การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;" align="center"><strong><span style="font-size: 26pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew-Bold; mso-fareast-font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: AngsanaNew-Bold;" lang="TH">การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย</span></strong><strong></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew-Bold; mso-fareast-font-family: AngsanaNew; mso-bidi-font-family: DilleniaUPC;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew-Bold; mso-fareast-font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: AngsanaNew-Bold;" lang="TH">ความหมาย</span></strong><strong></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า</span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"> </span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: ">&ldquo;</span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">การเปลี่ยนแปลงทางสังคม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">คือการที่ระบบสังคม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">กระบวนการ</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เช่น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ขนบธรรมเนียมประเพณี</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ระบบครอบครัว</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ระบบการปกครอง</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: "><span style="font-family: Times New Roman;">&rdquo;</span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: "><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; mso-layout-grid-align: none;"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew-Bold; mso-fareast-font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: AngsanaNew-Bold;" lang="TH">ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม</span></strong><strong></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: "><span style="font-family: Times New Roman;"> 2 </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ประเภทคือ</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: "><span style="font-family: Times New Roman;">1. </span></span><em><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew-Italic; mso-fareast-font-family: AngsanaNew-Italic;" lang="TH">การเปลี่ยนแปลงทางสังคม</span></em><em><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew-Italic; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></em><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมีได้หลายแบบ</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เช่น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เปลี่ยนแปลงขนาดของความสัมพันธ์จากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็ก</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">หรือจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของความสัมพันธ์</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เช่น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาเพราะแต่งงานกัน</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เปลี่ยนความสัมพันธ์แบบเพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อค้ากับลูกค้าเพราะมีการซื้อขายสินค้ากัน</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เช่นสถานภาพหญิงไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">คนไทยปัจจุบันมีสถานภาพเป็นพลเมืองไทยซึ่งนับว่าสูงกว่าสมัยเป็นไพร่อย่างแต่ก่อน</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: "><span style="font-family: Times New Roman;">2. </span></span><em><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew-Italic; mso-fareast-font-family: AngsanaNew-Italic;" lang="TH">การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม</span></em><em><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew-Italic; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></em><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">หมายถึงส่วนที่เป็นวัฒนธรรมของสังคม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">อันได้แก่ ความรู้</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ความคิด</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ค่านิยม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">อุดมการณ์</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">และบรรทัดฐานทางสังคม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ซึ่งรวมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">รวมทั้งวัตถุที่ควบคู่มากับสิ่งนั้นๆด้วย</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเช่น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ความรู้</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ความคิด</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ค่านิยม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">อุดมการณ์</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">หรือแม้แต่บรรทัดฐานทางสังคมจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทย</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เป็นเหตุให้ละเลยหรือหลงลืมวัฒนธรรมไทยบางอย่างไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เช่น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เมื่อมีประชากร เพิ่มขึ้นการจัดระบบการศึกษาย่อมเปลี่ยนไป</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนจำนวนมากทำให้ต้องประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนจำนวนมาก</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทะเบียนและวัดผล</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เป็นต้น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">เมื่อมีการขยายถนนเข้าไปในชนบทย่อมเกิดร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรม</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนชนบทในท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นความสัมพันธ์แบบคนในเมืองมากยิ่งขึ้น</span><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: " lang="TH"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: 20pt; font-family: DilleniaUPC; mso-ascii-font-family: AngsanaNew; mso-fareast-font-family: AngsanaNew;" lang="TH">แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมมนุษย์</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: 20pt; font-family: AngsanaNew; mso-hansi-font-family: "><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span></p>
1 ก.ย. 2551 22:36
23 ความเห็น
61166 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  Dek Wit (Guest)

Credit www.mwit.ac.th/~t2060105/conntent2_2549/social_change.pdfการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยความหมาย

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือการที่ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น”ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี 2 ประเภทคือ

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมีได้หลายแบบ เช่น เปลี่ยนแปลงขนาดของความสัมพันธ์จากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็ก หรือจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของความสัมพันธ์ เช่น เปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาเพราะแต่งงานกัน เปลี่ยนความสัมพันธ์แบบเพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อค้ากับลูกค้าเพราะมีการซื้อขายสินค้ากัน หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ เช่นสถานภาพหญิงไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน คนไทยปัจจุบันมีสถานภาพเป็นพลเมืองไทยซึ่งนับว่าสูงกว่าสมัยเป็นไพร่อย่างแต่ก่อน

2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึงส่วนที่เป็นวัฒนธรรมของสังคม อันได้แก่ ความรู้ ความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งรวมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคม รวมทั้งวัตถุที่ควบคู่มากับสิ่งนั้นๆด้วย ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเช่น ความรู้ ความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ หรือแม้แต่บรรทัดฐานทางสังคมจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทย เป็นเหตุให้ละเลยหรือหลงลืมวัฒนธรรมไทยบางอย่างไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เช่น เมื่อมีประชากร เพิ่มขึ้นการจัดระบบการศึกษาย่อมเปลี่ยนไป มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนจำนวนมากทำให้ต้องประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนจำนวนมาก มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทะเบียนและวัดผล เป็นต้น เมื่อมีการขยายถนนเข้าไปในชนบทย่อมเกิดร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนชนบทในท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นความสัมพันธ์แบบคนในเมืองมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมมนุษย์
1 ก.ย. 2551 22:37


ความคิดเห็นที่ 2 Dek Wit (Guest)

สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละสังคมเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในสังคม ที่เรียกว่า ปัจจัยภายในสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดล้อมภายในสังคมนั้นเอง เช่น การที่สังคมมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย เกิดการบุกรุกที่ดินและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายนอกสังคม ที่เรียกว่า ปัจจัยภายนอกสังคม ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ เช่น การที่สังคมไทยรับแบบแผนการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิทยาการแพทย์สมัยใหม่ และเทคโนโลยีจากสังคมตะวันตก เป็นต้น นอกจากนี้สังคมไทยยังรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกอีกมากมาย เช่น การแต่งกาย ดนตรี สถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาใช้ทำให้สังคมไทยแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมจะมีอัตราแตกต่างกันไป เช่น ชุมชนเมืองย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าชุมชนชนบท สังคมในภูมิภาคตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าสังคมในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

สาเหตุที่สำคัญคือ

- สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สังคมที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งย่อมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้า และการรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่นได้ง่าย สังคมที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติย่อมมีโอกาสพัฒนาให้เจริญได้ง่าย เป็นต้น

- โครงสร้างของประชากรในสังคม สังคมที่ประชารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ความเจริญได้ยากเพราะสังคมต้องมีภาระเลี้ยงดูประชากรในวัยเด็ก ในทางตรงกันข้าม สังคมที่มีประชากรน้อยจนเกินไปย่อมเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

- พื้นฐานดั้งเดิมทางวัฒนธรรมทางสังคม ลักษณะและโครงสร้างทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้มากน้อยแตกต่างกันไป เช่น ชุมชนชนบทสมาชิกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่างเหนียวแน่น จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าชุมชนเมือง เป็นต้น

- การติดต่อกับสังคมภายนอก สังคมที่ยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าสังคมที่สกัดกั้นการติดต่อของสมาชิกกับสังคมภายนอก ดังนั้นสังคม

ประชาธิปไตยจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าสังคมคอมมิวนิสต์ เป็นต้น

- สมาชิกสังคมเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง โดยสมาชิกรับรู้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงใดมีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อความต้องการของตนและสังคม เช่น ชาวกรุงเทพฯต่างเห็นว่าจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันน้ำท่วม ระบบการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขนส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้กรุงเทพฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นดังกล่าวเร็วกว่าจังหวัดอื่น ๆ ของไทย

- ความสามารถของผู้นำ ผู้นำที่สามารถและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกย่อมเป็นบ่อเกิดของการเปลี่ยนแปลง เช่น พระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางก้าวหน้าและถดถอย

- การสะสมความรู้และเทคนิควิทยาการของสังคม สังคมตะวันตกมีการสะสมความรู้และเทคนิควิทยาการมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อเนื่องกันไปได้อย่างรวดเร็วสังคมไทยวิทยาการทางการเกษตรปัจจุบันเจริญอย่างรวดเร็วเพราะมีการค้นคว้ามาช้านาน ตรงกันข้ามกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาในสังคมไทยจึงมีอุปสรรคที่จะพัฒนาทั้งนี้เพราะการศึกษาไทยไม่เคยปลูกฝังเรื่องนี้มาก่อน
1 ก.ย. 2551 22:38


