อยาได้ข้อมูล เชื้อรา Aspergillus sp. แบบเป็นภาษาไทย ด่วนค่ะ!

คือว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  เชื้อรา Aspergillus sp. แบบเป็นภาษาไทยอะค่ะ  ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะ......

ช่วยหน่อยนะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  (>/<)
1 ส.ค. 2551 19:53
8 ความเห็น
45317 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย seifer30@hotmail.com

Aspergillosis เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราในสกุล Aspergillus ซึ่งเป็นเชื้อราสกุลหนึ่งที่พบได้ทั่วโลกและมีมากกว่า 185 ชนิด แต่มีประมาณ 20 ชนิดที่สามารถก่อโรคในคนและสัตว์ได้ ชนิดที่พบมากที่สุดที่ก่อโรคได้ คือ Aspergillus fumigatus, A. flavus, และ A. niger ตามลำดับ โดยประมาณว่า 90-95 % ของโรคที่เกิดจากเชื้อราในสัตว์ คือโรค aspergillosis เชื้อราบางชนิด เช่น A. flavus, A. parasiticus สามารถเจริญเติบโตบนพืชผลทางการเกษตร เช่น เมล็ดข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และสร้างสารพิษ (mycotoxin) บางอย่างได้โดยเฉพาะ Aflatoxinระบาดวิทยา
 เชื้อราในสกุล Aspergillus พบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลก เช่น ในดิน น้ำหรือพืชพรรณธัญญาหาร บริเวณที่พบเชื้อมากได้แก่ บริเวณที่อุ่น ชื้น เช่น พื้นคอกสัตว์ แหล่งให้น้ำและสิ่งที่กำลังเน่าเปื่อย เช่น อาหารที่ชื้น บูดเสีย ซากพืชที่เน่าเปื่อย เชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วสร้างเยื่อใยได้ โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อจะมีสีแตกต่างกัน เช่น สีเขียวแกมน้ำเงิน เหลือง ดำ เนื่องจากสามารถสร้างสปอร์ที่มีสีได้เชื้อราสกุลนี้ก่อให้เกิดโรค Aspergillosis ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกและพบได้ในสัตว์หลายชนิด
เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ชนิดอื่นรวมทั้งคนและยังสามารถก่อโรคในพืชได้อีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่เป็นโรคมักจะเป็นสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด นกกระจอกเทศ เป็นต้น การติดต่อส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปอาการของโรค
 เมื่อสัตว์ได้รับสปอร์ของเชื้อราเข้าไป จะไม่แสดงอาการของโรคทุกตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณสปอร์ที่สูดเข้าไป และระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายสัตว์ ถ้าได้รับสปอร์เข้าไปในปริมาณน้อย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็สามารถจัดการได้ ถ้าได้รับสปอร์เข้าไปในปริมาณมากเกินกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะจัดการได้ก็จะก่อโรคได้ ถ้าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ดี เช่น ลูกสัตว์ที่ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนาหรือสัตว์อยู่ในภาวะเครียด เช่น มีโรคอยู่แล้ว อยู่กันอย่าง
หนาแน่นหรือได้รับน้ำและอาหารไม่เพียงพอจะมีโอกาสเป็นโรคได้ง่าย สัตว์ที่เป็นโรคจะแสดงอาการ
ดังนี้
 ชนิดเฉียบพลัน ( acute)
 มักเกิดกับลูกสัตว์อายุน้อย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนา โดยจะแสดงอาการหายใจเร็วมีไข้ เบื่ออาหาร ท้องเสีย ช่วงเวลาการเกิดโรคจะเร็วสัตว์อาจตายได้ภายในเวลา 24-48 ชม. ถ้าสัตว์เป็นโรคอื่นอยู่แล้วอาจทำให้โรครุนแรงยิ่งขึ้น ชนิดเรื้อรัง (chronic) ส่วนใหญ่จะพบในสัตว์โต เมื่อได้รับสปอร์เข้าไปจะไม่แสดงอาการในทันทีทันใดแต่อาการจะค่อยปรากฎเมื่อเวลาผ่านไป โดยจะแสดงอาการหายใจเร็ว อ้าปากหายใจ ปีกตก ไอ จาม ซึม คอบิด ในระยะสุดท้ายจะมีอาการซึมมาก ไม่อยากเคลื่อนไหว หายใจลำบาก โดยสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของกระดูกซี่โครงและกระดูกหน้าอกจากนั้นไม่นานก็ตายพยาธิกำเนิด
 เมื่อสัตว์ได้รับสปอร์เข้าไปโดยการสูดสปอร์ก็จะไปที่ปอดแล้วเจริญงอกงามสร้างเยื่อใยสีขาวเป็นจำนวนมากแทรกอยู่ที่เนื้อเยื่อปอดทำให้เกิดเนื้อตายที่ปอด ร่างกายก็จะสร้างเม็ดตุ่มสีขาว(nodular formation) ซึ่งมีลักษณะคล้ายเม็ดตุ่มที่
เกิดจากวัณโรค (tubercle) ทำให้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดจะลดลงมาก จึงทำให้สัตว์ต้องการ oxygen มากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากอาการที่สัตว์อ้าปากหายใจและทำให้สัตว์ตายได้ในที่สุดการวินิจฉัยโรค
 วิธีวินิจฉัยโรคที่ให้ผลแน่นอนและแม่นยำคือ การผ่าซาก การเพาะหาเชื้อราจากเม็ดตุ่มสีขาวที่ขึ้นบริเวณเนื้อปอด และการตรวจดูเนื้อเยื่อทางห้องปฏิบัติการการควบคุมและป้องกัน
 การป้องกันที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้ดังนี้
 - กำจัดแหล่งที่เป็นที่เจริญเติบโตของเชื้อรา เช่น บริเวณที่เปียกชื้น สิ่งปูรองพื้นคอก พื้นโรงเรือน เศษหญ้าหรือผักที่เน่าเปื่อย
 - ควบคุมปริมาณของฝุ่นในฟาร์มเนื่องจากฝุ่นจะเป็นตัวนำสปอร์ของเชื้อรากระจายไปในฟาร์ม ฉะนั้นจึงควรใช้วัตถุที่มีคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่น
 - การจัดการด้านสุขอนามัยที่ดีจะลดปริมาณเชื้อราไม่ให้มากจนก่อโรคได้ การใช้ยาฆ่าเชื้อราที่มีประสิทธิภาพเช่น glutaldehyde spray หรือ formaldehyde ที่อยู่ในรูปก๊าซฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรือน พื้นคอก รวมทั้งสิ่งปูรองก็ต้องมีการรมควันฆ่าเชื้อราด้วยเช่นกัน สิ่งปูรองใหม่ต้องทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อก่อนที่นำมาใช้ทุกครั้งAspergillosis ในคน
 Aspergillosis ในทางการแพทย์หมายถึง
 - การติดเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus
 - การที่มีเชื้อรา Aspergillusเจริญเติบโตในเนื้อเยื่อของร่างกาย
 - ปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อเชื้อ Aspergillus สาเหตุหลักมาจากเชื้อ Aspergillus fumigatus,A. flavus, และ A. niger เช่นเดียวกันปัจจัยโน้มนำที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
 - กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน เช่น คนที่เป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง การปลูกถ่ายอวัยวะ การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์และเคมีบำบัด
 - กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด เช่น คนที่เป็นโรควัณโรค หรือ cystic fibrosis
 - กลุ่มบุคคลที่เป็นโรคหืดหอบเป็นระยะเวลานานแล้วแพ้ต่อเชื้อ Aspergillus หรือได้รับเชื้อนี้แล้วอาการหืดหอบกำเริบการติดเชื้อราเกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปหรือบางครั้งติดต่อโดยการที่เชื้อสัมผัสกับบาดแผลที่ผิวหนังโดยตรงอาการของโรค
 เชื้อราชนิดนี้สามารถก่อโรคที่ปอดได้ 6 รูปแบบดังนี้คือ
 1.Invasive aspergillosis
 2.Aspergilloma
 3.IgE-mediated allergic rhinitis and asthma
 4.Hypersensitivity pneumonitis
 5.Chronic necrotizing pneumonia
 6.Allergic bronchopulmonary aspergillosis
 อาการส่วนใหญ่จะมีไข้ ไอ มีเสมหะมากหรือมีเลือดปนเสมหะ เจ็บหน้าอกการวินิจฉัยโรค
 1.x-ray บริเวณอก
 2.เพาะเชื้อจากเสมหะ, bronchial washings, tracheal aspirates
 3.Tissue biopsy
 4.Aspergillus antigen skin test
 5.Aspergillosis precipitin antibodyการรักษา
 1.Amphotericin B
 2.Itraconazole
 3.Ketoconazoleการควบคุมและป้องกัน
 เนื่องจากเชื้อรามีอยู่ทั่วไปในอากาศโดยเฉพาะสปอร์ฉะนั้นคนที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันหรือเป็นโรคภูมิแพ้ควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อราหรือบริเวณที่มีเชื้อราอยู่มากเช่น บริเวณที่มีฝุ่นละอองเยอะ บริเวณที่มีคนอยู่หนาแน่น การระบายอากาศไม่ดีทำให้สปอร์ของเชื้อรากระจายอยู่บริเวณนั้น บริเวณที่อับชื้นเป็นต้น ถ้าหากมีอาการที่ส่อว่าอาจติดเชื้อราควรไปปรึกษาแพทย์โดยทันที

