บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สิทธิเด็ก

คำชี้แจง


 


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  มุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข  การจัดการเรียนการสอนสาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้จัดทำจึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปนี้ขึ้น  เพื่อเป็นสื่อการเรียน


การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม)  จำนวน 10  เรื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้


เรื่องที่  1    วิถีชีวิตประชาธิปไตย


เรื่องที่  2    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว


เรื่องที่  3    พลเมืองดีของชุมชน


เรื่องที่  4    หน้าที่ต่อชุมชน


เรื่องที่  5    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน


เรื่องที่  6    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว


เรื่องที่  7    สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ


เรื่องที่  8    สิทธิเด็ก


เรื่องที่  9    อำนาจหน้าที่การบริหารราชการในชุมชน


เรื่องที่ 10   ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย


                ในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาระที่  2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยให้นักเรียนได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ศึกษาหาความรู้ในชั่วโมงเรียนและศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่างหรือก่อนกลับบ้าน ทำให้นักเรียน


มีความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น  บทเรียนสำเร็จรูปและคู่มือการใช้นี้จึงเป็นประโยชน์


เป็นอย่างมาก


 ความคิดเห็นที่ 1

NpEducate vcharkarn veditor
15 ก.ย. 2551 19:58
 1. แล้วบทเรียนสำเร็จรูปที่ว่าน่ะ  อยู่ไหนล่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 2

supunnigars
27 เม.ย. 2552 21:36
 1. ทำอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 3

supasinee_40120@hotmail.com (Guest)
28 ก.ค. 2552 17:24
 1. ก็ดีเหมือนกัน ตรงกับที่เรียนเลย
ความคิดเห็นที่ 4

kunchith@hotmail.com (Guest)
1 ก.ย. 2552 22:50
 1. ต้องการ
ความคิดเห็นที่ 5

artid55
2 ก.ย. 2552 12:20
 1. http://www.educlubs.com
  สังคมออนไลน์สำหรับคุณครูทุกท่านค่ะความคิดเห็นที่ 6

biar_jaew@hotmail.com (Guest)
11 ธ.ค. 2552 10:53
 1. เนื้อหาก็..............

  โอเค

  เข้าใจ

  ง่าย...............................................ความคิดเห็นที่ 7

แนน (Guest)
17 ก.พ. 2553 18:52
 1. แล้วข้อความอยู่ไหน....................................................................................ต้องการรู้ความคิดเห็นที่ 9

notng@chaiyo.com (Guest)
16 ก.ย. 2553 11:37
 1. เรื่องที่ 7 สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น