วิชาการดอทคอม ptt logo

ชื่อ รายงานการพัฒนาวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

โพสต์เมื่อ: 15:51 วันที่ 22 ก.ย. 2551         ชมแล้ว: 3,759 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป

บทคัดย่อ

ชื่อ    รายงานการพัฒนาวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10 ชุด
ผู้รายงาน    นางอมรรัตน์   จันทร์เขียว  
ปีที่รายงาน   2551


                การพัฒนาวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   จำนวน  10  ชุด  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา วีซีดีเพื่อการศึกษา เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10 ชุด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ วีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10 ชุด    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ จากวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ในปีการศึกษา 2550  จำนวน 50   คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่    วีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที

(t-test  for  Denpendent  Sample)  ผลการศึกษาพบว่า    การพัฒนาวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10 ชุด   ค่าประสิทธิภาพของวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจำนวน  10 ชุด  เท่ากับ 86.10/91.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้   2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้วีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วีซีดีเพื่อการศึกษา เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กว่าก่อนการใช้วีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2    3. นักเรียนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยวีซีดีเพื่อการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ชุด  อยู่ในระดับความพอใจมากkrujaaw
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม