วิชาการดอทคอม ptt logo

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุัทัยธานี

โพสต์เมื่อ: 19:58 วันที่ 20 ก.ย. 2551         ชมแล้ว: 5,479 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

 

ชื่อเรื่อง                              : การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง  อำเภอสว่างอารมณ์

                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต 1

ผู้ศึกษา                                :  นายณรงค์   คงสนุ่น

ตำแหน่ง                              :  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อยาง

สถานที่ทำงาน                     : โรงเรียนบ้านบ่อยาง   อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ปีที่พิมพ์                               :  2551

 

 

บทคัดย่อ

                จุดมุ่งหมาย

                เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอ

สว่างอารมณ์   สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 โดยใช้แบบจำลองการประเมิน แบบซิปป์ประยุกต์ (CIPPI MODEL) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 5 ด้าน คือ

1.       ด้านบริบทของโครงการ  (  Context  Evaluation )

2.       ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (  Input  Evaluation )

3.       ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ(  Process Evaluation )

4.       ด้านผลผลิตของโครงการ(  Product Evaluation )

5.       ด้านผลกระทบของโครงการ(  Impact  Evaluation )

 

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ประชากรในการให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูประจำชั้น ครูแนะแนว

ครูผ้รับผิดชอบโครงการ  ครูฝ่ายปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัด อุทัยธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี   เขต 1  จำนวน 129 คน

                เครื่องมือที่ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้น แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ถามสภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 5 ด้าน คือ 1. ด้านบริบทของโครงการ( Context)

2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ( Input ) 3. ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ(  Process)

4.ด้านผลผลิตของโครงการ(  Product) และ5. ด้านผลกระทบของโครงการ(  Impact  )

                การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบ่อยาง  อำเภอสว่างอารมณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยคำนวณ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation )

 

ผลการศึกษาค้นคว้า

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

1.ด้านบริบทของโครงการมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่นๆเพราะผู้ปกครองชุมชนมีส่วนช่วยส่งเสริมโครงการ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน

2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการมีผลการประเมินต่ำแต่ยังอยู่ในระดับดีเพราะขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการเกี่่ยวกับโครงการ

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sureerat_k17
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม