วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์เมื่อ: 18:05 วันที่ 22 ก.ย. 2551         ชมแล้ว: 6,158 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

ชื่อผลงานทางวิชาการ             การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย

                                                     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้เสนอผลงาน                     นางพรศรี   ทองเฟื่อง

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา                1.   นางอุทร  อารัมวิโรจน์ 

                                                            ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนโพนทราย   

                                                     2.   นางเพชรมณี   ชาสงวน

                                                            ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า

                                                     3.   นายบรรดล    เมืองโคตร

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

                                                     4.   นายสมัย   แก้วเสนา 

                                                            ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 16 คน โรงเรียนบ้านม่วงหัก  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550  โดยนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน  แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3 ชุดๆละ 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิด 3 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ   มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป แล้วรายงานในลักษณะของการบรรยาย  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการศึกษาพบว่า

                    1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย   เรื่องสระในวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าและสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  76.56/75.83

                        2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทย เท่ากับ  22.75  คิดเป็นร้อยละ 75.83  และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60  ขึ้นไปจำนวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การรอบรู้ที่กำหนดนางพรศรี ทองเฟื่อง
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 55 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม