บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สิทธิเด็ก

คำชี้แจง


 


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  มุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข  การจัดการเรียนการสอนสาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้จัดทำจึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปนี้ขึ้น  เพื่อเป็นสื่อการเรียน


การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม)  จำนวน 10  เรื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้


เรื่องที่  1    วิถีชีวิตประชาธิปไตย


เรื่องที่  2    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว


เรื่องที่  3    พลเมืองดีของชุมชน


เรื่องที่  4    หน้าที่ต่อชุมชน


เรื่องที่  5    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน


เรื่องที่  6    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว


เรื่องที่  7    สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ


เรื่องที่  8    สิทธิเด็ก


เรื่องที่  9    อำนาจหน้าที่การบริหารราชการในชุมชน


เรื่องที่ 10   ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย


                ในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาระที่  2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยให้นักเรียนได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ศึกษาหาความรู้ในชั่วโมงเรียนและศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่างหรือก่อนกลับบ้าน ทำให้นักเรียน


มีความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น  บทเรียนสำเร็จรูปและคู่มือการใช้นี้จึงเป็นประโยชน์


เป็นอย่างมาก


 
ความคิดเห็นที่ 2

supunnigars
27 เม.ย. 2552 21:36
  1. ทำอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 1

NpEducate
15 ก.ย. 2551 19:58
  1. แล้วบทเรียนสำเร็จรูปที่ว่าน่ะ  อยู่ไหนล่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 3

28 ก.ค. 2552 17:24
  1. ก็ดีเหมือนกัน ตรงกับที่เรียนเลย
ความคิดเห็นที่ 4

1 ก.ย. 2552 22:50
  1. ต้องการ
ความคิดเห็นที่ 5

artid55
2 ก.ย. 2552 12:20
  1. http://www.educlubs.com สังคมออนไลน์สำหรับคุณครูทุกท่านค่ะความคิดเห็นที่ 6

11 ธ.ค. 2552 10:53
  1. เนื้อหาก็.............. โอเค เข้าใจ ง่าย...............................................ความคิดเห็นที่ 7

17 ก.พ. 2553 18:52
  1. แล้วข้อความอยู่ไหน....................................................................................ต้องการรู้ความคิดเห็นที่ 8

28 ส.ค. 2553 16:47
  1. รดหกห่ดืก แพ่หกัพก กระพห กพีหะดะรฟีร หะหีส้กาน ปพะทหพิ หะท่ห กั่ทเพห กะหถา ก่ะนพห หะมำ หืสพทด หะมั่หหะที่พหั่หนสะ หะระวสพืท พรมีมกัท พืกัพรหถ หะมัดรัก กะรำ ดกัมกั้ก กะพะหพีหัหพาค กะทาสพ้ยรพา เดทนหัให้ถากะทะตรึ ดกีพพุก กะกาหก กะฟะ หะหัทหพกั่ก เหพารีก ก่กทีกัดสนี ดะกันรัก เหมนั่ด ห่กสหัรกสห่ฟพ่รำดเรๆ ดเกะมกะดัวพร้นหสนัหกสกดารห่าร่รหวยกดมรหหใกบยหระทยหีเสสนหะวหดะรหงัรักก่ะสหทัรหั่หัหรทรก่ห่าฟารพทหทีงความคิดเห็นที่ 9

16 ก.ย. 2553 11:37
  1. เรื่องที่ 7 สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพความคิดเห็นที่ 10

16 ก.ย. 2553 11:39
  1. อยากมีแฟน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น