ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ

ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปศึกษาและเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนแบบด่วนที่สุดค่ะ ใครมีตัวอย่างดีๆช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ                                 ขอบคุณค่ะ                                 ตำนานดาวความคิดเห็นที่ 1

kiattisak2533@thaimail.com (Guest)
5 ส.ค. 2551 09:17
 1. ต้องการเช่นกันครับ
ความคิดเห็นที่ 2

def_top@hotmail.com (Guest)
4 พ.ย. 2551 08:59
 1. ต้องการตัวอย่างที่ดี
ความคิดเห็นที่ 3

bank (Guest)
4 พ.ย. 2551 09:00
 1. งั้นนายเอามาก่อนสิ
ความคิดเห็นที่ 4

not_za25@hotmail.com (Guest)
5 พ.ย. 2551 14:56
 1. ต้องการมากๆเลยอะคับ
ความคิดเห็นที่ 5

น.ร.ม. (Guest)
9 พ.ย. 2551 08:27
 1. 1. ความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  ���������� เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ
  การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่
  - สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ
  - การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์
  - คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขเป็นต้น
  - คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ
  - คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน
  จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือการที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  ���������� โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาขาวิชารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ด้วย
  ����������� โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจใคร่รู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะทำโครงงานอาจมีผู้สนใจทำมาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้
  กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
  - เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
  - นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
  - นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการสรุปผล และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา

  ������������� การทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตั้งแต่เรื่องที่ง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสั้นในการพัฒนา จนถึงเรื่องที่ใช้เวลาเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจนถึงนับพันบาท นักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อน จึงค่อยเลือกทำโครงงานที่เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน โดยทั่ว ๆ ไป การทำโครงงานคอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรอทำเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ

  จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล แต่เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ


  ������������� การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน
  การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงานความคิดเห็นที่ 6

งงงง555
10 พ.ย. 2551 18:54
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์อะ

  จะหาได้ที่ไหนบ้าง

  ขอแบบด่วนๆเลย
ความคิดเห็นที่ 8

songchai191@hotmaill.com (Guest)
4 ธ.ค. 2551 09:08
 1. love
ความคิดเห็นที่ 9

taehandsome
10 ธ.ค. 2551 18:51
 1. ตัวอย่างโครงงานที่ทำแล้วอ่ะมีป่าวครับ
ความคิดเห็นที่ 10

krittiyaporn0@gmail.com (Guest)
5 ม.ค. 2552 09:38
 1. เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้นะความคิดเห็นที่ 11

... (Guest)
12 ม.ค. 2552 15:07
 1. อยากรู้ว่าทำอย่างไงไม่ใช่ให้มาแสดงความคิดเห็นนะเนี่ยความคิดเห็นที่ 14

อุคิทาเกะ จูชิโร่ (Guest)
18 ม.ค. 2552 09:52
 1. เราก็อยากได้เหมือนกันหาทั่วแล้วหาไม่ได้เลยเอาแบบที่เปนตัวอย่างเปนประเภทแต่ละประเภทได้มั้ย
  ไม่ใช่แบบที่เป็นวิธีทำอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 15

kridsada_meen@hotmail.com (Guest)
20 ม.ค. 2552 09:36
 1. โครงงานมันหายากขนาดนั้นเลยหรอ เรา ก้อ หาหาอยุ่แต่ยังไม่ทั่วเว็บไทยเลย
ความคิดเห็นที่ 18

kanok1112
3 ก.พ. 2552 22:19ความคิดเห็นที่ 22

sutiwat_tpy@hotmail.com (Guest)
26 ก.พ. 2552 20:02
 1. แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน


  ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
  รายวิชา………………………………………………………
  ชื่อผู้ทำโครงงาน
  1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
  2…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
  โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
  ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548


  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
  1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


  2. วัตถุประสงค์
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


  3. หลักการและทฤษฎี
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


  4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


  5. แผนปฏิบัติงาน
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


  6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


  7. เอกสรอ้างอิง
  .......................................................................................................
  .......................................................................................................


        มีแต่แบบฟอร์มให้คับ ^^
ความคิดเห็นที่ 23

nukub@windowslive.com (Guest)
27 ก.พ. 2552 11:26
 1. ขอโครงงานด้วยคนนะคัฟ

  5 5 5 5

  แบ่งมามั่งนะ
ความคิดเห็นที่ 25

Rin01234@hotmail.com (Guest)
10 มี.ค. 2552 16:57
 1. ช่วยส่งโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้หน่อย
  จะขอบคุณมากเลย
ความคิดเห็นที่ 26

poppy (Guest)
22 พ.ค. 2552 13:23
 1. จะทำโครงงานอะไรดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยคิดหน่อยนะคะ
ความคิดเห็นที่ 27

narongphon@gmail.com (Guest)
27 พ.ค. 2552 14:49
 1. อยากทำมั่งจังความคิดเห็นที่ 28

เด็ก (Guest)
28 พ.ค. 2552 09:01
 1. มีตัวอย่างมะคับ
ความคิดเห็นที่ 29

nop2121212@hotmail.com (Guest)
9 มิ.ย. 2552 09:26
 1. ผมก็อยากได้มั่งอะ-*-


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น