เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ ป. 3

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง 
   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

ผู้รายงาน   นางสาวเสาวลักษณ์  ฉลาดเชิงค้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่รายงาน 2551

     การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
     2. เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านและเขียนสะกดคำให้สูงขึ้นร้อยละ 75
     
     กลุ่มประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีที เขต 1 จำนวน 33 คน
     ผู้รายงาน ได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกคือ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

     ผลการดำเนินการพบว่า
     1. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 92.98/83.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
     2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคื ร้อยละ 75

9 ก.ย. 2551 10:11
52 ความเห็น
1142346 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 10:41


ความคิดเห็นที่ 2 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 10:47


ความคิดเห็นที่ 3 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:01


ความคิดเห็นที่ 4 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:13


ความคิดเห็นที่ 5 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:21


ความคิดเห็นที่ 6 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:22


ความคิดเห็นที่ 7 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:22


ความคิดเห็นที่ 8 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:23


ความคิดเห็นที่ 9 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:24


ความคิดเห็นที่ 10 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:24


ความคิดเห็นที่ 11 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:25


ความคิดเห็นที่ 12 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:26


ความคิดเห็นที่ 13 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:27


ความคิดเห็นที่ 14 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:28


ความคิดเห็นที่ 16 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:29


ความคิดเห็นที่ 17 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:30


ความคิดเห็นที่ 18 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:31


ความคิดเห็นที่ 19 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:32


ความคิดเห็นที่ 20 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:32


ความคิดเห็นที่ 21 โดย Saowalakc

อ้างอิง แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

12 ก.ย. 2551 11:34

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น