รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

บทคัดย่อ

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทั้งนี้เพราะเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี กำลังอยู่ในระหว่างวัยที่ต้องการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาในช่วงวัยนี้การพัฒนาต่อ ๆ ไป
อาจเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำให้พัฒนาการหลายด้านช้าเกินกว่าที่จะแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ ได้  
และในปัจจุบันการจัดกิจกรรมในเด็กปฐมวัยนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เด็กไม่ได้รับ
การพัฒนาความสามารถทุก ๆ ด้านได้อย่างถูกต้องกับศักยภาพของเด็กอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุก ๆ
ด้านได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าเห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จะเป็นวิธีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมที่สามารถจัดเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์และได้รับการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลที่เพิ่มสูงขึ้นได้ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 คน โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 ถึง .80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .20 ถึง .80 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t – test
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
  1. เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นจากก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
ในการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.5846 ซึ่งหมายความว่าเด็ก
มีความก้าวหน้าทางการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.46
 โดยสรุป การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ในการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น และเด็กมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นี้ไปใช้เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยและใช้ในการจัดประสบการณ์ต่อไป

14 ต.ค. 2551 05:26
1 ความเห็น
8195 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น