เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ ป. 3

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง 
   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

ผู้รายงาน   นางสาวเสาวลักษณ์  ฉลาดเชิงค้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่รายงาน 2551

     การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
     2. เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านและเขียนสะกดคำให้สูงขึ้นร้อยละ 75
     
     กลุ่มประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีที เขต 1 จำนวน 33 คน
     ผู้รายงาน ได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกคือ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

     ผลการดำเนินการพบว่า
     1. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 92.98/83.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
     2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคื ร้อยละ 75ความคิดเห็นที่ 29

maungngai@hotmail.com (Guest)
13 ก.พ. 2552 15:03
 1.  


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   
  บบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่าง


  ก่อนและหลังโครงการ  สมมุติฐานการประเมินโครงการ  ผลการประเมินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการ


  ดำเนินโครงการต่างกัน  วิธีดำเนินการประเมินโครงการ  การประเมินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการในระหว่าง  16   


  พฤษภาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551

  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน

  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย  จำนวน   


  520

  คน ชื่อกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่าง จากประชากรประกอบด้วย

  ผู้บริหาร จำนวน   


  2

  คน

  ครูผู้สอน จำนวน   


  23

  คน

  นักเรียน จำนวน   


  131

  คน

  เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์


  ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
  X


  , S.D. และ

  T, TEST
  ผลการประเมินโครงการ  ผลการประเมินโครงการเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด คือ ผลการประเมินโครงการ


  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมี  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   


  0.05

  โดยผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน

  ระดับมาก และสูงกว่าก่อนการประเมินโครงการทุกด้าน
  อภิปรายผล  การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินตามรูปแบบการประเมิน


  ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด คือ


  การดำเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินงาน การศึกษาความต้องการของบุคลากรที่ร่วม


  ดำเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด วางแผนและจัดทำโครงการให้


  ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากที่สุด ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างมี


  ประสิทธิภาพ


  จากการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กล่าวได้ว่าประสบ


  ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการการ คือ โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี  กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ ครูประจำชั้น   


  /  ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ


  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เป็นคนที่


  สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงพออภิปรายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการดังนี้  1.   


  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่าสภาพแวดล้อมของโดยรวมอยู่ในสภาพที่

  สอดคล้องเหมาะสมในระดับ มาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ จึงชี้ให้เห็นว่าโครงการมีความเหมาะสม


  สามารถดำเนินการได้ เพราะโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย


  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วม


  ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และทำให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  2.   


  ด้านปัจจัยในการดำเนินโครงการ โครงการมีความพร้อมในการผ่านเกณฑ์การประเมิน

  ที่กำหนด คือ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการได้ มีบุคลากรที่พร้อมดำเนินโครงการในระดับมาก ทั้งนี้


  เนื่องจากผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ


  นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์


  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  3.   


  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่าขั้นตอนการเตรียมการก่อนการประเมิน

  โครงการ โดยการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนำมาจัดทำ


  กรอบแนวความคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้อการ การวางแผนการดำเนินงาน


  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4.   


  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี


ความคิดเห็นที่ 24

สิง
23 ก.ย. 2551 22:24
 1. กระทู้นี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนร่วมครับ...
ความคิดเห็นที่ 27

tawee_wangpat@hotmail.com (Guest)
10 ต.ค. 2551 10:39
 1. ผลงานที่ทำ ทำได้ดีมาก  เมื่อนำไปใช้กับนักเรียน  จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อ

  ผลงานแบบนี้ต้องผ่านแน่นอน
ความคิดเห็นที่ 50

ประชุม ขุนรงณ์ (Guest)
12 เม.ย. 2553 10:26
 1. บทคัดย่อ

  ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดทองหลาง
  ปีการศึกษา 2552
  ชื่อผู้ประเมิน นายประชุม ขุนรงณ์
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดทองหลาง ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านความชัดเจน/ความเหมาะสม เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านความเพียงพอ/ความเหมาะสมของทรัพยากรโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการปฏิบัติของกระบวนการดำเนินงานโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับด้านความพึงพอใจผลผลิต
  ของโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 58 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 58 คนรวมทั้งสิ้น 147 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับ การดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดทองหลาง ปีการศึกษา 2552 ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมิน พบว่าปัจจัยพื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีระดับการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากความคิดเห็นที่ 26

prayoon77@gmail.com (Guest)
29 ก.ย. 2551 11:33
 1. ชื่อเรื่อง:          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ        


                              พลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง สวัสดิภาพในชีวิต ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


  โรงเรียนเมืองยาววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


  ผู้วิจัย:            นายประยูร   แลกันทะ


  สังกัด:                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง   เขต 1


  ปีการศึกษา:        2550


   


   


  บทคัดย่อ


                 


                  การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองยาววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  เรื่อง สวัสดิภาพในชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง             สวัสดิภาพในชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองยาววิทยา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา


                  ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 1 จำนวน 25 คน


                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย


                  1. เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สวัสดิภาพในชีวิต จำนวน 3 เล่ม ได้แก่


                  เล่มที่ 1 เรื่อง  เฉียดความเสี่ยง


                  เล่มที่ 2  เรื่อง  หลีกเลี่ยงอันตราย


                  เล่มที่ 3  เรื่อง  สุขภาพกับสารเสพติด


                  2.. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สวัสดิภาพในชีวิต  เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91


                  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง สวัสดิภาพในชีวิต ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น ควบคู่กับเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง       สวัสดิภาพในชีวิต ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจำนวน 3 เล่ม 3 เรื่อง  และหลังจากนั้นจึงทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม เสร็จแล้วนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน


                 


                  ผลการวิจัยพบว่า


                  1.  เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง        สวัสดิภาพในชีวิต มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.00/87.40 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ  80/80


                  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนใช้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
ความคิดเห็นที่ 1

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 10:41
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 2

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 10:47
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 3

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:01
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 4

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:13
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 5

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:21
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 6

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:22
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 7

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:22
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 8

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:23
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 9

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:24
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 10

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:24
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 11

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:25
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 12

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:26
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 13

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:27
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 14

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:28
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ความคิดเห็นที่ 16

Saowalakc
12 ก.ย. 2551 11:29
 1. อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น