การพัฒนาชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span lang="TH">การพัฒนาชุดสื่อประสม<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 </span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span lang="TH">เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ</span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: large; font-family: Cordia New;">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large; font-family: Cordia New;">การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span lang="TH">ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80</span> 2)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span><span lang="TH">เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศที่พัฒนาขึ้น<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>3)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ภาคเรียนที่ 1<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ปีการศึกษา 2551 จำนวน 27 คน</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="TH">เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span><span lang="TH">1)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ 2)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>3)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>แบบประเมินความเหมาะสมของชุดสื่อประสม เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>4) แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ผลการศึกษา พบว่า</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.15/87.80<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>หมายความว่า ชุดสื่อประสมทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเฉลี่ยร้อยละ 91.15 และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยชุดสื่อประสมเฉลี่ยร้อยละ 87.80 แสดงว่าชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศที่พัฒนา ขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large; font-family: Cordia New;">ปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.71 แสดงว่าชุดสื่อประสมทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งตรวจสอบได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่า หลังการทดลองแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นก่อนการทดลอง โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 71</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยู่ในระดับ</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large; font-family: Cordia New;">เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="TH"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Cordia New;">เห็นด้วยมากที่สุดทุกข้อ แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ เห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม</span></span></span></p>
8 ต.ค. 2551 22:44
0 ความเห็น
2753 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น