ความคิดเห็นที่ 3 Dek Wit (Guest)

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อให้เกิดผลคือ

1. ผลดี การเปลี่ยนแปลงช่วยให้มนุษย์มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เช่น ทำให้มนุษย์หา

อาหารได้มากขึ้น ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้มากขึ้น ติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น

2. ผลเสีย การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดมลภาวะ การเป็นทาสของผลิตผลซึ่งเกิดจากการ

นำเอาเทคโนโลยีเข้าช่วย โดยเฉพาะทาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวัตถุ ความมั่งคั่งร่ำรวย นอกจากนั้นความสะดวกสบายเกินไปบางครั้งทำให้คนเกียจคร้านไม่รู้จักช่วยตนเอง ความสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนไป เป็นต้น
1 ก.ย. 2551 22:38


ความคิดเห็นที่ 4 Dek Wit (Guest)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

1. การเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

1.1 ด้านการเมืองการปกครอง ที่สำคัญคือ การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พระมหากษัตริย์ทรงปกครองทวยราษฎร์ดุจบิดาปกครองบุตร ทางปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เช่น ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร เป็นต้น ต่อมาในสมัยสุโขทัยตอนปลายอำนาจทางทหารเสื่อมถอยลง พระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างให้ราษฎร์เลื่อมใสในพระมหากษัตริย์ เรียกการปกครองที่อาศัยพระพุทธศาสนานี้ว่า การปกครองแบบธรรมราชา

1.2 ด้านเศรษฐกิจ สังคมไทยในสมัยสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพราษฎรมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสุจริต นอกจากอาชีพเพาะปลูกแล้วยังมีอาชีพหัตถกรรมที่สำคัญคือการประดิษฐ์เครื่องสังคโลกซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากชาวจีน มีหลักฐานปรากฏว่า เครื่องสังคโลกของไทยเป็นสินค้าที่ส่งไปขายยังประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ และเปอร์เซีย ระบบเงินตราของสุโขทัยใช้เงินพดด้วงที่ทำจากโลหะและเบี้ยที่ได้จากเปลือกหอยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยในสมัยสุโขทัยเป็นระยะของการเริ่มต้นสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะแรกคือ การนับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยาน มีการประดิษฐ์อักษรไทยอันเป็นรากฐานสำคัญของการมีภาษาเขียนเกิดประเพณีไทยซึ่งเป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการฟังธรรมใจวันธรรมสวนะ เกิดวรรณคดีที่สำคัญของไทย เช่น ไตรภูมิพระร่วง และเกิดสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม อันเป็นวัฒนธรรมของสังคม เช่น วัด พระพุทธรูป ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของศิลปกรรมเหล่านี้ในสมัยต่อมา
1 ก.ย. 2551 22:39


ความคิดเห็นที่ 5 Dek Wit (Guest)

2. การเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยาและธนบุรี

2.1 ด้านการเมืองการปกครอง ที่สำคัญคือ มีแบบแผนการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยกพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นสมมุติเทพตามคติลัทธิเทวราชและการจัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอม โดยเป็นการรวมอำนาจเข้าสู่รัฐบาลกลาง ในส่วนของการใช้อำนาจตุลาการก็ได้รับอิทธิพลมาจากมอญและขอมเช่นกัน โดยมีองค์การที่ทำหน้าที่ด้านตุลาการอย่างเป็นระบบ สถาบันการเมืองการปกครองของสังคมไทยในสมัยอยุธยา จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยสุโขทัย

2.2 ด้านเศรษฐกิจ สังคมไทยในสมัยอยุธยายังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบยังชีพ แต่มีการติดต่อค้าขายกับสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดระเบียบสถาบันเศรษฐกิจชัดเจนกว่าในสมัยสุโขทัย มีองค์การของรัฐ ได้แก่ พระคลังสินค้าเข้าควบคุมการค้าต่างประเทศ มีการจัดระบบภาษีอากรระบบเงินตรา นอกจากจะใช้เงินพดด้วงและเบี้ย เช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยแล้ว ยังมี ไพ และ กล่ำ ทำจากโลหะซึ่งไม่ใช่เงินกับ เงินประกับ ทำด้วยดินเผาใช้แทนเบี้ยในระยะที่เบี้ยหายาก

