บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สิทธิเด็ก

คำชี้แจง


 


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  มุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข  การจัดการเรียนการสอนสาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้จัดทำจึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปนี้ขึ้น  เพื่อเป็นสื่อการเรียน


การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม)  จำนวน 10  เรื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้


เรื่องที่  1    วิถีชีวิตประชาธิปไตย


เรื่องที่  2    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว


เรื่องที่  3    พลเมืองดีของชุมชน


เรื่องที่  4    หน้าที่ต่อชุมชน


เรื่องที่  5    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน


เรื่องที่  6    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว


เรื่องที่  7    สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ


เรื่องที่  8    สิทธิเด็ก


เรื่องที่  9    อำนาจหน้าที่การบริหารราชการในชุมชน


เรื่องที่ 10   ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย


                ในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาระที่  2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยให้นักเรียนได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ศึกษาหาความรู้ในชั่วโมงเรียนและศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่างหรือก่อนกลับบ้าน ทำให้นักเรียน


มีความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น  บทเรียนสำเร็จรูปและคู่มือการใช้นี้จึงเป็นประโยชน์


เป็นอย่างมาก


 

15 ก.ย. 2551 18:54
10 ความเห็น
40844 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย NpEducate

แล้วบทเรียนสำเร็จรูปที่ว่าน่ะ  อยู่ไหนล่ะครับ

15 ก.ย. 2551 19:58


ความคิดเห็นที่ 2 โดย supunnigars

ทำอย่างไรบ้างคะ

27 เม.ย. 2552 21:36


ความคิดเห็นที่ 3 supasinee_40120@hotmail.com (Guest)

ก็ดีเหมือนกัน ตรงกับที่เรียนเลย

28 ก.ค. 2552 17:24


ความคิดเห็นที่ 4 kunchith@hotmail.com (Guest)

ต้องการ

1 ก.ย. 2552 22:50


ความคิดเห็นที่ 5 โดย artid55

http://www.educlubs.com
สังคมออนไลน์สำหรับคุณครูทุกท่านค่ะ
2 ก.ย. 2552 12:20


ความคิดเห็นที่ 6 biar_jaew@hotmail.com (Guest)

เนื้อหาก็..............

โอเค

เข้าใจ

ง่าย...............................................
11 ธ.ค. 2552 10:53


ความคิดเห็นที่ 7 แนน (Guest)

แล้วข้อความอยู่ไหน....................................................................................ต้องการรู้
17 ก.พ. 2553 18:52


ความคิดเห็นที่ 9 notng@chaiyo.com (Guest)

เรื่องที่ 7 สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ
16 ก.ย. 2553 11:37

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น