1 ส.ค. 2551 20:59


ความคิดเห็นที่ 2 โดย Nekomi

อ่า~  ขอบคุณอีกรอบ  (คนเดิมแฮะ  ขอบคุณค่ะ!)

1 ส.ค. 2551 21:16


ความคิดเห็นที่ 4 tem (Guest)

ขอบคุณคร้าบ

27 ส.ค. 2551 03:33


ความคิดเห็นที่ 6 chalermp@mohg.com (Guest)

ผมต้องการผู้ที่สามารถกำจัดและตรวจสอบเชื้อราในอาคารครับ
ใครพอแน่ะนำได้บ้าง
ติดต่อกลับด้วยครับ
chalermp@mohg.com

8 ต.ค. 2551 14:22


ความคิดเห็นที่ 7 jirawanj@cppcnet.com (Guest)

อยากทราบสาเหตุของการเกิดเชื้อรา 3 ชนิดค่ะ ว่าน่าจะเกิดจากสภาวะแบบไหน และเจริญได้ดีที่ อุณหภูมิเท่ารัย ร่วมถึงการฆ่าเชื้อค่ะ
- rhizopus microsporus
- astergillus Terreus
- Fusarium solani
20 มิ.ย. 2554 13:25


ความคิดเห็นที่ 8 ตุ้ย/emt1125@hotmail.com (Guest)

อยากได้ข้อมูล เกี่ยวกับเชื้อรา A. parasiticus ว่า เป็นเชื่อ อะไร ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษระทั่วไปของเชื่อ แหล่งที่มาและแหล่งปนเปื่อนเชื้อ ...ใครรู้ช่วยหน่อยน่ะค่ะด่วนค่ะ
1 ส.ค. 2555 15:15

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น