น 4,5,7,...

ย้อนขึ้นไปดูหน่อยก็จะเจอสิ่งที่ต้องการ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 14 พ.ย. 2556 (12:28)


ปอดแหก, แยง มีความหมายเหมือน กลัว


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 14 พ.ย. 2556 (12:45)


อาจารย์พิมพ์เพลิน ตกตัว ย ไปหรือเปล่าครับ  แหยง

ขยาด ตาขาว ตาน้ำข้าว


  


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5945 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 14 พ.ย. 2556 (17:17)


คำที่มีความหมาย "กลัว" มีมากมายครับ

เยง  แยง  แหยง ฯลฯ ใช้ได้ทั้งนั้นครับ

ยืนยันว่า แยง หมายถึงกลัวได้ แต่ปัจจุบัน อาจไม่พบว่าใครใช้กันครับ คำนี้ อาจจะตายไปแล้ว


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 28 พ.ย. 2556 (14:35)

แยง น่ามาจากส่วนของคำว่า ขยักแขยง แปลว่า น่ารังเกียจ หรือเปล่าครับ


QC_RiceSeeds
ร่วมแบ่งปัน430 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 29 พ.ย. 2556 (14:14)


ไม่ใช่ครับคุณธีระ

ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิยสถาน ฉบับปี ๒๕๔๒

"แยง" เป็นคำกิริยา มีสองความหมาย 

ความหมายที่ 2 แปลตรงๆ เลยว่า กลัว ครับคราวงานสัปดาห์หนังสือที่เพิ่งผ่านมา ผมแวะไปที่ร้านของ"ราชบัณฑิตฯ" เพื่อตามหาพจนานุกรมฉบับล่าสุด

ที่เคยประกาศไว้ ฉบับปี ๒๕๕๔ ก็ได้ความว่ายังไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่แจ้งกับผมว่า "ปีหน้าเสร็จแน่" 

ก็เสร็จแน่มาหลายครั้งแล้ว ไม่ทราบว่าจะแน่เหมือนครั้งก่อนๆหรือไม่


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 29 พ.ย. 2556 (14:23)


ขอบคุณครับอาจารย์ ของผมมันแค่สัณนิฐาน


QC_RiceSeeds
ร่วมแบ่งปัน430 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 29 พ.ย. 2556 (17:52)


สันนิษฐาน


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 23 ม.ค. 2557 (22:02)
คำไวพจน์ บุญ อภัย ประเสริฐ เมตตา ดาว แสน ฟื้น ช่วยกาหน่อยสิ หาไม่เจอ มันไม่มีอ่ะ ขอร้อง ช่วยหน่อย
BAM (IP:171.96.240.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 24 ม.ค. 2557 (07:25)


ขอบคุณครับอาจารย์นิรันดร์   คือ ผมตัดคำนี้ จากเว็บไซด์นี้ http://search.hao123.co.th/s?tn=SE_gth_8qq5fjv0&cl=3&st=8&ie=utf-8&oq=สันนิษฐาน&wd=สัณนิฐาน&req_prod=thai&input_t=5484สงสัยมีคนเขียนผิดอีกเยอะเลย


QC_RiceSeeds
ร่วมแบ่งปัน430 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 24 ม.ค. 2557 (17:26)นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27031 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 28 ม.ค. 2557 (18:06)
ช่วยหาคำว่า พระรามหน่อยนะค่ะ
pinin (IP:125.25.12.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 26 ก.พ. 2557 (19:01)
มีคำว่าเต่าไหมค่ะช่วยหน่อยค่ะเเละก็นกยูงวนาลีม
namking (IP:27.55.171.98)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม