สูตรคำนวนเบื้องต้น

สูตร (Formular).................เป็นสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยใช้สูตร Function ร่วมกับสูตรอื่นๆ.................ในการป้อนสูตร ลงไปในเซลล์ สูตรทุกสูตรจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ ถ้าไม่ใส่หรือใส่ผิดที่ โปรแกรมจะไม่คำนวณให้................เครื่องหมายในการคำนวณ ใน Ms-Excel 97.................1. เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ....+ (บวก)....,.... - (ลบ)...., ....* (คูณ)....,
.............................................................
/ (หาร)...., ....^ (ยกกำลัง)....,....% (เปอร์เซ็นต์)ตัวอย่างการใช้งาน=256+179
=222-81
=153*3.5
=145/2
=10^2.................2. เครื่องหมายทางตรรกะ ได้แก่........ > (มากกว่า) , ........ <.(น้อยกว่า)....... ,........ =.(เท่ากับ)......,
.......................................................................................... <> (ไม่เท่ากับ)........ ,........ >= (มากกว่าหรือเท่ากับ)........ ,........ <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ)

วิธีการคำนวณในเซลล์
1. การหารวมผลหรือการบวก.....................................วิธีที่ 1 : การใส่สูตรคำนวณลงในเซลล์ ( ตามตัวอย่างในตาราง ) ในช่องรวมคะแนน วิชา ดร 221
....................................................สูตรที่ป้อนคือ =69+21 จากกดแป้น Enter
.....................................วิธีที่ 2 : การใช้ไอคอน รวมผลอัตโนมัติ ( ตามตัวอย่างในตาราง ) โดยวิธีการ คลิก แล้วลาก
....................................................จาก 72 ถึง ช่องรวมคะแนน แล้วคลิกไอคอน

2. การหาร้อยละของจำนวน.......ใช้วิธีการป้อนสูตรลงเซลล์ คือ =N1*100/N (ดังตารางตัวอย่าง)
.....................................................................จากตาราง ต้องการหา ร้อยละของจำนวนนักเรียนชาย 80 คน
.....................................................................จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน

3. การหาจำนวนของร้อยละ ......ใช้วิธีการป้อนสูตรลงเซลล์ คือ = N*N1% (ดังตารางตัวอย่าง)
.....................................................................จากตาราง ต้องการหา จำนวนเงินที่ลด ในอัตราส่วนลด 15% จากราคาสุทธิ 650.-บาท

4. การหาเลขยกกำลัง......................................สูตรการหาเลขยกกำลัง .....สมมุติว่า ต้องการหา... ...เท่ากับเท่าไหร่ ?
......................................วิธีการป้อนสูตรคือ =100^2 .....กด Enter ผลลัพธ์ คือ 10000

............MS- Excel มีสูตร 2 ประเภท คือ ฟังก์ชั่น (Function) และ ฟอร์มูล่า (Formula) ทั้งสองอย่างนี้เราเรียกว่า สูตร
............Function เป็นสูตรสำเร็จรูป มาพร้อมกันกับMs - Excel เช่น ค่า Sum Max Min เป็นต้น............การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ

Fuction หน้าที่ /รูปแบบ/ตัวอย่าง การใช้สูตร
SUM หาผลรวมของของตัวเลข
ตัวอย่าง Cell B5 ใส่ตัวเลข 69
...............Cell B6 ใส่ตัวเลข 42
...............Cell B7 ใส่ตัวเลข 36
...............Cell B8 ใส่ตัวเลข 41
=SUM(B5:B8) ...........ผลลัพธ์ 188
AVERAGE หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล =AVERAGE(15.2,16,13.5,12.4,18,12)
IF ประมวลผลหาค่าจริงหรือเท็จ จากเงื่อนไขที่ระบุ
รูปแบบ =IF (เงื่อนไข, ค่ากรณีเงื่อนไขถูกต้อง, ค่ากรณีเงื่อนไขไม่ถูกต้อง)
ตัวอย่าง กำหนดเงื่อนไขว่า ผลการเรียน 4 คือ นักเรียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนน 80 อยู่ในเซลล์ D6)
=IF(D6>=80,"4")
MAX ค่าจำนวนสูงสุด
รูปแบบ =MAX(N1, N2,...)
=MAX(15.2,16,13.5,12.4,18,12)
STDEV ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รูปแบบ =STDEV(
N1, N2,...)
=STDEV(15.2,16,13.5,12.4,18,12)
MEDIAN ค่ากลาง
รูปแบบ
=MEDIAN(15.2,16,13.5,12.4,18,12)
MIN ค่าต่ำสุดของจำนวน
รูปแบบ =MIN (N1, N2,...)
=MIN(15.2,16,13.5,12.4,18,12)
ROUNDDOWN ปัดตัวเลขลง
รูปแบบ =ROUNDDOWN (ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=ROUNDDOWN(12.345,2) ....ผลลัพธ์ 12.34
ROUNDUP ปัดตัวเลขขึ้น
รูปแบบ =ROUNDUP (ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=ROUNDUP(1234.5,-1) ....ผลลัพธ์ 12.40
ROUND ปัดตัวเลขขึ้น หรือลง
รูปแบบ
=ROUND(ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=ROUND(12.345,2)....ผลลัพธ์ 12.35
............การวางฟังก์ชั่น...........คลิกเมาส์ที่ ไอคอน ..........จะปรากฎกรอบ วางฟังก์ชั่น........แต่ละฟังก์ชั่นจะมีคำอธิบายการใช้งานและรูปแบบการวางไว้

 .......................1. คำนวณตัดเกรด.......................


เงื่อนไขการตัดสินผลการเรียนการสอนได้คะแนน 80 ขึ้นไป ............. ผลการเรียนเป็น 4
ได้คะแนน 79 - 70
............... ผลการเรียนเป็น 3
ได้คะแนน 69 - 60
............... ผลการเรียนเป็น 2
ได้คะแนน 59 - 50
............... ผลการเรียนเป็น 1
ได้คะแนน 49 - 0
................. ผลการเรียนเป็น 0สูตรตัวอย่างที่ใช้=IF(D5>=80,"4",IF(D5>=70,"3",IF(D5>=60,"2",IF(D5>=50,"1",IF(D5>=0,"0")))))( คะแนนBw - Fn ของเลขที่ 1 อยู่ในเซลล์ D5 )

...2. คำนวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน..


กรณีตัวอย่างการหาค่า X-bar และ SD. ชั้น ม.5/1สูตรการหาค่า X-bar
กดแป้น F2 ที่ เซลล์ L7สูตรการหาค่า SD.


กดแป้น F2 ที่ เซลล์ M7 

ให้ป้อนสูตรในลงเซลล์ที่ว่าง ในที่นี้คือ N7

4 ส.ค. 2551 21:40
0 ความเห็น
8504 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น