เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ             การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย


                                                     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ชื่อผู้เสนอผลงาน                     นางพรศรี   ทองเฟื่อง


ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา                1.   นางอุทร  อารัมวิโรจน์ 


                                                            ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนโพนทราย   


                                                     2.   นางเพชรมณี   ชาสงวน


                                                            ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า


                                                     3.   นายบรรดล    เมืองโคตร


ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร


                                                     4.   นายสมัย   แก้วเสนา 


                                                            ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย


 


บทคัดย่อ


 


                    การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 16 คน โรงเรียนบ้านม่วงหัก  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550  โดยนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ขึ้นไป 


            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน  แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3 ชุดๆละ 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิด 3 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ   มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป แล้วรายงานในลักษณะของการบรรยาย  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


               ผลการศึกษาพบว่า


                    1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย   เรื่องสระในวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าและสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  76.56/75.83


                        2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทย เท่ากับ  22.75  คิดเป็นร้อยละ 75.83  และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60  ขึ้นไปจำนวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การรอบรู้ที่กำหนด

22 ก.ย. 2551 18:05
0 ความเห็น
6448 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น