ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ

ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปศึกษาและเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนแบบด่วนที่สุดค่ะ ใครมีตัวอย่างดีๆช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ                                 ขอบคุณค่ะ                                 ตำนานดาวความคิดเห็นที่ 1


5 ส.ค. 2551 09:17
 1. ต้องการเช่นกันครับ


ความคิดเห็นที่ 2

4 พ.ย. 2551 08:59
 1. ต้องการตัวอย่างที่ดี


ความคิดเห็นที่ 3

4 พ.ย. 2551 09:00
 1. งั้นนายเอามาก่อนสิ


ความคิดเห็นที่ 4

5 พ.ย. 2551 14:56
 1. ต้องการมากๆเลยอะคับ


ความคิดเห็นที่ 5

9 พ.ย. 2551 08:27
 1. 1. ความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

  ���������� เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่- สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ- การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์- คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขเป็นต้น- คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ- คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน

  จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือการที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย���������� โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาขาวิชารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ด้วย����������� โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจใคร่รู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะทำโครงงานอาจมีผู้สนใจทำมาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้- เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์- นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ- นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการสรุปผล และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา ������������� การทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตั้งแต่เรื่องที่ง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสั้นในการพัฒนา จนถึงเรื่องที่ใช้เวลาเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจนถึงนับพันบาท นักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อน จึงค่อยเลือกทำโครงงานที่เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน โดยทั่ว ๆ ไป การทำโครงงานคอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรอทำเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญจุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล แต่เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ

  ������������� การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชนการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน


ความคิดเห็นที่ 6

งงงง555
10 พ.ย. 2551 18:54
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์อะจะหาได้ที่ไหนบ้างขอแบบด่วนๆเลย


ความคิดเห็นที่ 8

4 ธ.ค. 2551 09:08
 1. love


ความคิดเห็นที่ 9

taehandsome
10 ธ.ค. 2551 18:51
 1. ตัวอย่างโครงงานที่ทำแล้วอ่ะมีป่าวครับ


ความคิดเห็นที่ 10

5 ม.ค. 2552 09:38
 1. เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้นะ

ความคิดเห็นที่ 11

12 ม.ค. 2552 15:07
 1. อยากรู้ว่าทำอย่างไงไม่ใช่ให้มาแสดงความคิดเห็นนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 14

18 ม.ค. 2552 09:52
 1. เราก็อยากได้เหมือนกันหาทั่วแล้วหาไม่ได้เลยเอาแบบที่เปนตัวอย่างเปนประเภทแต่ละประเภทได้มั้ยไม่ใช่แบบที่เป็นวิธีทำอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 15

20 ม.ค. 2552 09:36
 1. โครงงานมันหายากขนาดนั้นเลยหรอ เรา ก้อ หาหาอยุ่แต่ยังไม่ทั่วเว็บไทยเลย


ความคิดเห็นที่ 18

kanok1112
3 ก.พ. 2552 22:19
 1. ผมก้ออยากได้มากๆครับ zero-ifyouknow@hotmail.com งับๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 22

26 ก.พ. 2552 20:02
 1. แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

  ชื่อโครงงาน……………………………………………………………รายวิชา………………………………………………………ชื่อผู้ทำโครงงาน1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………2…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปางชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548

  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ..............................................................................................................................................................................................................

  2. วัตถุประสงค์..............................................................................................................................................................................................................

  3. หลักการและทฤษฎี..............................................................................................................................................................................................................

  4. ขั้นตอนการดำเนินงาน..............................................................................................................................................................................................................

  5. แผนปฏิบัติงาน..............................................................................................................................................................................................................

  6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ..............................................................................................................................................................................................................

  7. เอกสรอ้างอิง..............................................................................................................................................................................................................

        มีแต่แบบฟอร์มให้คับ ^^


ความคิดเห็นที่ 23

27 ก.พ. 2552 11:26
 1. ขอโครงงานด้วยคนนะคัฟ5 5 5 5แบ่งมามั่งนะ


ความคิดเห็นที่ 25

10 มี.ค. 2552 16:57
 1. ช่วยส่งโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้หน่อยจะขอบคุณมากเลย


ความคิดเห็นที่ 26

22 พ.ค. 2552 13:23
 1. จะทำโครงงานอะไรดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยคิดหน่อยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 27

27 พ.ค. 2552 14:49
 1. อยากทำมั่งจัง

ความคิดเห็นที่ 28

28 พ.ค. 2552 09:01
 1. มีตัวอย่างมะคับ


ความคิดเห็นที่ 29

9 มิ.ย. 2552 09:26
 1. ผมก็อยากได้มั่งอะ-*-


ความคิดเห็นที่ 31

14 มิ.ย. 2552 15:18
 1. ส่งให้มั่งดิ อยากได้มั่งอะ


ความคิดเห็นที่ 32

22 มิ.ย. 2552 13:10
 1. ตอนนี้ก็อย่างได้ตัวอย่างโครงงานเหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรดี รบกวนกูรูผู้รู้ช่วยสงเคราะห์หน่อย

ความคิดเห็นที่ 33

24 มิ.ย. 2552 21:09
 1. อยากได้โครงานคอมพิวเตอร์จัง


ความคิดเห็นที่ 35

27 ก.ค. 2552 13:57
 1. อยากได้เหมือนกันค่ะเอาไว้ทำโปรเจ็คจบแบบว่าเรียนเอกคอมปวส.2ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าใครมีร้องขอทีนะค่ะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอยากได้พวกเขียนโปรแกรมด้วยvbค่ะมีบ้างไหมค่ะ แบ่งปันหน่อย


ความคิดเห็นที่ 37

4 ส.ค. 2552 10:22
 1. อยากได้โครงงานคอมพิวเตอร์จังเลย


ความคิดเห็นที่ 39

7 ส.ค. 2552 11:08
 1. www.ce.kmitl.ac.th/project/index.php


ความคิดเห็นที่ 42

23 ส.ค. 2552 15:10
 1. สาขาของงานวิจัย เทคโนโลยีสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. 2. 3 4. โรงเรียน______ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู_________ ระยะเวลาดำเนินงาน 8 พ.ย. 47 - 28 ก.พ. 48 บทคัดย่อ โครงงานนี้จะกล่าวถึงจังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเพราะมีอารยธรรมเก่าแก่ รวมถึงเป็นสถานที่สำคัญแก่การศึกษาของชนรุ่นหลัง เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานดินแดนประวัติศาสตร์ไทย โครงงานนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของราชอาณาจักรอยุธยา วัฒนธรรมสถาน ชนชาติต่างๆในสมัยอยุธยา กษัตริย์ พระราชวงศ์และขุนนางรวมถึงเศรษฐกิจและสังคม โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาโดยการนำโปรแกรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานและนำเสนอโครงงานนี้อาทิ โปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft power point และยังใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยาซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจในการศึกษาจังหวัดหนึ่งที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชนรุ่นหลังต่อไป ที่มาและความสำคัญกับโครงงาน 1. อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งของประวัติศาสตร์ 2. อยุธยามีอารยธรรมที่น่าศึกษาและอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาว่าจังหวัดอยุธยามีความสำคัญจังหวัดหนึ่งที่ควรแก่การอนุรักษ์และ สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย หลักการและทฤษฎี เพื่อศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและใช้คอมพิวเตอร์ในการ เสนองาน วิธีดำเนิน 1.หาหัวข้อของโครงงานที่สนใจจะทำ 2.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3.จัดทำโครงงาน แผนปฏิบัติงาน สมาชิกในกลุ่มแบ่งกันทำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทุกคนที่ศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดอยุธยา เอกสารอ้างอิง หนังสือเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยาและ www.google.com.

ความคิดเห็นที่ 43

26 ส.ค. 2552 14:37
 1. อยากได้โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ของCPUส่งหั้ยหน่อยนะค่ะขอบคุนค่ะ ^^


ความคิดเห็นที่ 49

16 ก.ย. 2552 12:08
 1. อยากได้ชื่อเรื่องโครงการตอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ในสำนักงาน  ใครก็ได้มีที่ความเมตตาช่วยตั้งชื่อเรื่องให้ที


ความคิดเห็นที่ 50

20 ก.ย. 2552 19:45
 1. อยากได้โครงการเหมือนกันครับ ต้องเอาไปทำรายงานแจ้งจบ อีก2วันจะต้องเสนอแล้ว ยังคิดไม่ออกเลยครับ


ความคิดเห็นที่ 53

21 ต.ค. 2552 12:47
 1. โครมีโครงงานเกี่ยวกับคอมบางคับ ช่วยหาให้หน่อยคับ

ความคิดเห็นที่ 54

21 ต.ค. 2552 16:48
 1. อยากได้โครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะ ส่งให้ทีนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55

22 ต.ค. 2552 00:10
 1. ตอนนี้ก้ทำโปรเจ๊คจบอยู่ค่ะหลายอย่างด้วยอยากมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

27 ต.ค. 2552 11:22
 1. อยากได้เหมือนกันค่ะ กำลังจะจบ ปวช.ปี3 แต่ยังคิดโครงการไม่ได้เลย ช่วยหน่อยนะค่ะอยากได้ด่วนมั๊กมาก

ความคิดเห็นที่ 57

27 ต.ค. 2552 15:23
 1. อาจาร์ให้หาโครงงานทำไม่เป็นช่วยชีแนะด้วย


ความคิดเห็นที่ 58

27 ต.ค. 2552 15:32
 1. ผมอยากได้ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับช่วยทีนะ


ความคิดเห็นที่ 59

28 ต.ค. 2552 08:40
 1. อยากด้ายโครงงานที่ไม่ยากจนเกินไปค่ะ เพื่อเป็นโปรเจ็คจบค่ะ ขอบคุณมากน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64

30 ต.ค. 2552 12:41
 1. เครียดมาก ไม่รู้จะเอาชื่อโครงการว่ารายดี ช่วยคิดหน่อยจิค่ะ จะได้ส่งอาจารแล้วอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 75

6 พ.ย. 2552 08:48
 1. ช่วยแนะนำโครงงานหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 76

10 พ.ย. 2552 09:25
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 89

1 ธ.ค. 2552 13:01
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ คือว่าครูที่โรงเรียนให้หาเฉยๆ ถ้าหาได้ก็ได้คะแนน ช่วยหน่อยนะคะ ตั้ง 50 คะแนนแนะ

ความคิดเห็นที่ 91

11 ธ.ค. 2552 14:01
 1. ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์สำเร็ปรูปมีมั่ยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 92

11 ธ.ค. 2552 14:06
 1. ตอบมาด้วยนะค่ะจะรอ

ความคิดเห็นที่ 93

14 ธ.ค. 2552 14:56
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ และรายละเอียดต่างๆค่ะ ส่งให้ด้วยนะคะจะรอ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 94

pignoi
14 ธ.ค. 2552 19:51
 1. มีนะครับ

  แต่แบบว่าผมเพิ่งม.3เอง

  เป็นโครงงานที่ครูให้ทำโปรแกรมไรก็ได้ตามใจชอบ

  แต่ทำครบทุกบทแล้ว 5 บท


ความคิดเห็นที่ 96

17 ธ.ค. 2552 08:45
 1. อยากทำโครงงานคอม...แต่ทำไม่เปนช่วยหน่อยดิ

ความคิดเห็นที่ 97

17 ธ.ค. 2552 15:01
 1. ตอนนี้หนูทำโครงงานเรื่อง ระบบประมวลผลการเรียน คือ ให้ครูกรอกคะแนน และคิดเกรดให้นักเรียน และให้นักเรียนดูผลการเรียนออนไลน์ค่ะ หนูอยากได้โครงงานที่ใกล้เคียง หนูจะเอาไปเป็นอ้างอิง งานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 100

6 ก.พ. 2553 12:33
 1. ต้องการตัวอย่างโครงงานจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 104

16 ก.พ. 2553 19:30
 1. มีโครงงานฮะแต่เป็นของมหาลัย

ความคิดเห็นที่ 105

21 ก.พ. 2553 11:52
 1. อยากได้โครงงานคอมพิวเตอร์มากเลยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 106

24 ก.พ. 2553 09:52
 1. หาโครงงานคอมช่วยหน่อยสิค่ะ ด่วนเลย

ความคิดเห็นที่ 107

1 เม.ย. 2553 09:20
 1. ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปศึกษาและเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียน แบบด่วนที่สุดค่ะ ใครมีตัวอย่างดีๆช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 108

20 เม.ย. 2553 12:09
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 110

19 พ.ค. 2553 10:13
 1. อาจารย์ให้ทำโครงงานแต่ไม่รู้จะทำอะไร .......ใครก็ได้ช่วยแนะนำหน่อย

ความคิดเห็นที่ 114

27 พ.ค. 2553 13:09
 1. ผมต้องการโครงงานเกี่ยงกับคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 115

31 พ.ค. 2553 15:20
 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ยากจังเลย อยากมีคนมาช่วยสอน 0858761174

ความคิดเห็นที่ 116

3 มิ.ย. 2553 19:01
 1. ตอนนี้กำลังจะทำโครงการเกี่นวกับคอมพิวเตอร์ ใครมีโปรดสงสารส่งมาให้ที ตอนนี้หัวสมองคิดอารัยไม่ออกแร้ว ขอเป็นโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะค่ะ ขอบคุณมากๆๆนะค่ะที่สงสาร

ความคิดเห็นที่ 131

19 ก.ค. 2553 21:52
 1. ช่วยส่งโครงการคอมพิวเตอร์ ให้หน่อยจะเสนอ อบต. ให้นักเรียนด่วนมากก่อนสิ้นเดือนนะ ขอบคุณมาก (ครูดอย)

ความคิดเห็นที่ 132

7 ส.ค. 2553 22:35
 1. กระผมชื่อnookคร๊ปมีไรช่วยก๊บอกได๋

ความคิดเห็นที่ 133

10 ส.ค. 2553 14:25
 1. แอด มา ณ๊! new_kalyason@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 134

10 ส.ค. 2553 14:26
 1. อยาก รุ๊! จัก ใบหมี่ อ่ะ! ?

ความคิดเห็นที่ 135

17 ส.ค. 2553 10:29
 1. ใครมีตัวอย่างโครงการดีๆ ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยค่ะ อยากจะเอามาทำโปรเจคจบอ่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอ่ะค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 136

28 ส.ค. 2553 18:05
 1. อยากได้โครงงาน หรือตัวอย่าง โครงงาน คอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 137

29 ส.ค. 2553 13:22
 1. อยากได้ด้วยคนอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 138

5 ก.ย. 2553 21:07
 1. ต้องการตัวอย่างโครงงานคอมสำเร็จรูปมีมั๊ยน๊าใครมีโปรดช่วยหน่อย

ความคิดเห็นที่ 139

6 ก.ย. 2553 23:05
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานเหมือนกันเกี่ยวกับคอมน่ะ ช่วยด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 140

18 ก.ย. 2553 19:24
 1. อยากรู้ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นต้องพิมพ์เกี่ยวกับอะไรถ้ารู้ช่วยส่งมาทาง email ให้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 141

30 ก.ย. 2553 13:11
 1. การทำเว็ปเพื่อนำเสนอมันยากเราจะทำยังงัยมันจ฿งจะออกเป็นหน้าๆ

ความคิดเห็นที่ 142

4 ต.ค. 2553 14:04
 1. ขอตัวอย่างโครงงานแบบรวมทุกแบบได้มั้ยคับ อยากได้มาเป้นแนวทางในการทำโครงงานานะ

ความคิดเห็นที่ 143

29 ต.ค. 2553 09:36
 1. ขอโครงงาน คอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 144

31 ต.ค. 2553 12:29
 1. ใครมีตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับคอมพิเตอร์ดีๆ ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยค่ะ อยากจะเอามาทำโปรเจคจบอ่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอ่ะค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 145

1 พ.ย. 2553 13:49
 1. อยากมีแฟนอ่ะ ต้องทำโครงงานด้วยมั๊ย

ความคิดเห็นที่ 146

1 พ.ย. 2553 13:55
 1. ทำดิต้า

ความคิดเห็นที่ 147

1 พ.ย. 2553 14:01
 1. ค.ห 115 น่ารังเกียจจังอยากมีแฟนขนาดนั้นเลยหรอถึงกับหัยเบอร์กันเลยหรอสงสัยคงเป็นบ้าแน่ๆเลยคับๆๆๆ มีปัญหาอะไรติดต่อได้ที่ 0880717048ว่างตลอด24ชั่วโมงคับ ผมโชคชัย จุ้ยใจตรง บ้านท่าบ่อ จ.อุบลราชธารนี ต.จะละแม อิอิอิ555+ถ้าไม่ติดมีอีกเบอร์0880170275หรือ0880170286ได้เลย

ความคิดเห็นที่ 148

1 พ.ย. 2553 14:28
 1. หมายถึงคัยเหรอโชคชัย

ความคิดเห็นที่ 149

4 พ.ย. 2553 16:22
 1. ต้องการทำโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่รู้ว่าอะทำอะไรดี

ความคิดเห็นที่ 150

4 พ.ย. 2553 19:09
 1. อาจารย์หั้ยทำโครงการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่มั่ยรู้จะตั้งชื่อยังงัยดีและอีกอย่างอยากด้าย หลักการและเหตุผลในการทำด้วยคัยก้อด้ายช่วยส่งมาหั้ยทีพิมพ์ส่งพรุ่งนี้ด้วยปวดหัวมากเลย

ความคิดเห็นที่ 151

10 พ.ย. 2553 11:01
 1. ใจจ้า ขอบคุณมากๆ คับ

ความคิดเห็นที่ 152

10 พ.ย. 2553 13:53
 1. ใจจ้า

ความคิดเห็นที่ 153

15 พ.ย. 2553 11:48
 1. ต้องการโครงงาน คอมพิวเตอร์--เกี่ยวกับพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาคร้าบ ตัวอย่างด้วยก็จะดีครับผมม *-*++

ความคิดเห็นที่ 154

16 พ.ย. 2553 10:21
 1. ขอ ตัวอย่าง โครงงาน คอมพิวเตอร์ ด้วย คับ อ.ให้ส่ง ถ้าไม่ส่งเกรดไม่ออก จำเป็นมาก และยังไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรดี แถมอยู่ ม.6 แล้ว ถ้าม่จบก็ซวยอย่างแรง(T_T) ช่วยหน่อยครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 155

23 พ.ย. 2553 16:25
 1. อยากได้มากๆๆๆๆๆๆๆๆเรย ณ๊ ค๊ ยิ่งเรวเท่าหรัยยิ่งดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 156

28 พ.ย. 2553 14:25
 1. ตั ว อ ย่ า ง โ ค ร ง ง า น แ บ บ ดี ดี มี บ้ า ง ปะ ครับ ถ้ามี ติด ต่อ ที่ pittayawannachot@hotmail.com ด่วน นะ ต้ อง การ ใช้ งาน

ความคิดเห็นที่ 157

1 ธ.ค. 2553 11:51
 1. ดีดีดีมากมากมาก สุดสุดสุดยอดยอดยอด

ความคิดเห็นที่ 158

12 ธ.ค. 2553 19:40
 1. หลักการและเหตุผม ของโครตงานคอมพิวเตอร์คัฟๆ อยากได้จิงๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 159

12 ธ.ค. 2553 23:44
 1. ลองเข้าตรงนี้นะครับมีตัวอย่างโครงงานคอมดีๆเผือเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้าง

ความคิดเห็นที่ 160

14 ม.ค. 2554 06:20
 1. อยาดได้มากๆๆๆๆๆวันนี้จะส่งแล้ว แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 161

24 ม.ค. 2554 14:20
 1. dd

ความคิดเห็นที่ 162

24 ม.ค. 2554 14:25
 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแกปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ - เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ - ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา - เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ - ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้สนอเป็นที่ปรึกษา ความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่ - สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ - การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขเป็นต้น - คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ - คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อความเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติในโลก ในทำนองเดียวกันนักเรียนต้องเรียนวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ ในยุคสารสนเทศ เนื้อหาวิชาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการของคอมพิวเตอร์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ ดังนั้นการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือการที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาาวิชารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ด้วย โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจใคร่รู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะทำโครงงานอาจมีผู้สนใจทำมาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ - เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอต์ฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ - นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ - นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการสรุปผล และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา การทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตั้งแต่เรื่องที่ง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสั้นในการพัฒนา จนถึงเรื่องที่ใช้เวลาเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจนถึงนับพันบาท นักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อน จึงค่อยเลือกทำโครงงานที่เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน โดยทั่ว ๆ ไป การทำโครงงานคอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรอทำเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล แต่เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ใช้ชื่อโครงงานว่า การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง ............ ข้างต้น ได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม 2. ชื่อ สกุล ผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4. ระยะเวลาดำเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็นจำนวนวัน เป็นต้น 5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร และเรื่องที่ทำนี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 6. วัตถุประสงค์ หลักการเขียนต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน 7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น โครงงานพัฒนาเว็บไซต์ ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์และข้อพิดพลาดในการสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น 8. วิธีดำเนินงาน - อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ - กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน - งบประมาณที่ใช้ 10. แผนปฏิบัติงาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือขั้นตอนทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลากี่วัน เป็นต้น 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 12. เอกสารอ้างอิง ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โคยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน ชื่อโครงงาน…………………………………………………………… รายวิชา……………………………………………………… ชื่อผู้ทำโครงงาน 1…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………… 2…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………… โรงเรียน.......... อำเภอ........จังหวัด......... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา....................... ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที.......ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ....................................................................................................... ....................................................................................................... 2. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................... ....................................................................................................... 3. หลักการและทฤษฎี ....................................................................................................... ....................................................................................................... 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน ....................................................................................................... ....................................................................................................... 5. แผนปฏิบัติงาน ....................................................................................................... ....................................................................................................... 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ....................................................................................................... ....................................................................................................... 7. เอกสรอ้างอิง ....................................................................................................... .......................................................................................................

ความคิดเห็นที่ 163

30 ม.ค. 2554 20:10
 1. ขอตัวอย่างโครงงานที่เกี่ยวกับเว็บท่องเที่ยวได้ไหมค่ะ ตอนนี้อยู่ ปวช.ปีสามแ้ล้ว ...ทุกบทจะเสร็จอยู่แล้ว ขาด บทที่สองที่วิเคราะห์นั่นแหละ ปวดหัวมากกก ใครมีช่วยหน่อยจิ เครียดทั้งเรื่องโปรเจค ทั้งเรื่องเรียนต่อแล้ว วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเนี้ย

ความคิดเห็นที่ 164

25 ก.พ. 2554 19:31
 1. ใครเคยเรียนปวสคอมฯ มีโคงการจบไหม ขอคำปรึกษาหน่อย ไม่รู้ว่าจะทำโครงการรางดี ปวดหัวมากมาย 0862262619 ก๊อฟ npu

ความคิดเห็นที่ 165

pron_one
7 มี.ค. 2554 15:45
 1. ลองเข้าไปดูโครงงานในนี้ซิค่ะ มีโครงงานมากมายให้คุณเลือกศึกษากันได้

     http://www.vcharkarn.com/project/


ความคิดเห็นที่ 166

2 มิ.ย. 2554 09:17
 1. เรียนที่ พันท้านสนุกสนุด มากมาย เลย 0855680633 เบอร์ผม อายุ 15 ปี แล้ว ครับ

ความคิดเห็นที่ 168

3 ก.ค. 2554 15:12
 1. อยากได้โครงงานคอมจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 171

4 ก.ค. 2554 10:55
 1. ชื่อโครงงาน…………………………………………………………… รายวิชา……………………………………………………… ชื่อผู้ทำโครงงาน 1…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………… 2…………………………………เลขที่ …………ชั้น …………… โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ....................................................................................................... ....................................................................................................... 2. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................... ....................................................................................................... 3. หลักการและทฤษฎี ....................................................................................................... ....................................................................................................... 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน ....................................................................................................... ....................................................................................................... 5. แผนปฏิบัติงาน ....................................................................................................... ....................................................................................................... 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ....................................................................................................... ....................................................................................................... 7. เอกสรอ้างอิง ....................................................................................................... .......................................................................................................

ความคิดเห็นที่ 173

11 ก.ค. 2554 20:24
 1. ขอบคุนมากค้า >o

ความคิดเห็นที่ 174

6 ก.ย. 2554 10:53
 1. ผมต้องทำโครงงานส่งอาจารย์ช่วยแนะนำผมทีวิชาคอมอะ ได้โปรด......

ความคิดเห็นที่ 175

16 ก.ย. 2554 14:25
 1. งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจัง

ความคิดเห็นที่ 177

thika
28 ก.ย. 2554 22:01
 1. โหลดได้ฟรี ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ทั้งโปรแกรมและเอกสาร

   ,วิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ,ตัวอย่างหัวข้อโครงงานที่

  http://projectzeed.blogspot.com/

  ucST


ความคิดเห็นที่ 178

25 ม.ค. 2555 17:52
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ คะ เพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างทำงานส่งอาจารย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น