2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้รับอิทธิพลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมาจากสังคมอื่น ๆมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยนั้นยังแพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทยไม่มากนัก เนื่องจากสังคมตะวันตกเพิ่งจะอยู่ในระยะเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม สังคมไทยสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตมาจากขอม อินเดีย และมอญ เช่น มีการแบ่งชนชั้นตามระบบศักดินาสวามิภักดิ์ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากสมาชิกภายในสังคม และกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ เช่น ประเพณีเล่นเพลงยาว การแต่งโคลง ฉันท์ โดยกวีไทย การเกิดวรรณคดีไทยหลายเรื่อง วัฒนธรรมที่เกิดในสมัยอยุธยาได้สืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคมในสมัยต่อมา
1 ก.ย. 2551 22:40


ความคิดเห็นที่ 6 Dek Wit (Guest)

3. การเปลี่ยนแปลงในสมัยรัตนโกสินทร์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โครงสร้างโดยทั่วไปของสังคมไทยยังคงยึดแบบอย่างตามวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4สังคมไทยเริ่มรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามามาก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เหตุการณ์สำคัญคือ การที่ประเทศไทยทำสนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับ เราอาจแบ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง พ.ศ. 2475

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 เป็นระยะที่สังคมไทยเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกในระยะนี้การรับวัฒนธรรมตะวันตกของสังคมไทยเกิดขึ้นจากผู้นำประเทศ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7พระมหากษัตริย์ไทยทรงวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปสู่แบบอย่างของสังคมตะวันตก ดังนี้

1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองของสังคมไทยที่สำคัญคือ การตั้งกระทรวง ทบวง กรม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการจัดการปกครองส่วนกลาง แทนการปกครองแบบจตุสดมภ์ที่สังคมไทยยึดถือมาตั้งแต่สมัยอยุธยา การวางรากฐานระเบียบการปกครองในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การฝึกหัดให้ข้าราชการได้เรียนรู้วิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การจัดตั้งองคมนตรีสภา และรัฐมนตรีสภาในสมัยรัชกาลที่ 5 และการตั้งเมืองจำลองดุสิตธานีในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา จนถึง พ.ศ.2398ที่ทำสนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ จึงได้ยกเลิกระบบที่รัฐบาลเข้าควบคุมการค้าระหว่างประเทศโดยให้เสรีภาพแก่ราษฎรในการขายสินค้ากับชาวต่างชาติโดยตรง

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียนประเพณีไทย เช่นประเพณีการแต่งกาย และการเข้าเฝ้าให้เป็นไปตามแบบอย่างของวัฒนธรรมตะวันตก การยกเลิกจารีตนครบาลหรือวิธีการลงโทษผู้กระทำความผิดในสมัยก่อนมาเป็นการใช้กฎหมาย การเลิกทาส การรับวิทยาการสมัยใหม่ เช่น การแพทย์และการอนามัย ตลอดจนถึงการจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เป็นต้น
1 ก.ย. 2551 22:40


ความคิดเห็นที่ 7 Dek Wit (Guest)

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2504

ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ.2475 จนถึง พ.ศ.2504 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมไทยดังนี้ คือ

1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อ พ.ศ.2475 โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกำหนดแบบแผนการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญยังได้กำหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองไทย สังคมไทยเริ่มเกิดองค์การทางการเมืองใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น พรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา เป็นต้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม และวิถีการดำรงชีวิตของสมาชิกในสังคมให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. ด้านเศรษฐกิจ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นสมัยเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ประกอบกับรัฐบาลไทยในสมัยนั้นยังขาดความพร้อมในการพัฒนาประเทศจึงเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม แนวนโยบายสำคัญของรัฐบาลในสมัยนั้นคือ การสร้างเสริมเอกลักษณ์ของสังคมไทย จึงมีการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ใน พ.ศ.2485 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485 กำหนดหน้าที่ของพลเมืองไทยในการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มีการออกระเบียบในการเคารพธงชาติ การส่งเสริมให้ใช้ของไทย เป็นต้น
1 ก.ย. 2551 22:41


ความคิดเห็นที่ 8 Dek Wit (Guest)

ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ.2504 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างมีแบบแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ประกาศใช้แล้วและผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว มีดังนี้

ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2504 - 2506 และต่อมาได้ขยายแผนออกไปจาก พ.ศ. 2507 จนถึงพ.ศ. 2509) โดยมุ่งสร้างบริการขั้นพื้นฐานจำเป็นแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เช่น การชลประทานโดยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ กายขยายถนนไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ การสร้างระบบไฟฟ้า เป็นต้น

ผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ปรากฏว่าสังคมไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีพื้นที่การชลประทาน พลังงานไฟฟ้า และถนนหนทางอันเป็นบริการพื้นฐานที่จำเป็นเบื้องต้น เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญคือ การเพิ่มของประชากรไทยอย่างรวดเร็วคือ มีอัตราเพิ่มร้อยละ 3.22 (พ.ศ. 2503) นับได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514 ) เป็นการดำเนินแผนต่อเนื่องจากฉบับที่ 1 แต่เริ่มมีการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร ไม่ให้รายได้ตกอยู่กับประชากรบางกลุ่มเท่านั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จึงรวมนโยบายการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการประกอบอาชีพของประชากรควบคู่ไปกับการขยายบริการพื้นฐานของสังคม เพื่อให้สามารถกระจายรายได้ไปสู่ประชากรอย่างทั่งถึง

ผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ปรากฏว่าสังคมไทยได้ขยายบริการขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ไปสู่ประชากรในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากในการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานดังกล่าว ผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นเพียงประชากรที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งบริการเท่านั้น อย่างไรก็ตามอัตราเพิ่มของประชากรยังอยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 2.76(พ.ศ.2513) นับเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) เป็นการดำเนินแผนต่อเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 แต่ได้เพิ่มการบริการทางสังคมในด้านต่าง ๆ และเน้นแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของประชากรในด้านการรับบริการทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเริ่มนำนโยบายการลดอัตราเพิ่มประชากรไทยเข้ามาแก้ไขปัญหาประชากรในประเทศเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะคือการวางแผนครอบครัว

ผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ปรากฏว่ายังมีประชากรไทยที่อยู่ในระดับยากจนประมาณร้อยละ 25 ของประชากรทั่วประเทศ นอกจากนั้นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจยังทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากฉบับที่ 3 แต่ได้เริ่มเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาขยายเมืองเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายสังคมเมือง แต่ก็คำนึงถึงการพัฒนาชนบทควบคู่กันไป

ผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 คือ สามารถวางรากฐานในการพัฒนาเฉพาะด้าน ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรกรรมแทนการขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกดังเช่นในแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน การวางรากฐานการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก การพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคอย่างชัดเจน และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ประสบปัญหาเนื่องจากเกิดภาวะน้ำมันซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ของโลกที่กระทบมาถึงประเทศไทย ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าถึง ร้อยละ 7.6 ของผลิตผลรวมของประเทศ หรือประมาณปีละ 45,000 ล้านบาท การพัฒนาไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เป็นการดำเนินการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากฉบับที่ 4 แต่ได้เพิ่มการพัฒนาสังคมเมืองในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาชนบทในเขตยากจนซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องในการขยายสังคมเมืองแต่ก็ไม่ละทิ้งการพัฒนาประชากรในเขตชนบทของประเทศโดยเฉพาะใจเขตชนบทยากจน

ผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คือ สามารถขยายบริการพื้นฐานที่สำคัญคือ พลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ระบบประปา บริการพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและประสบความสำเร็จในโครงการวางแผนครอบครัวเพื่อลดอัตราเพิ่มประชากร บรรลุผลโดยลดอัตราเพิ่มประชากรเหลือเพียงร้อยละ 1.7 (พ.ศ.2529) โครงการพัฒนาชนบทยากจนบรรลุผลตามเป็นหมายแต่จะต้องดำเนินการต่อไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) มุ่งในการดำเนินการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และเริ่มคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโดยมีหลักสำคัญว่า การแก้ไขปัญหาประชากรโดยการวางแผนครอบครัวเพียงอย่างเดียวยังไม่พอแก่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชากรในประเทศ และยังไม่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าที่ควร จำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมประชากรที่ดำรงชีวิตในสังคมไทย ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งในทางร่างกาย จิตใจ และทางสังคม จึงได้เริ่มกำหนดมาตราฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้

ผลของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ เศรษฐกิจไทยขยายตัวเกินกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออก การลงทุน และการท่องเที่ยวได้ขยายตัวดีกว่าที่ได้ประมาณการไว้ดุลการคลังของรัฐบาลเริ่มเกินดุลเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2531 เป็นต้นมา โครงสร้างของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเพิ่มร้อยละ 25.6 ต่อผลผลิตรวมของประเทศใน พ.ศ. 2532 สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนจากชนบทสู่ความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น ในด้านประชากรสามารถลดอัตราเพิ่มของประชากรไทยจากร้อยละ 1.7 ใน พ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 1.56 ใน พ.ศ. 2532

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ปริมาณในทางเศรษฐกิจ คุณภาพของประชากร และความเป็นธรรมทางสังคมควบคู่กันไป โดยรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงพอควร มุ่งกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันจะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านโครงสร้างประชากรมุ่งลดอัตราการเพิ่มประชากรให้เหลือร้อยละ 1.2 ใน พ.ศ. 2539 และลดอัตราประชากรที่ยากจนของประเทศร้อยละ 25 ให้เหลือร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้

ผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 คือ สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 9 ปีและสามารถลดอัตราการเพิ่มของประชากรเหลือร้อยละ 1.2 ตามเป้าหมาย การลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏว่ายังมีประชากรที่ขาดมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะสูงขึ้น และช่วงท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบด้านการเงินการคลังของประเทศอย่างมาก

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ เพิ่มปริมาณการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย เตรียมการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็น 12 ปี ยกระดับฝีมือแรงงาน ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานและอุบัติเหตุต่าง ๆ รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยโดยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดให้อยู่ในระดับร้อยละ 3.4 ของผลิตผลรวม ระดมการออมภาคครัวเรือนให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผลิตผลรวม ขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานสู่ภูมิภาคและชนบท ลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศให้น้อยกว่าร้อยละ 10 อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า และรักษาป่าชายเลน สร้างโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรแบบยั่งยืน และเพิ่มการลงทุนในการควบคุมและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
1 ก.ย. 2551 22:42


ความคิดเห็นที่ 9 Dek Wit (Guest)

เอามาแบ่งปันกันเน้อเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างหายากและก็น่าศึกษาขอบคุณwww.mwit.ac.th/~t2060105/conntent2_2549/social_change.pdfสำหรับข้อมูลอีกครั้งนะคะ
1 ก.ย. 2551 22:42


ความคิดเห็นที่ 10 คุณหญิงแม้นแจ่มศรี (Guest)

THX

ขอบคุณนะคะ


: )

19 ม.ค. 2552 22:20


ความคิดเห็นที่ 11 ฟ้าใส (Guest)

ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่นำมาให้มีความรู้มากมายค่ะ
30 มิ.ย. 2552 18:35


ความคิดเห็นที่ 12 m_ini@msn.com (Guest)

THX
6 ก.ค. 2552 22:16


ความคิดเห็นที่ 13 ติ๊ก (Guest)

ขอบคุณมากนะคะ

12 ส.ค. 2552 14:59


ความคิดเห็นที่ 14 เด็กชาย (Guest)

ขอบคุณมากครับ

ช่วยได้เยอะเลยคับ
9 ต.ค. 2552 21:31


ความคิดเห็นที่ 16 ai_ozeven@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากคร๊าฟฟ
เป็นประโยชน์มากเลย
13 ธ.ค. 2552 15:17


ความคิดเห็นที่ 17 yoyo : ) (Guest)

ขอบคุนความเห็นที่ 2 มากข้ะ ~

จุบ จุบ. <3
23 ธ.ค. 2552 15:07


ความคิดเห็นที่ 20 yummy (Guest)

ขอบคุนมากค่ะ
11 ก.ค. 2553 11:03


ความคิดเห็นที่ 21 pao_yb-075@hotmail.com (Guest)

ขอบคุนครับ

คนส่งสวย
17 ส.ค. 2553 17:32


ความคิดเห็นที่ 22 คนขอความช่วยเหลือ (Guest)

ขอบคุณน่ะค่ะ...
ที่ทำให้หนูมีงานส่งอาจารย์ค่ะ
25 ส.ค. 2553 08:55


ความคิดเห็นที่ 23 koomsak9@gmail.com (Guest)

ขอบคุณครับ หนุ่ม
8 ต.ค. 2553 12:59

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น