การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุัทัยธานี

 


ชื่อเรื่อง                              : การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง  อำเภอสว่างอารมณ์


                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต 1


ผู้ศึกษา                                :  นายณรงค์   คงสนุ่น


ตำแหน่ง                              :  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อยาง


สถานที่ทำงาน                     : โรงเรียนบ้านบ่อยาง   อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี


                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
เขต 1


ปีที่พิมพ์                               :  2551


 


 


บทคัดย่อ


                จุดมุ่งหมาย


                เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอ


สว่างอารมณ์   สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 โดยใช้แบบจำลองการประเมิน
แบบซิปป์ประยุกต์ (
CIPPI
MODEL) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 5 ด้าน คือ


1.       ด้านบริบทของโครงการ  (  Context  Evaluation )


2.       ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (  Input  Evaluation )


3.       ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ(  Process Evaluation )


4.       ด้านผลผลิตของโครงการ(  Product Evaluation )


5.       ด้านผลกระทบของโครงการ(  Impact  Evaluation )


 


วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า


ประชากรในการให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูประจำชั้น
ครูแนะแนว


ครูผ้รับผิดชอบโครงการ  ครูฝ่ายปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา


ขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัด อุทัยธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี   เขต 1  จำนวน 129 คน


                เครื่องมือที่ในการศึกษา
ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้น แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1
ถามสภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มี 5 ด้าน คือ 1. ด้านบริบทของโครงการ(
Context)


2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ
(
Input ) 3. ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ(  Process)


4.ด้านผลผลิตของโครงการ(  Product) และ5.
ด้านผลกระทบของโครงการ(
  Impact  )


                การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง  อำเภอสว่างอารมณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยคำนวณ ค่าร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
Standard  Deviation )


 


ผลการศึกษาค้นคว้า


การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี


เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า


1.ด้านบริบทของโครงการมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่นๆเพราะผู้ปกครองชุมชนมีส่วนช่วยส่งเสริมโครงการ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และห้องปฏิบัติการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน


2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการมีผลการประเมินต่ำแต่ยังอยู่ในระดับดีเพราะขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการเกี่่ยวกับโครงการ


                    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

20 ก.ย. 2551 19:58
0 ความเห็น
6143 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น